Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. února 2011

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

2/11

120/ 468

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: O.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, J.Uttendorfský, V.Novotný, L.Špačková, M.Weishauptová, M.Rezlerová, P.Malý, M.Danielová, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Pátková,

Farnost Havlíčkova Borová: V.Štefa, P.Blažek,

Omluveni : M.Králíčková, Z.Hájková, Ing. J.Nevole, M.Podloucká, J.Pibilová,

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , chrámové schole, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnicím ve farní knihovně, za úklid vánoční výzdoby, za údržbu liturgických pláten,

za úklidy kostela , úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání maminek s dětmi a setkávání seniorek.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv činnost pro farnost, poděkování také dárcům dřeva jak pro farnost Velká Losenice, tak Havlíčkova Borová..

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 4. března 2011

3. KATECHETICKÉ setkání

16. března 2011 v 15.00 hod. v Losíku

4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI

ADORACE – 13.března 201


5. SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

27.února 2011

6. REKOLEKCE

12.března 2011

7. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

liturgické mezidobí, Popeleční středa, smysl postu,

8. SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 3.TŘÍDY

O jarních prázdninách ve středu 23.2.2011 se uskuteční celodenní program v Losíku pro žáky 3.tříd připravujících se na přijetí sv.smíření a sv.přijímání. Den bude zakončen setkáním rodičů těchto dětí s duchovním správcem.

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 28.11.2010 – 4.1.2011

1-2. Zdeněk Lacina (3-4)

1-2. Vojtěch Ondráček (8-11)

3. Jiří Kolouch (2)

4. Jiří Ondráček (8-11)

5. Michal Strašil (13)

6-7. Martin Solnička (7)

6-7. Robin Solnička (12)

8-9. Václav Štefa (8-11)

8-9. František Bořil (1)

10. Patrik Strašil (6)

11. Vojtěch Štefa (8-11)

12. Radim Solnička (5)

13.Martin Ondráček (14-16)

14-16.Ondřej Dejmal (3-4)

14-16.Tomáš Cacek (14-16)

14-16. Jiří Lacina (14-16)

Hodnoceni nejsou František Nevole, Jiří Nevole a Josef Nevole.

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 28.11.2010 – 4.1.2011

1-2. Kryštof Černý (17)

1-2. Jaroslav Weishaupt (2)

3-4. Vojtěch Lacina (1)

3-4. Martin Sysel (5)

5. Jakub Lacina (9)

6. Tomáš Pečinka (4)

7. Martin Lempera (8)

8. Matěj Sobotka (19)

9. Ondřej Augustin (3)

10-11. Petr Bureš (18)

10-11. Marek Sobotka (11)

12-15. Filip Lacina (12)

12-15. Jan Augustin (13)

12-15. Vojtěch Pibil (10)

12-15. Jan Šenkýř (-)

16-18. Dominik Halík (14-15)

16-18. Jan Lacina (6-7)

16-18. Tomáš Štíbal (-)

19. Martin Bárč (-)

20. Jan Mička (-)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

10. KLUB KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ FARNOSTI VELKÁ LOSENICE

Výroční schůze Klubu křesťanských demokratů farnosti se uskutečnila v neděli 30.1.2011 v Losíku. Zároveň byla tato schůze výroční členskou schůzí místních organizací KDU-ČSL Velká Losenice, Malá Losenice , Sázava a Vepřová s vystoupením předsedy OV KDU-ČSL Mgr.Radka Pátka. Byli jsme potěšeni, že pozvání přijali i zastupitelé a členové kandidátek za KDU-ČSL. Po modlitbě na poděkování a prosbě o pomoc při činnosti, za nemocné a zemřelé členy MO KDU-ČSL, byl zahájen program. Byly předneseny zprávy o činnosti OV KDU-ČSL, KKDF Velká Losenice, MO KDU-ČSL. Pak byly předloženy plány na rok 2011. Po bohaté diskuzi byla schůze zakončena závěrečným požehnáním a setkání pokračovalo diskusí a zábavou, kterou doprovázeli varhaník Petr Malý a harmonikář Karel Pospíchal..

Dík za spolupráci a opravdu srdečnou i důstojnou atmosféru jednání, také hostům.

11. PASTORAČNÍ FORMACE

V pastorační formaci jsme hovořili o farním poutním zájezdu v sobotu 18.června 2011

do Prachatic při příležitosti 200.výročí narození sv.Jana Nepomuka Neumanna.

Hovořili jsme i o přípravě na 1150. výročí příchodu slovanské misie na Velkou Moravu a

k tomu se seznámili s příručkou od Petra Piťhy : Svatí Cyril a Metoděj, Velehrad – symbol a úkol . Zájemci ji mohou zakoupit u pastorační asistentky Marty Králíčkové

– cena 40 Kč.

Vzali jsme na vědomí i skutečnost, že LL – Likvidace lepry (s Misionářem malomocných) přechází pod Pražské arcibiskupství – arcibiskupa pražského Mons.ThLic.Dominika Duku OP a později se za název LL přidá TBC.

Pastorační a ekonomická rada byla seznámena s odpovědí Obce Velká Losenice na žádost č.j.89/10 a vyjádření k dopisu č.j.78/10. Obec vyhověla žádosti o vyškrtnutí rozšíření hřbitova a kolonky farnost v územním plánu, žádosti o předkládání oprav hřbitova obcí převyšujících částku 5 000 Kč Římskokatolické farnosti jako majiteli hřbitova bylo vyhověno, farnosti byla zaslána kopie situačního plánu hřbitova , seznam hrobů, příjmy a výdaje za rok 2010, zpráva o revizi elektrického zařízení vztahující se k objektu márnice, vyjádřen souhlas neuzavírat smlouvu do vyřešení vztahu mezi státem a církví a řídit se zákonem o pohřebnictví č.256/2001 Sb a Občanským zákoníkem. Farnosti byl zaslán Řád veřejného pohřebiště schválený radou obce v roce 2002 (tedy tehdy také starostou Černým, Ing.Králíčkem a Ing.Součkem), který byl tenkrát schválen bez projednávání s majitelem (ačkoliv ten k tomu vyzýval). Pastorační a ekonomická rada tak konečně může odpovědět na žádost a jednat o umístění tabule k zveřejnění provozu hřbitova a zasílá obci žádosti o změny v Řádu veřejného pohřebiště (nejsou uvedeny kněžské hroby, navrhujeme jiný postup pro případné umístění laviček, výsadbu dřevin apod.). Obec se omluvila za pochybení při přípravě a opravě hřbitovní zdi, že řádným způsobem nejednala s vlastníkem hřbitova.

Farář i pastorační a ekonomická rada vyjadřují svou spokojenost nad tím, že touto odpovědí obec odpověděla na písemné žádosti od roku 2007 a léta předchozích ústních jednání a doufají, že přes zásadně rozdílné pohledy na „strategický rozvoj obce“ , jde o začátek korektních vztahů (tj.opravených vztahů po napomenutí – correctio (korekce) = oprava, náprava ), tedy vztahů dodržujících zákony (odpovědi na žádosti do 30 dnů apod.) a slušnost.

Pastorační rada též odpověděla na dopis faráře Farního sboru ČCE ze Sázavy.

Pastorační a ekonomická rada byla seznámena s darovací smlouvou Havlíčkova Borová zemědělská a.s., která předala farnosti Havlíčkova Borová dar ve výši 20 000 Kč.

Na dotaz farníka odpovídá pan farář : Zvonička u kostela sv.Jakuba st. ve Velké Losenice je v majetku Římskokatolické farnosti Velká Losenice (snadno ověřitelné na internetu !).

Zájemci o šaty pro Pražské Jezulátko nechť se hlásí u paní Ludmily Špačkové.

12. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 26.1.11 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, za Křesťánka , adventní soboty, Tříkrálovou sbírku, hru Čtvrtý z mudrců, sněhové závody v Sázavě. Probírali jsme přípravu postního kalendáře, setkání s dětmi 3.tř. o jarních prázdninách, katechetické setkání v Hradci Králové, přihlášky na tábor.

13. ČTVRTÝ Z MUDRCŮ

Byl probírán průběh i zakončení tříkrálové sbírky při hře Čtvrtý z mudrců v neděli 9.1.2011u Obecního úřadu v Malé Losenici.. Pastorační a ekonomická rada vyjadřuje poděkování všem, kteří se o zorganizování zasloužili – Kolpingově rodině, Klubu křesťanských demokratů farnosti, starostovi Malé Losenice, režii, hercům (67), hojnému počtu diváků (kol 300),

za zajištění a výrobu kulis,dík za zapůjčení zvířat, za ozvučení, za zajištění občerstvení a vůbec všem, kteří přiložili ruku k dílu. Pán Bůh zaplať !

14. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka v celé královéhradecké diecézi vynesla rekordních 10 046 135 Kč.

Celková vybraná částka ve všech obcích našich farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová farností je 120 469 Kč.

Poděkování pastorační asistentce Martě Králíčkové za organizaci sbírky a jednotlivým asistentům sbírky ve všech obcích, v neposlední řadě také šikovným koledníkům.

V našich farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová chodilo celkem 20 skupinek koledníků ( dětí s dospělým doprovodem).

Farnost Velká Losenice: 65 879 Kč,

farnost Havlíčkova Borová: 54 590 Kč (nejvíce v historii)

Jednotlivé obce :

Havlíčkova Borová 19 745 Kč (nejvíce v historii)

Malá Losenice 13 467 Kč

Jitkov 4 653 Kč

Oudoleň + Slavětín 15 315 Kč

Peršíkov 2 100 Kč

Pořežín 3 580 Kč

Sázava 19 543 Kč (nejvíce v historii)

Velká Losenice 30 289 Kč

Vepřová 12 777 Kč

Pán Bůh zaplať všem dárcům !

15. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 9.7.-16.7.2011 II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 16.7.- 23.7. 2011

Během měsíce února budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky. Cena tábora je 1 200 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti. Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

16. PRÁCE A OPRAVY

Práce na únor

 • farní areál Velká Losenice
  • úklid farní stodoly
  • úklid sněhu
 • Havlíčkova Borová
  • podání projektu na opravy hosp. budov
  • úklid sněhu

17. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • den zasvěceného života – 2.2.2011 Hradec Králové
 • noc kostelů – pátek 27.5.2011
 • národní pouť ke sv.Janu Nepomuku Neumannovi – sobota 18.června 2011 – Prachatice
 • přihlášky do kněžského semináře – do 15.4.2011 prostřednictvím faráře – bližší na faře
 • bakalářské studium „Náboženská výchova“ na PdF UHK – přihlášky do konce února – bližší nformace na faře
 • informace Diecézního centra pro seniory + nová skripta pro seniorská společenství
 • fond solidarity v roce 2011
 • nový provinciál redemptoristů – P.Josef Michalčík CSsR

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady