Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 5. října 2012

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

10/12

 

140/ 550

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, M.Králíčková, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Weishauptová, J.Pibilová, M.Podloucká, M.Danielová, V.Novotný, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Pátková,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek, Z.Hájková

Omluveni : P.Malý, V.Štefa, Ing. J.Nevole, M.Rezlerová

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, růžence v jednotlivých obcích farnosti a modlitby Anděl Páně.

Při sbírce na církevní školství jsme vybrali ve Velké Losenici částku 2 875 Kč a v Havlíčkově Borové 1 799 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík rodičům za zájem o výuku náboženství a dětem, které navštěvují hodiny náboženství ve všech školách farního svazu. Dík za pravidelné setkávání maminek s dětmi.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby, brigády a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. Setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 2. listopadu 2012

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 21. listopadu v 15.00 hod. v Losíku

 

4. REKOLEKCE

10.listopadu 2012 v Losíku


5. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

Velká Losenice – 4.11. 2012

 

6. SBÍRKA NA MISIE

21.října 2012

 

7. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Vepřová – 21.10.2011 v 10.30 hod.

Velká Losenice – 28.10.2012 – 8.00 a 11.00 hod.

 

8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY :

růženec, slavnost Výročí posvěcení kostela, odpustky, slavnost Všech svatých, vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

9. REKOLEKCE

Rekolekce na téma „Drama víry “ – podle kardinála C.M.Martiniho – zaměřeno na Rok víry

se uskuteční v sobotu 10.11.2012 – přednášky a růženec ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v kostele sv.Jakuba st.ve Velké Losenici.

 

Program: 8.00 – eucharistická oběť

8.45 – 1.přednáška – převzít život v plnosti (Žid 10,5-10)

9.45 – 2.přednáška – dosáhnout svobody srdce (Mk 7,14-23)

10.45 – 3.přednáška – dávat se (Lk 7,36-50)

11.45 – společný oběd v Losíku

12.00 – Anděl Páně

12.30 – růženec

12.30 -13.00 – diskuse, otázky

13.00 – křížová cesta

 

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !

 

10. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 3.10.2012 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání.

Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem a farnosti. Bylo zkontrolováno, že Občasník katechetického a pedagogického centra je zasílán všem katechetům, uzavření dohod o pracovní činnosti, zkontrolována docházka přihlášených dětí. Probírala se organizace ministrantů pro dětské eucharistické oběti, hudební doprovod při těchto mších, vyzdvižení modlitby růžence v měsíci říjnu ,dále vydávání a objednávky Křesťánka a běžné záležitosti týkající se výuky náboženství.

Všichni katecheté a katechetky byli pozváni na rekolekci.

 

DRAKIÁDA – se uskuteční ve středu 10.10.2012 v 15.00 hod., sraz na farním dvoře ve Velké Losenici. Zveme všechny rodiče a děti s draky.

Vedoucí malé scholy, která doprovází dětské mše, by rády přivítaly rozšíření svých řad o malé zpěváky a zpěvačky. Díky těm, kteří se již zapojili. Kdo ještě máte zájem, přijďte ve středu v 16.00 hod. do Losíka. Těšíme se na Vás. Předpokládáme účast našich schol na Cantate Domino v Polné.

 

11. SCHŮZKY A HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Ministrantské schůzky

Ve středu 3.10.2012 se uskutečnila první schůzka ministrantů v letošním školním roce.

Pravidelné ministrantské schůzky se budou konat pravidelně každou středu 16.15-16.45 hod.

Je to příležitost pro všechny začínající ministranty naučit se správné službě u oltáře, pro starší nutné zopakování a vzetí odpovědnosti za složitější služby.

Ministrantské schůzky povede akolyta – místopředseda pastorační a ekonomické rady

pan Jan Uttendorfský.

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 1.8.2012 – 5.10.2012

1. Pavel Janáček (1)

2-3. Václav Štefa (2-3)

2-3. Vojtěch Štefa (4)

4. Ondřej Dejmal (16-17)

5. Jiří Lacina (16-17)

6. Zdeněk Lacina (6-8)

7. Tomáš Cacek (6-8)

8. František Bořil (13-15)

9 . Matěj Bořil (13-15))

10.Martin Ondráček (6-8)

11.Vojtěch Ondráček (2-3)

12-13. Michal Strašil (9-12)

12-13.Patrik Strašil (13-15)

14-15. Radim Solnička (9-12)

14-15. Robin Solnička (9-12)

16. Martin Solnička (9-12)

17. Jiří Ondráček (5)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 1.8.2012 – 5.10.2012

1. Jakub Lacina (4)

2. Vojtěch Lacina (2)

3. Marek Sobotka (11)

4. Martin Sysel (13-14)

5. Matěj Sobotka (17) )

6. Miloslav Bratršovský (8)

7. Radim Sobotka (12)

8. Vojtěch Pibil (3)

9. Kryštof Černý (9-10)

10.Tomáš Pečinka (16)

11. Ondřej Augustin (9-10)

12. Filip Lacina (1)

13. Jaroslav Weishaupt (5)

14. Jan Uttendorfský nejml.(-)

15. Jakub Uttendorfský (-)

16. Jiří Zach nejml. (7)

17. Martin Lempera (6)

18-19. Jan Lacina (15)

18-19. Petr Lacina (13-14)

20. Jan Šenkýř (-)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

 

12. ŠACHOVÝ KLUB KOLPING VELKÁ LOSENICE

Šachový kroužek pro děti bude po prázdninách pokračovat ve své činnosti pravidelnými setkáními každý pátek od 9.listopadu 2012 v době 15.00-16.30 hod. v Losíku.

Rádi přivítáme i nové zájemce, podmínkou je pravidelná účast. Těšíme se na vás.

Přihlášky je možné dostat od Marty Králíčkové nebo na faře.

 

13. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme si připomněli, že 11.října 2012 uplyne 50 let od zahájení II. Vatikánského sněmu, a i dle výzvy z biskupství k seznámení se závěry II.Vatikánského sněmu pastorační a ekonomická rada rozhodla, že při pátečních mších bude pan farář postupně probírat průběh a závěry koncilu.

Též jsme vzpomněli na 20.výročí činnosti Kolpingova díla v ČR ( v návaznosti na činnost Jednoty katolických tovaryšů v době 1.republiky).

Před blížícími se volbami byla připomenuta slova pana biskupa, abychom hovořili o křesťanských hodnotách, které potřebuje naše společnost.

Duchovní správce podotkl, že každý z nás za 23 let svobody mohl poznat, kteří politici si na křesťanské hodnoty vzpomenou pouze před volbami a kteří se je snaží naplňovat v každodenním životě.

Pastorační a ekonomická rada byla také seznámena se Vzdělávacím institutem Víta Tajovského a seminářem Byznys plán aneb nápady nepatří do šuplíku.

Seznámili jsme se také s dopisem a poděkováním za dar pro Římskokatolickou farnost Brno-Lesná.

Protože v obecních Novinkách vyšly 3 objemné části nazvané Kulturní dům ve Velké Losenici – vznik budovy a vývoj vlastnických poměrů, je třeba konstatovat, že značná část textu hovoří o něčem jiném než je v nadpisu (polit.poměry, Sokol, peněžnictví, drby atd).

Text se tváří jako právnický, ale rozhodně jím není. Účelové zmiňování některých částí některých úředních dokumentů (ne jejich citace) má snad posloužit ke zmatení těch občanů, kteří se nad celou záležitostí hlouběji nezamýšlejí. Interpretace skutečnosti autorem je vydávána za celou skutečnost a má snad dokonce navodit dojem, že tak to bylo a přitom jde o románové zpracování autora.

Takové články mají nulovou právní hodnotu, jistě nemohou být oporou zastupitelům v jejich rozhodnutí o odpovědi na morální výzvu k navrácení Katolického domu.

Největší část pastorační formace jsme věnovali významné události blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků, které se uskuteční v katedrále sv.Víta v Praze v sobotu 13.10.2012 a kterého se zúčastníme s farností. Příprava na tuto slavnost započala u mnohých novénou, dále sbírkou a vyvrcholí poutí. Se stručným průběhem mučednické smrti byla farnost seznámena v neděli 30.9., stručné životopisy jsou i v brožurce s novénou.

 

14. PRÁCE A OPRAVY


Práce uskutečněné v září

Havlíčkova Borová

– posekání a odvezení trávy v areálu fary

 

Velká Losenice

– posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela

– rozřezání starého šindele ze střechy fary

 

Práce na říjen

Velká Losenice

– uklizení trampolíny, úklid sítí a branek ze hřiště

– srovnání dřeva z pily

– výroba nových lavic do kostela

– zednické práce ve vchodu kostela

– shrabání a odvezení listí z areálu kostela a fary

– oprava a zabezpečení dveří u márnice, oprava vandalsky poničených okapů u márnice

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

pastýřský list královéhradeckého biskupa k zahájení Roku víry bude přečten v neděli 7.10.

– pozvání na katechetická setkání – naši katecheté seznámeni s termíny

– kurz pro pomocníky při podávání sv.přijímání – potvrzení pro naše akolyty , kteří kurz mají, bude obnoveno

 • diecézní pouť k Pražskému Jezulátku – 17.11.2012
 • Nikodémova noc ve Slavkovicích – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od 20.00-24.00 hod.
 • Diecézní stolní kalendář pro rok 2013 – možno objednat u Marty Králíčkové
 • Celostátní setkání animátorů seniorů – 25.-26.10.2012 Hradec Králové
 • novéna k blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků
 • „dveřní“ sbírka na pokrytí nákladů spojených s blahořečením – 7.10.2012
 • nezávazná památka papeže bl.Jana Pavla II. je stanovena na den 22.října
 • internetové stránky Kongregace pro nauku víry – www.doctrinafidei.va
 • studijně-formační kurz o pastoraci mládeže – bližší informace na faře
 • výroční zpráva o činnosti Diecézní charity HK v roce 2011
 • informace z národní kanceláře Papežských misijních děl
 • Noc kostelů – 24.5.2013

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady