Farní svaz Velká Losenice

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. června 2010

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

6/10

113/ 427

Přítomni :

Velká Losenice : O.Daniel, J.Uttendorfský, M.Nedělková,

J.Uttendorfský, M.Weishauptová, , Z.Nedělka, M.Rezlerová,

M.Králíčková, J.Zach, M.Pátková, P.Malý, V.Štefa

Omluveni : Jiří Nevole, Josef Nevole

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožností v jednotlivých obcích farností. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu, výzdobu na slavnost Těla a Krve Páně, za přípravu na dětské eucharistické oběti a rytmický hudební doprovod. Pán Bůh zaplať všem účastníkům farní pouti k Panně Marii Pomocnici a bl.Adolphu Kolpingovi do Věžnice. Dík za modlitby za farnost při této pouti.

Dík skupině Liberi Dei za kladně přijaté vystoupení při Misijní pouti v Polné.

Poděkování všem organizátorům a účastníkům pouti ve Vepřové.

Děkujeme za pravidelné středeční setkávání maminek s dětmi.

Varhanář Jan Karel ze Sázavy nezištně věnoval čas údržbě varhan a patří mu náš dík.

Při sbírce na potřeby diecéze jsme vybrali ve Velké Losenici částku 2 208 Kč

a v Havlíčkově Borové 1 872 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík všem, kteří se modlili novénu k Duchu svatému, také všem zapojeným do modlitby Anděl Páně a do živého růžence. Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek – 2. července 2010

3. KATECHETICKÉ setkání

pátek – 27. srpna 2010 v 15.00 hod. v Losíku

4. POUŤ V PERšíkově

6.června 2010– eucharistická oběť v 9.30 hod

5. POUŤ v Havlíčkově Borové

20.června 2010 v 9.30 hod.

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

1.sv.přijímání, sv.Petra a Pavla, sv.Cyrila a Metoděje, sv.Benedikta, prázdniny, dovolená

7. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

Malá Losenice – 5.července 2010 v době 9.30-17.00 hod.

eucharistická oběť v 8.00 hod.

8. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2010-2011. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 7.5.2010 – 3.6.2010

1. Zdeněk Lacina (3)

2. František Bořil (7-12)

3-4. Michal Strašil (13-14)

3-4. Patrik Strašil (13-14)

5-6. Jiří Kolouch (4)

5-6. Tomáš Cacek (7-12)

7-8. Vojtěch Ondráček (5-6)

7-8. Jiří Ondráček (1-2)

9. Václav Štefa (7-12)

10-13.Ondřej Dejmal (7-12)

10-13. Martin Solnička (15)

10-13. Martin Ondráček (1-2)

10-13. Jiří Lacina (5-6)

14. Vojtěch Štefa (7-12)

15. Robin Solnička (7-12)

Kostelnickou službu zastávají bratři Nevolové – František, Josef a Jiří.

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 7.5.2010 – 3.6.2010

1-2. Ondřej Augustin (11)

1-2. Vojtěch Lacina (5)

3. Radek Pátek (3)

4. Petr Bureš (14-19)

5. Martin Sysel (6-10)

6. Martin Lempera (12-13)

7. Jakub Lacina (6-10)

8-9.Vojtěch Pibil (1)

8-9. Jaroslav Weishaupt (6-10)

10. Dominik Halík (14-19)

11. Tomáš Pečinka (2)

12-13.Tomáš Štíbal (12-13)

12-13. Jakub Niederle (4)

14-15.Jan Augustin (6-10)

14-15.Petr Lacina (6-10)

16. Ondřej Zach (20-21)

17-20. Lukáš Halík (20-21)

17-20. Jan Uttendorfský (14-19)

17-20. Pavel Uttendorfský (14-19)

17-20. Jan Lacina (14-19)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

10. KLUB KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ FARNOSTI VELKÁ LOSENICE

V sobotu 8.5.10 jsme uctili padlé ve 2.sv.válce u pomníků v jednotlivých obcích (Sázava, M. a V.Losenice, Vepřová, H.Borová, Oudoleň a Slavětín) při příležitosti 65.výročí ukončení 2.sv.války. Den jsme zakončili mší sv. v kostele sv.Jakuba st. Dík organizátorům v jednotlivých obcích, hasičům v jednotlivých obcích a Ing.Janu Kasalovi za účast a věnování věnců.

V neděli 9.5.10 se uskutečnilo v Losíku poděkování maminkám ke dni matek.Již ráno po bohoslužbě dostaly všechny maminky přání a perníkové srdce a pozvání na odpoledne do Losíka. Tam maminky s dětmi paní Radky Sobotkové a Věry Bratršovské připravily pásmo písní, básniček a scének , poté vystoupil malý sbor pod vedením paní Michaely Pátkové.

Více než 50 maminek a přes 20 účinkujících odcházelo s úsměvem na tváři ze společně prožitého odpoledne a udělalo tím radost organizátorům.

Neděle 9.5.2010 – komentovaná výstava prof.Marií Lánovou v Losíku k 100.výročí narození P.Jana Smejkala Dík za tento počin, je důležité si připomínat významné rodáky – zvláště kněze.

Ve čtvrtek 13.5.2010 se v Losíku uskutečnila velmi poučná přednáška RNDr.Libora Ambrozka o Antarktidě s promítáním fotografií. Škoda, že nejen škola, ale ani žáci nemají o vzdělávání se takovouto poutavou formou zájem.

V sobotu 15.5.2010 proběhl na farním dvoře a hřišti za Losíkem den dětí s mnoha zajímavými atrakcemi a soutěží Borec Vysočiny . Více než 100 dětí se dobře bavilo a i zájem o pečené prase byl velký. Dík těm, kteří se zasloužili o organizaci.

V pondělí 17.5.2010 bylo v Losíku setkání výboru Klubu křesťanských demokratů farnosti, kde byl doladěn Hlas č.18 . Dík přispěvatelům , vydavatelům a distributorům.

11. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 2.6.10 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, za Křesťánka , básničky dětí při májových pobožnostech ve všech obcích farnosti, za přípravu dětí na přijetí svátostí.

Katecheta a katechetky odevzdali vyplněné výkazy.Probírala se i příprava letního dětského tábora, fotbalového turnaje žactva.

13. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Protože zbývá ještě několik volných míst, prosíme o odevzdání přihlášek pastorační asistentce Martě Králíčkové. Setkání vedoucích se uskuteční v pátek 11.6.2010 v 19.45 hod. v Losíku ve Velké Losenici.

13. PASTORAČNÍ FORMACE

Tématem našeho zamyšlení byla stať ThDr.Oty Mádra z roku 1977 Modus moriendi církve navazující na homilii v Katolickém týdeníku s komentářem a přesahem do současnosti a budoucnosti.

14 . PRÁCE A OPRAVY

Práce na červen

Havlíčkova Borová

 • úprava střechy fary pro připojení antény Metropolitní a.s.
 • přípravné práce pro nový krov a střechu na hospodářské budově
 • instalování nových schodů na faře
 • posekání trávy ve farním areálu

Dík všem dárcům dřeva ! Kdo mohou ještě dřevo darovat, nechť kontaktují bratry Nevolovy.

farní areál Velká Losenice

 • přípravné terénní úpravy pro lurdskou jeskyni
 • posekání trávy v areálu kostela i farního areálu – příprava na fotbalový turnaj

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • poděkování administrátora diecéze za realizaci oslav Mons.Karla Otčenáška
 • vydána Směrnice pro systematizaci laických pracovníků v pastoraci a trvalých jáhnů v královéhradecké diecézi
 • další vzdělávání pro církevní organizace
 • Cyrilometodějská pouť na Velehradě – 5.7.2010
 • VI.diecézní setkání seniorů a jejich přátel – sobota 12.6.2010

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady