Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 23. dubna 2021

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

3/21

238 / 972

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Králíčková, M.Sobotka, M.Lánová, J.Uttendorfský, P.Malý, L.Špačková, Ing.V.Růžičková, R.SobotkováZ.Nedělka

Havlíčkova Borová: J.Hájková

Omluveni: M.Danielová, M.Vytlačil, P.Blažek, Ing.J.Nevole, V.Štefa, P.StránskýF.Mach,

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Sbírka na seminář

5. Pouť ve Vepřové

6. Pouť v H. Borové

7. Pouť v Peršíkově

8. Pouť v Oudoleni

9. Témata na nástěnky

10. Hodnocení ministrantů

11. Přípravy na První svaté přijímání

12. Postní pokladničky

13. Májové pobožnosti

14. Ekonomické info

15. Fotbalový turnaj

16. Letní čas

17. Pastorační informace

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě  vyjádřila pastorační a ekonomické rada poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy, služeb a účastnili se slavení velikonočních svátků, za hojnou účast na bohoslužbách Velikonočního třídenní, na velikonoční adoraci od Zeleného čtvrtku do Vzkříšení a ranních chválách na Velký pátek. Dík za přípravu liturgického prostoru na farním dvoře.

Poděkování všem, kteří přijali sv. pomazání nemocných a všem jejich blízkým, kteří jim tuto svátost zprostředkovali .Dík také všem, kteří přistoupili k velikonoční svátosti smíření.

Děkujeme všem, kteří v jednotlivých obcích farností vedli křížové cesty a všem účastníkům.

Poděkování  patří také všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,  ministrantům, varhaníkům , zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici farní knihovny, za postní a velikonoční výzdobu presbytáře, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Pán Bůh zaplať všem, kteří se pravidelně modlí modlitbu Anděl Páně (v době velikonoční Raduj se, Královno nebeská…), také všem zapojeným do modlitby živého růžence za posilování duchovního společenství farnosti a maminkám za modlitební společenství.

Děkujeme za provedené brigády.

Poděkování všem za Vaše modlitby, maminkám za úklid Losíka a všem za jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek – 4. června 2021 v 19.30.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Sobota – 15. května 2021  v 16.00 hod. v Losíku.

 

4. SBÍRKA NA KNEŽSKÝ SEMINÁŘ

25. dubna 2021.

 

5. POUŤ VE VEPŘOVÉ

30. května 2021 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

6. POUŤ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

20. června 2021 – eucharistická oběť v 9.30 hod.

 

7. POUŤ V PERŠÍKOVĚ

6. června 2021 – eucharistická oběť v 9.30 hod.

 

8. POUŤ V OUDOLENI

5. června 2021 – eucharistická oběť v 17.00 hod.

9. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Panna Maria (květen), Seslání Ducha Svatého, Nejsvětější Trojice, Slavnost Těla a Krve Páně.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 5.3.2021 – 22.4.2021

1. Radoslav Tonar (12)

2. Matěj Bořil (14)

3. Pavel Štefa (2)

4. Jan Štefa (4)

5. Vojtěch Štefa (3)

6. Václav Štefa (5)

7. Jáchym Dejmal (6)

8. Ondřej Dejmal (7)

9. František Nevole (1)

10. Vilém Nevole (15)

11. František Bořil (9)

12. Vít Veselý (10)

13. Patrik Strašil (11)

14. Jan Tonar (8)

15. Jaroslav Červenka (13)

16. Vít Janáček (16)

17. Tomáš Cacek (17)

18. Pavel Janáček (18)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 5.3.2021 – 22.4.2021

1. Josef Dvořák

2. Filip Hošek

3. Filip Lacina

4. Jakub Lacina

5. Jakub Uttendorfský

6. Jiří Uttendorfský

7. Jan Uttendorfský

8. Radim Sobotka

9. Tomáš Sobotka

10. Marek Sobotka

11. Matěj Sobotka

12. Miloslav Bratršovský

13. David Bratršovský

14. Luboš Bratršovský

15. Ondřej Dvořák

16. Jan Havlíček

17. Pavel Pospíchal

18. Ctibor Křepinský

19. Kryštof Černý

20. Adam Pibil

21. Vojtěch Pibil

22. Ondřej Vytlačil

23. Tomáš  Polreich

24. Vít Peksa

25. Václav Peksa

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

11.  PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Pro děti farnosti Velká Losenice – v sobotu 15.5. od 8.00 hod. bude celodenní setkání s dětmi připravujícími se na 1. sv. přijímání.

Následovat bude v 17.00 hod. eucharistická oběť pro děti a po ní od 17.45 hod. se uskuteční setkání rodičů s duchovním správcem v Losíku. V době tohoto setkání rodičů bude probíhat v kostele nácvik s dětmi na 1. sv. přijímání.

 

12. POSTNÍ POKLADNIČKY

V postních pokladničkách se vybralo ve Velké Losenici 33 000 Kč a v Havlíčkově Borové 15 000 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům za štědrost! Vzhledem k tomu, že kvůli pandemii nebyly delší dobu sbírky, byly uvedené částky převedeny na farní účty.

 

13. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Pastorační a ekonomická rada rozhodla o konání májových pobožností v jednotlivých obcích:

Velká Losenice: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota – v 18.30 hod., středa 16.30 hod.,    neděle 18.00 hod.

Malá Losenice: denně v 18.45 hod.

Vepřová: denně v 19.30 (kromě soboty, kdy májová pobožnost není)

Sázava: neděle v 10.15 hod.

Havlíčkova Borová: úterý, neděle v 18.30 hod., sobota přede mší sv.

Oudoleň: středa, pátek, neděle – v 19.00 hod., sobota 16.15 hod.

Prosíme zájemce o vedení májových pobožností ve Velké Losenici, aby se zapsali v hlavním vchodu kostela. Materiál k vedení májové pobožnosti bude k dispozici v sakristii nebo u pastorační asistentky Marty Králíčkové. Hudební doprovod: po domluvě s varhaníkem či s kytarovým doprovodem, případně ten, kdo vede májovou pobožnost určí mariánskou píseň z kancionálu. Prosíme věřící o vedení májových pobožností i účast na nich

V ostatních obcích zajistí průběh májových pobožností členové pastorační rady za danou obec (materiály si vyzvednou u past. asistentky Marty Králíčkové na celý měsíc.)


14. EKONOMICKÉ INFORMACE

Základní ukazatele výsledků hospodaření farnosti za rok 2020, jak byly předloženy vikariátní účetní a bez výhrad vzaty na vědomí ekonomickou radou farního svazu :

Velká Losenice: výsledek hospodaření za rok 2020: + 54 101,37 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2020: 327 581,15 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2020: 1 310 Kč

Havlíčkova Borová: výsledek hospodaření za rok 2020: + 79 534,94 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2020: 436 943,93 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2020: 796 Kč                           

Hospodaření farností je systémové a stojí na zdravých základech.

Předpis odvodů na biskupství pro naše farnosti na rok 2021 byl z biskupství upřesněn:

Velká Losenice 18 332 Kč

Havlíčkova Borová 14 769 Kč

 

Také jsme  schválili práce a opravy na letošní rok v obou farnostech, též nákup materiálu.


15. XVIII. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádá XVIII. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 5.6.2021 ve 2 kategoriích:

mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2009 – či navštěvující příslušnou třídu)

starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

 

Přihlášky odevzdávat pastorační asistentce Martě Králíčkové nebo Ing. Jaroslavu Pibilovi.


16. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční, umožní-li to situace, buď na faře v Havlíčkově Borové nebo v Losíku (podle počtu dětí) ve dvou turnusech:

I. turnus –  ve dnech 3.7.- 10.7. 2021

II. turnus – ve dnech 10.7.- 17.7. 2021

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.

Cena tábora je 1 500 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

 

17. PASTORAČNÍ FORMACE

Pastorační rada byla seznámena s obsahem knih Pavla Blažka Jedno tělo a arcibiskupa Erica de Moulins-Beauforta Církev a výzvy přítomnosti.

Zamýšleli jsme se i nad časem bohoslužeb „po pandemii“ a o „dohnání“ učiva pro děti, které přistoupí k 1.sv.přijímání.

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady