Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. dubna 2014

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

4/14

157/ 625

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, M.Králíčková, J.Zach, J.Uttendorfský,L.Špačková,  V.Novotný, M.Podloucká, M.Pátková, M.Weishauptová, M.Danielová, M.Sobotka, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek,

 

Omluveni : J.Uttendorfský, Ing.J.Nevole, Z.Hájková, V.Štefa , P.Malý, J.Pibilová, M.Rezlerová,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Den prožitý s Bohem a ve společenství jistě přinesl užitek účastníkům rekolekce (dík všem 47 účastníkům). Společný oběd dotváří atmosféru rekolekce – dík pastorační asistentce za uvaření.Děkujeme všem, kteří v jednotlivých obcích farností vedou křížové cesty a všem účastníkům.

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – vedení bohoslužby slova, akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , Liberi Dei, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici ve farní knihovně,za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Při sbírce na plošné pojištění jsme vybrali částku 3377 Kč a v Havlíčkově Borové 2 465 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání maminek s dětmi , setkávání seniorek a schůzky ministrantů.

Dík za brigády (nové ozvučení – elektrikářům p.Š.Baránkovi, M.Vytlačilovi, M.Machovi a K.Pospíchalovi a truhlářství pana M.Wasserbauera. Dík také za nový kamenný chodník panu J.Wasserbauerovi, panu Špačkovi a panu J.Uttendorfskému..

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 2. května 2014 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

STŘEDA – 14.května 2014 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

11.května 2014

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Velikonoce, slavnost Zvěstování Páně,

neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – svatořečení bl.Jana XXIII. a Jana Pavla II.

 

6. VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

V sobotu 12.4.14 od 8.00 hod. do 11.00 hod. (zpovídají P.Piotr Balewicz z Krucemburku v bočním vchodu kostela sv.Jakuba st.ve Velké Losenici a P. Zdeněk Kubeš z Přibyslavi v sakristii kostela,) . Sv.smíření v Přibyslavi 12.4.14 od 14.00 hod.

 

7. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE – VELKÁ LOSENICE

od Zeleného čtvrtku 17.4.14 do Vzkříšení 19.4.14 – prosíme zapište se ve vchodu kostela.

 

8. VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Pořad bohoslužeb Velká Losenice Havlíčkova Borová
Zelený čtvrtek 19.00 hod. 17.00 hod.
Velký pátek ranní chvály 6.00 hod.
křížová cesta 16.45 hod. 14.30 hod.
velkopáteční obřady 17.30 hod. 15.00 hod.
Velikonoční vigilie 20.00 hod. 17.30 hod.
Zmrtvýchvstání Páně 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.
Pondělí velikonoční 8.00 hod. 9.30 hod.

 

Nácvik ministrantů :

Nácvik ministrantů se uskuteční ve čtvrtek 17. 4.14 v 9.00 hod. Sejdeme se v sakristii kostela.

Svíčky a rodinné paškálky : V hlavním vchodu kostela si věřící mohou zakoupit velikonoční svíčku a rodinný paškálek.

Při zakoupení, prosím, platit u hlavního vchodu.

Nácvik zpěvu a chrámový sbor :

Nácviky zpěvu, žalmů, pašijí, antifon zajišťuje po domluvě s duchovním regenschori Petr Malý a Liberi Dei, dík všem, kteří se do této služby zapojují.

Jednotliví členové pastorační a ekonomické rady si rozdělili úkoly – oblasti nutné zajistit k důstojnému slavení velikonoc. Každý z členů pastorační a ekonomické rady obdržel jmenovitý rozpis služeb a činností souvisejících s velikonocemi. Děkuji všem členům pastorační a ekonomické rady i všem, kteří jsou ochotni zapojit se do přípravy a slavení velikonoc. V loňském roce jsme na Velký pátek uctívali ve Velké Losenici kříž z Malé Losenice, letos to bude kříž ze Sázavy , v Havlíčkově Borové jsme uctívali kříž ze Slavětína, letos to bude kříž z Havlíčkovy Borové..

 

9. ŽEHNÁNÍ POKRMŮ O VELIKONOCÍCH

Žehnání velikonočních pokrmů bude při eucharistické oběti na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ ve Velké Losenici v 8.00 hod. a v Havlíčkově Borové v 9.30 hod.

 

10. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 5.7.-12.7.2014

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 12.7.- 19.7. 2014

Během měsíce února byly dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky. Cena tábora je 1 300 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovaly pozornost a poslaly své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

Setkání vedoucích se uskuteční v pátek 11.4.2014 v 19.45 hod. v Losíku.

 

11. FARNÍ POUŤ DO ROKOLE

Dne 17.5.2014 se uskuteční farní pouť do Rokole. V letošním roce slaví Schönstattské hnutí výročí 100 let od založení. Protože máme v naší farnosti schönsttatské putovní svatyňky (Malá Losenice,Velká Losenice,Vepřová) je vhodné, aby farnost touto poutí poděkovala za všechny milosti – i za ty vymodlené právě u putovních svatyněk..V Rokoli bude celodenní program, připravený sestrami z Schönstattského hnutí. Jetšě jsou volná místa, zájemci o pouť se mohou závazně psát ve vchodu do kostela sv.Jakuba st. nebo se hlásit pastorační asistentce Martě Králíčkové.

 

12. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 5.3.2014 – 4.4.2014

 

1-2. Matěj Bořil (1)

1-2. František Bořil (7)

3-4. Michael Strašil (9-10)

3-4. Patrik Strašil (9-10)

5-6. Václav Štefa (3-4)

5-6. Vojtěch Štefa (2)

7-8. Martin Ondráček (15)

7-8. Vojtěch Ondráček (8)

9. Jiří Ondráček (14)

10. Ondřej Dejmal (11)

11. Tomáš Cacek (16)

12. Vít Janáček (5-6)

13. Jan Štefa (3-4)

14-18.Robin Solnička (12-13)

14-18.Radim Solnička (12-13)

14-18.Martin Solnička (18)

14-18. Zdeněk Lacina (17)

14-18. Pavel Janáček (5-6)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 5.3.2014 – 4.4.2014

 

1. Miloslav Bratršovský (3)

2. Jakub Lacina (1-2)

3. Filip Lacina (1-2)

4. Vojtěch Lacina (6)

5. Kryštof Černý (5)

6. Radim Sobotka (4)

7. Václav Peksa (15)

8. Marek Sobotka (8)

9. Jaroslav Weishaupt (19)

10. Martin Sysel (10)

11. Ondřej Augustin (12)

12. Martin Lempera (13)

13. Jan Vytlačil (11)

14. Daniel Musil (14)

15. Pavel Pospíchal (20)

16. Vojtěch Pibil (9)

17. Matěj Sobotka (-)

18. Adam Pibil (16)

19. Jan Dobrovolný (7)

20. Petr Bureš (17)

 

Hodnoceno bylo pouze 20 nejlepších.

 

13. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 26.3.2014 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, křížové cesty s dětmi, za den s dětmi připravujícími se na přijetí svátostí. Duchovní byl na výuce 1.a 3.tř ZŠ ve Velké Losenici a je spokojen s průběhem výuky.

Probírali jsme kontrolu postního kalendáře dětí, letní dětský tábor, čtení pašijí a docházku ministrantů.

Též jsme hovořili o výhledu vyučování náboženství v následujícím školním roce.

 

14. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Pastorační a ekonomická rada rozhodla o konání májových pobožností v jednotlivých obcích :

Velká Losenice:

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota – v 18.30 hod.,

středa 16.30 hod.,

neděle 18.00 hod.

 

Malá Losenice:

denně v 19.00 hod.

 

Vepřová:

denně v 19.30 (kromě soboty, kdy májová pobožnost není)

 

Sázava:

neděle v 19.15 hod.

 

Havlíčkova Borová:

úterý, neděle v 18.30 hod., čtvrtek 14.15 hod.

 

Oudoleň:

středa, pátek, neděle – v 19.00 hod.,

sobota 16.15 hod.

 

Prosíme zájemce o vedení májových pobožností ve Velké Losenici , aby se zapsali v hlavním vchodu kostela. Materiál k vedení májové pobožnosti bude k dispozici v sakristii nebo u pastorační asistentky Marty Králíčkové. Hudební doprovod : po domluvě s varhaníkem či s kytarovým doprovodem, případně ten, kdo vede májovou pobožnost určí mariánskou píseň z kancionálu. Prosíme věřící o vedení májových pobožností i účast na nich

V ostatních obcích zajistí průběh májových pobožností členové pastorační rady za danou obec (materiály si vyzvednou u past. asistentky Marty Králíčkové na celý měsíc.)

 

15. PASTORAČNÍ FORMACE

Duchovní správce upozornil na důležitost včasného přijetí sv.nemocných, záslužnost a důležitost zádušní mše (či intence za zemřelé), chtěl by znovu požádat, aby přicházeli se žádostí o zvonění umíráčku ti, kdo zařizují pohřeb (i z hlediska nabídky zádušní mše sv, i z hlediska zdůraznění významu modlitby) , také se tím zamezí nedorozuměním a nejrůznějším výkladům událostí od lidí, kteří nebyli přítomni jednání. Děkuji.

 

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– adorace ve vikariátech v Roce povolání – vikariát H.Brod 16.9.-30.9.2014

– svatovojtěšská pouť v Libici 26.4.2014

– konference „350 let královéhradecké diecéze“ – 29.-30.4.2014 – Hradec Králové

– týden modliteb za mládež – 6.-13.4.2014

– diecézní setkání mládeže – 12.4.2014

– Poselství křesťanských svátků

– noc kostelů – 23.5.2014

– studium na Teologické fakultě v Č.Budějovicích

 

 

 

Marta Králíčková v.r. Daniel Kolář v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Pastorační a ekonomická rada farního svazu

přeje všem duchovní užitek z postního úsilí

a milostiplné prožití svátků Vzkříšení.