Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 5. srpna 2011

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

8/11

126/ 492

Pastorační a ekonomická rada přeje panu Zdeňku Nedělkovi k významnému jubileu 60 let života hojnost Boží milosti a požehnání.

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: O.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Podloucká, V.Novotný, M.Weishauptová, M.Rezlerová, P.Malý, J.Pibilová, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Pátková

Farnost Havlíčkova Borová: Z.Hájková, P.Blažek, V.Štefa,

Omluveni : M.Králíčková, Ing. J.Nevole, M.Danielová

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za organizaci, účast a jednotlivé služby při pouti a žehnání kříže ve Slavětíně , za účast na eucharistické oběti a adoraci v Malé Losenici, a za farní shromáždění, žehnání lavic, Lurdské jeskyně, výročí hasičského sboru a pouť ve Velké Losenici .

Dík za liturgické služby –hebdomadářům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela a Losíka (zvláště před poutí). Dík ženám za napečení koláčků i starost o občerstvení během farního shromáždění a také za odbornou přípravu prasete ke konzumaci panu J.Roseckému a M.Polreichovi.

Dík skupině Liberi Dei a Losenické pětce za zpestření programu farního shromáždění.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 2.září 2011

3. SBÍRKY V SRPNU

Velká Losenice – na lavice, lurdskou jeskyni, koberec v presbytáři

Havlíčkova Borová – na výstavbu farního střediska Vitus

4. KATECHETICKÉ setkání

pátek – 26. srpna 2011 v 15.00 hod. v Losíku

5. POUŤ v Malé Losenici

21.srpna 2011 – euchaRISTICKÁ OBĚŤ v 10.30

od 9.30 poutní koncert pana varhaníka Petra Malého

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

výuka náboženství, prázdniny, dovolená, letní tábor

7. FARNÍ KNIHOVNA – NABÍDKA VIDEOKAZET

V kostnici jsou videokazety, které nabízíme k rozebrání. Na mnohých z nich jsou natočené nejrůznější vědomostní a poučné pořady z 90.let 20.st., které mohou být zajímavé pro jednotlivce, ne však pro farní knihovnu. Proto byly vyřazeny a nabízeny zájemcům za dobrovolný příspěvek (bude použit k nákupu nových knih). Farní knihovna je v době prázdnin zavřená, jinak si zaslouží odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

8. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskutečnil na faře v Havlíčkově Borové ve dnech 16.7.- 23.7. 2011.

Tábora se zúčastnilo celkem 49 dětí a 14 dospělých. Dík hlavnímu vedoucímu Mgr.Radku Pátkovi, zdravotníkovi, kuchařkám, všem vedoucím skupin. Nejen duchovní správce, ale i vedoucí hodnotí atmosféru na táboře jako velmi dobrou, v neposlední řadě duchovní program byl důležitou součástí tábora.Dík všem přispěvatelům potravin pro děti. Važme si možnosti, že děti mohou trávit tábor ve farním společenství a že jim naše farnost je schopna tábor nabídnout.

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 23.6.2011 – 5.8.2011

1. Ing. Jiří Kolouch (7)

2. Zdeněk Lacina (13-15)

3. Michal Strašil (1-3)

4. Jiří Ondráček (6)

5-6 Ondřej Dejmal ()

5-6. František Bořil (4)

7-8. Václav Štefa (13-15)

7-8 Vojtěch Štefa (13-15)

9. Jiří Lacina (12)

10. Martin Ondráček (16)

11. Patrik Strašil (1-3)

12. Vojtěch Ondráček (8-11)

13. Tomáš Cacek (5)

14-16.Martin Solnička (8-11)

14-16.Radim Solnička (8-11)

14-16.Robin Solnička (8-11)

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 23.6.2011 – 5.8.2011

1-2. Jakub Lacina (1-4)

1-2. Filip Lacina (1-4)

3. Jaroslav Weishaupt (7)

4. Martin Sysel (15)

5. Petr Lacina (18)

6. Martin Lempera (1-4)

7. Vojtěch Lacina (1-4)

8. Jan Lacina (-)

9. Vojtěch Pibil (8)

10. Tomáš Pečinka (5)

11. Jan Šenkýř (9)

12.Kryštof Černý (-)

13. Ondřej Augustin (6)

14. Matěj Sobotka (11)

15. Pavel Uttendorfský (20)

16-17. Jan Uttendorfský nejml. (14)

16-17. Jiří Zach nejml. (-)

18. Jan Mička (12)

19. Tomáš Štíbal (10)

20. Lukáš Halík (-)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

10. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o zdařilém průběhu farního shromáždění, ubytování poutníků pěší pouti do Slavkovic v rodinách, které jistě bylo příležitostí k navázání nových přátelských vztahů Dík všem, kteří se tohoto úkolu přijetí poutníků ujali a jistě je to obohatilo..

Také jsme hovořili o formování nových skupinek na úklid kostela – dík všem ochotným.

Seznámili jsme se s homilií papeže Benedikta XVI. – „Společenství“ a s jeho promluvou v chrámu sv. Michaela v Mnichově pronesenou u příležitosti svatořečení biskupa Jana N.Neumanna

11. PŘEDÁNÍ MEDAILÍ FARNÍHO SVAZU

Při farním shromáždění byly letos poprvé slavnostně předány medaile farního svazu:

panu Františku Ondráčkovi z Vepřové

 • za celoživotní pomoc při opravách kostelů a far

panu Václavu Veselému z Velké Losenice

 • za vedení ZŠ ve V. Losenici v duchu křesťanství

paní Ludmile Kubátové z Malé Losenice

 • za organizaci pastoračních aktivit a péči o kapli Panny Marie Nanebevzaté v Malé Losenici

Předávání medailí farního svazu plánujeme každoročně při farním shromáždění – návrhy členům pastorační a ekonomické rady může podávat každý farník, pastorační a ekonomická rada potom rozhodne.

12. EKONOMICKÉ INFORMACE

Biskupství královéhradecké schválilo překlenovací půjčku pro Římskokatolickou farnost Havlíčkova Borová v celkové výši 1 000 000 Kč.

Římskokatolická farnost totiž dle projektu a schválené dotaci musí nejprve provést a vyúčtovat všechny práce na farním pastoračním středisku Vitus a teprve po kontrole tuto dotaci obdrží na účet.

Pán Bůh zaplať všem dárcům na opravy ve Velké Losenici (Lurdská jeskyně, nová podlaha, nové lavice, nový koberec v presbytáři) a v Havlíčkově Borové (farní pastorační středisko Vitus).

13. PROVOZOVÁNÍ HŘBITOVA

Od roku 1990 není řádně smluvně mezi vlastníkem a provozovatelem hřbitova ošetřeno provozování hřbitova (z hlediska obce – veřejného pohřebiště). Ke zcela konkrétním krokům došlo zhruba před půl rokem, kdy se farnosti jako vlastníku dostalo žádaných dokladů od provozovatele. Od toho se odvíjela mj. snaha o nový řád veřejného pohřebiště s tím, že vlastník mínil vyřešit smluvně záležitost provozování po vyrovnání mezi státem a církví.

Po odeslání nového řádu veřejného pohřebiště Krajskému úřadu došla z tohoto úřadu informace, že požadavky vlastníka není možné zapracovat do řádu veřejného pohřebiště.

Řád se totiž vztahuje k provozovateli a neřeší vztahy mezi vlastníkem a provozovatelem.

Při neoficiálním rozhovoru bylo toto vše objasněno, nastíněna řešení, která byla tlumočena pastorační a ekonomické radě.

Nezbývá tedy než rozhodnout o provozovateli hřbitova, budou osloveni ti, kteří připadají v úvahu a rozhodnutí bude přijato na příští pastorační a ekonomické radě s předložením návrhu smlouvy.

14. PRÁCE A OPRAVY

Pastorační a ekonomická rada vyjadřuje velké poděkování za nasazení při brigádách, také všem, kteří přispívají finančně.

O pracích v obou farnostech jste byli informováni na farním shromáždění.

Bez Vašeho aktivního zapojení modlitbami, brigádnicky a finančně, by to nebylo možné zvládat. Pán Bůh zaplať !

Práce uskutečněné v červenci

Havlíčkova Borová

 • zednické práce a přivedení přípojek,izolace, beton pod podlahu

Velká Losenice

 • dokončení lurdské jeskyně, terénní úpravy kolem lurdské jeskyně a za Losíkem
 • osazení nových kostelních lavic na novou dřevěnou podlahu
 • zhotovení zvoničky u Lurdské jeskyně
 • položení nového koberce do presbytáře
 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela

Práce na srpen

Havlíčkova Borová

 • elektrikářské práce, zednické práce

Velká Losenice

 • oprava márnice – okna, okapy
 • práce na nové zpovědní místnosti
 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela

15. ŠKOLSKÁ RADA

Protože začátkem školního roku vyprší mandát školské radě při ZŠ a MŠ ve Velké Losenici, děkujeme zástupcům z řad věřících rodičů paní M.Weishauptové a panu M.Vytlačilovi za jejich úsilí a zodpovědný přístup ke školské radě. Rádi bychom, aby kandidovali i v příštím období, zároveň chceme oslovit další věřící rodiče (ve školské radě, nebude-li opět změněn řád) jsou v současné době 3 zástupci rodičů, 3 zástupci za školu a 3 za obec (z ostatních obcí v tomto období nebyl zastoupen nikdo).

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady