Farní svaz Velká Losenice


Římskokatolická farnost Velká Losenice
Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY
z pastorační a ekonomické rady konané 4. prosince 2009
ve farním pastoračním středisku sv.Jakuba – Losík

Přítomni :

Velká Losenice : O.Daniel, J.Uttendorfský, M.Králíčková, P.Malý, J.Zach, J.Uttendorfský, M.Weishauptová, V.Štefa , Z.Nedělka, M.Rezlerová, M.Nedělková, A.Ledvinková,

Havlíčkova Borová: Josef Nevole

Omluveni : Jiří Nevole, M.Pátková

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval jsme určili modlitbu breviáře o vánočních svátcích – na Boží Hod a Nový Rok, následovalo poděkování za jednotlivé liturgické služby – za bohoslužby slova, všechny funkce během mé dovolené, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, chrámovému sboru, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou a adventní výzdobu, za úklidy kostela.
Dík všem za chvíle prožité s Kristem při rekolekci (48 účastníků), dík i za společný oběd při rekolekci, který byl vyjádřením společenství a připomínkou hostiny věřících – agapé.
Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se modlí v jednotlivých obcích modlitbu živého růžence a modlitbu Anděl Páně.
Také všem adorujícím při adoraci k zahájení adventu patří náš dík.
Dík panu J. Kamarádovi za celoroční starost o seřizování věžních hodin a panu K.Pospíchalovi za starost o výměny žárovek v kostele.
Poděkování za výuku náboženství ve všech školách našeho farního svazu a za středeční přípravu na přijetí svátostí, také za hudební doprovod středečních bohoslužeb malou scholou pod vedením Michaely Pátkové.
Dík za nové číslo Křesťánka a probíhající adventní soboty s dětmi.
Při sbírce na charitu jsme vybrali ve Velké Losenici částku 3 526 Kč a v Havlíčkově Borové
2 238 Kč. Dík ochotným brigádníkům.
Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 8. ledna 2010

3. Katechetické setkání

3. února 2010 v 15.00 hod. v Losíku

4. VÁNOČNÍ SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI

24.12. a 25.12.09 (Velká Losenice – lurdská jeskyně, Havlíčkova Borová – střechy hosp.stavení)

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Vánoce, Křest Páně, Zjevení Páně

6. ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

Příležitost k přistoupení k adventní svátosti smíření bude v sobotu 19.12.09 od 8.00 hod do 11.00 hod. v kostele sv.Jakuba a v Losíku ve Velké Losenici.
Udělovatelé svátosti : P.Jan Mokrý, P.Gabriel Burdej, P.Zdeněk Kubeš

V Přibyslavi je sv.smíření 19.12. od 14.00 hod. a v Krucemburku 12.12.09 od 8.00-11.00 hod

7. POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH

Velká Losenice Havlíčkova Borová
Slavnost Narození Páně 24.12.09 22.00 hod. 17.00 hod.
Boží Hod Vánoční 25.12.09 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.
Svátek sv.Štěpána 26.12.09 8.00 hod. 9.30 hod.
Svátek Svaté Rodiny 27.12.09 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.
Na poděkování 31.12.09 18.00 hod. 15.00 hod.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1.2010 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.

8. ORGANIZACE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Stromky zajistí p.J.Zach ve spolupráci s p.J.Kamarádem, výzdoba stromků a betléma bude 24.12.09 od 8.00 hod.- zajišťuje Radek Pátek.
Zpěv a hudební doprovod o svátcích včetně zpěvu žalmů a antifon zajistí pan varhaník
Petr Malý v součinnosti s chrámovou scholou a po schválení duchovním.
Nácvik ministrantů na svátky a rozdělení služeb zajistí Radek Pátek v součinnosti s Ondřejem Zachem, nácvik 24.12.09 od 9.00 hod. v kostele.
Lektorskou službu a přípravu přímluv zajistí paní Marta Nedělková v součinnosti s p.J.Uttendorfským.
Betlémské světlo zajistí p.Z. Nedělka , bude v sínici v kostele 24.12.09 dopoledne..

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 6.11.2009 – 3.12.2009
1-6. Zdeněk Lacina 1-6.. Jiří Lacina 9-14. Vojtěch Ondráček
1-6. František Bořil 7-8. Martin Solnička 9-14. Patrik Strašil
1-6. Ondřej Dejmal 7-8 Robin Solnička 9-14. Michal Strašil
1-6. Jiří Kolouch 9-14. Vojtěch Štefa 9-14. Martin Ondráček
1-6. Tomáš Cacek 9-14. Jiří Ondráček 15.Václav Štefa

Hodnoceni nejsou František Nevole, Jiří Nevole a Josef Nevole.

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 6.11.2009 – 2.12.2009
1. Jan Uttendorfský 3-7. Jan Augustin 12-13. Jan Lacina
2. Jaroslav Weishaupt 8. Jakub Niederle 14. Petr Zástěra
3-7. Martin Sysel 9. Martin Lempera 15-19. Ondřej Zach
3-7. Vojtěch Lacina 10. Radek Pátek 15-19. Dominik Halík
3-7. Jan Mička 11. Ondřej Augustin 15-19. Lukáš Halík
3-7. Pavel Uttendorfský 12-13. Petr Bureš 15-19. Martin Lacina
15-19 .Pavel Hřebíček 20-21. Vojtěch Pibil 20-21. Petr Lacina

Hodnoceno bylo 20 nejlepších

10. CELOROČNÍ VYHODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Havlíčkova Borová
Zahrnuje celý církevní rok 2008/2009.

1. Zdeněk Lacina 34,5 Vepřová 8. Martin Solnička 78 H.Borová
2. Jiří Kolouch 48,5 H.Borová 9. Vojtěch Ondráček 80 Vepřová
3. Jiří Lacina 69,5 Vepřová 10. František Bořil 89 Vepřová
4. Václav Štefa 70 Vepřová 11. Tomáš Cacek 101 Slavětín
5. Jiří Ondráček 71 Vepřová 12. Patrik Strašil 125 Oudoleň
6. Robin Solnička 72 H.Borová 13. Michal Strašil 129 Oudoleň
7. Vojtěch Štefa 75,5 Vepřová 14. Martin Ondráček 135 Vepřová
15. Ondřej Dejmal 146 H.Borová

Velká Losenice

Zahrnuje celý církevní rok 2008/2009. V závorce je loňské umístění.

1. Jaroslav Weishaupt 22,5 (2) V.L. 13. Vojtěch Pibil 159 (17) Malá L.
2. Martin Lempera 64 (4) V.L. 14. Petr Bureš 162 (15) V. L.
3. Vojtěch Lacina 82 (5) Sázava 15. Lukáš Halík 172,5 (16) Malá L.
4. Jan Uttendorfský 86 (1) V.L. 16. Dominik Halík 173 (18) Malá.L.
5. Radek Pátek 109 (22) V.L. 17. Jan Lacina 179,5 (14) Sázava
6. Pavel Uttendorfský 114,5 (3) V.L. 18. Jakub Niederle 190,5 (21) V.L.
7. Ondřej Augustin 116 (6) V.L. 19. Ondřej Zach 191 (20) V.L.
8. Martin Sysel 122,5 (8) Malá L. 20. Pavel Hřebíček 210,5 (12) V.L.
9. Jan Mička 125 (11) V.L. 21. Martin Lacina 224 (9) V.L.
10. Jakub Lacina 130,5 (-) Sázava 22. Petr Zástěra 264,5 (19) V.L.
11. Petr Lacina 143,5 (13) Sázava 23. Tomáš Mahel 280 (7) V.L.
12. Jan Augustin 146 (10) V.L. 24. Daniel Mašek 294 (26) V.L.

Je radostí celé pastorační a ekonomické rady farního svazu vědět, že bylo celkem hodnoceno 24 ministrantů ve V.Losenici a 15 ministrantů v H.Borové, a mimoto u oltáře přisluhovali další nehodnocení akolyté a ministranti a ministrantky ! Modleme se jako farní společenství za ministranty, je známo, že při této službě u oltáře se rodí kněžská povolání. Každý rok někteří starší ministranti končí a je potřeba, aby noví mladí začínali.

11. PASTORAČNÍ FORMACE

V pastorační formaci jsme se zamysleli nad církevními zvyky spojenými s dobou vánoční a oslavou sv.Mikuláše. Též proběhla malá recenze knihy Život Jana Nepomuka Neumanna.
Pastorační a ekonomická rada rozhodla, že hra Čtvrtý z mudrců bude letos, na zakončení Tříkrálové sbírky, hrána na náměstí v Havlíčkově Borové v neděli 10.1.2010 ve 14.00 hod.

12. Katechetické setkání

Ve středu 25.11.09 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání. Probírala se organizace vedení adventních sobot, Tříkrálová sbírka a hra Čtvrtý z mudrců a dále běžné záležitosti týkající se výuky náboženství s důrazem na adventní dobu a adventní kalendáře. Duchovní správce poděkoval všem katechetům a katechetkám za jejich náročnou službu. Katecheté podrobně informovali duchovního o oblastním setkání katechetů v Havlíčkově.Brodě, kterého se zúčastnili Mgr.Věra Křesťanová, Mgr.Radek Pátek, Marta Králíčková a Alena Ronovská.
Diecézní katechetické setkání se uskuteční 16.1.2010 v Hradci Králové. Katechetky byly pozvány na společenský večer v Losíku.

13. KLUB KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ FARNOSTI VELKÁ LOSENICE

Výbor Klubu křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice se sešel v pondělí
30.11. 2009 , zhodnotil uskutečněné akce v uplynulém období, Hlas č.14, připravil další činnosti a nové (již patnácté) vánoční číslo Hlasu .

14. SPOLEČENSKÝ VEČER PRO VŠECHNY GENERACE

Pastorační a ekonomická rada farnosti, Klub křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice a Kolpingova rodina zvou všechny farníky na předsilvestrovský večer pro všechny generace v Losíku v úterý 29.12.09 od 19.00 hod. Těšíme se na vás !

15. VÁNOČNÍ KONCERT

Dne 25.12.09 od 14.00 hod. se uskuteční v kostele sv.Jakuba st. ve Velké Losenici koncert chrámové hudby pod vedením pana varhaníka P. Malého. Všichni jste srdečně zváni

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– pokyny k pohřební liturgii
– připomínka věřícím o prospěšnosti obětování mší svatých za jejich zemřelé (intence)
– pastorační plán královéhradecké diecéze pro rok 2010
– diecézní setkání katechetů a kněží
– sbírka na plošné pojištění majetku – 6.12.09
– nová publikace pro varhaníky

Marta Králíčková v.r. Daniel Kolář v.r.
sekretářka pastorační a ekonomické rady předseda pastorační a ekonomické rady

Pastorační a ekonomická rada přeje všem

milostiplné prožití svátků Narození

a hojnost Božího požehnání

v novém roce.