Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. května 2018

ve  farním pastoračním středisku

sv. Jakuba – Losík

 

 

 

Přítomni :

FarnostVelká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach,M.Králíčková, J.Uttendorfský, J.Uttendorfský, Z.Nedělka, M.Vytlačil, R.Sobotková, P.Malý, Ing.V.Růžičková, M.Lánová, L.Špačková, M.Danielová,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Stránský, P.Blažek, V.Štefa,

Omluveni: M.Sobotka, Ing.J.Nevole, F.Nevole,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě vyjádřila pastorační a ekonomické rada poděkování všem za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za přípravu na dětské eucharistické oběti, schůzky ministrantů, poděkování všem, kteří se zapojují do vedení májových pobožnostív jednotlivých obcích farností, modlitbu živého růžence,modlitbu matek za rodiny.

Poděkování pastorační a ekonomické rady za Vaše modlitby, pomoc při brigádách a dary, finanční na podporu postavení kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě.Pán Bůh zaplať !

Díky maminkám s dětmi za program v pátek 27.4. a noc v Losíku.

Duchovní správce děkuje pastorační radě za přání k narozeninám.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 1. června 2018 v 19.45

 

3. KATECHETICKÉ setkání

STŘEDA – 16.května 2018 v 15.00 hod.v Losíku

 

4. SBÍRKA na pastorační aktivity v diecézi

20.května 2018


5.POUŤ VE VEPŘOVÉ

27. května 2018 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

6. Pouť v Havlíčkově Borové

17.června 2018 eucharistická oběť v 9.30 hod

 

7. Pouť v peršíkově

3.června2018 – eucharistická oběť v 9.30 hod

 

8. POUŤ V OUDOLENI

2. června 2018 eucharistická oběť v 17.00 hod.

 

9. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Panna Maria (květen), Seslání Ducha Svatého,

Nejsvětější Trojice, Slavnost Těla a Krve Páně,

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borovéza období 6.4.- 3.5.2018

1. Vít Veselý (2)

2-5. Jan Štefa (9)

2-5. Pavel Štefa (3)

2.-5. Vojtěch Štefa (4)

2-5. Václav Štefa (13)

6. Vít Janáček (6)

7. Matěj Bořil (8)

8. Tomáš Cacek (11)

9. Ondřej Dejmal (10)

10. Pavel Janáček (5)

11. František Bořil (12)

12. Patrik Strašil (1)

13. Michal Strašil (7)

14. Radim Solnička (14)

15. Jan Málek (15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenicije za období 6.4..- 3.5.2018

 

1. Josef Dvořák (4)

2. Luboš Bratršovský (13)

3. DavidBratršovský (1)

4. Miloslav Bratršovský (22)

5. Jan Dobrovolný (-)

6. Tomáš Sobotka (5)

7. Radim Sobotka (16)

8. Filip Hošek (-)

9. Filip Lacina (2)

10. Jakub Lacina (3)

11. Jakub Blažek (23)

12. Vojtěch Lacina (6)

13. Václav Peksa (10)

14. Matěj Sobotka (15)

15. Tomáš Novotný (-)

16. Tomáš Polreich (17)

17. Marek Sobotka (14)

18. Jiří Uttendorfský (19)

19. Jakub Uttendorfský (21)

20. Vojtěch Špinar (20)

21. Vít Peksa (11)

22. Ctibor Křepinský (-)

23. Kryštof Černý (7)

24. Ondřej Dvořák (9)

25. Adam Pibil (24)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

11. XVI. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádá XVI. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 2.6.2018 ve 2  kategoriích –

 

  • mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2006)
  • starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

 

Přihlášky odevzdávat pastorační asistentce Martě Králíčkové nebo Ing.Jaroslavu Pibilovi.

Setkání pořadatelů se uskuteční ve středu 9.5.2018 v 18.00 hod. v Losíku.

 

12. SVĚCENÍ MONS. ZDENKA WASSERBAUERA

V sobotu 19.5.18 odjíždějí z naší farnosti 2 autobusy na svěcení Mons.Z.Wasserbauera do Prahy. Odjezd z jednotlivých obcí v 5.00 hod. vyčkejte, prosím na zastávkách. (H.Borová, Vepřová, M.Losenice, Sázava, V.Losenice – zde prosím u kostela.)

 

13. PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ


Pro děti farnosti Velká Losenice – ve středu 6.6. od 15.30 hod. se uskuteční pohovory dětí s duchovním správcem v Losíku.

Následovat bude v 17.00 hod. eucharistická oběť pro děti a po ní od 17.45 hod. se uskuteční setkání rodičů s duchovním správcem v Losíku. V době tohoto setkání rodičů bude probíhat v kostele nácvik s dětmi na 1. sv. přijímání. Další nácviky se uskuteční ve středu (13.6. a 20.6.2018 ) před dětskou euch.obětí od 16.00 hodin.

V sobotu 23.6. od 8.00-11.00 hod ve zpovědní místnosti kostela sv.Jakuba ve V.Losenici – svátost smíření dětí a jejich rodinných příslušníků.

1.svaté přijímání je v neděli 24.6.2018 při bohoslužbě v 8.00 hod. Sraz dětí v Losíku v 7.30

 

Pro děti farnosti Havlíčkova Borová – ve čtvrtek 14.6. od 14.00 hodin na faře v H.Borové proběhnou pohovory dětí s duchovním správcem , od 15.45 hod. Na faře v Havl. Borové

se uskuteční setkání rodičů s duchovním správcem.

V době tohoto setkání rodičů bude probíhat v kostele nácvik s dětmi na 1. sv. přijímání.

Čtvrtek 21.6. od 13.30 na faře v H. Borové svátost smíření dětí a jejich rodinných příslušníků (rodičů, sourozenců kmotrů… ) + nácvik s dětmi na obřad 1. sv. přijímání. 1.svaté přijímání je v neděli 24.6. 2018 v 9.30 hod.

 

14. PASTORAČNÍ FORMACE

Udělování svátosti biřmování plánujeme na rok 2019 s tím, že příprava začne po prázdninách letošního roku. Sv. biřmování mohou přijmout, po náležité přípravě, pokřtění starší 14 let.

Pastorační a ekonomická byla stručně seznámena s obsahem knihy Jamese Martina – Proměna farnosti. Past. asistentka informovala o průběhu setkání vedoucích na tábor s tím, že oba turnusy tábora jsou již dětmi naplněny.

Dne 26.7.18 přivítáme pěší poutníky do Slavkovic. Dík všem, kteří je přijmou na přespání.

Pastorační rada vyzývá rodiče malých dětí, aby hlídaly své děti, aby (třeba i hračkami, autíčky apod.) neryly či nepoškrabávaly nové lavice. Také prosíme, odnášejte vždy z lavic vše, co tam nepatří (papírové kapesníčky, papírky od bonbonů apod.). Děkujeme za ohleduplnost !

 

15. MÁJOVÁ POBOŽNOST NA KOPANINÁCH

Stejně jako v loňském roce se v sobotu 26.května 2018 v 19.00 hod. uskuteční májová pobožnost u kříže na Kopaninách, kterou povedou místní obyvatelé. Organizaci zajistí paní Ing.V.Růžičková. Všichni jste srdečně zváni!

 

16. KARMEL SÁZAVA z.s.

Spolek Karmel Sázava z.s. děkuje za finanční dar firmě Gallantax s.r.o.

3.4.2018. Vyměření a založení základu pod WC. František Ledvinka ml., František Ledvinka st. Celkem 4 hod.

5.4.2018. Základy pod WC – rovnání tvárnic, železná výztuž. Jeden brigádník. Celkem 3 hod.

6.4.2018. Leoš Křesťan – dovoz plastové jímky, lepidla a perlinky.

7.4.2018. Stěrka + perlinka na stěny kaple. Prokop Šenkýř, Kamil Sobotka, Pavel Pospíchal, Jan Karel, Martin Daniel, Jan Uttendorfský st.; Jiří Zach, pan Havlíček Velká Losenice – vyměření schodů na kůr; František Ledvinka st. Celkem 47 hod.

10.4.2018. Příprava jímky na zabetonování. Jeden brigádník. Celkem 2 hod.

11.4.2018. Přerovnání rázů dřeva, úklid. Jan Uttendorfský st., Jan Jícha, Jan Hošek st., Martin Daniel. Celkem 8 hod.

Stěrka + perlinka na stěny kaple. Kamil Sobotka. Příprava jímky na zabetonování – bednění. Jeden brigádník. Celkem 6 hod.

13.4.2018. Betonování boků jímky, příprava základů pod WC. 1,5 m3 betonu od firmy VHS Žďár nad, dovoz Leoš Křesťan (Miloslav Pazour). Jeden brigádník. Celkem 10 hod.

14.4.2018. Stěrka + perlinka na stěny kaple. Prokop Šenkýř, Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Martin Daniel. Betonování stropu nad jímkou, betonování základů pod WC. 2m3 betonu od firmy VHS Žďár, dovoz Leoš Křesťan (Miloslav Pazour). František Ledvinka st., Vojtěch Lacina, Jaroslav Jaroš. Celkem 56,5 hod.

17.4.18. Odstranění bednění z jímky, navážení drti pod zákl. desku stavby WC. 1 brigádník. Celkem 2 hod.

18.4.2018. Odpady z WC. Jeden brigádník. Celkem 2 hod.

19.4.2018. Dokončení odpadů z WC, rozvoz drtě pod zákl.desku WC. 1 brigádník. 2 hod.

20.4.2018. Rozvoz a urovnání drtě pod základovou desku, KARI sítě. František Ledvinka ml., František Ledvinka st. Celkem 5 hod.

21.4.2018. Stěrka + perlinka na stěny kaple. Kamil Sobotka, Prokop Šenkýř, Pavel Pospíchal, František Ledvinka st. Celkem 23 hod.

23.4.2018. Domíchávač – zabetonování základové desky. Jan Uttendorsfký st., Jan Hošek st., František Ledvinka st. Celkem 1,5 hod.

24.4.2018. Natírání trámů na venkovní obložení. Daniel Martin, Jan Uttendorfský st. Vyklizení kůru – OSB desky, palubky, obkladové desky. Jeden brigádník. Celkem 4,5 hod.

25.4.2018. Natírání trámů na venkovní obložení. Jan Hošek st., Jan Jícha. Celkem 2 hod.

18,00 hod. schůzka s truhláři (pan Sobotka, pan Ondráček Malá Losenice) – podlaha na kůru.

18,30 hod. schůzka – pan Jindřich Lukeš, Luboš Daniel, Jan Uttendorfský st. – příprava na terénní úpravy.

26.4.2018. Vrchní omítka na kůru. Prokop Šenkýř, Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Vojtěch Lacina. Celkem 24 hod.

30.4.2018. Terénní úpravy. Utendorfský Jan (Tomášek, Velká Losenice), Novotný Vladimír (Velká Losenice), Uttendorfský Jan st., Daniel Martin, Hošek Jan st., Danielová Marie, Jindřich Lukeš – bagr. Celkem 56 hod.

Duben 258,5 hod Celkem 3 682,0 hod

 

17. PRÁCE A OPRAVY

Práce na červen – Velká Losenice

– pokračování prací na stavbě kaple v Sázavě

– oprava bočního vchodu do areálu kostela (pilíře) + instalování nových dveří

– vybrání a uložení kamene ze hřbitovní zdi (areál kostela, za stodolu)

– posekání trávy v areálu fary + kostela

– postavení trampolíny

– instalování obrazu sv.Jakuba st. a sv.Jana Neumanna na budovu fary

 

Práce na červen – Havlíčkova Borová

– přibití desek a práce v 1.patře ve Vitusu

– posekání trávy v areálu fary

 

18. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– památka Panny Marie, Matky církve – vždy svatodušní pondělí

– diecézní setkání ministrantů – 2.6.2018 – Litomyšl

– informace k noci kostelů

– Misijní pouť – sobota 26.5.2018 v Třebíči

– nabídka diecézních stolních kalendářů na rok 2019

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady