Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. března 2022

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

3/22

248/1015

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Králíčková, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Lánová, M.Danielová, Ing.V.Růžičková, Z.Nedělka, R.Sobotková, M.Vytlačil

Havlíčkova Borová: J.Hájková, P.Blažek

Omluveni: Ing.J.Nevole, F.Mach, V.Štefa, P.Stránský

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Svátost pomazání nemocných

4. Témata na nástěnky

5. Velikonoční svátost smíření

6. Letní tábor

7. Postní almužna

8. Fotbalový turnaj

9. Hodnocení ministrantů

10. Adorace

11. Ekonomické informace

12. Farní shromáždění

13. Letní čas

14. Pastorační informace

15. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb–  akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům ,  zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici ve farní knihovně, za úklid vánoční výzdoby, za údržbu liturgických pláten,  za postní výzdobu, za úklidy kostela , úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary (dík Obecnímu úřadu V.L.)

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Při sbírce na Svatopetrský haléř jsme vybrali ve Velké Losenici částku 5 735 Kč a v Havlíčkově Borové  6 658 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

Při sbírce na Ukrajinu jsme vybrali ve Velké Losenici částku 22 600 Kč a v Havlíčkově Borové 17 300 Kč. Pán Bůh zaplať dárcům !

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 1. dubna 2022 v Losíku.

 

3. SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Na slavnost sv. Josefa 19. března 2022 při  bohoslužbě v Havlíčkově Borové v 9.30 hod. a ve Velké Losenici v 8.00 hod. (zájemci nechť se zapisují na arch ve vchodu kostela). Ti, kteří by rádi přijali sv. nemocných ze zdravotních důvodů doma, prosíme, aby to oznámili pastorační asistentce M. Králíčkové.


4. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Popeleční středa, smysl postní doby.

 

5. VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

V sobotu 9. dubna 2022 od 8.00 do 11.00 hod. se uskuteční velikonoční svátost smíření.

P. Pavel Seidl zpovídá ve zpovědní místnosti v kostele sv. Jakuba, P. Rudolf Zahálka

v sakristii. Sv. smíření v Krucemburku v sobotu 2.4.2022 – 9.00-11.00 hod.

 

6. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I. turnus – ve dnech 2.7.- 9.7. 2022

II. turnus – ve dnech 9.7.- 16.7. 2022

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.

Cena tábora je 1 700 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností cž je v době, jak doufáme, po pandemii, velmi důležité.


7. POSTNÍ ALMUŽNA

Pastorační a ekonomická rada jednala i o postní almužně a rozhodla, že ušetřené peníze použijeme v obou farnostech na prostředky pro děti a pomůcky na náboženství (učebnice apod) ve Velké Losenici a v Havlíčkově Borové.

Kasičky budou nabídnuty při udělování popelce.

Prosíme odevzdat v kostele na Květnou neděli.

Dík všem, kteří se zapojí a zkvalitní tak své postní úsilí.


8. XIV. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice a Kolpingova rodina Velká Losenice  uspořádá XIV. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 4.6.2022 ve 2 kategoriích – mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2010 – či navštěvující příslušnou třídu) starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

Přihlášky odevzdávat pastorační asistentce Martě Králíčkové nebo Ing.Jaroslavu Pibilovi.

 

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  5.2.2022 – 4.3.2022

1. Jáchym Dejmal

2. František Nevole

3. Jan Tonar

4. Radoslav Tonar

5. František Bořil

6. Matěj Bořil

7. Vojtěch Štefa

8. Vilém Nevole

9. Ondřej Dejmal

10. Vít Janáček

11. Pavel Štefa

12. Jan Štefa

13. Pavel Janáček

14. Jaroslav Červenka

15. Tomáš Novotný

16. Patrik Strašil

17. Tomáš Cacek

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 5.2.2022 – 4.3.2022

1. Filip Hošek

2. Josef Dvořák

3. Jan Havlíček

4. Marek Sobotka

5. Adam Pibil

6. Vojtěch Pibil

7. Jan Uttendorfský

8. Jiří Uttedorfský

9. Kryštof Černý

10. Miloslav Bratršovský

11. Radim Sobotka

12. Jakub Uttendorfský

13. Vít Peksa

14. Jakub Lacina

15. David Bratršovský

16. Ondřej Dvořák

17. Luboš Bratršovský

18. Filip Lacina

19. Matěj Sobotka

20. Štěpán Čejka

21. Ctibor Křepinský

22. Patrik Strašil

23.Tomáš Sobotka

24. Tomáš Novotný

25. Ondřej Vytlačil

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

10. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE – VELKÁ LOSENICE

Od Zeleného čtvrtku 14.4.22 do Vzkříšení 16.4.22 – prosíme zapište se ve vchodu kostela.

 

11. EKONOMICKÉ INFORMACE

Základní ukazatele výsledků hospodaření farnosti za rok 2021, jak byly předloženy vikariátní účetní a bez výhrad vzaty na vědomí ekonomickou radou farního svazu:

Velká Losenice: výsledek hospodaření za rok 2022: +140 436,32 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2021: 499 728,42 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2021: 736 Kč

 

Havlíčkova Borová : výsledek hospodaření za rok 2021: + 99 645,68 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2021: 536 009,61 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2021: 2 313 Kč

Hospodaření farností je systémové a stojí na zdravých základech.

Předpis odvodů na biskupství pro naše farnosti na rok 2022 byl z biskupství zvýšen:

Velká Losenice 21 225 Kč

Havlíčkova Borová 15 747 Kč

 

Kromě toho je odesíláno celkem 10 účelových sbírek za rok (např. školství, charita. misie…) a některé mimořádné (např. na Ukrajinu) nebo dveřní sbírky (např. biblické dílo…)

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!

Také jsme schválili práce a opravy na letošní rok v obou farnostech, též nákup materiálu.


12. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Termín farního shromáždění v Havlíčkově Borové byl pozměněn na neděli 4. září 2022.

 

13.  LETNÍ ČAS

Připomínáme, že v neděli 27.3.2022 se mění čas na letní.

Ze soboty na neděli si posuneme hodiny o jednu hodinu dopředu.

 

14. PASTORAČNÍ FORMACE

Největší čas jsme hovořili o synodním setkávání skupinek ve farnosti. Je dobré, že se lidé z obcí farností setkávají a probírají to, čím ve farnosti žijí. Už toto bližší poznávání je důležité a naplňováním toho, co měl papež František na mysli. Je to výstup „z komfortní  zóny“, z postoje, že farnost je servis věřícím k poznání, že život farnosti je takový, jaký čas a úsilí mu každý z nás věnuje – modlitbou, přemýšlením, aktivním zapojením, nápady…

Ze skupinek vzešly i konkrétní návrhy i s tím, kdo si bere odpovědnost za jejich uskutečnění – pěší a cyklistická pouť do Pohledu, pěší pouť z Havlíčkovy Borové do Sopot se zakončením pobytem na faře v Havl.Borové, zintenzivnění adorací, křížových cest a růžence v kostele v Sázavě, obohacený program na táboře dětí v Havl.Borové, zapojení dětí do zpěvů při liturgii a aspoň občasné pravidelné mše sv. pro děti v Havl.Borové a další iniciativy jsou v dohledu. Dík za to a prosím o zapojení dalších věřících.

V rodném místě P.Jaroslava Bošiny v Dolním Újezdě dělají výstavu kněží, kteří se tam narodili. Dík farníkům, kteří napsali své vzpomínky. Prosí nás ještě o fotografie P.Bošiny. Kdo je máte, prosím, naskenované poslat na farní mail nebo zapůjčit fotky past. asistentce Martě Králíčkové. Děkujeme.

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– poděkování z Charity za Tříkrálovou sbírku

– aktuality z centra pro rodinu n- viz plakáty

– informace z Katechetického a pedagogického centra

– ukončení diecézní části beatifikačního procesu S.M.Elišky Pretschnerové OSF

– informace o církevních školách

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Prožij prázdniny v Boží blízkosti a pojeď na tábor!

Letos se na Tebe těší

MALÝ PRINC

Týden plný Božího slova, zábavných aktivit a her!

2.7.-9.7. nebo 9.7.-16.7. 2022 na faře v Havlíčkově Borové

Přihlášky najdeš v kostele u vchodu