Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. června 2021

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

4/21

239 / 976

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Králíčková, M.Sobotka, F.Mach, M.Lánová, J.Uttendorfský, P.Malý, M.Danielová, L.Špačková, Ing.V.Růžičková, R.Sobotková, Z.Nedělka

Havlíčkova Borová: P.Stránský

Omluveni: J.Hájková, M.Vytlačil, P.Blažek, Ing.J.Nevole, V.Štefa,

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Sbírka na charitu

5. Pouť v H. Borové

6. Pouť v Peršíkově

7. Pouť v Oudoleni

8. První svaté přijímání

9. Adorace v Malé Losenici

10. Témata na nástěnky

11. Přihlášky na náboženství

12. Hodnocení ministrantů

13. Farní shromáždění

14. Letní tábor

15. Pastorační formace

16. Práce a opravy

17. Farní knihovna

18. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ
Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem,
kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožností v jednotlivých obcích
farností. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),
žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům,za přípravu přímluv,
nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu,
za přípravu na dětské eucharistické oběti schůzky ministrantů.
Poděkování za přípravu a hojnou účast na pouti ve Vepřové.
Děkujeme za pravidelné středeční schůzky ministrantů a všem, kteří se zapojují do modlitby
Anděl Páně,a do živého růžence a modlitby matek.
Poděkování panu Š.Baránkovi a K.Pospíchalovi za zprovoznění věžních hodin.
Poděkování panu Jiřímu Zachovi , Miroslavu Vytlačilovi a Václavu Peksovi za posekání
trávy v areálu kostela a fary.
Poděkování panu Janu Uttendorfskému z Velké Losenice za pravidelný odvoz pastorační
asistentky na hodiny náboženství do Havlíčkovy Borové.
Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.
2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY– pátek 2. července 2021 v 19.30
3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ – středa 16.6.2021 v 16.00 hod. v Losíku
4. SBÍRKA na charitu – 20.června 2021
5. POUŤ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ – 20.června 2021 eucharistická oběť v  9.30 hod
6. POUŤ V PERŠÍKOVĚ – 6. června 2021 – eucharistická oběť v 9.30 hod
7. POUŤ V OUDOLENI – 12. června 2021 eucharistická oběť v 16.00 hod. v kapli
8. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ–20.června 2021–V.Losenice v 8.00, H.Borová – 9.30 hod.
9. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE – Malá Losenice –
5.července 2021 v době 10.00-17.00 hod., eucharistická oběť v 9.00 hod
10.TÉMATA NA NÁSTĚNKY : 1.sv.přijímání, sv.Petra a Pavla, sv.Cyrila a Metoděje,
prázdniny,dovolená
11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ
Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 23.4.2021.- 2.6..2021
1. František Nevole 7. Jan Tonar 13. Vilém Nevole
2. Jáchym Dejmal 8. František Bořil 14. Jaroslav Červenka
3. Patrik Strašil 9. Jan Štefa 15. Vít Veselý
4. Ondřej Dejmal 10. Pavel Štefa 16. Vít Janáček
5. Radoslav Tonar 11. Václav Štefa 17. Tomáš Cacek
6. Matěj Bořil 12. Vojtěch Štefa 18. Pavel Janáček
Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 23.4.2021- 2.6.2021
1. Josef Dvořák 10. David Bratršovský 19. Tomáš Polreich
2. Filip Lacina 11. Adam Pibil 20. Jiří Uttendorfský
3. Jakub Lacina 12. Matěj Sobotka 21. Tomáš Novotný
4. Luboš Bratršovský . 13 Marek Sobotka 22. Kryštof Černý
5. Jan Uttendorfský 14. Pavel Pospíchal 23. Vít Peksa
6. Tomáš Sobotka 15. Jakub Uttendorfský 24. Ondřej Vytlačil
7. Radim Sobotka 16. Miloslav Bratršovský 25. Petr Bureš
8. Jan Havlíček 17. Ondřej Dvořák
9. Filip Hošek 18. Vojtěch Pibil Hodnoceno bylo 25 nejlepších.
12. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ
Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2021-2022.
Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.
13. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění
( XVIII. farní shromáždění) na neděli 25. řervence 2021 od 10.00 hod. do Velké Losenice
Program byl schválený Pastorační a ekonomickou radou :
10.00 – slavnostní eucharistická oběť´ za farní svaz –
celebruje biskup Mons. Zdenek Wasserbauer
11.00 – modlitba a oficiální zahájení.- slovo místopředsedy, zhodnocení období pandemie
projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s. – zhodnocení fungování kostela
Panny Marie Karmelské a plánované akce
11.15 – program maminek s dětmi
12.00 modlitba Anděl Páně a požehnání
12.05 koncert Vis Angeli
Občerstvení zajištěno, odpolední program bude upřesněn .
Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu. Má posilovat společenství
a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností
pastorační a ekonomické rady farního svazu. Všichni jste zváni !
Od 11.15 hod. do 15.00 hod. bude otevřena farní knihovna v Losíku
14. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE
Letní dětský tábor se uskuteční , umožní-li to situace , buď na faře v Havlíčkově Borové nebo
v Losíku (podle počtu dětí) ve dvou turnusech :
I.turnus – ve dnech 3.7.- 10.7. 2021 II. turnus ve dnech 10.7.- 17.7. 2021
Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.
Cena tábora je 1 500 Kč.
Zatím je přihlášen malý počet účastníků.
15. PASTORAČNÍ FORMACE
Při pastorační formaci jsme se zabývali průběhem života farnosti v době pandemie s
vyhlídkou na to, co obnovit a změnit při pastoraci farnosti. Přemýšleli jsme i o pořadu
bohoslužeb v našich farnostech. Jak povzbudit farníky k účasti na životě farního společenství
? – to je základní otázka a úkol pro následující období.
I na prozatímním zájmu o fotbalový turnaj a letní tábor je vidět, že je nutno oslovovat rodiče
dalších malých dětí (z pochopitelných důvodů dětí, které by při mši sv. mohli v budoucnu
přicházet „pro křížek“ v kostele – doufejme dočasně – ubylo).
Příprava na 1.sv.přijímání nadále probíhá, děti, vzhledem k situaci, jsou připravené.
Revize všech elektroinstalací, plynu bude provedena v nejbližší době.
16. PRÁCE A OPRAVY
Práce na červen – Velká Losenice
– posekání trávy v areálu fary + kostela
– terénní úpravy na farní zahradě
– postavení trampolíny
– opravy střechy fary – výměna a nátěr šindele
– pozlacení monstrance z Velké Losenice
Práce na červen – Havlíčkova Borová
– posekání trávy v areálu fary
– příprava úpravy presbytáře v kostele
17. FARNÍ KNIHOVNA
Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.
Dík knihovnici za její službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila
odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!
18. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ
– instrukce ohledně postupu v případech žádosti o vystoupení z církve
– adopce na dálku – zpráva o činnosti 2020
– poděkování otce biskupa za 10 let biskupské služby

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožností v jednotlivých obcích farností. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu, za přípravu na dětské eucharistické oběti schůzky ministrantů.

Poděkování za přípravu a hojnou účast na pouti ve Vepřové.

Děkujeme za pravidelné středeční schůzky ministrantů a všem, kteří se zapojují do modlitby Anděl Páně ,a do živého růžence a modlitby matek.

Poděkování panu Š.Baránkovi a K.Pospíchalovi za zprovoznění věžních hodin.

Poděkování panu Jiřímu Zachovi , Miroslavu Vytlačilovi a Václavu Peksovi za posekání trávy v areálu kostela a fary.

Poděkování panu Janu Uttendorfskému z Velké Losenice za pravidelný odvoz pastorační asistentky na hodiny náboženství do Havlíčkovy Borové.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 2. července 2021 v 19.30

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Středa 16.6.2021 v 16.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA CHARITU

20. června 2021

 

5. POUŤ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

20.června 2021 eucharistická oběť v  9.30 hod

 

6. POUŤ V PERŠÍKOVĚ

6. června 2021 – eucharistická oběť v 9.30 hod

 

7. POUŤ V OUDOLENI

12. června 2021 eucharistická oběť v 16.00 hod. v kapli

 

8. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

20.června 2021–V. Losenice v 8.00, H. Borová – 9.30 hod.

 

9. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

Malá Losenice – 5.července 2021 v době 10.00-17.00 hod., eucharistická oběť v 9.00 hod

 

10.TÉMATA NA NÁSTĚNKY

1. sv. přijímání, sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, prázdniny, dovolená

 

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 23.4.2021.- 2.6..2021

1. František Nevole

2. Jáchym Dejmal

3. Patrik Strašil

4. Ondřej Dejmal

5. Radoslav Tonar

6. Matěj Bořil

7. Jan Tonar

8. František Bořil

9. Jan Štefa

10. Pavel Štefa

11. Václav Štefa

12. Vojtěch Štefa

13. Vilém Nevole

14. Jaroslav Červenka

15. Vít Veselý

16. Vít Janáček

17. Tomáš Cacek

18. Pavel Janáček

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 23.4.2021- 2.6.2021

1. Josef Dvořák

2. Filip Lacina

3. Jakub Lacina

4. Luboš Bratršovský

5. Jan Uttendorfský

6. Tomáš Sobotka

7. Radim Sobotka

8. Jan Havlíček

9. Filip Hošek

10. David Bratršovský

11. Adam Pibil

12. Matěj Sobotka

13 Marek Sobotka

14. Pavel Pospíchal

15. Jakub Uttendorfský

16. Miloslav Bratršovský

17. Ondřej Dvořák

18. Vojtěch Pibil

19. Tomáš Polreich

20. Jiří Uttendorfský

21. Tomáš Novotný

22. Kryštof Černý

23. Vít Peksa

24. Ondřej Vytlačil

25. Petr Bureš

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

12. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2021-2022.

Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

13. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění (XVIII. farní shromáždění) na neděli 25. července 2021 od 10.00 hod. do Velké Losenice

Program byl schválený Pastorační a ekonomickou radou :

10.00 – slavnostní eucharistická oběť za farní svaz – celebruje biskup Mons. Zdenek Wasserbauer

11.00 – modlitba a oficiální zahájení.- slovo místopředsedy, zhodnocení období pandemie projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s. – zhodnocení fungování kostela Panny Marie Karmelské a plánované akce

11.15 – program maminek s dětmi

12.00 modlitba Anděl Páně a požehnání

12.05 koncert Vis Angeli

 

Občerstvení zajištěno, odpolední program bude upřesněn.

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu. Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu.

Všichni jste zváni!

Od 11.15 hod. do 15.00 hod. bude otevřena farní knihovna v Losíku


14. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční, umožní-li to situace, buď na faře v Havlíčkově Borové nebo v Losíku (podle počtu dětí) ve dvou turnusech:

I. turnus – ve dnech 3.7.- 10.7. 2021

II. turnus ve dnech 10.7.- 17.7.2021

 

Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.

Cena tábora je 1 500 Kč.

Zatím je přihlášen malý počet účastníků.

 

15. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme se zabývali průběhem života farnosti v době pandemie s vyhlídkou na to, co obnovit a změnit při pastoraci farnosti. Přemýšleli jsme i o pořadu bohoslužeb v našich farnostech. Jak povzbudit farníky k účasti na životě farního společenství? – to je základní otázka a úkol pro následující období.

I na prozatímním zájmu o fotbalový turnaj a letní tábor je vidět, že je nutno oslovovat rodiče dalších malých dětí (z pochopitelných důvodů dětí, které by při mši sv. mohli v budoucnu přicházet „pro křížek“ v kostele – doufejme dočasně – ubylo).

Příprava na 1. sv. přijímání nadále probíhá, děti, vzhledem k situaci, jsou připravené.

Revize všech elektroinstalací, plynu bude provedena v nejbližší době.

 

16. PRÁCE A OPRAVY

Práce na červen – Velká Losenice

– posekání trávy v areálu fary + kostela

– terénní úpravy na farní zahradě

– postavení trampolíny

– opravy střechy fary – výměna a nátěr šindele

– pozlacení monstrance z Velké Losenice

 

Práce na červen – Havlíčkova Borová

– posekání trávy v areálu fary

– příprava úpravy presbytáře v kostele

 

17. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík knihovnici za její službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

 

18. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– instrukce ohledně postupu v případech žádosti o vystoupení z církve

– adopce na dálku – zpráva o činnosti 2020

– poděkování otce biskupa za 10 let biskupské služby

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady