Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 3. listopadu 2017

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Zach, M.Králíčková, R.Sobotková,J.Uttendorfský, M.Vytlačil,P.Malý,M.Sobotka,J.Uttendorfský,M.Lánová,L.Špačková,Z.Nedělka,M.Danielová

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, P.Stránský,

Omluveni: Ing.J.Pibil, Ing.V.Růžičková, V.Štefa, F.Nevole, Ing.Josef Nevole,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada při svém jubilejním 200. setkání vyjádřila poděkování všem, kteří organizovali a modlili se v jednotlivých obcích v  říjnu modlitbu růžence, modlitbu živého růžence a Anděl Páně. Děkujeme za organizaci a účast na slavnosti výročí posvěcení kaple ve Vepřové. Při sbírce na misie jsme vybrali ve Velké Losenici částku 7 113 Kč a v Havlíčkově Borové 4 655 Kč. Ve Vepřové jsme vybrali při posvícení 3 241 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům! Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům,varhaníkům,zvoníkům,za přípravu přímluv, nástěnkářům,za úklidy kostela, za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, maminkám pak za velký úklid Losíka . Dík za pravidelné schůzky ministrantů , modlitbu matek.

Dík ochotným brigádníkům v obou farnostech, za brigády na kapli v Sázavě.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 1. prosince 2017

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 29. 11. 2017 v 16.00 hod. v Losíku


4. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

12 . listopadu 2017

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Ježíše Krista Krále, advent, sv.Mikuláš

 

6. INTENCE

Intence na příští rok budou přijímány od 1. neděle adventní (3.12.17) po bohoslužbách v sakristii. Prosím o formulování intencí v délce (do 1 krátké řádky), aby se vešly na ohlášky.Přede mší sv. je možné přinést doplněnou intenci na jakoukoliv délku. Děkuji. Počet intencí není omezen! Číst čtení a přinášet obět. dary je nabídka ne nutnost.

 

7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Pastorační výbor se souhlasem pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda – Jiří Zach, členové – Miroslav Vytlačil, Zdeněk Nedělka, Marta Králíčková, Jan Uttendorfský (V.L.).Tato komise již pod vedením faráře a příslušných norem vydaných Biskupstvím královéhradeckým provádí oceňovaní majetku Římskokatolických farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová všech položek evidovaných v inventárním seznamu , který bude aktualizován k 31.12.2017.

 

8. ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

První neděli adventní mají farníci možnost přinést své rodinné adventní věnce. Adventní věnce budou žehnány po scénce dětí při nedělní bohoslužbě 3.12.17 v 8.00 hod. ve Velké Losenici a v 9.30 hod. v Havlíčkově Borové. Duchovní správce žádá, aby věnce zachovávaly základní symboliku včetně barev (věnec převážně zelený, svíce fialové). Adventní věnec do presbytáře a Losíka zajistí pastorační asistentka Marta Králíčková.

 

9. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Organizací tříkrálové sbírky 2018 v našich farnostech byla pověřena past. asistentka Marta Králíčková, která zkontaktuje pomocníky v jednotlivých obcích. V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou budou osloveni loňští i další dětští herci pro hru Čtvrtý z mudrců, která bude hrána v lednu 2018. Zamýšleli jsme se i nad způsobem oslovení a pozvání okolních farností. Zajistí duch.správce s místopředsedou past. a ekon. rady s  past. asistentkou.

 

10. SETKÁNÍ SENIOREK A SENIORŮ

Pozvánka na přátel. setkávání seniorek a seniorů od středy 8.11.2017 ve 13.00 hod. v Losíku. Letošní téma je „Životopisy svatých …“ Upřímně se těší p. Marta Nedělková s ostatními.

 

11. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 18.10.17 se v Losíku ve V.Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání. Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem a farnosti. Byla zkontrolována docházka přihlášených dětí. Probírala se organizace ministrantů pro dětské eucharistické oběti, hudební doprovod při těchto mších, vyzdvižení modliteb za naše zemřelé, význam odpustků , a běžné záležitosti týkající se výuky náboženství.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

Past. rada poděkovala p. Vladimíru Novotnému za zprostředkování daru od firmy Hettich.

V neděli 12.11.17 ve 14.00 hod. bude v Losíku ve V. Losenici přednáška Likvidace lepry Malomocenství ve 21.století. Srdečně zveme !

Duchovní správce informoval past.radu o své účasti na instalování nové farářky sboru ČCE v Sázavě a o průběhu této akce.

Zastupitelstvo obce V.Losenice schválilo proplácení hodin náboženství ve výši 30 000 Kč, za což pastorační a ekonomická rada děkuje.

Dne 17.,11. budou hrát JenTaci představení ve Vitusu v Havl.Borové a 2.12.17 bude v H. Borové požehnáno nové hasičské vozidlo. Poděkování za práce na zpovědní místnosti p.J. +O. Zachům a p.M.Vytlačilovi, a všem, kteří se podíleli na umístění sochy sv.Jana Nepomuckého – panu Z.Beranovi za zhotovení sochy, p.J.Wasserbauerovi, S.Špačkovi, J.+ J.Uttendorfským. J.Havlíčkovi, J.Kamarádovi a Ing.Černému za zhotovení podstavce a chodníku a p.Zdeňku Nedělkovi za zhotovení stříšky nad sochou, p.L.Danielovi, J.Jíchovi a J.Jarošovi za dovoz a umístění sochy. Dík sl. Andree Zachové za zprostředkování získání soch sv.Jana Neumanna, sv.Alfonse a sv.Klementa M.Hofbauera a Ondřeji Zachovi za dovezení. Kdo byste na ně chtěli přispět, je možné ve vchodu kostela. Pán Bůh zaplať !

Generální vikář královéhradecké diecéze a předseda liturgické diecézní komise Mons.Josef Socha schválil navržený interiér kaple v Sázavě.

I v letošním roce bude před Vánoci výstava betlémů, prosím , počítejte se zapůjčením. Termín výstavy bude upřesněn na příštím setkání past.rady.

 

13. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 4.10.- 1.11.2017

 

1. Matěj Bořil (2)

2. Vít Veselý (1)

3. Pavel Janáček (3)

4. Jan Štefa (8)

5. Pavel Štefa (10)

6. František Bořil (9)

7. Vít Janáček (7)

8. Tomáš Cacek (6)

9-10.Michal Strašil (4-5)

9-10. Patrik Strašil (4-5)

11. Vojtěch Štefa (11)

12. Václav Štefa (12)

13. Ondřej Dejmal (13)

14. Radim Solnička (15)

15. Jan Málek (14)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 4.10.- 1.11.2017

 

1. Luboš Bratršovský (23)

2 Jan Dobrovolný (9)

3. Josef Dvořák (1)

4. Adam Pibil (11)

5. David Bratršovský (4)

6. Vít Peksa (13)

7. Jakub Uttendorfský (7)

8. Vojtěch Pibil (12)

9. Kryštof Černý (18)

10. Václav Peksa (14)

11. Filip Lacina (3)

12.Jakub Lacina (2)

13. Jan Uttendorfský najml. (17)

15. Tomáš Sobotka (-)

16. Radim Sobotka (-)

14. Miloslav Bratršovský (5)

17. Pavel Pospíchal (21)

18. Vojtěch Lacina (-)

19. Šimon Hromek (24)

20. Tomáš Novotný (8)

21. Tomáš Polreich (6)

22. Vojtěch Špinar (-)

23. Marek Sobotka (20)

24. Filip Hošek (10)

25. Jakub Blažek (15)


Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

14. PRÁCE A OPRAVY

Práce v říjnu – Velká Losenice

 

  • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela, úklid farního hřiště
  • postavení podstavce pro sochu sv.Jana Nepomuckého
  • oprava části střechy na faře a nátěr, – práce na zpovědní místnosti

 

Práce na listopad – Velká Losenice

 

  • dokončení zpovědní místnosti
  • shrabání a odvoz listí v areálu fary a kostela

 

 

15. KARMEL SÁZAVA Z.S. – brigády na stavbě kaple P. Marie Karmelské

3.10.2017. Příprava podkladu pro montáž fasádních desek – sponkování gumových pásků, nátěr latí. František Ledvinka st., Kamil Sobotka. Celkem 6 hod.

4.10.2017. Příprava podkladu pro montáž fasádních desek – sponkování gumových pásků, nátěr latí. Jeden brigádník. Celkem 3 hod.

5.10.2017. Příprava podkladu pro montáž fasádních desek – sponkování gumových pásků, nátěr latí. František Ledvinka st. Celkem 2 hod.

Dovoz lešení. J. Uttendorfský st.,J Uttendorfský V.Losenice, J. Kamarád (V.Losenice), Mich.Sobotka (M.Losenice), Matěj Sobotka (M. Losenice), V.Pibil (M.Losenice). 12 hod.

6.10.2017. Montáž lešení.J. Uttendorfský st.,M. Daniel,J. Hošek st.,J. Jícha,J. Jaroš st. 20 hod.

7.10.2017. Montáž fasádních desek. Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Jaroslav Jaroš ml., Martin Daniel, František Ledvinka st. Celkem 45 hodin.

10.10.2017. Nátěr latí, příprava podkladu pro montáž fasádních desek. 1 brigádník. 3 hod.

Dovoz latí z Nového Veselí (Leoš Křesťan), složení čelním nakladačem (Agro Sázava a.s.)

11.10.2017. Nátěr latí, příprava podkladu pro montáž fasádních desek. František Ledvinka st., František Ledvinka nejst. Celkem 5 hod.

12.10.17 Nátěr latí, příprava montáže fasádních desek.F.Ledvinka st.,F.Ledvinka nejst.6 hod

13.10.17. Montáž lešení.J. Hošek st.,J. Jícha,M. Daniel,J. Uttendorfský st.,J.Jaroš st. 15 hod.

Montáž fasádních desek. J. Uttendorfský st.,K. Sobotka, Jar. Jaroš ml., Fr. Ledvinka st. 4 hod.

14.10.2017. Montáž fasádních desek. Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Jaroslav Jaroš ml., Martin Daniel, Prokop Šenkýř (Velká Losenice), Vojtěch Lacina, František Ledvinka ml., František Ledvinka st. Celkem 65 hod.

17.10.2017. Příprava podkladu pro montáž fasádních desek, 1 brigádník. Celkem 4,5 hod.

Montáž lešení. Jan Hošek st., M. Daniel, Jan Uttendorfský st., Jar. Jaroš st., Jan Jícha. 15 hod.

18.10.2017. Příprava podkladu pro montáž fasádních desek, jeden brigádník.. Celkem 2 hod.

19.10.2017. Příprava podkladu pro montáž fasádních desek, jeden brigádník. 4,0 hod.Zařezání OSB desek na střeše přístřešku nad venkovním kněžištěm. K. Sobotka, J.Jaroš. Celkem 2 hod.

20.10.2017. Montáž fasádních desek. Kamil Sobotka, František Ledvinka st. Celkem 7 hod.

21.10.2017. Montáž fasádních desek. Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Jaroslav Jaroš ml., Vojtěch Lacina, František Ledvinka ml., František Ledvinka st. Celkem 52 hod.

25.10.2017. Úprava přístřešku nad venkovním kněžištěm. Jeden brigádník. Celkem 2 hod.

26.10.2017. Pan Krajčovič pokryl část střechy nad venkovním kněžištěm.Úprava další části střechy nad venkovním kněžištěm. Fr.Ledvinka st., K. Sobotka, Fr.Ledvinka ml. Celkem 12

27.10.2017. Úprava střechy nad venkovním kněžištěm. Jeden brigádník. Celkem 5 hod.

28.10.2017. Osazení a betonáž obrubníků a žlabovek na vjezdu. Kamil Sobotka, Martin Daniel, František Ledvinka ml., František Ledvinka st. Celkem 40 hod.

Dovoz materiálu ze stavebnin Leoš Křesťan. Čelní nakladač zapůjčilo AGRO Sázava a.s.

 

Za měsíc říjen 331,5 hodin, celkem 2 912,5 hodin

 

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

  • poděkování za rok Jubilea Fatimy
  • děkovná cesta do Prahy k Panně Marii a Pražskému Jezulátku – sobota 18.11.2017
  • kurz pro pomocníky při podávání sv.přijímání,- poselství křesťanských svátků
  • Den Bible 2017

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady