Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 21. dubna 2023

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

4/23

259/1064

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel,  Ing.J.Pibil, J.Zach, P.Malý, L.Špačková, Ing.V.Růžičková, J.Burešová, J.Mach, J.Malý

Havlíčkova Borová: Mgr.Dana Musilová, J.Hájková

Omluveni: J.Uttendorfský ml., P.Blažek, P.Stránský, M.Králíčková, R.Sobotková, M.Lánová, Z.Nedělka, M.Sobotka, V.Štefa,

 

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Sbírky k odeslání

4. Témata na nástěnky

5. Pouť ve Vepřové

6. Pouť v Havlíčkově Borové

7. Pouť v Peršíkově

8. Pouť v Oudoleni

9. Májové pobožnosti

10. Fotbalový turnaj

11. Letní tábor

12. Farní shromáždění

13. Vikariátní setkání kněží

14. Hodnocení ministrantů

15. Pastorační informace

16. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě  vyjádřila pastorační a ekonomické rada poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy, služeb a účastnili se slavení velikonočních svátků, za hojnou účast na bohoslužbách Velikonočního třídenní, na velikonoční adoraci od Zeleného čtvrtku do Vzkříšení a ranních chválách na Velký pátek.

Poděkování všem, kteří přijali sv. pomazání nemocných a všem jejich blízkým, kteří jim tuto svátost zprostředkovali .Dík také všem, kteří přistoupili k velikonoční svátosti smíření.

Děkujeme všem, kteří v jednotlivých obcích farností vedli křížové cesty a všem účastníkům.

Dík manželům z farnosti za vedení křížové cesty na Velký pátek ( připravení si  jednotl. zastavení).

Poděkování  patří také všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,  ministrantům, varhaníkům , zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnicím farní knihovny, za postní a velikonoční výzdobu presbytáře, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za přípravu na dětské eucharistické oběti, za hudební doprovod.

Pán Bůh zaplať všem, kteří se pravidelně modlí modlitbu Anděl Páně (v době velikonoční Raduj se, Královno nebeská…), také všem zapojeným do modlitby živého růžence za posilování duchovního společenství farnosti a maminkám za modlitební společenství.

Děkujeme za provedené brigády.

Poděkování všem za Vaše modlitby a všem za jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.


2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek  2. června 2023  v 19.30

 

3. SBÍRKY K ODESLÁNÍ

sbírka na kněžský seminář                            30.dubna 2023

sbírka  na pronásledované křesťany             14.května 2023

sbírka na pastorační aktivity v diecézi          28.května 2023


4. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Panna Maria (květen), Seslání Ducha Svatého, Nejsvětější Trojice,  Slavnost Těla a Krve Páně

 

5. POUŤ VE VEPŘOVÉ

4. června 2023 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

6. POUŤ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

18. června 2023 eucharistická oběť  v  9.30 hod

 

7. POUŤ V PERŠÍKOVĚ

21. května 2023 – eucharistická oběť v 9.30 hod

 

8. POUŤ V OUDOLENI

10. června 2023  eucharistická oběť v 17.00 hod.

 

9. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Pastorační a ekonomická rada rozhodla o konání májových pobožností v jednotlivých obcích.

Vždy se jedná o předpokládané časy, které mohou být v jednotlivých případech změněny !

Velká Losenice : pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota – v 18.30 hod., středa 16.30 hod.,    neděle 18.00 hod.

Malá Losenice : denně v 18.45 hod. (kromě soboty, kdy májová pobožnost není)

Vepřová :   denně v 19.30 (kromě soboty, kdy májová pobožnost není)

Sázava :   denně  v 19.00  hod.

Havlíčkova Borová : dle rozpisu na nástěnce, vetšinou úterý -18.00, čtvrtek- 15.30,

neděle v 9.00 hod.,

Oudoleň :   středa, pátek, neděle – v 19.00 hod., sobota 16.15 hod.

Prosíme zájemce o vedení májových pobožností ve Velké Losenici , aby se zapsali v hlavním vchodu kostela.  Hudební doprovod : po domluvě s varhaníkem či s kytarovým doprovodem, případně ten, kdo vede májovou pobožnost určí mariánskou píseň z kancionálu. Prosíme věřící o vedení májových pobožností i účast na nich

V ostatních obcích zajistí průběh májových pobožností členové pastorační rady za danou obec (materiály si vyzvednou u past. asistentky Marty Králíčkové na celý měsíc.)


10. XV. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice   uspořádá  XV. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 3.6.2023 ve 2  kategoriích –

mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2011 – či navštěvující příslušnou třídu)

starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

Přihlášky odevzdávat pastorační asistentce Martě Králíčkové nebo Ing.Jaroslavu Pibilovi.

 

11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční  v  Sázavě (podle počtu dětí) ve dvou turnusech :

I. turnus –  ve dnech   8.7.- 15.7. 2023

II. turnus – ve dnech     15.7.- 22.7. 2023

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou,

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Zatím je přihlášeno na I.turnus 20 dětí, na II.turnus 11 dětí.

Cena tábora: 2 000 Kč. První setkání vedoucích se již uskutečnilo.

 

12. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění

( jubilejní XX. farní shromáždění)  na neděli 14. května 2023  od 10.00 hod. do Velké Losenice.

Program byl  schválený Pastorační a ekonomickou radou :

10.00    –  slavnostní eucharistická oběť za farní svaz

11.00    – modlitba a  oficiální zahájení.-  slovo místopředsedy,

projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s. – zhodnocení  fungování kostela

Panny Marie Karmelské a    plánované akce

11.15   – program pro děti i dospělé, koncert Vis angeli

12.00       modlitba Anděl Páně a požehnání

Občerstvení zajištěno, odpolední program bude upřesněn .

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu. Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu.

Všichni jste zváni !

 

13. VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ KNĚŽÍ

V pondělí 15.května 2023 se uskuteční pravidelné měsíční setkání kněží , tentokrát ve Velké Losenici, které bude zahájeno eucharistickou obětí v 9.00 hod. v kostele sv.Jakuba , na kterou jste srdečně zváni. Setkání bude pokračovat jednáním kněží v Losíku a bude zakončeno společným obědem kněží.

 

14. PASTORAČNÍ FORMACE

Vpastorační formaci jsme rozebírali většinu výše uvedených bodů – májové, příprava far.shromáždění, vik.setkání kněží, brigády.

 

15. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 4.3.2023.- 20.4.2023

1.   František Nevole          7.Vojtěch Štefa          13. Patrik Strašil      19. Miroslav Blažek

2.   Vilém Nevole               8.  Pavel Štefa            14. Jáchym Dejmal  20. Vít Janáček

3.    Filip Nevole                9.  Tomáš Cacek        15.  Jan Tonar           21. Radoslav Tonar

4.    František Bořil            10  Tadeáš Pertl          16.  Václav Štefa

5.    Tomáš Musil               11. Ondřej Dejmal      17. Jáchym  Janáček

6.    Jan Štefa                 12.  Matěj Bořil           18.Pavel Janáček

-Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 4.3.2023 –  20.4.2023

1.     Filip Hošek                     10. Kryštof Černý                      19.  Tomáš Polreich

2.      Jan Havlíček                      11. Jakub Lacina                        20.  Vojtěch Pibil

3.     Filip Sobotka                  12. Adam Pibil                           21.  Marek Sobotka

4.     David Bratršovský          13. Jan Uttendorfský                 22.  Josef Malý

5.     Miloslav Bratršovský     14.  Vít Peksa                             23.  Ondřej Dvořák

6.     Luboš Bratršovský         15.  Tomáš Sobotka                   24.  Jiří Uttendorfský

7.     Filip Mach                      16.  Vojtěch Blažek                   25.   Štěpán Mach

8.     Radim Sobotka               17.  Štěpán Čejka

9.     Josef Dvořák                     18.   Martin Mach Hodnoceno bylo 25 nejlepších.


16. EKONOMICKÉ INFORMACE

Základní ukazatele výsledků hospodaření farnosti za rok 2022, jak byly předloženy vikariátní účetní a bez výhrad vzaty na vědomí ekonomickou radou farního svazu :

Velká Losenice : výsledek hospodaření za rok 2022 :                 +  146 272,15   Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2022 :                       697 150, 62 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2022 :                     1 581         Kč

Havlíčkova Borová : výsledek hospodaření za rok 2022 :          + 55 621,35  Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2022  :                     600 064,36 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2022 :                    1 316     Kč                           

Hospodaření farností je systémové a stojí na zdravých základech.

Předpis odvodů na biskupství pro naše farnosti na rok 2023 byl z biskupství zvýšen :

Velká Losenice  25 646 Kč        Havlíčkova Borová  16 718 Kč

Kromě toho je odesíláno celkem 10 účelových sbírek za rok (např.školství, charita.misie…)

a některé mimořádné (např.na Ukrajinu) nebo dveřní sbírky (např.biblické dílo…)

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost !

Také jsme  schválili práce a opravy na letošní rok v obou farnostech, též nákup materiálu.


17. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Rádi bychom udělali výstavu fotografoí z důležitých událostí minulosti z našich farností

Fotografie kněží, kteří zde působili, řádové sestry pocházející z farnosti, 1.sv.přijímání, primice, sv.biřmování, opravy kostela, fary.

Zapůjčené fotografie oskenujeme, zvětšíme a vrátíme. Pokud máte možnost oskenovat, prosíme na formát A4.  Kontaktujte prosím : pí Evu Pospíchalovou (pro farnost V.Losenice) č.tel. 721 537 231 , pí Jaroslavu Hájkovou (pro farnost H.Borová) č.tel. 774 420 913

 

18. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– nové směrnice ČBK manželství římských katolíků s nepokřtěnými, s křesťany jiných

vyznání a s východními katolíky

– poutní cesta do Budapešti na mši sv. s papežem – 30.4.2023

– akce pořádané DCM – viz plakátiště

– Adopce na dálku – zpráva o činnosti 2022 a poděkování

– katechetický kurz 2023-2025

– nabídka akcí střediska Eljon – viz plakátiště

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady