Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 22. července 2016

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Uttendorfský, M.Vytlačil, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Sobotka, P.Malý, M.Danielová, M.Lánová, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa,

 

Omluveni: J.Zach, M.Králíčková, R.Sobotková, P.Stránský, Ing.J.Nevole, F.Nevole, Ing.V.Růžičková

 

Pastorační a ekonomická rada popřála jménem obou farností k  30. výročí kněžství

P.Josefu Pikhartovi při slavnostní bohoslužbě ve Žlebech.

Díky všem, kteří svou účastí (19 našich farníků) vyjádřili poděkování za vše dobré,

co zde pro farnost během svého působení vykonal.

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy 1.svatého přijímání v obou našich farnostech.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, Liberi Dei a Vis angeli, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu a výzdobu na slavnost Těla a Krve Páně, za přípravu na dětské eucharistické oběti a rytmický hudební doprovod.

Poděkování také všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, modlitby Anděl Páně. Dík všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu poutí v Havlíčkově Borové , Peršíkově a Oudoleni a při slavnosti sv.Cyrila a Metoděje v Malé Losenici.

Poděkování všem účastníkům koncertu k 700.výročí narození Karla IV.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 2. září 2016 v 19.45 hod.

 

3. Katechetické setkání

středa 24.8.2016 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA STAVBU KAPLE PANNY MARIE KARMELSKÉ V SÁZAVĚ

Velká Losenice a Havlíčkova Borová – neděle 31.7.16

a při farním shromáždění v neděli 14.srpna 2016 v Sázavě

 

5. POUŤ ve Slavětíně

23.července 2016– eucharistická oběť v 17.00 hod

 

6. SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE VELKÉ LOSENICI

31.7.2016 – v 8.00 a  11.00 hod.

V 11.00 hod. doprovází bohoslužbu Vis angeli

ve 14.00 hod. – koncert pana varhaníka pana Petra Malého s hosty

 

7. POUŤ V MALÉ LOSENICI

21.srpna 2016 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

1.sv.přijímání, dovolená, sv.Jakub

 

9. XIV. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

Farnost Velká Losenice, Klub křesťanských demokratů farnosti a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádaly XIV.ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 4.6.2016 na hřišti za farním střediskem (některé zápasy za „kulturákem“ – dříve Katolický dům).

 

V kategorii mladší žáci do 12 let – Memoriál Miloslava Kubáta:

1. Vepřová A

2. Sázava B

3. FC Velká Losenice A

4. FC Velká Losenice B

5. Sázava A

6. Orel Žďár nad Sázavou

7. FC Malá Losenice

8. Vepřová B

 

V kategorii starších (žáci bez rozdílu věku navštěvující ZŠ) o pohár Klubu

křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice:

1. SK Vepřová

2. Sázava

3.-4. Velká Losenice A

Velká Losenice B

Dík organizátorům, rozhodčím i ženám a děvčatům, které se staraly o občerstvení. Při závěrečném nástupu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků obou kategorií s předáním pohárů, diplomů a věcných cen.

 

10. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2016-2017. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

11. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 15.6.2016 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku.

Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost po celý školní rok : výuku náboženství, nácvik zpěvu na dětské mše sv., příprava ke svátostem, akce s dětmi.

Probírali jsme přihlášky na náboženství na příští rok, odevzdání výkazů, žádosti o kanonické mise pro příští škol.rok a rozdělení výuky náboženství pro příští šk.rok v jednotlivých školách

 

12. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění

( XV. farní shromáždění) na neděli 14.srpna 2016 od 10.00 hod. do Sázavy.

 

Program byl schválený Pastorační a ekonomickou radou:

10.00 – slavnostní eucharistická oběť´ za farní svaz

11.00 – modlitba a oficiální zahájení.

– slovo místopředsedy, předání medailí farního svazu projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s.

– přehled postupu dosavadních prací a plánované pokračování prací

11.15 – program maminek s dětmi

12.00 modlitba Anděl Páně a požehnání

12.05 koncert Liberi Dei

 

Občerstvení zajištěno, odpolední program bude upřesněn.

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu. Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu. Všichni jste zváni!

 

13. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o zdařilém průběhu slavností v naší farnosti  – 1.sv.přijímání v obou našich farnostech.

I v letošním roce ubytovali naši farníci poutníky pěší pouti do Slavkovic v rodinách,což jistě bylo příležitostí k navázání nových přátelských vztahů. Díky za to.

Připomínáme, že zakoupením stolních kalendářů (ve vchodu kostela) podpoříte stavbu kostela v Brně – Lesná.

 

14. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík všem knihovnicím za jejich službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

 

15. PRÁCE A OPRAVY

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci, především za posekání a odvoz trávy z areálu fary a kostela.

 

Práce v červnu a červenci– Velká Losenice

  • dokončení a instalování lavic do kostela

  • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela

  • oprava vrat do farního areálu

Práce na srpen – Velká Losenice

  • příprava instalace soch v kostele sv. Jakuba a úprava kostnice

  • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela

  • příprava zřízení zpovědní místnosti

 

Práce na srpen – Havlíčkova Borová

  • vrata do farního areálu
  • příprava úpravy presbytáře v kostele sv. Víta
  • posekání a odvoz trávy v areálu fary

16. DOKONČENÍ VÝMĚNY LAVIC V KOSTELE

 

Na začátku měsíce byla instalována poslední část nových lavic v kostele sv.Jakuba.

Pán Bůh zaplať všem, kdo se na této několikaleté akci podíleli.

Kéž lepší vizuální kontakt s děním v presbytáři a větší pohodlí při liturgických postojích přispějí k duchovnímu prožívání liturgie.

V této fázi bylo na výrobě lavic odpracováno brigádně 279 hod. a zúčastnili se: Milan Lempera, Michal Sobotka, Josef Sobotka, Jiří Zach, Ladislav Ondráček, Prokop Šenkýř, František Mach, Karel Pohanka, Zdeněk Hošek, Petr Lán, Ing.Milan Lempera, Martin Lempera.

Příprava lavic ve vlastní dílně Josefa a Michala Sobotkových dělala 76 hodin, příprava materiálu ve vlastní dílně Jiřího Zacha pak 40 hodin.

Demontáž starých lavic a podlahy a instalace podlahy nové pak dala 126 hodin za pracovní účasti jmenovaných: Milan Lempera, Jiří Zach, Ladislav Ondráček, Jan Uttendorfský (V.L.), Martin Lempera, Jiří Zach ml., František Mach, Zdeněk Hošek, Josef Kamarád, Ing.Jiří Nedělka, Miroslav Vytlačil, Tomáš Havlíček, Josef Sobotka (V.L.), Josef Sobotka (M.L.) Petr Pospíchal, Oldřich Nechvíle, František Mach, Zdeněk Wasserbauer, Ondřej Zach,Karel Pohanka, Ing.Milan Lempera, Prokop Šenkýř.

Pastorační a ekonomická rada děkuje Zemědělskému družstvu Velká Losenice za poskytnutí dopravních prostředků a truhlářské dílny na výrobu a převoz lavic (163 hodin).

 

17. OSLAVY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V sobotu 13. srpna 2016 bude sloužena mše sv. v Pořežíně v 15.00 hod. při příležitosti 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů.

Ve Velké Losenici bude k 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů sloužena mše sv. v sobotu 10. září 2016 v 9.00 hod.

 

 

Ing.Jaroslav Pibil v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady