Farní svaz Velká Losenice

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

2/10 konané 5. února 2010 109/ 411

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

Přítomni : Velká Losenice : O.Daniel, J.Uttendorfský, M.Králíčková, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Weishauptová, , Z.Nedělka, J.Zach, M.Rezlerová, M.Nedělková

Omluveni : Jiří Nevole, Josef Nevole, M.Pátková, V.Štefa

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, dík za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , za přípravu na dětské eucharistické oběti. Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání maminek s dětmi a setkávání seniorek.

Při účelové sbírce na pomoc postiženým při zemětřesení v Haiti jsme vybrali ve farnosti Velká Losenice 22 651 Kč a ve farnosti Havlíčkova Borová 7 823 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Poděkování všem organizátorům a účastníkům vydařených sněžných závodů v Sázavě !

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

PÁTEK 5.března 2010

3. KATECHETICKÉ setkání

17. března 2010 v 15.00 hod. v Losíku

4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

7.března 2010


5. SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

28.února 2010

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY :

Popeleční středa, smysl postu, křížová cesta

7. SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 3.TŘÍDY

O jarních prázdninách ve středu 10.2.2010 se uskuteční celodenní program v Losíku pro žáky 3.tříd připravujících se na přijetí sv.smíření a sv.přijímání. Den bude zakončen setkáním rodičů těchto dětí s duchovním správcem.

8. HLÁŠENÍ O ÚKONECH DUCHOVNÍ SPRÁVY, VÝROČNÍ ZPRÁVA A PLÁN

Hlášení o úkonech bylo z našich farností odesláno v termínu. Také výroční zpráva farností za rok 2009 a Farní pastorační plán farností pro rok 2010 byly včas odeslány.

Výkazy hospodaření a začlenění do Zpráv z pastorační a ekonomické rady bude dle nového systému provedeno po zaslání a schválení vikariátní účetní.

9. REKOLEKCE

Rekolekce s tématem „Prohloubení a ozdravení osobní víry ve světě zasaženém krizí víry“

se uskuteční v sobotu 20.2.2010 – přednášky a růženec ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v kostele sv.Jakuba st.

Program: 8.00 – eucharistická oběť

8.45 – 1.přednáška – krize víry – zatmění Boha v dnešním světě (Iz 45,15, žalm 14)

9.45 – 2.přednáška – prohloubení osobní víry ( 1 Kor 13)

10.45 – 3.přednáška – ozdravení osobní víry (žalm 63)

11.45 – společný oběd v Losíku

12.00 – Anděl Páně

12.30 – růženec

12.30 -13.00 – diskuse, otázky

13.00 – křížová cesta

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !

10. POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY

V době postní bude v obcích naší farnosti pobožnost křížové cesty. Organizaci v jednotlivých obcích zajišťují zástupci těchto obcí v past. a ekon. radě, ve V.Losenici paní M.Rezlerová.

Velká Losenice pondělí, středa a pátek půl hodiny před euch.obětí

úterý, čtvrtek a sobota17.00 hod. (vedoucí pobožnosti si domluví zpěv)

neděle – v 7.15 hod. a v 10.15 hod. (pokud bude adorace tato křížová cesta nebude)

středa – pobožnost vždy připraví pastorační asistentka Marta Králíčková s dětmi

Malá Losenice –vždy v neděli ve 13.00 hod.

Vepřová – vždy v pátek v 15.00 hod.

Sázava – vždy v neděli ve 13.00 hod.

Oudoleň – vždy v sobotu v 15.15 hod

Havlíčkova Borová – vždy neděle 8.45 hod. a čtvrtek 14.15 hod.

V kostele je možné si vybrat si křížovou cestu z knihy Křížové cesty, je možné použít i jiné schválené křížové cesty, v případě vlastní vytvořené křížové cesty (je vítáno a upřednostňováno!) je nutné dát ji k nahlédnutí duchovnímu správci. S případnými náměty či dotazy se obracejte na ty, kteří zajišťují organizaci ve Vaší obci.

11. KLUB KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ FARNOSTI VELKÁ LOSENICE

Výroční schůze Klubu křesťanských demokratů farnosti se uskutečnila v neděli 24.1.2010 v Losíku. Zároveň byla tato schůze výroční členskou schůzí místních organizací KDU-ČSL Velká Losenice, Malá Losenice , Sázava a Vepřová s vystoupením předsedy OV KDU-ČSL pana Jaroslava Huláka. Po modlitbě na poděkování a prosbě o pomoc při činnosti, za nemocné a zemřelé členy MO KDU-ČSL, byl zahájen program. Byly předneseny zprávy o činnosti OV KDU-ČSL, KKDF Velká Losenice, MO KDU-ČSL. Pak byly předloženy plány na rok 2010. Po bohaté diskuzi byla schůze zakončena závěrečným požehnáním.

Dík za spolupráci a opravdu srdečnou i důstojnou atmosféru jednání, také hostům.

12. PASTORAČNÍ FORMACE

V rámci pastorační formace jsme hovořili o větším zapojení rodičů dětí připravujících se na přijetí svátostí a tím o zkvalitnění přípravy.Také jsme se zabývali články v Monitoru č.2 ze 17.1.2010 – Evropa duchovně odzbrojila (kardinál Vlk), Shakespeare a jiní (Krzystof Bronk) a Manhettanská deklarace (hlas křesťanského svědomí).

13. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 3.2.10 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, za Křesťánka , adventní soboty, Tříkrálovou sbírku, hru Čtvrtý z mudrců, sněhové závody v Sázavě. Probírali jsme přípravu postního kalendáře, setkání s dětmi 3.tř. o jarních prázdninách, oblastní setkání v H.Brodě, přihlášky na tábor.

14. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 1.1.2010 – 2.2.2010

1. Jiří Kolouch (1)

2. Ondřej Dejmal (11)

3. Robin Solnička (10)

4. Zdeněk Lacina (5-7)

5-6. Jiří Ondráček (5-7)

5-6. Vojtěch Ondráček (5-7)

7-10. Jiří Lacina (8-9)

7-10. Tomáš Cacek (12)

7-10. Václav Štefa (8-9)

7-10. Vojtěch Štefa (2)

11. Martin Solnička (14)

12-13. Michal Strašil (3-4)

12-13. Patrik Strašil (3-4)

14-15. Martin Ondráček (13)

14-15. František Bořil (15)

Hodnoceni nejsou František Nevole, Jiří Nevole a Josef Nevole.

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 1.1.2010 – 3.2.2010

1. Martin Lempera (4)

2. Martin Sysel (1)

3. Jakub Niederle (3)

4. Radek Pátek (7)

5. Jaroslav Weishaupt (6)

6-7. Jakub Lacina (9)

6-7. Vojtěch Lacina (2)

8. Jan Uttendorfský (10)

9. Jan Mička (5)

10. Jan Lacina (12-15)

11. Ondřej Augustin (8)

12. Vojtěch Pibil (12-15)

13. Pavel Uttendorfský (11)

14. Ondřej Zach (18)

15. Filip Lacina (-)

16. Petr Bureš (19)

17. Lukáš Halík (16-17)

18. Jan Augustin (20)

19. Pavel Hřebíček (12-15)

20. Petr Lacina (12-15)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

15. ČTVRTÝ Z MUDRCŮ

Byl probírán průběh i zakončení tříkrálové sbírky při hře Čtvrtý z mudrců v neděli 10.1.2010 na náměstí v Havlíčkově Borové. Pastorační a ekonomická rada vyjadřuje poděkování všem, kteří se o zorganizování zasloužili – Kolpingově rodině, Klubu křesťanských demokratů farnosti, starostovi a místostarostce městyse Havlíčkova Borová režii, hercům (58), hojnému počtu diváků (přes 350), za zajištění a výrobu kulis,dík za zapůjčení zvířat, za ozvučení, za zajištění občerstvení a vůbec všem, kteří přiložili ruku k dílu. I letos bylo možné vidět ukázky ze hry na TV Noe. Pán Bůh zaplať !

16. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Poděkování pastorační asistentce Martě Králíčkové za organizaci sbírky a jednotlivým asistentům sbírky ve všech obcích, v neposlední řadě také šikovným koledníkům.

V našich farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová chodilo celkem 19 skupinek koledníků ( dětí s dospělým doprovodem). Celková vybraná částka ve všech obcích farností je 118 300 Kč.

Farnost Velká Losenice: 66 721 Kč (nejvíce v historii), farnost Havlíčkova Borová: 51 579 Kč

Jednotlivé obce :

Velká Losenice 28 407 Kč Malá Losenice 13 837 Kč

Havlíčkova Borová + Peršíkov 18 786 Kč Jitkov 4 749 Kč

Oudoleň + Slavětín 14 868 Kč Pořežín 6 200 Kč

Vepřová 13 176 Kč (nejvíce v historii)

Sázava 18 277 Kč (nejvíce v historii)

Pán Bůh zaplať všem dárcům !

17. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 10.7.-17.7.2010 II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 17.7.- 24.7. 2010

Během měsíce února budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky. Cena tábora pro ty, kteří odevzdají přihlášku do 23.5.2010 je 1 200 Kč, pro pozdější přihlášky 1 500 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti. Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

18. PRÁCE A OPRAVY

Práce na únor

Havlíčkova Borová

 • práce na nových schodech na faře

farní areál Velká Losenice

 • úklid farní stodoly
 • úpravy na „sklepě“ v kostele sv.Jakuba
 • oprava vrat do areálu kostela

19. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • změna hranic vikariátů Hradec Králové a Jičín
 • přefaření obce Stříbrné Hory – připojení k farnosti Přibyslav
 • zřízení vikariátních rad v královéhradecké diecézi (místní duchovní byl jmenován členem vikariátní rady havlíčkobrodského vikariátu)
 • přihlášky do kněžského semináře – zájemci nechť se spojí s duchovním správcem, přihlášky nutno odevzdat do konce května 2010 na biskupství
 • postní duchovní obnova – 5.-7.3.2010 – Arcibiskupský seminář v Praze – pro mladé muže od 15 do 30 let – zájemci nechť se hlásí na faře
 • konference „Krize a kairos“ – 17.-18.3.2010 – Hradec Králové
 • oblastní katechetické setkání Havlíčkův Brod – 2.3.2010 – 16.00-18.00 hod.
 • setkání animátorů seniorů královéhradecké diecéze – 6.3.2010 Hradec Králové
 • misijní neděle – 24.10.2010

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

Havlíčkova Borová