Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 5. dubna 2013

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

4/13

146/ 580

 

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, J.Uttendorfský, M.Králíčková, J.Zach, J.Pibilová, Z.Nedělka, J.Uttendorfský, V.Novotný, L.Špačková, M.Rezlerová, P.Malý, M.Podloucká, M.Danielová, M.Sobotka, M.Pátková,

 

Omluveni: P.Blažek, V.Štefa, Ing. J.Nevole, Z.Hájková, M.Weishauptová,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě vyjádřila pastorační a ekonomické rada poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy, služeb a účastnili se slavení velikonočních svátků, za hojnou účast na bohoslužbách velikonočního třídenní, na velikonoční adoraci a ranních chválách na Velký pátek.

Dík všem, kteří přistoupili k velikonoční svátosti smíření.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům, chrámovému sboru velkých i malých, Liberi Dei, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za velikonoční úpravu presbytáře, za květinovou výzdobu – Getsemanská zahrada, za přípravu na dětské eucharistické oběti .

Dík za velikonoční koncert Liberi Dei a účast na této akci.

Pán Bůh zaplať všem, kteří se pravidelně snaží modlit modlitbu Anděl Páně ( v době velikonoční Raduj se, Královno nebeská…), také všem zapojeným do modlitby živého růžence za posilování duchovního společenství farnosti.

Při sbírce na plošné pojištění jsme vybrali ve Velké Losenici částku 3284 Kč a v Havlíčkově Borové 2 771 Kč. Dík za setkávání maminek a setkávání seniorek.

Při postní almužně bylo vybráno ve farnosti Velká Losenice 24 826 Kč a v Havlíčkově Borové 8 664 Kč. Pán Bůh zaplať všem, kteří se zapojili.

Poděkování všem, kteří přijali svátost pomazání nemocných ve Velké Losenici (54 věřících) a Havlíčkově Borové (41 věřících).

Děkujeme všem, kteří v jednotlivých obcích farností vedli křížové cesty a všem účastníkům.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 3. května 2013

 

3. SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

21. dubna 2013

 

4. KATECHETICKÉ setkání

pátek – 31.května 2013 v 15.00 hod. v Losíku

 

5. POUŤ vE VEPŘOVÉ

26.května 2013 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

6. Pouť v Havlíčkově Borové

16.června 2013 eucharistická oběť v  9.30 hod

 

7. POUŤ V PERšíkově

2.června 2012– eucharistická oběť v 9.30 hod

 

8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Panna Maria (květen), slavnost Nanebevstoupení Páně,

Seslání Ducha Svatého, Nejsvětější Trojice, Slavnost Těla a Krve Páně,

 

9. NOVENA K DUCHU SVATÉMU

Ti, kteří se chtějí společně duchovně připravovat na slavnost Seslání Ducha Sv. v naší farnosti novenou k Duchu Sv. se mohou zapsat ve vchodu kostela a novenu si vyzvednout u pastorační asistentky M. Králíčkové.

 

10. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění

( XII. farní shromáždění) na sobotu 11.května 2013 od 9.30 hod. ve Velké Losenici.

Program byl schválený Pastorační a ekonomickou radou:

 

9.30 – slavnostní eucharistická oběť´ za farní svaz

10.30 – žehnání sochy sv.Jana Nepomuka Neumanna,

uložení jeho ostatku do obětního stolu

10.45 – modlitba a oficiální zahájení.- slovo místopředsedy, předání medailí farního svazu

11.00 koncert sourozenců van Overloop (harmoniky, varhany)

12.00 modlitba Anděl Páně

12.05 občerstvení pro účastníky – pečené prase,

slavnostní oběd pastorační a ekonomické rady

požehnání

14.00 sportovně- kulturní odpoledne -skákání na trampolíně, společenské hry (šachy apod.), střelba ze vzduchovky

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu.

Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu. Všichni jste zváni !

 

11. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Pastorační a ekonomická rada rozhodla o konání májových pobožností v jednotlivých obcích :

Velká Losenice:

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota – v 18.30 hod.,

středa 16.30 hod., neděle 18.00 hod.

Malá Losenice:

denně v 19.00 hod.

Vepřová:

denně v 19.30 (kromě soboty, kdy májová pobožnost není)

Sázava:

neděle v 19.15 hod.

Havlíčkova Borová:

úterý, neděle v 18.30 hod., čtvrtek 14.15 hod.

Oudoleň:

středa, pátek, neděle – v 19.00 hod., sobota 16.15 hod.

Prosíme zájemce o vedení májových pobožností ve Velké Losenici , aby se zapsali v hlavním vchodu kostela. Materiál k vedení májové pobožnosti bude k dispozici v sakristii nebo u pastorační asistentky Marty Králíčkové. Hudební doprovod : po domluvě s varhaníkem či s kytarovým doprovodem, případně ten, kdo vede májovou pobožnost určí mariánskou píseň z kancionálu. Prosíme věřící o vedení májových pobožností i účast na nich

V ostatních obcích zajistí průběh májových pobožností členové pastorační rady za danou obec (materiály si vyzvednou u past. asistentky Marty Králíčkové na celý měsíc.)

 

12. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 13.7.-20.7.2013

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 20.7.- 27.7. 2013

Přihlášky byly distribuovány dětem v hodinách náboženství a v Losíku, stále je možné si je vyzvednout. Cena tábora je 1 300 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti. Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

Setkání vedoucích tábora bude v pátek 12.4.2013 v 19.45 v Losíku.

 

13. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 27.2.2013 – 4.4.2013

1. František Bořil (8-9)

2. Vojtěch Ondráček (3)

3. Patrik Strašil (2)

4. Pavel Janáček (5)

5. Jiří Ondráček (6)

6. Matěj Bořil (8-9)

7. Michal Strašil (4)

8. Vojtěch Štefa (2)

9. Martin Ondráček (10)

10. Ondřej Dejmal (13)

11. Tomáš Cacek (15)

12. Václav Štefa (7)

13. Zdeněk Lacina (16)

14. Jiří Lacina (17)

15. Radim Solnička (11-12)

16-17. Robin Solnička (11-12)

16-17. Martin Solnička (14)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 27.2.2013 – 4.4.2013

1. Václav Peksa (12)

2. Ondřej Augustin (6)

3. Miloslav Bratršovský (14)

4. Kryštof Černý (3)

5. Vojtěch Pibil (17)

6. Adam Pibil (20)

7. Jan Šenkýř (-)

8. Jakub Lacina (1)

9. Filip Lacina (2)

10. Martin Lempera (18)

11. Vojtěch Lacina (4)

12. Martin Sysel (11)

13. Pavel Uttendorfský (-)

14.Marek Sobotka (8)

15. Matěj Sobotka (5)

16. Jan Dobrovolný (16)

17. Jan Lacina (15)

18. Petr Lacina (10)

19. Pavel Pospíchal (13)

20. Petr Bureš (-)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

Dík za hojně navštěvované pravidelné středeční schůzky ministrantů a za jejich vedení akolytovi panu Janu Uttendorfskému.


14. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

V pátek 22.3.2013 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, za Křesťánka , postní kalendář, křížové cesty dětí. Připravovali jsme účast na slavení Velikonočních svátků (pašije, adorace), na Dnu Matek (12.5.) , májové pobožnosti, fotbalový turnaj (8.6.) 1.sv.přijímání a letní dětský tábor.

Sv.smíření před 1.sv.přijímáním se uskuteční ve Vepřové v úterý 18.6., v Havlíčkově Borové ve čtvrtek 20.6.2013 a ve Velké Losenici v sobotu 22.6.2013. 1.sv.přijímání bude v neděli 23.6.2013 v 8.00 hod. ve Velké Losenici a v 9.30 hod. v Havlíčkově Borové..

 

15. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme se zabývali modlitbou růžence přede mší svatou.

Prosíme a vyzýváme ty, kteří by přijali tuto liturgickou službu pravidelně (nejlépe 1x týdně nebo dle domluvy), aby se přihlásili u paní Marie Redlerové. Děkuji.

Dále jsme probírali program farního shromáždění .

Na soukromý dopis Mgr.Radka Pátka vyřídí stanovisko rady jmenovanému místopředseda pastorační a ekonomické rady pan Jan Uttendorfský.

 

16. SBÍRKA STARÝCH MINCÍ

Vřelé díky všem, kteří přispěli zřejmě do poslední sbírky starých mincí pro výstavbu nového chrámu v Brně-Lesná.Tentokrát se sešlo již jen menší množství mincí. Raritou bylo 10 tuzexových bonů. Dále byly mince z Rakouska, Norska a NDR, Chorvatska, Slovenska, Belgie, Francie a neplatné české. Sbírku doplnilo 300 Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Vladimír Novotný

 

17. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

  • víkendové diecézní ministrantské setkání – 12.-14.4.2013 Přibyslav
  • svatovojtěšská pouť – Libice nad Cidlinou – 27.4.2013 v 10.00 hod.
  • kurz pro hlavní vedoucí táborů -31.5.-2.6.2013 Praha 4
  • složení komise Fondu solidarity pro rok 2013
  • restituce movitých uměleckohistorických předmětů
  • výběrové řízení – Církevní mateřská škola v Kutné Hoře

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v. r.

předseda pastorační a ekonomické rady