Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 3. října 2014

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

10/14

163/ 650

 

Na začátku prvního setkání nově ustanovené pastorační a ekonomické rady přivítal duchovní správce všechny členy a popřál jim Boží požehnání při jejich úsilí o šíření Božího království v našem farním svazu.


V neděli také zástupci pastorační rady popřáli panu varhaníkovi K.Sobotkovi k 88. narozeninám.


Přítomni :

Farnost Velká Losenice:

P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Králíčková, J.Uttendorfský, M.Vytlačil, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, L.Špačková, Z.Nedělka, M.Danielová, , Ing.V.Růžičková, R.Sobotková, M.Lánová,

Farnost Havlíčkova Borová:

Ing.J.Nevole, P.Blažek, P.Stránský,

 

Omluveni: F.Nevole, V.Štefa,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se zúčastnili voleb do pastorační a ekonomické rady farního svazu V. Losenice (voličů bylo o 57 více než v r.2010).

Zvolení a ustanovení členové nové pastorační a ekonomické rady byli představeni při nedělní bohoslužbě i s oblastí, za kterou mají zodpovědnost, složili slib a byl jim slavnostně předán dekret.

Poděkování za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, růžence v jednotlivých obcích farnosti a modlitby Anděl Páně.

Při sbírce na církevní školství jsme vybrali ve Velké Losenici částku 2 911 Kč a v Havlíčkově Borové 1 920 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík rodičům za zájem o výuku náboženství a dětem, které navštěvují hodiny náboženství ve všech školách farního svazu. Dík za pravidelné setkávání maminek s dětmi.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby, brigády a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 1.listopadu 2014

 

3.KATECHETICKÉ setkání

středa – 22.října 2014 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA MISIE

19 .ŘÍJNA 2014

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

růženec, slavnost Výročí posvěcení kostela, odpustky

slavnost Všech svatých, vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

6. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Vepřová – 19.10.2014 v 10.30 hod.

Velká Losenice – 26.10.2014 – 8.30 – farní shromáždění

 

7. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 17.9.2014 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání.

Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem a farnosti. Bylo zkontrolováno, že Občasník katechetického a pedagogického centra je zasílán všem katechetům , uzavření dohod o pracovní činnosti, zkontrolována docházka přihlášených dětí. Probírala se organizace ministrantů pro dětské eucharistické oběti, hudební doprovod při těchto mších, vyzdvižení modlitby růžence v měsíci říjnu ,dále vydávání a objednávky Křesťánka, pozvánka na drakiádu a běžné záležitosti týkající se výuky náboženství.

Všichni katecheté byli pozváni na rekolekci.

 

8. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 1.9.2014 – 2.10.2014

1. Pavel Janáček (1)

2-3. František Bořil (2)

2-3. Matěj Bořil (3)

4. Tomáš Cacek (9)

5. Michal Strašil (11-12)

6. Patrik Strašil (11-12)

7. Vojtěch Ondráček (10)

8. Vít Janáček (4)

9. Ondřej Dejmal (8)

10.Vojtěch Štefa (5)

11. Martin Ondráček (16)

12-13. Radim Solnička (14-15)

12-13. Robin Solnička (14-15)

14. Jan Štefa (6)

15. Václav Štefa (7)

16. Jiří Ondráček (13)

 

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 1.9.2014 – 2.10.2014

1-2. Jakub Lacina (5)

1-2. Filip Lacina (2)

3. Miloslav Bratršovský (3)

4. Ondřej Augustin (4)

5. Tomáš Pečinka (- )

6. Adam Pibil (12)

7. Matěj Sobotka (9)

8. Martin Sysel (13)

9.Jan Uttendorfský nejml.(-)

10. Ctibor Křepinský (-)

11-12. Marek Sobotka (14-15)

11-12. Radim Sobotka (14-15)

13. Jan Dobrovolný (10)

14. Kryštof Černý (8)

15. Vojtěch Pibil (19)

16. Pavel Pospíchal (16)

17. Vojtěch Lacina (1)

18. Petr Bureš (-)

19. Martin Lempera (11)

20. Daniel Musil (-)

Hodnoceno bylo pouze 20 nejlepších.

 

9. REKOLEKCE

Rekolekce na téma „Modlitba z ran“ – podle papeže Františka –

se uskuteční v sobotu 2.11.2014 přednášky ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a růženec v  kostele sv.Jakuba st.ve Velké Losenici.

Program:

7.30 – růženec

8.00 – eucharistická oběť

13.00 – křížová cesta – 1.zastavení na hřbitově

13.30 – 1.přednáška – Není žák nad učitele (Sk 6,8-15)

14.30 – 2.přednáška – Snaha mít všechno ve svých rukou (žalm14)

15.30 – 3.přednáška – Umění odejít – vydat se na cestu modlitby (Lk 9,62)

16.30 – diskuse, otázky

17.00 – agapé – společné občerstvení v  Losíku

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !

 

10. ŠACHOVÝ KLUB KOLPING VELKÁ LOSENICE

Šachový kroužek pro děti bude pokračovat pravidelnými setkáními každý pátek od 17.října 2014 v době 15.00 – 16.30 hod. v Losíku. Rádi přivítáme i nové zájemce, podmínkou je pravidelná účast. Přihlášky je možné dostat od Marty Králíčkové nebo na faře.

 

11. PASTORAČNÍ FORMACE

Pastorační a ekonomická rada byly seznámeny s úkoly, které na ně kladou Stanovy a noví členové tyto stanovy obdrželi. Past.asistentka nás seznámila s obsahem setkání katechetů v H.Brodě 2.10.14. Dále jsme hodnotili pouť do Želivě (ostatky faráře Arského), hovořili o výstavě ve Vitusu a Losíku – Matka Vojtěcha – služebnice Boží. Všechny zapojené do modlitby živého růžence prosíme o účast na farním shromáždění. Pastorační rada byla seznámena s obsahem roční vizitace (co vše je kontrolováno apod). Vizitace neshledala žádné závady a proběhla bez připomínek.

 

12. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění

( XIII. farní shromáždění) na neděli 26.října 2014 od 8.30 hod. ve Velké Losenici.

Program byl schválený Pastorační a ekonomickou radou:

8.30 – slavnostní eucharistická oběť za farní svaz

9.30 – modlitba a oficiální zahájení.- slovo místopředsedy, předání medailí farního svazu

9.45 – Liberi Dei

10.30 – Losík – přednáška sestry Angely – Život Matky Vojtěchy Hasmandové

11.30 – setkání modlitebních skupin živého růžence

12.00 modlitba Anděl Páně a požehnání

Občerstvení zajištěno, odpolední program bude upřesněn.

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu. Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu. Všichni jste zváni !

 

13. NABÍDKA OBJEDNÁVKY STOLNÍCH KALENDÁŘŮ

Zájemci o stolní kalendáře s církevním kalendářem a liturgickými dobami na rok 2015

od nejrůznějších katolických vydavatelů je možné objednat u pastorační asistentky

Marty Králíčkové.

 

14. PASTORAČNÍ VÝBOR A ODBORNÉ KOMISE

Dle čl. VI odst.2 Stanov pastorační rady farnosti byl ustaven pastorační výbor.

 

Dle odst.3 stejného článku je složení pastoračního výboru následující:

Mgr.Daniel Kolář – předseda past.a ekonomické rady,

Ing.Jaroslav Pibil – místopředseda past.a ekonomické rady,

Marta Králíčková – sekretářka pastorační a ekonomické rady,

Miroslav Vytlačil –zvolený člen pastoračního výboru

Jiří Zach – zvolený člen pastoračního výboru

 

Pastorační výbor se bude scházet 1x měsíčně vždy před setkáním pastorační a ekonomické rady. Pastorační a ekonomická rada rozhodla o zřízení odborných komisí:

Katechetická komise – zodpovídá Marta Králíčková,

členové:

Mgr.Marie Lacinová,

Mgr.Ludmila Kachlíková,

Bc.Lukáš Ležák DiS,


Liturgická komise – zodpovídá – Ludmila Špačková,

členové:

Jaroslava Strašilová,

Ing.Jaroslav Pibil,

Josef Nevole,

Josef Malý


Stavební komise – zodpovídá: Jiří Zach,

členové:

Zdeněk Nedělka,

Jan Uttendorfský (V.L.)

Václav Štefa,

Michal Sobotka,

Jan Uttendorfský (Sázava),

Pavel Stránský


Komise pro liturgický zpěv – zodpovídá: Petr Malý, Karel Sobotka

členové:

Ing. Milan Lempera ml.,

Milan Wasserbauer,


Komise pro charitu , farní a společenské akce: zodpovídá – Radka Sobotková

členové:

Marie Danielová,

Ing.Veronika Růžičková,

Pavel Blažek,

Marie Lánová

 

15. KOLPINGOVA RODINA VELKÁ LOSENICE

Představenstvo Kolpingovy rodiny Velká Losenice se rozhodlo nejmenovat zvláštního zástupce Kolpingovy rodiny do pastorační rady proto, že 6 členů past. rady je zároveň členy Kolpingovy rodiny. Naši členové v pastorační radě : Mgr.Daniel Kolář , Ing.Jaroslav Pibil Jan Uttendorfský (Sázava), Jan Uttendorfský (V.Losenice), Petr Malý, Marta Králíčková.

 

16. EKONOMICKÉ INFORMACE

Pastorační a ekonomická rada byla seznámena s rozpočtem farností na rok 2015 s tím, že u farnosti Velká Losenice je koncipován jako vyrovnaný, u farnosti Havlíčkova Borová jako přebytkový (+ 23 000 Kč).

Ekonomická rada byla dle stanov jmenována farářem a pracuje ve složení: předseda : P.Daniel Kolář, místopředseda : Jiří Zach, členové : Ing.Jaroslav Pibil, Miroslav Vytlačil a Ing.Josef Nevole..

 

17. PRÁCE A OPRAVY

Děkujeme všem brigádníkům, kteří ze zapojili do všech prací a organizaci v obou farnostech.


Práce uskutečněné v září:

Velká Losenice

 

 • posekání a odvoz trávy v areálu fary a kostela, příprava šindele a práce na střeše fary

 

Havlíčkova Borová

 • práce na farní stodole

 • posekání a odvoz trávy z farního areálu

Práce na říjen:

Velká Losenice

 

 • oprava farní střechy
 • úprava cest na hřbitově
Havlíčkova Borová
 • práce na farní stodole

 

 

18. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • národní Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi 28.9.14 v 10.00 hod.
 • průzkum účasti věřících na nedělních bohoslužbách 12.10.2014
 • dopis národního ředitele Papežských misijních děl
 • sympozium Svátost eucharistie – 11.-12.11.2014 Hradec Králové
 • upozornění na územní plány obcí blokující využití církevního majetku
 • školení BOZP a PO

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady