Farní svaz Velká Losenice

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 3. září 2010

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

9/10

116/ 440

Na začátku posledního setkání pastorační a ekonomické rady uplynulého čtyřletého volebního období poděkoval duchovní správce všem členům za jejich nasazení a úsilí v šíření Božího království. Děkujeme těm, kteří již nekandidují či se nedostanou do nové pastorační a ekonomické rady vzešlé z probíhajících voleb a nové radě vyprošujme Boží požehnání.

Přítomni :

Velká Losenice : O.Daniel, J.Uttendorfský, M.Nedělková, J.Uttendorfský,

M.Weishauptová, Z.Nedělka, M.Rezlerová, J.Zach, V.Štefa, M.Králíčková, M.Pátková

Havlíčkova Borová : Josef Nevole

Host : Růžena Sobotková

Omluveni : Jiří Nevole, P.Malý

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za organizaci, účast a jednotlivé služby při pouti v Malé Losenici .

Dík za liturgické služby – za vedení bohoslužeb slova, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela. Dík dětem, které přistoupily na začátku školního roku ke sv.smíření a za účast na eucharistické oběti k začátku školního roku a následném táboráku .

Dík bratrům Nevolovým za starost a organizaci s ubytováním na faře v Havlíčkově Borové během prázdnin.

Pastorační a ekonomická rada děkuje všem dárcům pro postižené povodněmi, ať již darovali finanční prostředky na povodňová konta či prostřednictvím farního svazu.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv činnost pro farnost. Dík za všechny brigády.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

PÁTEK 1. října 2010

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 6. října 2010 v 15.00 hod. v Losíku

4. SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

19.září 2010

5. SLAVNOST VÝROČÍ ZASVĚCENÍ KOSTELA

Vepřová – 17.10.2010 v 10.30 hod.

Velká Losenice – 24.10.2010 – 8.00 a 11.00 hod.

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY :

sv.Jan Zlatoústý, Povýšení svatého kříže, sv.Ludmila, sv.Václav

7. katechetické setkání

V pátek 27.8.2010 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání. Letos budou zabezpečovat výuku náboženství na školách :

Marta Králíčková, Mgr.Radek Pátek, Mgr.Marie Lacinová, Mgr.Věra Křesťanová a

Alena Ronovská.

Katecheté jsou povinni se 2x ročně zúčastnit diecézního setkání katechetů.

V jednotlivých místech budou uzavřeny smlouvy mezi katechety a příslušnou školou.

Katecheté předaly požadavky na objednání učebnic pro výuku pastorační asistentce Martě Králíčkové – učebnice již byly dodány ( v ceně 5 374 Kč.) Katechetické setkání bude 6x za školní rok.V letošním roce bude k sv.smíření a l.sv.přijímání připravován následující počet dětí: Velká Losenice 10 dětí, Malá Losenice 2 děti, Vepřová 4 dětí, Havlíčkova Borová 4 děti, Oudoleň – 3 děti.

Na setkání dostali všichni materiály k přípravě dětí k 1.sv.přijímání, tématické plány, záznam o činnosti a rozvrh hodin náboženství.

ČASOPIS KŘESŤÁNEK

Křesťánek bude vydáván jako v loňském roce 6x za rok, předplatné na rok 60 Kč, jednotlivé číslo 15 Kč. Objednávky ve vchodu kostela nebo u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

Važme si možnosti mít vlastní časopis !

EUCHARISTICKÁ OBĚŤ PRO DĚTI

Od začátku školního roku začínají opět dětské eucharistické oběti každou středu od 17.00 a to nejen pro děti připravující se na přijetí svátostí, ale pro všechny děti školou povinné.

Pastorační asistentka Marta Králíčková zajistí služby velkých ministrantů. V letošním roce

budou schůzky ministrantů každou středu od 16.00 hod. Schůzky povedou určení velcí ministranti ve spolupráci s Mgr.Radkem Pátkem, koordinaci zajišťuje Marta Králíčková. Prosíme rodiče ministrantů, aby v rozvrhu svých dětí na tyto schůzky pamatovaly. Rádi přivítáme nové ministranty.

8. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, které ještě neodevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2010-2011, aby tak urychleně udělaly. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Přístup k výuce náboženství vypovídá mnohé o víře rodičů! Děkujeme.

Rozvrh výuky náboženství je ve vchodu kostela, takže rodiče mají dostatečnou možnost přizpůsobit kroužky svých dětí, výuka náboženství začne od pondělí 6.září 2010.

Čas výuky je stanoven dle ochoty a možností rozvrhu jednotlivých škol a farnost jej nemůže ovlivnit ! Ovlivnit tyto záležitosti může vedení školy, jeho postoj vyplývající z osobních postojů k víře a morálce a v neposlední řadě postoj zřizovatele školy tj. Obecní úřad (starosta,rada a zastupitelstvo) ! Rodiče žáků jako voliči mají možnost toto ovlivnit.

Rozvrh hodin náboženství : Velká Losenice :


1.třída

pondělí 11.40 – 12.25 (5.vyučovací hodina) Marta Králíčková

(po dobu plavání bude změna – středa 11.40-12.25 – 5.vyučovací hodina )


2.třída

úterý 11.40 – 12.25 (5.vyučovací hodina) Marta Králíčková

3.třída

pondělí 13.10 – 13.55 (6.vyučovací hodina) Marta Králíčková

středa 13.10 – 13.55 (6.vyučovací hodina) Marta Králíčková

4.třída

pátek 13.10 – 13.55 (6.vyučovací hodina) Marta Králíčková

5.třída

úterý 13.10 – 13.55 (6.vyučovací hodina) Marta Králíčková

6.třída

úterý 6.55 – 7.40 (0.vyučovací hodina) Marta Králíčková

7.třída

pátek 6.55 – 7.40 (0.vyučovací hodina) Marta Králíčková

8.třída

úterý 14.50 – 15.35 (8.vyučovací hodina) Mgr.Radek Pátek

9.třída

úterý 14.05 – 14.50 ( 7.vyučovací hodina) Mgr.Radek Pátek

Šestá vyučovací hodina začíná ve V.Losenici v 13.10 hod.

(po zákonné době na oběd)

Havlíčkova Borová :

1. – 5.třída

čtvrtek 13.15 – 14.00 (6.vyučovací hodina) Marta Králíčková

6. – 9. třída

čtvrtek 14.15 – 15.00 (7.vyučovací hodina) Marta Králíčková

Vepřová :

1. – 5. třída

úterý 13.00 – 13.45 (6.vyučovací hodina) Mgr.Věra Křesťanová

Sázava :

1. – 5. třída

úterý 13.15 – 14.00 (6.vyučovací hodina) Mgr.Marie Lacinová

Oudoleň :

1.-2. třída

úterý 13.00-13.45 Alena Ronovská

3.-4. třída

úterý 13.45-14.30 Alena Ronovská

Pro nás věřící katolíky je víc než lidský zákon o zařazení předmětu náboženství mezi nepovinné předměty (což je více než kroužky) důležitější slib rodičů před Bohem při křtu dítěte a výuka náboženství radostí z poznávání Stvořitele a Jeho řádu.

Proto je pro nás náboženství nejdůležitějším předmětem v ZŠ, předmětem, který dává smysl výuce ostatních předmětů (jež mají ukazovat na Boží vznešenost a řád)!

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období prázdnin.

1-2. Václav Štefa (5-9)

1-2. Vojtěch Štefa (10-13)

3. Tomáš Cacek (3)

4. Ondřej Dejmal (10-13)

5-6. Jiří Lacina (10-13)

5-6. Zdeněk Lacina (5-9)

7. František Bořil (10-13)

8. Martin Ondráček (5-9)

9. Jiří Kolouch (4)

10. Patrik Strašil (1-2)

11. Jiří Ondráček (14-15)

12. Michal Strašil (1-2)

13. Vojtěch Ondráček (5-9)

14. Martin Solnička (14-15)

15. Robin Solnička (5-9)

16. Alexandr Jaroš (-)

Kostelnickou službu zastávají bratři Nevolové– František, Josef, Jiří.


Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období prázdnin.

1. Jakub Lacina (15)

2. Jaroslav Weishaupt (3)

3. Martin Lempera (2)

4. Jan Augustin (16)

5. Ondřej Augustin (1)

6. Martin Sysel (4)

7. Tomáš Štíbal (6)

8. Vojtěch Lacina (8)

9. Vojtěch Pibil (13)

10. Radek Pátek (7)

11. Pavel Uttendorfský (17)

12. Jan Mička (14)

13. Petr Bureš (9)

14. Tomáš Pečinka (5)

15. Jan Lacina (20)

16. Ondřej Zach (18)

17-18. Samuel van Overloop (-)

17-18. Rafael van Overloop (-)

19-20. Lukáš Halík (-)

19-20. Dominik Halík (-)

21. Petr Lacina (11)

22. MartinLacina (-)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

10. VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNÍHO SVAZU

Pastorační a ekonomická rada schválila kandidátku do pastorační rady farního svazu.

Volební komise jmenovaná pastorační a ekonomickou radou farního svazu Velká Losenice připravila volební lístky a dohlížela na průběh voleb návrhů kandidátů o nedělích 22.8. a 29.8.10. Dne 29.8.10 ve 13.00 hod. se sešla v Losíku ve složení : P.Daniel Kolář, Marta Králíčková, Marie Pátková, Jan Uttendorfský, Zdeněk Nedělka. Spočítala počet volebních kandidátek a konstatovala ,že se voleb zúčastnilo 224 farníků, 219 návrhů kandidátek bylo platných, 5 neplatných.

Byly spočteny hlasy kandidátů a připravena kandidátka .

Za každou oblast a obec kandidují nejméně dva kandidáti dle počtu obdržených návrhů.Všichni uvedení kandidáti s kandidaturou souhlasili.Pořadí kandidátů je určeno počtem obdržených hlasů. Ostatní kandidáti získali většinou jen jeden hlas a nebyli proto osloveni.

U zástupců obcí jsou kandidáti seřazeni dle počtu hlasů. I tam nezapsaní získali pouze 1 či 2 hlasy.

Volby proběhnou o nedělích 5.9.(na farním shromáždění) a 12.9.2010.

Farníci (starší 18 let) obdrží kandidátky a na každou funkci nechají jen jednoho kandidáta (ostatní přeškrtnou).Lístky tentokrát neodnášejí z kostela, ale po volbě ihned vhodí do příslušné urny.

Občané Vepřové mohou volit buď v Havlíčkově Borové či Velké Losenici (dle příslušnosti k farnosti), ostatní ve své farnosti.

Dne 12.9.10 sečte volební komise s farářem volební lístky a tím bude zvolena nová pastorační a ekonomická rada, předsedou je dle stanov farář.

Rozhoduje nejvyšší počet hlasů pro kandidáta za určitou oblast či obec. Jeden člověk může být na kandidátce navržen pouze na 1 funkci (oblast či obec).

11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Poděkování všem organizátorům letního dětského tábora v Havlíčkově Borové – hlavnímu vedoucímu tábora – Mgr.Radku Pátkovi, vedoucím skupin, kuchařkám – Martě Králíčkové a Marii Lacinové (bez kterých by sebelepší program ztrácel na zajímavosti) a zdravotnicím.

Obohacením tábora byly jistě nácviky rytmických písní na bohoslužby pod vedením Kláry Vencové. Díky za tuto službu, která zpestřila bohoslužby a v budoucnu by měla přispět k lepšímu zapojení dětí do zpěvu rytmických písní při bohoslužbě.

Celkem se tábora v obou turnusech zúčastnilo 17 dospělých. Dík všem zúčastněným dětem i za jejich chování, jejich rodičům za svěření dětí do naší péče i za potraviny k vylepšení jídelníčku.

I.turnus (1.-4.tř.- 28 dětí, 5.-9.tř – 10 dětí) ve dnech 10.7-17.7.2010 měl 38 dětí

II.turnus ve dnech 9-14.8.2010 měl 15 dětí.

II.turnus zorganizovaly maminky, které se pravidelně scházejí s dětmi v Losíku. Díky za tuto tolik potřebnou iniciativu.

Celkový počet účastníků tak byl 70 – z toho 53 dětí a 17 dospělých.

Z uvedeného počtu bylo : Havlíčkova Borová– 3 děti, Velká Losenice 13 dětí, Sázava 13 dětí,

Vepřová 5 dětí, Biskupské gymnázium 5 dětí, Malá Losenice 4 děti, Slavětín 2 děti, Nové Dvory 2 děti, z jiných farností 6 dětí. Z farnosti Havlíčkova Borová se zúčastnilo celkem 10 dětí, z farnosti Velká Losenice 32 dětí, z Biskupského gymnázia Adolpha Kolpinga 5 dětí,

z jiných farností 6 dětí.

Setkání vedoucích po táboře se uskutečnilo v sobotu 14.8.2010 ve farním areálu u Losíka. Téměř všichni vedoucí se zúčastnili a atmosféra byla velmi pěkná. Je radost vidět, že propojování „generací vedoucích“ funguje.

Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby za zdar této velké akce, vzdávejme Bohu díky za jeho ochranu a prosme, aby to, co bylo do dětí zaseto, přineslo duchovní užitek.

12.SETKÁVÁNÍ V LOSÍKU

Pastorační a ekonomická rada měla radost ze setkávání maminek s dětmi i seniorů v loňském školním roce a doufá, že tato setkání (zahajovaná modlitbou) budou v katolickém duchu pokračovat. Setkávání maminek bude každou středu od 15.00 hod. v Losíku.

Rádi bychom, aby se také rozjelo setkávání mladých a setkávání střední generace.

Ti, kteří mají zájem o tato setkání, ať se přihlásí u duchovního správce a domluví s ním.

13. ŠACHOVÝ KLUB KOLPING VELKÁ LOSENICE

Šachový kroužek pro děti bude po prázdninách pokračovat ve své činnosti pravidelnými setkáními každý pátek od 15.října 2010 v době 15.00-16.30 hod. v Losíku.

Rádi přivítáme i nové zájemce, podmínkou je pravidelná účast. Těšíme se na vás.

Přihlášky je možné dostat od Marty Králíčkové nebo na faře.

14. VÝKLAD KATOLICKÉ ETIKY

Od úterý 5.října 2010 bude zahájen cyklus výkladu katolické etiky při každé úterní eucharistické oběti (vyjma svátků a ohlášených změn). Znalost katolické etiky (morálky) je důležitá pro praktický život katolíka a i z hlediska zaujímání správných postojů vzhledem ke společnosti, která Boží přikázání i celou etiku, na které také stojí základy Evropy, relativizuje a nahrazuje subjektivismem.

Upozorněte, prosím, na výklad etiky ty, o kterých myslíte, že by je to zajímalo.

15. PASTORAČNÍ FORMACE

V pastorační formaci nás seznámila se stavem farní knihovny v Losíku a s uskutečněnými pracemi paní Růžena Sobotková, která se o knihovnu stará. Zároveň vyzýváme všechny farníky k půjčování knih, z nichž mnohé jsou opravdu velmi kvalitními průvodci duchovním životem.

Pastorační rada schválila dopis obecnímu úřadu ohledně proplácení výuky náboženství.

Hovořili jsme též o vedení nástěnek ve farnostech a o kalendáři s křížovou cestou, který vydala Obec Sázava.

16. KLUB KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ FARNOSTI VELKÁ LOSENICE

Výbor Klubu křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice se sejde v pondělí 13.9.10 v Losíku, aby zhodnotil uskutečněné akce v uplynulém období a podané kandidátky do komunálních voleb v jednotlivých obcích farnosti .

Výbor se bude zabývat i přípravou dalších akcí v měsíci září a říjnu , připravujeme přednášku o relikviáři sv.Maura, a vydáním Hlasu č.19 a 20.

17 . PRÁCE A OPRAVY

Pastorační a ekonomická rada děkuje zastupitelstvu městyse Havlíčkova Borová za schválení naší žádosti o poskytnutí dřeva pro potřeby farnosti.

Práce uskutečněné v srpnu

Havlíčkova Borová

  • posekání trávy ve farním areálu

Dík všem dárcům dřeva ! Kdo mohou ještě dřevo darovat, nechť kontaktují bratry Nevolovy – i z hlediska odvozu na pilu.

  • farní areál Velká Losenice
  • posekání trávy v areálu kostela i farního areálu
  • práce na lurdské jeskyni

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady