Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 3. listopadu 2023

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

10/23

265/1083

 

Přítomni

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Králíčková, J.Zach, P.Malý ,

Z.Nedělka, L.Špačková, M.Lánová,R.Sobotková, Ing.V.Růžičková,,

J. Uttendorfský ml., J.Burešová, J.Malý, M.Sobotka

Farnost Havlíčkova Borová: V.Štefa, P.Blažek, J.Hájková,  Mgr.D.Musilová

Omluveni: J.Mach, P.Stránský

 

Obsah: 1. Poděkování

2. Setkání past.a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Témata na nástěnky

5. Sbírka na pojištění

6. Intence

7. Inventarizační komise

8. Žehnání adventních věnců

9. Tříkrálová sbírka

10. Setkání seniorů a seniorek

11. Hodnocení ministrantů

12. Rekolekce

13. Adventní neděle v Losíku

14. Pastorační formace

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří připravovali a zapojili se do liturgie  při slavnosti výročí posvěcení kostela ve Velké Losenici a Vepřové .

Poděkování všem organizátorkám ekumenické procházky a za přípravu programu a všem účastníkům (58). Dík za organizaci misijního mostu modlitby ve všech obcích farnosti a všem účastníkům.

Poděkování všem, kteří organizovali a modlili se v jednotlivých obcích v  říjnu modlitbu  růžence, modlitbu živého růžence a Anděl Páně. dále lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),  žalmistům, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Dík za přístup ke svátostem a účast na bohoslužbách pro získání plnomocných odpustků přivlastnitelným duším v očistci.

Dík za brigády na posekání trávy a za odvoz nebezpečného odpadu.

Dík rodičům za zájem o výuku náboženství a dětem, které navštěvují hodiny náboženství ve všech školách farního svazu a za účast na mších sv.úrp děti a mládež.. Dík za přípravu mše sv. pro děti v Havlíčkově Borové.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

Pátek  1.12. 2023 v 18.45 hod.

 

3. Katechetické setkání

STŘEDA – 15. listopadu 2023 v  16.00 hod. v Losíku

 

4.  TÉMATA NA NÁSTĚNKY

odpustky, slavnost  Všech svatých, vzpomínka na všechny věrné zemřelé , Ježíše Krista Krále, advent, sv.Mikuláš

 

5. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

5. listopadu 2023

 

6. INTENCE

Intence na příští rok budou přijímány od 1.neděle adventní (3.12.23) po bohoslužbách v sakristii.  Prosím o formulování intencí v délce (do 1 krátké řádky), aby se vešly na ohlášky. Přede mší sv. je možné přinést doplněnou intenci na jakoukoliv délku. Děkuji.  Počet  intencí není omezen! Číst čtení a přinášet obětní dary je nabídka, ne nutnost.

Prosím, aby věřící reflektovali, že každou 2.neděli v měsíci je mše sv. v kostele v Sázavě, stejně tak i 4. čtvrtek v měsíci – na obé je možno dávat intenci do Sázavy.

Stejně tak i to, že v pondělí je mše sv. většinou ráno.


7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Pastorační výbor se souhlasem pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice jmenoval inventarizační komisi  ve složení : předseda – Jiří Zach, členové –  Jan Mach, Zdeněk Nedělka, Marta Králíčková, .Tato komise již  pod vedením faráře a příslušných norem vydaných  Biskupstvím královéhradeckým provádí oceňovaní majetku Římskokatolických farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová všech položek evidovaných v inventárním seznamu, který bude aktualizován k 31.12.2023.

 

8. ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

První neděli adventní mají farníci možnost přinést své rodinné adventní věnce. Adventní věnce budou žehnány po scénce dětí při nedělní bohoslužbě  3.12.23  v 8.00  a v 11.00 hod. ve Velké Losenici a v 9.30 hod. v Havlíčkově Borové. Duchovní správce žádá, aby věnce zachovávaly základní symboliku včetně barev (věnec převážně zelený, svíce fialové). Adventní věnec do presbytáře  a  Losíku  zajistí pastorační asistentka Marta Králíčková.

 

9. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Organizací tříkrálové sbírky 2024 v našich farnostech byla pověřena past. asistentka Marta Králíčková, která zkontaktuje pomocníky v jednotlivých obcích. V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou  budou osloveni loňští i další dětští herci pro hru Čtvrtý z mudrců, která bude  hrána 7. ledna 2024 v Malé Losenici. Zamýšleli jsme se i nad způsobem oslovení a pozvání okolních farností . Zajistí duchovní správce s místopředsedou pastorační a ekonomické rady s  pastorační asistentkou.

10. SETKÁNÍ  SENIOREK A SENIORŮ

Pozvánka na přátel. setkávání seniorek a seniorů od středy 8.11.2023 ve 13.00 hod. v Losíku. Upřímně se těší paní Marta Nedělková s ostatními.

 

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 6.10.2023.- 2.11.2023

 

1.  František Nevole     7. Pavel Štefa            13.Jan Tonar            19. Miroslav Blažek

2.  Matěj Bořil              8. Tomáš Musil           14.Václav Štefa       20. Jaroslav Červenka

3.   Vilém Nevole         9.  Filip Nevole            15. Vít Janáček        21. Radoslav Tonar

4.   František Bořil       10.  Vojtěch Štefa        16. Pavel Janáček

5.   Tadeáš Pertl           11. Jáchym Dejmal      17. Jáchym  Janáček

6.   Jan Štefa               12.  Tomáš Cacek       18. Ondřej Dejmal

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 6.10.2023 –  2.11.2023

 

1.    Filip Hošek              10.  Šimon Vencovský                 19. David Bratršovský

2.    Vojtěch Blažek        11.  Tomáš Sobotka                     20. Filip Mach

3.     Adam Pibil              12.  Jiří Uttendorfský                  21. Tomáš Polreich

4.     Vojtěch Pibil           13.  Josef Dvořák                        22. Marek Sobotka

5.     Kryštof Černý         14.  Luboš Bratršovský                23. Pavel Pospíchal

6.     Josef Malý             15.  Jakub Uttendorfský               24. Štěpán Čejka

7.     Martin Mach            16.  Šimon Hošek                       25. Štěpán Mach

8.     Filip Sobotka          17. Radim Sobotka

9.    Jan  Havlíček          18. Jan Uttendorfský

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.


12. REKOLEKCE

Rekolekce na téma „ Změna kvůli naději znovuzrození“ –  podle promluv papeže Františka z knihy Dar radosti a naděje a podle knihy Tomáše Halíka Odpoledne křesťanství se uskuteční v sobotu 25.11.2023 – přednášky ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v  kostele sv.Jakuba st.ve Velké Losenici.

Program:  8.00  –  eucharistická oběť

8.45  –  1.přednáška –  Kotva naděje i ve změnách – (Job 19,25-29, 42,1-5)

9.45 – 2.přednáška –   Bůh zblízka a Bůh zdaleka   (Lk 15,11-32)

10.45 –  3.přednáška –   Odpovědi ve správných otázkách  (Mt 11,2-15)

11.45 –   společný oběd v Losíku

12.00  –  Anděl Páně            

12.05  –  růženec

12.30  – dotazy, diskuse

12.45   – křížová cesta

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !


13. ADVENTNÍ NEDĚLE V LOSÍKU

V neděli 10.12.2023 se v Losíku uskuteční program adventní neděle od 9.00hod. do 16.00hod.

Součástí adventní neděle bude: Zdobení perníkového betlému,výroba korálkových ozdob , výroba svícnů z větviček,kavárnička (káva, svařák….., palačinky). Výroba vánočních ozdob s fotografií dítěte. Dítě si vyrobí 2 stejné ozdoby se svojí fotografií. Jednu ozdobu si vezme domů, druhou ozdobu nechá ve svém kostele. (Fotografování a tištění foto bude zajištěno na místě. Boží muka, kříže, kapličky a kostely na fotkách farníků  – NEJLÉPE S POPISKEM (např. boží muka, kde se nachází, datum)– farníci mohou vyfotit výše uvedené a buď vytisknout na formát A4 nebo zaslat na e.mail – viz plakáty.Bible, modlitební knihy staršího data – farníci budou požádáni o zapůjčení. Papírové betlémy – naši nejmenší farníci budou mít možnost si v kostele  vzít na papíru vytištěný betlém, který si doma (nebo na faře) vybarví/vystřihnou atd. a následně ho donesou k vystavení na adventní neděli. Budeme rády i za zapojení starších dětí  – které si namalují/vyrobí betlém (z čehokoli). Prosím, oslovte děti ve svém okolí.

 

14. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci se pastorační rada seznámila s listem  synody v Římě . Prosím, modleme se za dary Ducha Svatého pro účastníky synody  a za církev !

Také jsme probírali obsah papežovi nové apoštolské exhortace „ Laudate Deum“ („Chvalte Boha“).. Duchovní správce také upozornil na recenzi muzikálu Anděl Páně v Katolickém týdeníku, která upozorňuje na to, jak může mást lidi neznalé víry o skutečné víře.

Pan varhaník připomíná, že první zkouška vámočních zpěvů se uskuteční v sobotu 18.11.2023 v 9.00 hod.

Připravujeme opravu kostela v Havlíčkově Borové, prosíme, přispějte. Pán Bůh zaplať !

Také jsme hovořili o fenoménu Halloweenu- původně z Irska přeneseného svátku All Hallows Eve (předvečer všech svatých…) do USA, dnes hodně komerční záležitost se slevami Black Friday… IQ tykve vydlabané. Hlouběji za tím je satanismus a černá magie.

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– kněžský den 20.listopadu 2023 v Hradci Králové

– setkání zástupců ekonomických rad farností- 16.11.2023 od 16.00 velký sál Nového Adalbertina v Hradci Králové

– diecézní setkání mládeže – 25.11.2023 Hradec Králové

– sbírka na sdělovací prostředky

– výsledky hlášení o úkonech duchovní správy za rok 2022

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady