Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 5. listopadu 2010

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

11/10

117/ 450

Přítomni:

Farnost Velká Losenice:

O.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, M.Králíčková, P.Malý, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Podloucká, M.Weishauptová, M.Rezlerová, M.Danielová, M.Sobotka, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová:

Z.Hájková, Ing. J.Nevole, P.Blažek,

Omluveni:

V.Štefa, V.Novotný, M.Pátková, J.Pibilová

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří organizovali a modlili se v jednotlivých obcích v říjnu modlitbu růžence, modlitbu živého růžence a Anděl Páně.

Děkujeme za organizaci a účast na slavnosti výročí zasvěcení kaple ve Vepřové a výročí zasvěcení kostela ve Velké Losenici.

Při sbírce na misie jsme vybrali ve Velké Losenici částku 7 186 Kč a v Havlíčkově Borové 4352 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům ! Dík za pravidelné setkávání maminek s dětmi.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, chrámovému sboru, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu , za úklidy kostela. Dík ochotným brigádníkům.

Dík za zprovoznění věžních hodin p.J.Kamarádovi

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 3. prosince 2010

3. KATECHETICKÉ setkání

24. listopadu 2010 v 15.00 hod. v Losíku


4. SBÍRKA NA CHARITU

7.listopadu 2010

5. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

Velká Losenice – 7.11.2010, 28.11. 2010

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY :

Ježíše Krista Krále, advent, sv.Anežka Česká, sv.Mikuláš


7. INTENCE

Intence na příští rok budou přijímány od 1.neděle adventní (28.11.10) po bohoslužbách v sakristii. Prosím o ohleduplnost a formulování intencí v takové délce (do 1 krátké řádky), aby se vešly na ohlášky. Děkuji.


8. ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

První neděli adventní mají farníci možnost přinést své rodinné adventní věnce. Adventní věnce budou žehnány po scénce dětí při nedělní bohoslužbě 28.11.10 v 8.00 hod. ve Velké Losenici a v 9.30 hod. v Havlíčkově Borové. Duchovní správce žádá, aby věnce zachovávaly základní symboliku včetně barev (věnec převážně zelený, svíce fialové). Adventní věnec do presbytáře zajistí paní Marie Pátková, do Losíka past. asistentka Marta Králíčková.

9.CELOROČNÍ VYHODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Po celý liturgický rok bylo průběžně vyhlašováno umístění ministrantů a z celkového součtu vychází pořadí za celý rok. Skutečné hodnocení je zapsáno u Boha, naše lidské hodnocení nedokáže zachytit důvody nepřítomnosti (nemoc, návštěva nemocné babičky s účastí na bohoslužbě v jiné farnosti apod.), přesto však vypovídá o službě farnímu společenství.

Slavnostní vyhlášení s předáním cen jako výrazu vděčnosti službě farnosti se uskuteční na počátku nového liturgického roku 2.neděli adventní 5.12.2010 při eucharistické oběti.

Je radostí celé pastorační a ekonomické rady farního svazu vědět, že bylo celkem hodnoceno 25 ministrantů ve Velké Losenici a 16 ministrantů v Havlíčkově Borové a mimoto u oltáře přisluhovali další nehodnocení akolyté a ministranti a ministrantky ! Modleme se jako farní společenství za ministranty, je známo, že při této službě u oltáře se rodí kněžská povolání.

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 1.10.- 6.10.2010

1. Vojtěch Ondráček (2-5)

2. Zdeněk Lacina (10-12)

3. František Bořil (2-5)

4-5. Michal Strašil (15-16)

4-5. Patrik Strašil (15-16)

6. Jiří Ondráček (1)

7. Jiří Kolouch (14)

8. Tomáš Cacek (9)

9-11. Martin Solnička (6-7)

9-11. Robin Solnička (6-7)

9-11. Radim Solnička (8)

12-14. Ondřej Dejmal (13)

12-14. Václav Štefa (2-5)

12-14. Vojtěch Štefa (2-5)

15. Jiří Lacina (10-12)

16. Martin Ondráček (10-12)

Kostelnickou službu zastávají bratři Nevolové– František, Josef, Jiří.

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 1.10.- 2.11.2010.

1. Martin Lempera (1)

2. Jaroslav Weishaupt (3)

3-4. Tomáš Pečinka (2)

3-4. Vojtěch Pibil (6)

5. Radek Pátek (4)

6-7. Ondřej Augustin (8)

6-7. Vojtěch Lacina (5)

8. Tomáš Štíbal (14)

9. Martin Sysel (7)

10. Jan Augustin (11)

11. Jan Mička (12)

12. Jakub Niederle (16)

13. Jakub Lacina (10)

14. Marek Sobotka (17)

15. Petr Bureš (9)

16. Petr Lacina (19)

17. Lukáš Halík (-)

18. Dominik Halík (-)

19. Jan Lacina (18)

20. Pavel Uttendorfský (13)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.


11. katechetické setkání

Ve středu 6.10.10 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání. Bylo zhodnoceno farní shromáždění, hudební doporovod při dětské euch.oběti. Bylo zkontrolováno, že Občasník katech. a pedagog.centra je zasílán všem katechetům (doporučená odměna katechetům 100-120 Kč/hod. – zde v ZŠ 60 Kč/hod.). Probírala se organizace vedení adventních sobot, Tříkrálová sbírka a hra Čtvrtý z mudrců , dále vydávání a objednávky Křesťánka a běžné záležitosti týkající se výuky náboženství.

12. PASTORAČNÍ FORMACE

V pastorační formaci jsme se seznámili s obsahem Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR. Seznámili jsme se i s rozhovorem – článkem MUDr.Petra Hacha – Z Nobelovy ceny jsem trochu smutný. Také jsme hovořili o nutnosti pravidel zvonění při úmrtí katolíků z obcí naší farnosti.

13. KOLPINGOVA RODINA

Členské shromáždění Kolpingovy rodiny Velká Losenice

V úterý 9.11 10 v 18.45 hod.se v Losíku uskuteční členské shromáždění Kolpingovy rodiny Velká Losenice. Na programu bude příprava a schválení plánu akcí – projektu na rok 2011 a dále zhodnocení činnosti za uplynulé období.

14. KLUB KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ FARNOSTI VELKÁ LOSENICE

Výbor Klubu křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice se sejde v úterý 30.11. 2010 v 18.45 hod. v Losíku, aby zhodnotil uskutečněné akce v uplynulém období, Hlas č.20, připravil další činnosti a nové vánoční číslo Hlasu č.21.

15. OBJEDNÁVKA NOVIN A ČASOPISŮ

Objednávky novin a časopisů : Katolický týdeník, IKD, Tarsicius, In !, Milujte se ! přijímá pastorační asistentka Marta Králíčková.

16. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Pastorační výbor se souhlasem pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice jmenoval inventarizační komisi ve složení :

předseda – Jiří Zach, členové – Jan Uttendorfský (Sázava), Zdeněk Nedělka,

Marta Králíčková, Jan Uttendorfský (V.L.)

Tato komise již pod vedením faráře a příslušných norem vydaných Biskupstvím královéhradeckým provádí oceňovaní majetku Římskokatolických farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová všech položek evidovaných v inventárním seznamu , který bude aktualizován k 31.12.2010.

17. ADVENTNÍ KONCERT

Mladí zpěváčci pod vedením Michaely Pátkové připravují adventní koncert na středu 15.12.10 od 18.00 hod. v Losíku.

18. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Organizací tříkrálové sbírky 2011 v našich farnostech byla pověřena pastorační asistentka Marta Králíčková, která zkontaktuje pomocníky v jednotlivých obcích.

V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou budou osloveni loňští i další dětští herci pro hru Čtvrtý z mudrců. Zamýšleli jsme se i nad způsobem oslovení a pozvání okolních farností . Zajistí duchovní správce s místopředsedou pastorační a ekonomické rady a pastorační asistentkou.

19. SETKÁNÍ NAD BIBLÍ

Pozvánka na středeční setkávání s biblí a přáteli nejen pro seniory. V našem společenství po probraném tématu a modlitbě dojde i na ochutnávku specialit a okořeníme jej i humorem.

Se setkáními znovu začínáme ve středu 10.11.2010 ve 13.00 hod. v Losíku.

Upřímně se těší Marta Nedělková.

20. PRÁCE A OPRAVY

Práce uskutečněné v říjnu

farní areál Velká Losenice

 • nařezání dřeva a uložení
 • úklid hřiště za Losíkem – sundání sítí, uklizení laviček a branek
 • brigáda úpravy terénu kol lurdské jeskyně
 • dosekání a odvoz trávy kolem hřiště
 • rozřezání , rozsekání a uložení dřeva na topení
 • byly domluveny služby na zajištění úklidu sněhu v zimním období kolem kostela – vždy určitý časový úsek zajišťuje některý t členů past. rady – koordinuje J.Uttendorfský

Havlíčkova Borová

 • rozřezání a uložení dřeva a trámů na opravu hospodářských budov

Dík všem dárcům dřeva pro farnost .

21. ŽIVOTOPISNÉ VIDEO PANA VARHANÍKA

Video mapující celý život pana varhaníka Karla Sobotky z Havlíčkovy Borové je možné shlédnout na internetových stránkách www.filiptak.cz.

22. KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA

Farář pověřil místopředsedu ekonomické rady pana Jiřího Zacha a člena pastorační rady za obec Velká Losenice pana Vladimíra Novotného o zkontrolování nezměněných hranic farních pozemků v obnoveném katastrálním operátu obce Velká Losenice na obecním úřadě.

Zároveň pověřil členy pastorační rady za městys Havlíčkova Borová slečnu Zdeňku Hájkovou a pana Ing.Josefa Nevoleho a členy pastorační rady za Vepřovou pana Václava Štefu a pana Pavla Blažka k účasti na obchůzkách v k.ú.Havlíčkova Borová ke zjišťování průběhu hranic ve dnech : pondělí 15.11 ve 14.30 hod., čtvrtek 18.11.v 10.00 hod.,čtvrtek 18.11. v 11.00 hod., čtvrtek 25.11. v 10.30 hod. a čtvrtek 25.11. ve 13.00 hod.

23. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • vigilie započatý lidský život – instrukce pro 27.11.2010
 • národní pouť do Říma – 9.-11.11.2010
 • Den Bible – 14.11.2010
 • XXVI.světový den mládeže v Madridu – srpen 2011 – bližší na faře
 • setkání zástupců ekonomických rad farností – 22.1.2011
 • aktualizace údajů na diecézním webu
 • výběrové řízení na místo ředitele gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
 • ukončení vydávání Vatikánského zpravodaje

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady