Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 3. června 2011

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

6/11

124/ 484

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : O.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, M.Králíčková, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Podloucká, V.Novotný, M.Weishauptová, M.Rezlerová, P.Malý, M.Danielová, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Pátková,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek,

Omluveni : J.Pibilová, Ing. J.Nevole, V.Štefa, Z.Hájková,

Hosté : R. Stránský, F. Ondráček

Po přivítání hostů nás pan starosta Vepřové pan Roman Stránský a zastupitel obce František Ondráček seznámili s průběhem poutě ve Vepřové k 150.výročí postavení kaple a pozvali na tuto slavnost nejen členy Pastorační a ekonomické rady farního svazu.

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožností v jednotlivých obcích farností. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu, za přípravu na dětské eucharistické oběti a rytmický hudební doprovod.

Pán Bůh zaplať všem účastníkům farní pouti k Panně Marii Pomocnici a bl.Adolphu Kolpingovi do Věžnice. Dík za modlitby za farnost při této pouti.

Poděkování všem organizátorům a účastníkům pouti v Peršíkově.

Děkujeme za pravidelné středeční setkávání maminek s dětmi.

Dík všem, kteří se zapojují do modlitby Anděl Páně a do živého růžence.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 1. července 2011

3. SBÍRKA – NA POTŘEBY DIECÉZE

12. června 2011

Vzhledem k finanční náročnosti oprav hospodářských budov v Havlíčkově Borové, budou poutní sbírky 19.6.2011 v Havlíčkově Borové a Vepřové určeny na tento účel.

Prosíme o přispění v rámci Vašeho štědrého srdce a finančních možností.

Pán Bůh zaplať !

4. KATECHETICKÉ setkání

pátek – 26. srpna 2011 v 15.00 hod. v Losíku

5. POUŤ k 150.výročí kaple vE VEPŘOVÉ

19.června 2011

Program :

10,45 slavnostní průvod kněží, ministrantů, hasičů a zástupců obce ke kapli

10,50 projev starosty obce – uvítání a seznámení s historií kaple

11,00 poutní mše svatá sloužena za farníky místním rodákem P. Janem Svobodou

12,00 modlitba Anděl Páně a závěrečné požehnání

6. Pouť v Havlíčkově Borové

19.června 2011 eucharistická oběť v 9.30 hod

7. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI–ADORACE

Malá Losenice – 5.července 2011 v době 9.30-17.00 hod.,

eucharistická oběť v 8.00 hod.

8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

1.sv.přijímání, sv.Petra a Pavla, sv.Cyrila a Metoděje,

sv.Benedikta, prázdniny,dovolená

9. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2011-2012. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

Jsme snad jediní v celé ČR, kteří takto odevzdáváme přihlášky před koncem školního roku, snažíme se tím vyjít vstříc (v rámci dobrých vztahů, snad jediní v republice takto předčasně) zástupkyni ředitele Mgr.Koskové.

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 5.5.2011 – 2.6.2011

1. Vojtěch Ondráček (3)

2. František Bořil (8-11)

3. Vojtěch Štefa (4)

4. Václav Štefa (8-11)

5. Patrik Strašil (12-13)

6. Michal Strašil (8-11)

7. Martin Solnička (14-16)

8. Ondřej Dejmal (8-11)

9. Zdeněk Lacina (5-6)

10. Jiří Ondráček (1-2)

11. Martin Ondráček (1-2)

12. Jiří Kolouch (7)

13. Robin Solnička (14-16)

14. Radim Solnička (14-16)

15-16. Jiří Lacina (5-6)

15-16. Tomáš Cacek (12-13)

Hodnoceni nejsou František Nevole, Jiří Nevole a Josef Nevole

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 5.5.2011 – 2.6.2011

1. Vojtěch Lacina (1)

2-3. Filip Lacina (7)

2-3. Jakub Lacina (5)

4. Jaroslav Weishaupt (8)

5. Martin Sysel (10)

6. Martin Lempera (4)

7. Tomáš Pečinka (9)

8. Kryštof Černý (6)

9. Vojtěch Pibil (2)

10. Petr Bureš (-)

11. Petr Lacina (18-19)

12. Jan Šenkýř (17)

13. Ondřej Augustin (3)

14. Matěj Sobotka (16)

15. Marek Sobotka (15)

16. Dominik Halík (-)

17. Jan Lacina (18-19)

18. Martin Barč (11)

19. Jan Mička (12)

20. Ondřej Wasserbauer (-)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

11. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 1.6.11 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, za Křesťánka , básničky dětí při májových pobožnostech ve všech obcích farnosti, za přípravu dětí na přijetí svátostí.

Katecheta a katechetky odevzdali vyplněné výkazy.Probírala se i příprava letního dětského tábora, fotbalového turnaje žactva. Katecheté se společně s duchovním správcem zamýšleli, jak přivádět rodiče dětí připravujících se na přijetí svátostí k vědomí důležitosti farního společenství a jak řešit situace, kdy rodiče po absolvování přijetí svátostí odhlásí dítě z hodin náboženství (známka totálního nepochopení života z víry v církevním společenství).

12. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Protože zbývá ještě několik volných míst, prosíme o odevzdání přihlášek pastorační asistentce Martě Králíčkové. Setkání vedoucích se uskuteční v pátek 10.6.2011 v 19.45 hod. v Losíku ve Velké Losenici.

13. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění

(jubilejní X. farní shromáždění) na sobotu 30.7.2010 od 9.00 hod. ve Velké Losenici.

Program byl schválený Pastorační a ekonomickou radou :

9.00 – eucharistická oběť´ + žehnání Lurdské jeskyně

10.00 – modlitba a oficiální zahájení v kostele sv.Jakuba st.

– slovo místopředsedy

– předání medailí farního svazu

10.30 koncert

12.00 modlitba Anděl Páně

12.05 občerstvení pro účastníky

požehnání

12.30 odjezd autobusu do Havlíčkovy Borové

14.00 sportovně- kulturní odpoledne:

skákání na trampolíně

společenské hry (šachy apod.)


Na farní shromáždění bude vypraven autobus, který vyjede z Oudoleně, z Havlíčkovy Borové v 8.30 hod. a pojede přes Malou Losenici a Vepřovou do Velké Losenice.

Zpět pojede hned po dopolední části farního shromáždění ( odjezd 12.30 hod.)

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu.

Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu. Všichni jste zváni !

14. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude otevřena o nedělích 5.6, 19.6. a 3.7.2011 v době 9.00-11.00 hod.

O nedělích 12.6.11 a 26.6.11 a v době prázdnin bude knihovna zavřená.

Dík všem knihovnicím za jejich službu.

15. PRÁCE A OPRAVY

Práce uskutečněné v květnu

Havlíčkova Borová

 • otlučení vnitřních omítek, vyvezení části podlahy
 • posekání trávy v areálu

Pastorační a ekonomická rada vyjadřuje velké poděkování za nasazení při brigádách, také všem, kteří přispívají finančně. Jistě se jedná o náročnou přestavbu, která by nebyla uskutečnitelná bez pomoci všech. Na druhé straně jistě vzniká něco, co může být k prospěchu farnosti na dlouhá léta.

farní areál Velká Losenice

 • práce na lurdské jeskyni
 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela

Dík těm, kteří přijali zodpovědnost za lurdskou jeskyni, která pod jejich šikovnýma rukama dostává zřetelný tvar. Dík všem, kteří věnovali potřebné kameny na lurdskou jeskyni.

Práce na červen

Havlíčkova Borová

 • zahájení zednických prací a přivedení přípojek
 • elektrikářské práce

Velká Losenice

 • dokončení lurdské jeskyně, terénní úpravy
 • oprava márnice – okna, okapy
 • zhotovení kostelních lavic

Dík všem, kteří se podílejí na výrobě nových kostelních lavic do kostela sv.Jakuba st. ve Velké Losenici.

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • VII.diecézní setkání seniorů a jejich přátel – 18.6.2011 Hradec Králové
 • dotace z Fondu solidarity královéhradecké diecéze byly přiděleny
 • nabídka stolního kalendáře Římskokatolické farnosti Brno-Lesná na rok 2012

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady