Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 3. června 2022

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

6/22

251/1027

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Lánová, M.Danielová, Ing.V.Růžičková,  M.Králíčková, Z.Nedělka

Havlíčkova Borová: J.Hájková

Omluveni: R.Sobotková, P.Blažek, Ing.J.Nevole, P.Stránský, V.Štefa, M.Vytlačil, L.Špačková, F.Mach

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Sbírka

4. Pouť v H. Borové

5. Pouť v Oudoleni

6. První svaté přijímání

7. Adorace v Malé Losenici

8. Témata na nástěnky

9. Hodnocení ministrantů

10. Přihlášky na náboženství

11. Letní tábor

12. Pastorační formace

13. Příprava na první svaté přijímání

14. Práce a opravy

15. Farní knihovna

16. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožností v jednotlivých obcích farností.

Poděkování za organizaci a hojnou účast na farním dvoře na Den matek.

Poděkování za organizaci paní Evě Pospíchalové  a všem, kteří se na organizaci podíleli, farní pěší a cyklo pouti k sv.Anně do Pohledu. Dík všem účastníkům za vytvoření pěkné atmosféry – účast na mši sv. (kolem 80 poutníků) byla pěkná.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům,za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu, za přípravu na dětské eucharistické oběti  schůzky ministrantů.

Poděkování za přípravu a hojnou účast na setkání rodáků ve Vepřové a pouti v Peršíkově.

Děkujeme za pravidelné středeční schůzky ministrantů a všem, kteří se zapojují do modlitby Anděl Páně,a do živého růžence a modlitby matek.

Poděkování  za posekání trávy v areálu kostela a fary.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 1. července 2022 v 19.30

 

3. SBÍRKA NA CHARITU

26. června 2022


4. POUŤ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

19. června 2022 eucharistická oběť v 9.30 hod


5. POUŤ V OUDOLENI  a setkání rodáků

11. června 2022 eucharistická oběť ve 13.00 hod. před kulturním domem


6. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

26.června 2022–V.Losenice v 8.00, H.Borová – 9.30 hod.

 

7. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE – Malá Losenice

5. července 2022  v době 11.00-17.00 hod., eucharistická oběť v 10.00 hod.

 

8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

První sv. přijímání, sv.Petra a Pavla, sv.Cyrila a Metoděje, prázdniny, dovolená

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 6.5.2022-  3.6.2022

1. Jan Havlíček                  10. Filip Sobotka                        19. Vít Peksa

2. Tomáš Polreich              11. Jakub Uttendorfský               20. Matěj Sobotka

3. David Bratršovský         12. Jiří Uttendorfský                    21. Tomáš Sobotka

4. Luboš Bratršovský         13. Jan Uttendorfský                   22. Adam Ledvinka

5. Miloslav Bratršovský      14. Vojtěch Pibil                          23. Štěpán Čejka

6. Adam Pibil                    15. Kryštof Černý                        24. Ondřej Dvořák

7. Marek Sobotka              16. Josef Malý                            25. Ctibor Křepinský

8. Filip Hošek                    17. Josef Dvořák

9. Filip Lacina                    18. Jakub Lacina

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  6.5.2022.- 3.6..2022

1. Ondřej Dejmal                 7. Tadeáš Pertl                     13. Tomáš Cacek

2. Matěj Bořil                       8. Jan Štefa                         14. Pavel Janáček

3. František Bořil                  9. Pavel Štefa                      15. Vít Janáček

4. František Nevole              10. Vojtěch Štefa                  16. Jan Tonar

5. Vilém Nevole                   11. Radoslav Tonar                17. Tomáš Musil

6. Patrik Strašil                    12. Jáchym Dejmal               18. Jaroslav Červenka

19. Václav Štefa

 

10. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2022-2023. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek.

Děkujeme.

 

11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové  ve dvou turnusech :

I. turnus ve dnech      2.7.-9.7. 2022

II. turnus ve dnech     9.7.-16.7. 2022

Cena tábora je 1 700 Kč.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme se zabývali průběhem života farnosti s vyhlídkou na to, co obnovit a změnit při pastoraci farnosti.  Jak povzbudit farníky k účasti na životě farního společenství ? – to je základní otázka a úkol pro následující období. Jde o pokračování začatého synodního procesu.

I na prozatímním zájmu o fotbalový turnaj a letní tábor je vidět, že je nutno oslovovat rodiče dalších malých dětí (z pochopitelných důvodů dětí, které by při mši sv. mohli v budoucnu přicházet „pro křížek“ v kostele – doufejme dočasně – ubylo).

Ke konci roku se uskuteční volby do nové pastorační rady, členové rady byli vyzváni k přemýšlení, které farníky oslovit.

Příprava na 1.sv.přijímání nadále probíhá, děti, vzhledem k situaci, jsou připravené.

 

13.  PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Pro děti farnosti Velká Losenice – ve středu 8.6. od 15.30 hod.  se uskuteční pohovory dětí s duchovním správcem v Losíku.

Následovat bude v 17.00 hod. eucharistická oběť pro děti  a po ní od 17.45 hod. se uskuteční setkání rodičů s duchovním správcem v Losíku. V době tohoto setkání rodičů bude probíhat v kostele nácvik s dětmi na 1. sv. přijímání. Další nácviky se uskuteční ve středu (15.6. a   22.6.2022 ) před dětskou euch.obětí  od 16.00 hodin.

V sobotu 25.6. od 8.00-11.00 hod  ve zpovědní místnosti kostela sv.Jakuba ve V.Losenici – svátost smíření dětí a jejich rodinných příslušníků.

1.svaté přijímání je v neděli 26.6.2022 při bohoslužbě v 8.00 hod. Sraz dětí v Losíku v 7.30

Pro děti farnosti Havlíčkova Borová – ve čtvrtek   13.6. od 14.00 hodin na faře v H.Borové  proběhnou  pohovory dětí s duchovním správcem, od 15.45 hod.  na faře v Havl. Borové  se uskuteční setkání rodičů s duchovním správcem.

V době tohoto setkání rodičů bude  probíhat v kostele nácvik s dětmi na 1. sv. přijímání.

Čtvrtek 23.6.  od 13.30  na faře v H.  Borové svátost smíření dětí a jejich rodinných příslušníků   (rodičů, sourozenců  kmotrů… )  + nácvik s dětmi na obřad 1. sv. přijímání. 1.svaté přijímání je v neděli  26.6. 2022 v 9.30 hod.

 

14. PRÁCE A OPRAVY

Práce na červen – Velká Losenice

– posekání trávy v areálu fary + kostela

– postavení trampolíny

– opravy střechy fary – výměna a nátěr šindele

-oprava vrat do farního areálu

– výměna části plotu

 

Práce na červen – Havlíčkova Borová

–  posekání trávy v areálu fary

–  příprava úpravy presbytáře v kostele

 

15. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík  knihovnici za její službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

 

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– svátost biřmování v katedrále v Hradci Králové – 4.6.2022

– katechetické a pedagogické centrum – besedy o aktuálních tématech

– noc kostelů 2022 – 10.června 2022

– pozvání na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové

– letní škola Tomáše Akvinského – 1.-5.8.2022 – Tuchoměřice

– jmenování a ustanovení kněží

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady