Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. listopadu 2011

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

11/11

129/ 505

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: O.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, J.Uttendorfský, L.Špačková, V.Novotný, M.Weishauptová, M.Rezlerová, P.Malý, Z.Nedělka,M.Danielová,M.Sobotka,

Farnost Havlíčkova Borová : Z.Hájková, P.Blažek,

Omluveni : M.Králíčková , J.Pibilová, M.Pátková, V.Štefa, Ing. J.Nevole, M.Podloucká ,

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří organizovali a modlili se v jednotlivých obcích v říjnu modlitbu růžence, modlitbu živého růžence a Anděl Páně.

Děkujeme za organizaci a účast na slavnosti výročí zasvěcení kaple ve Vepřové a výročí zasvěcení kostela ve Velké Losenici.

Při sbírce na misie jsme vybrali ve Velké Losenici částku 7 238 Kč a v Havlíčkově Borové 5374 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík za pravidelné setkávání maminek s dětmi a za DRAKIÁDU.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, chrámovému sboru, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu , za úklidy kostela.

Dík ochotným brigádníkům v obou farnostech.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 2.prosince 2011 v novém farním pastoračním středisku Vitus v Havlíčkově Borové

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 23.listopadu v 15.00 hod. v Losíku

4. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

13.listopadu 2011

5. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

Velká Losenice – 27.11. 2011

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Ježíše Krista Krále, advent, sv.Anežka Česká,

sv.Mikuláš

7. PŘÍPRAVA NA SV.BIŘMOVÁNÍ

25.11.2011 v 19.00 hod.– ve farním pastoračním středisku Vitus v Havlíčkově Borové (bývalé chlévy u fary)

K přípravě je ještě možné se hlásit přímo při setkání !

8. INTENCE

Intence na příští rok budou přijímány od 1.neděle adventní (27.11.11) po bohoslužbách v sakristii. Prosím o ohleduplnost a formulování intencí v takové délce (do 1 krátké řádky), aby se vešly na ohlášky. Děkuji. Počet daných intencí není omezen !

9. ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

První neděli adventní mají farníci možnost přinést své rodinné adventní věnce. Adventní věnce budou žehnány po scénce dětí při nedělní bohoslužbě 27.11.11 v 8.00 hod. ve Velké Losenici a v 9.30 hod. v Havlíčkově Borové. Duchovní správce žádá, aby věnce zachovávaly základní symboliku včetně barev (věnec převážně zelený, svíce fialové). Adventní věnec do presbytáře zajistí paní Marie Pátková, do Losíka past. asistentka Marta Králíčková.

10. POZVÁNÍ NA NÁCVIK VÁNOČNÍCH ZPĚVŮ

Pan varhaník zve všechny zájemce a všechny zpěváky scholy na nácvik vánočních tpěvů v neděli 20.11.2011 po ranní mši ve Velké Losenici na kůr.

11. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Pastorační výbor se souhlasem pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice jmenoval inventarizační komisi ve složení:

předseda – Jiří Zach, členové – Jan Uttendorfský (Sázava), Zdeněk Nedělka,

Marta Králíčková, Jan Uttendorfský (V.L.)

Tato komise již pod vedením faráře a příslušných norem vydaných Biskupstvím královéhradeckým provádí oceňovaní majetku Římskokatolických farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová všech položek evidovaných v inventárním seznamu , který bude aktualizován k 31.12.2011.

12. CELOROČNÍ VYHODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Po celý liturgický rok bylo průběžně vyhlašováno umístění ministrantů a z celkového součtu vychází pořadí za celý rok. Skutečné hodnocení je zapsáno u Boha, naše lidské hodnocení nedokáže zachytit důvody nepřítomnosti (nemoc, návštěva nemocné babičky s účastí na bohoslužbě v jiné farnosti apod.), přesto však vypovídá o službě farnímu společenství.

Slavnostní vyhlášení s předáním cen jako výrazu vděčnosti službě farnosti se uskuteční na počátku nového liturgického roku 2.neděli adventní 4.12.2011 při eucharistické oběti.

Je radostí celé pastorační a ekonomické rady farního svazu vědět, že, ačkoliv tak, jako každý rok, někteří ministrantskou službu opustili (dojíždění do škol) jiní nastoupili na jejich místo, o celkem bylo hodnoceno 32 ministrantů ve Velké Losenici a 16 ministrantů v Havlíčkově Borové a mimoto u oltáře přisluhovali další nehodnocení akolyté a ministranti a ministrantky! Modleme se jako farní společenství za ministranty, je známo, že při této službě u oltáře se rodí kněžská povolání.

13. OBJEDNÁVKA NOVIN A ČASOPISŮ

Objednávky novin a časopisů : Katolický týdeník, IKD, Tarsicius, In !, Milujte se ! přijímá pastorační asistentka Marta Králíčková.

14. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 6.10.2011 – 3.11.2011

1. Zdeněk Lacina (3)

2. Michal Strašil (10)

3-5. Radim Solnička (12-13)

3-5. Robin Solnička (12-13)

3-5. Martin Solnička (14)

6-8. František Bořil (6)

6-8. Ondřej Dejmal (2)

6-8. Patrik Strašil (9)

9. Vojtěch Ondráček (1)

10. Jiří Ondráček (4)

11. Jiří Lacina (5)

12.Tomáš Cacek (11)

13. Martin Ondráček (15-16)

14. Vojtěch Štefa (7-8)

15. Václav Štefa (7-8)

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 6.10.2011 – 3.11.2011

1. Vojtěch Lacina (2-4)

2. Filip Lacina (2-4)

3. Jaroslav Weishaupt (13)

4. Martin Lempera (5)

5. Ondřej Augustin (11)

6. Jakub Lacina (2-4)

7-8.Marek Sobotka (6)

7-8. Radim Sobotka (19)

9. Matěj Sobotka (16)

10. Jan Mička (-)

11. Tomáš Pečinka (1)

12. Vojtěch Pibil (7)

13.Kryštof Černý (8)

14. Petr Bureš (9)

15. Martin Sysel (12)

16-17.Jan Lacina (14-15)

16-17.Petr Lacina (14-15)

18-19. Lukáš Halík (17-18)

18-19. Dominik Halík (17-18)

20. Jan Šenkýř (10)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

15. ADVENTNÍ KONCERT

Mladí zpěváčci pod vedením Marii Dobrovolnou připravují adventní koncert na středu 14.12.11 od 18.00 hod. v Losíku. Rádi přivítáme nové malé zájemce o zpěv – přijďte před dětskou v jakoukoliv středu v 16.00 hod. do Losíka.

16. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Organizací tříkrálové sbírky 2012 v našich farnostech byla pověřena pastorační asistentka Marta Králíčková, která zkontaktuje pomocníky v jednotlivých obcích.

V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou budou osloveni loňští i další dětští herci pro hru Čtvrtý z mudrců. Zamýšleli jsme se i nad způsobem oslovení a pozvání okolních farností . Zajistí duchovní správce s místopředsedou pastorační a ekonomické rady a pastorační asistentkou.

17. SETKÁNÍ SENIOREK A SENIORŮ

Pozvánka na přátelské setkávání seniorek a seniorů od středy 9.11.2011 ve 13.00 hod. v Losíku nad biblí, zamyšlením sv.Františka Saleského o naší víře, modlitbou za rodiny farnosti, děti a mládež. Upřímně se těší Marta Nedělková s ostatními.

18. PRÁCE A OPRAVY

Práce uskutečněné v říjnu

Havlíčkova Borová

  • dokončování prací v novém farním pastoračním středisku Vitus

Velká Losenice

  • nátěr střechy márnice na hřbitově
  • posekání a odvoz trávy z areálu kostela a fary

Práce na listopad

Velká Losenice

oprava márnice – okna, okapy

shrabání a odvezení listí z areálu kostela a farního areálu

Havlíčkova Borová

venkovní úpravy na farním dvoře a před novým střediskem

kompletní dokončení přízemí nového pastoračního střediska a úklid

19. EKONOMICKÉ ZPRÁVY

Pastorační rada na návrh pastoračního výboru a ekonomické rady farnosti již na říjnovém setkání odhlasovala, že se naše farnosti nepřipojí k společné elektronické aukci na dodávku elektřiny a plynu.

20. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

  • ustanovení nové kněžské rady královéhradecké diecéze
  • jmenování nového Sboru poradců královéhradecké diecéze
  • oslavy sv.Anežky České – 12.11.2011 Praha
  • diecézní pouť k Pražskému Jezulátku – 19.11.2011
  • diecézní setkání animátorů seniorů – 5.11.2011 v Hradci Králové
  • povinnost schvalování smluv o smlouvách budoucích ohledně církevních nemovitostí
  • diecézní stolní kalendář pro rok 2012 – objednávky u Marty

Jan Uttendorfský v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady