Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 5. března 2021

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

2/21

236 / 968

 

Pastorační a ekonomické rada popřála panu Pavlu Blažkovi z Vepřové k významnému životnímu jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání.

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Lánová, F.Mach, L.Špačková, Ing.V.Růžičková, R.SobotkováM.KrálíčkováZ.Nedělka

Havlíčkova Borová: P.Blažek

Omluveni: M.Vytlačil, V.Štefa, J.Hájková, Ing.J.Nevole, P.StránskýM.Danielová

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Svátost pomazání nemocných

4. Rok sv. Josefa

5. Témata na nástěnky

6. Hlášení o úkonech

7. Velikonoční svátost smíření

8. Tříkrálová sbírka

9. Letní tábor

10. Postní almužna

11. Fotbalový turnaj

12. Adorace

13. První svaté přijímání

14. Hodnocení ministrantů

15. Velikonoční svátky

16. Letní čas

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici ve farní knihovně, za úklid vánoční výzdoby, za údržbu liturgických pláten, za postní výzdobu, za úklidy kostela, úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary (dík Obecnímu úřadu V.L.)

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Při sbírce na Svatopetrský haléř jsme vybrali ve Velké Losenici částku 5 625 Kč a v Havlíčkově Borové 4 664 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 9. dubna 2021 v Losíku

 

3. SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Na slavnost sv. Josefa 19. března 2021

při  bohoslužbě v Havlíčkově Borové v 15.00 hod. a ve Velké Losenici v 18.00 hod. (zájemci nechť se zapisují na arch ve vchodu kostela).

Ti, kteří by rádi přijali sv. nemocných ze zdravotních důvodů doma, prosíme, aby to oznámili pastorační asistentce M.Králíčkové.

 

4. ROK SV.JOSEFA A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ

Prožíváme rok sv. Josefa. Text zásvětné modlitby:

Velký Patriarcho a patrone Kristova Tajemného těla – Církve, svatý Josefe!

Od stvoření světa jsi byl Bohem vyvolený, aby ses stal hlavou Svaté rodiny, pěstounem vtěleného Syna Božího a snoubencem přesvaté Panny Marie. V chudobě, v pronásledování, ve vyhnanství, v nedostatku a v odříkání všeho druhu jsi vždy usilovně plnil Boží vůli, vynikal jsi dobrotou, bohabojností a neúnavnou službou druhým. Stal ses tak pro všechny generace vzorem muže, manžela, otce i světce, křesťanským symbolem zbožnosti, pokory lásky a čistoty. V jednotě s naším papežem Františkem dnes o slavnosti Matky Boží Panny Marie zasvěcuji a svěřuji sebe, kněžstvo, členy řeholních společenství i všechen lid královéhradecké diecéze pod Tvou mocnou ochranu.

Kéž se – na Tvoji přímluvu – zacelí bolestná rána pandemie, kéž lidé litují svých hříchů

a obrátí se k Bohu, kéž osoby duchovní vedeny Duchem Svatým zahoří ctnostmi pro Boží království. Kéž se v nás obnoví vědomí naší úplné závislosti na Bohu a oživí upřímná vděčnost za dary, kterými nás Pán dnes a denně zahrnuje. Kéž se ozdraví vztahy ve veřejném životě, v politice a ve společnosti, kéž se obnoví a posvětí naše rodiny a vztahy v nich,

kéž skrze svátost manželství lidé znovu objeví vznešenou krásu Původce veškerého bytí, dobra  a lásky.

Před Bohem se Ti dnes cele odevzdáváme, prosíme o Tvou trvalou přímluvu u Pána, o ochranu a pomoc v našem povolání, v životních křížích, v opuštěnosti, nemocech, stáří i v hodině naší smrti.

Svatý Josefe, oroduj za nás!

Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku. Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března a 1. května, ale také svátek Svaté rodiny, Neděle sv. Josefa podle byzantské tradice, 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.

V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Liturgické mezidobí, Popeleční středa, smysl postu.

 

6. HLÁŠENÍ O ÚKONECH DUCHOVNÍ SPRÁVY

„Hlášení o úkonech duchovní správy“ za naše farnosti bylo odesláno v termínu.

 

7. VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

V sobotu 27.3.21 od 8.00 do 11.00 (P. Pavel Seidl ve zpovědní místnosti v kostele sv. Jakuba st. ve Velké Losenici a místní duchovní v sakristii kostela,).

Sv. smíření v Krucemburku 21.3.2021 od 9.00 hod.

 

8. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Letošní Tříkrálová sbírka se konala ve zvláštních podmínkách. Koledníci chodit nemohli…

Dík všem, kteří nám umožnili umístění kasiček v jejich prostorách (Obecní úřady, obchody).

Dík Martě Králíčkové a organizátorům v jednotlivých obcích, dík také zaměstnancům Obecních úřadů za zapečetění a odpečeťovaní a počítání. Myslím si, že za daných podmínek je Vaše štědrost příkladná. Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům !

Celková vybraná částka ve všech obcích našich farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová farností je 122 022 Kč (loni 185 906 Kč)

Farnost Velká Losenice: 64 166 (94 827 Kč) (obce: Velká Losenice, Sázava, Malá Losenice a Pořežín).

Farnost Havlíčkova Borová: 57 856 Kč (91 079 Kč) (obce: Havlíčkova Borová, Vepřová, Oudoleň, Slavětín, Jitkov a Peršíkov).

Jednotlivé obce :

Velká Losenice 26 535 Kč (loni 43 120 Kč)

Sázava 22 961 Kč (28 875 Kč)

Malá Losenice 14 670 Kč (16 832 Kč)

Havlíčkova Borová 18 533 Kč (33 746 Kč)

Vepřová 17 468 Kč (22 727 Kč)

Oudoleň + Slavětín 13 500 Kč (15 591 Kč)

Jitkov 4 859 Kč (7 550 Kč)

Peršíkov 3 496 Kč

 

9. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční, umožní-li to situace, buď na faře v Havlíčkově Borové nebo v Losíku (podle počtu dětí) ve dvou turnusech:

I. turnus ve dnech   3.7.-10.7. 2021

II. turnus ve dnech 10.7.-17.7. 2021

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.

Cena tábora je 1 500 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré, (ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

 

10. POSTNÍ ALMUŽNA

Pastorační a ekonomická rada jednala i o postní almužně a rozhodla, že ušetřené peníze, vzhledem k situaci, použijeme v obou farnostech na prostředky pro provoz farností ve Velké Losenici a v Havlíčkově Borové.

Kasičky prosíme odevzdat v kostele na Květnou neděli.

Dík všem, kteří se zapojí a zkvalitní tak své postní úsilí.


11. XVIII. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádá XVIII. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 5.6.2021 ve 2 kategoriích:

mladší žáci – žáci do 12 let (narození od 1.1. 2009 – či navštěvující příslušnou třídu)

starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

Přihlášky odevzdávat pastorační asistentce Martě Králíčkové nebo Ing. Jaroslavu Pibilovi.

 

12. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE – VELKÁ LOSENICE

od Zeleného čtvrtku 1.4.2021 do Vzkříšení 3.4.2021 –prosíme zapište se ve vchodu kostela.

 

13. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V minulých zprávách z pastorační rady byl omylem uveden špatný datum 1.sv.přijímání, správný datum je 21.6.2021. Děkujeme za pochopení.

 

14. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  15.1.2021.-4.3.2021

1. Radoslav Tonar (12)

2. Matěj Bořil (14)

3. Pavel Štefa (2)

4. Jan Štefa (4)

5. Vojtěch Štefa (3)

6. Václav Štefa (5)

7. Jáchym Dejmal (6)

8. Ondřej Dejmal (7)

9. František Nevole (1)

10. Vilém Nevole (15)

11. František Bořil (9)

12. Vít Veselý (10)

13. Patrik Strašil (11)

14. Jan Tonar (8)

15. Jaroslav Červenka (13)

16. Vít Janáček (16)

17. Tomáš Cacek (17)

18. Pavel Janáček (18)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 15.1.2021- 14.3.2021

1. David Bratršovský (3)

2. Miroslav Bratršovský (6)

3. Luboš Bratršovský (9)

4. Jan Uttendorfský (19)

5. Jakub Lacina (4)

6. Filip Lacina (5)

7. Jakub Uttendorfský (18)

8. Jiří Uttendorfský (17)

9. Tomáš Sobotka (15)

10. Radim Sobotka (16)

11. Marek Sobotka (14)

12. Ondřej Vytlačil (-)

13. Jan Havlíček (10)

14. Filip Hošek (11)

15. Adam Pibil (2)

16. Vojtěch Pibil (7)

17. Ctibor Křepinský (24)

18. Pavel Pospíchal (25)

19. Vojtěch Špinar (13)

20. Ondřej Dvořák (-)

21. Petr Bureš (-)

22. Josef Dvořák (1)

23. Kryštof Černý (23)

24. Vít Peksa (22)

25. Václav Peksa (21)

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

15. VELIKONOČNÍ SVÁTKY

 

Pořad bohoslužeb

Velká Losenice

Havlíčkova Borová

Zelený čtvrtek – eucharistická oběť

19.00 hod

17.00 hod

Velký pátek – ranní chvály

7.00 hod

7.00 hod

Křížová cesta

16.45 hod

14.30 hod

Velkopáteční obřady

17.30 hod

15.00 hod

Velikonoční vigilie

20.30 hod

18.00 hod

Zmrtvýchvstání Páně

8.00 a 11.00 hod

9.30 hod

Pondělí velikonoční

8.00 hod

9.30 hod

 

Případné změny dle nařízení vlády.

Nácvik ministrantů:

Nácvik ministrantů se uskuteční ve čtvrtek 1.4.21 v 9.00 hod. Sejdeme se v sakristii kostela.

Svíčky a rodinné paškálky: V hlavním vchodu kostela si věřící mohou zakoupit velikonoční svíčku a rodinný paškálek. Při zakoupení, prosím, platit u hlavního vchodu.

Nácvik zpěvu a chrámový sbor:

Nácviky zpěvu, žalmů, pašijí, antifon zajišťuje po domluvě s duchovním regenschori Petr Malý, Vis angeli, dík všem, kteří se do této služby zapojují.

Jednotliví členové pastorační a ekonomické rady si rozdělili úkoly – oblasti nutné zajistit k důstojnému slavení velikonoc. Děkuji všem členům pastorační a ekonomické rady i všem, kteří jsou ochotni zapojit se do přípravy a slavení Velikonoc. Ve Velké Losenici budeme uctívat kříž z Velké Losenice, v Havlíčkově Borové budeme uctívat kříž z Havl. Borové.


16.  LETNÍ ČAS

Připomínáme, že v neděli 28.3.2021 se mění čas na letní. Ze soboty na neděli si posuneme hodiny o jednu hodinu dopředu.

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady