Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4.října 2013

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

10/13

 

152/ 602

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, J.Pibilová, P.Malý, J.Uttendorfský, V.Novotný, L.Špačková, M.Danielová, M.Weishauptová,M.Pátková,Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek,

Omluveni: Ing. J.Nevole, Z.Hájková, V.Štefa, M.Králíčková, M.Rezlerová, M.Sobotka, M.Podloucká,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, růžence v jednotlivých obcích farnosti a modlitby Anděl Páně.

Při sbírce na církevní školství jsme vybrali ve Velké Losenici částku 2 804 Kč a v Havlíčkově Borové 1 886 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík rodičům za zájem o výuku náboženství a dětem, které navštěvují hodiny náboženství ve všech školách farního svazu. Dík za pravidelné setkávání maminek s dětmi.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby, brigády a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 1.listopadu 2013

 

3.KATECHETICKÉ setkání

středa – 30.října 2013 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA MISIE

20.října 2013

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

růženec, slavnost Výročí posvěcení kostela, odpustky

slavnost Všech svatých, vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

6. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Vepřová – 20.10.2013 v 10.30 hod.

Velká Losenice – 27.10.2013 – 8.00 a 11.00 hod.

 

7. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 2.10.2013 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání.

Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem a farnosti. Bylo zkontrolováno, že Občasník katechetického a pedagogického centra je zasílán všem katechetům , uzavření dohod o pracovní činnosti, zkontrolována docházka přihlášených dětí. Probírala se organizace ministrantů pro dětské eucharistické oběti, hudební doprovod při těchto mších, vyzdvižení modlitby růžence v měsíci říjnu ,dále vydávání a objednávky Křesťánka a běžné záležitosti týkající se výuky náboženství.

Všechny katechetky byly pozvány na rekolekci.

 

DRAKIÁDA – se uskuteční ve středu 16.10.2013 v 15.00 hod., sraz na farním dvoře ve Velké Losenici. Zveme všechny rodiče a děti s draky.

 

 

8. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 9.8.2013 – 3.10.2013

 

1-2 František Bořil ( 8-9)

1-2. Matěj Bořil (8-9)

3 . Pavel Janáček (5)

4. Vít Janáček (6)

5. Vojtěch Štefa (1-3)

6 Jan Štefa (1-3)

7. Ondřej Dejmal (12)

8-9. Michal Strašil (14-15)

8-9. Patrik Strašil (14-15)

10. Tomáš Cacek (11)

11. Vojtěch Ondráček (7)

12. Václav Štefa (1-3)

13. Martin Ondráček (4)

14.Jiří Ondráček (10)

15. Zdeněk Lacina (13)

16. Jiří Lacina (16-19)

17-19. Martin Solnička (16-19)

17-19. Radim Solnička (16-19)

17-19. Robin Solnička (16-19)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 9.8.2013 – 3.10.2013

 

1-2. Filip Lacina (6-8)

1-2. Jakub Lacina (6-8)

3. Miloslav Bratršovský (9)

4. Jan Dobrovolný (18)

5. Ondřej Augustin (1)

6. Vojtěch Lacina (6-8)

7. Kryštof Černý (-)

8. Marek Sobotka (-)

9. Václav Peksa (-)

10. Matěj Sobotka (14)

11. Radim Sobotka (-)

12. Martin Sysel (15)

13.Martin Lempera (2-3)

14.Tomáš Pečinka (4)

15. Pavel Pospíchal (11)

16. Jaroslav Weishaupt (2-3)

17. Jan Lacina (20)

18. Vojtěch Pibil (12-13)

19. Adam Pibil (12-13)

20. Jan Šenkýř (19)

 

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

 

 

9. REKOLEKCE

 

Rekolekce na téma „Eucharistie – vrchol a pramen “ – podle papeže Benedikta XVI. – se uskuteční v sobotu 9.11.2013 – přednášky a růženec ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v kostele sv.Jakuba st.ve Velké Losenici.

Program:

8.00 – eucharistická oběť

8.45 – 1.přednáška – eucharistie – od Boha k člověku a člověka k Bohu(Mt 5,23-n)

9.45 – 2.přednáška – chléb života (Mk 14,22-24)

10.45 – 3.přednáška – pokrm na cestu (Jan 11,25-26)

11.45 – společný oběd v Losíku

12.00 – Anděl Páně

12.30 – růženec

12.30 -13.00 – diskuse, otázky

13.00 – křížová cesta

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !

 

10. ŠACHOVÝ KLUB KOLPING VELKÁ LOSENICE

Šachový kroužek pro děti bude po prázdninách pokračovat ve své činnosti pravidelnými setkáními každý pátek od 25.října 2013 v době 15.00-16.30 hod. v Losíku.

Rádi přivítáme i nové zájemce, podmínkou je pravidelná účast. Těšíme se na vás.

Přihlášky je možné dostat od Marty Králíčkové nebo na faře.

 

 

11. PASTORAČNÍ FORMACE

Duchovní správce znovu rozebral důvody vedoucí k tomu, že ti, kdo mají intenci, mohou číst a přinášet obětní dary. Středeční intence by měla být za děti a mládež farnosti (vždyť je to eucharistická oběť pro děti a mládež) nebo za naléhavé události. Jistě je možné, aby v odůvodněných případech dali intenci i věřící.Není však vhodné, aby intence v úterý (či pondělí) zůstávala volná a o středeční byl pravidelně zájem dvou a více lidí.

Číst a přinášet dary je čest, privilegium, ne povinnost, která by zatěžovala. Vždy přede mší akolyté zjistí, zda jsou lektoři a přinášení obětních darů zajištěno, v případě ,že ne, zajistíme sami.Prosím věřící, aby o tom zapřemýšleli, vyjdu jim vstříc (ti,kdo dávají intence pravidelně vědí, že nejde o nijak složitou domluvu). Intence na příští rok budou přijímány 1.neděli adventní vždy po mši v sakristii.

Na připomínku, že někdy je potřeba se dostat do Losíka (úklid kostela apod.) a ne všichni mají klíče – prosíme, domluvte se s těmi, kdo klíč mají. Kvůli bezpečnosti a přehlednosti není možné, aby měl klíč každý, kdo někdy potřebuje do Losíka. I od soukromého domu bývá jen omezený počet klíčů.

 

12. PRÁCE A OPRAVY

 

Práce uskutečněné v září

Děkujeme všem brigádníkům, kteří ze zapojili do všech prací a organizaci v obou farnostech.

 

Velká Losenice

 

  • natírání šindele
  • výměna části šindele na faře
  • práce na nových lavicích pro kostel

 

Havlíčkova Borová

  • práce na farní stodole – nové krovy

 

Práce na říjen

 

Velká Losenice

 

  • práce na nových lavicích pro kostel
  • oprava střechy fary

 

Havlíčkova Borová

 

  • práce na farní stodole – nová krytina

 

 

 

Jan Uttendorfský v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v. r.

předseda pastorační a ekonomické rady