Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. října 2019

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba  – Losík

10/19

223 / 906

 

 

 

 

Přítomni :

 

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, ,M.Sobotka,  F.Mach,M .Králíčková

,J. Uttendorfský, M.Danielová, P.Malý, M.Lánová,

L.Špačková, Z.Nedělka,   Ing.V.Růžičková,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek, V.Štefa,

 

Omluveni: J.Hájková, P.Stránský, F.Nevole, R.Sobotková,  M.Vytlačil

 

 

Obsah: 1. Poděkování …. …………………     41        9.    Práce a opravy  …………         43

2. Setkání past.a ekonomické rady .     42        10.  Farní shromáždění ………… 43

3. Katechetické setkání – termín…..…  42       11.   Zprávy z biskupství ……….  43

4  Sbírka na misie         …………………  42

5. Témata na nástěnky ……………………..42

6.  Výročí posvěcení kostela…………….. 42

7.  Katechetické setkání………………….. 42

8.   Hodnocení ministrantů …………..   42

 

 

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),  žalmistům, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, růžence v jednotlivých obcích farnosti a modlitby Anděl Páně. Poděkování za zdařilý výlet rodičů s dětmi.

 

Při sbírce na církevní školství jsme vybrali ve Velké Losenici částku 3 667 Kč a v Havlíčkově Borové 2 398 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík rodičům za zájem o výuku náboženství a dětem, které navštěvují hodiny náboženství

ve všech školách farního svazu.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek  1. listopadu  2019

 

3.KATECHETICKÉ setkání –   středa –  16.října 2019  v 16.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA MISIE

20 .ŘÍJNA 2019

5.  TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

růženec, slavnost Výročí posvěcení kostela, odpustky

slavnost  Všech svatých, vzpomínka na všechny věrné zemřelé

6. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA –

Vepřová – 20.10.2019  v 11.00 hod. (celebruje P.Jan Svoboda)

Velká Losenice –  27.10.2019 – 10.00 hod. – farní shromáždění

 

7.  KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 25.9.2019 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání.  Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem a farnosti. Bylo zkontrolováno, že Občasník katechetického a pedagogického centra je  zasílán všem katechetům ,uzavření dohod o pracovní činnosti, zkontrolována docházka přihlášených dětí. Probíralo se zdůraznění modlitby růžence v měsíci říjnu ,dále vydávání a objednávky Křesťánka a záležitosti týkající se výuky. Po mši sv. se duchovní setkal s rodiči žáků připravujících se na přijetí svátostí a seznámil je s průběhem přípravy.

 

8. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  6.9 – 3.10.2019

 

1.     Jan Štefa (15)              7. Radoslav Tonar (9)                       13. Václav Štefa (13)

2.     Pavel Štefa (12)           8. Ondřej Dejmal (10)                      14. Jan Tonar (7)

3.     Matěj Bořil (3)             9. Pavel Janáček (5)                         15.  Jaroslav Červenka (16)

4.      František Bořil (4)      10. Vít Janáček (11)                         16.  Tomáš Cacek (17)

5.      Vojtěch Štefa  (6)       11. František Nevole (2)                     17. Patrik Strašil (14)

6.      Vít Veselý (1)             12. Jáchym Dejmal (8)                     18. Radim Solnička (18)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období  6.9.-  3.10.2019

1.     David Bratršovský (13)      10. Jakub Uttendorfský (8)           19. Tomáš Novotný (-)

2.     Luboš Bratršovský (12)      11. Filip Lacina (4)                        20. Kryštof Černý (18)

3.     Vojtěch Špinar (2)                12. Jakub Lacina (5)                    21. Jakub Blažek (-)

4.     Filip Hošek (10)                    13. Jan Havlíček (7)                       22. Jan Dobrovolný (-)

5.     Jan Uttendorfský (9)              14. Václav Peksa (16)                    23. Ondřej Dvořák (22)

6.     Josef Dvořák (3)                    15. Matěj Sobotka (-)                  24. Vít Peksa (25)

7.     Miloslav Bratršovský (17)   16. Jiří Uttendorfský (15)             25. Vojtěch Pibil (23)

8.     Adam Pibil (20)                   17. Tomáš Sobotka (24)

9.      Tomáš Polreich (12)                 18. Radim Sobotka (11)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších

9. PRÁCE A OPRAVY

 

Velká Losenice – oprava a nátěr střechy fary –

 

poděkování všem brigádníkům :

Ing.J.Pibil, J.Uttendorfský – Sázava, F,Mach, K.Sobotka, P.Lán, M.Sobotka, J.Uttendorfský – V.Losenice, J.Wasserbauer, Matěj Sobotka, Vojtěch Pibil,V.Novotný, Z.Hošek, M.Mach, L.Ondráček, J.Dvořák, Ing.M.Černý, P.Pospíchal,

 

10. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění

( XVII. farní shromáždění)  na neděli 27.října 2019  od 10.00 hod. do Velké Losenice

při příležitosti 15.výročí posvěcení farního pastoračního střediska Losík.

 

Program byl  schválený Pastorační a ekonomickou radou :

10.00    –  slavnostní eucharistická oběť´ za farní svaz

11.00    – modlitba a  oficiální zahájení.-  slovo místopředsedy,

projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s. – zhodnocení ročního fungování kaple

Panny Marie Karmelské a plánované akce

11.15   –  program maminek s dětmi

12.00       modlitba Anděl Páně a požehnání

12.05       koncert Liberi Dei

 

Občerstvení zajištěno, odpolední program bude upřesněn.

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu. Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu.                                        Všichni jste zváni !

Ve farním pastoračním plánu bylo uvedeno farní shromáždění na datum 1.září 2019

v Havlíčkově Borové. Na upozornění farníků, že letos připadá 15.výročí posvěcení Losíka byl termín i místo se souhlasem pastorační a ekonomické rady změněn s tím, že farní shromáždění v roce 2020 se uskuteční v Havlíčkově Borové (snad i s žehnáním prostor

v patře farního střediska Vitus a presbytářem plně obnoveným dle II.vatikánského sněmu ).

11. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– adopce na dálku

– kanonické mise

– kurz pro pomocníky při podávání sv.přijímání

– pozvánka diecézní setkání seniorů

 

 

Marta Králíčková  v.r.                                                    Daniel Kolář   v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady                   předseda pastorační a ekonomické rady