Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 5. února 2016

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba  – Losík

2/16

180/719

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, M.Králíčková, J.Zach, J.Uttendorfský, P.Malý,  M.Vytlačil, J.Uttendorfský, R.Sobotková, L.Špačková, M.Danielová,  Ing.V.Růžičková, M.Lánová, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová: F.Nevole, P.Stránský,

Omluveni: P.Blažek, V.Štefa, Ing.J.Nevole, Ing.J.Pibil, M.Sobotka,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – , akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,  ministrantům, varhaníkům ,  zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici ve farní knihovně, za úklid vánoční výzdoby, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání maminek s dětmi a setkávání seniorek,

za schůzky ministrantů. Dík paní L.Špačkové za ušití nových komží.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek  4. března 2016 v Losíku


3. KATECHETICKÉ setkání

středa –   17.února 2016  v 15.00 hod. v Losíku


4. SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

21.února  2016


5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

liturgické mezidobí, Popeleční středa, smysl postu

6. REKOLEKCE

Rekolekce s tématem  „ Tvořivost v životě z víry“ podle přednášek papeže Františka

se uskuteční v sobotu 13. února 2016 – přednášky a růženec ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v kostele sv.Jakuba st. ve Velké Losenici

Program: 8.00 –    eucharistická oběť

8.45 –  1.přednáška –   Dialog, rozlišování, hranice          Mt 7,16-27

9.45 –   2.přednáška –    Přímluva nebo reptání ?               Ex 32,1-35,

10.45 – 3.přednáška – Křesťanská naděje (sv.Bonaventura,sv.Tomáš Akvinský) 2 Kor 5,6-10

11.45 – společný oběd v Losíku

12.00 –  Anděl Páně

12.05  –  růženec

12.30 –   dotazy

12.45 –    křížová cesta

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !

 

7. SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 3.TŘÍDY

O jarních prázdninách v úterý 9.února 2016 se uskuteční celodenní program v Losíku pro žáky 3.tříd připravujících se na přijetí sv.smíření a sv.přijímání pod vedením duchovního správce a pastorační asistentky Marty Králíčkové. Den bude zakončen setkáním rodičů těchto dětí s duchovním správcem. Účast dětí i rodičů ke důležitá.

 

8. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 27.1.16 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství,  Tříkrálovou sbírku,

hru Čtvrtý z mudrců.

Probírali jsme přípravu postního kalendáře,docházku dětí na bohoslužby o Vánocích, setkání s dětmi 3.tř. o jarních prázdninách, účast na rekolekci.

 

9. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus    – žáci ZŠ – ve dnech   9.7.- 16.7. 2016

II. turnus – ministrantský – ve dnech 16.7.- 23.7. 2016

Během měsíce února budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky. Cena tábora je 1 300 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou,  v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

 

10. POSTNÍ ALMUŽNA

Pastorační a ekonomická rada jednala i  o postní almužně a rozhodla, že ušetřené peníze použijeme v obou farnostech ze 2/3 na stavbu kaple v Sázavě  a  1/3 na prostředky pro děti ve Velké Losenici a v Havlíčkově Borové .

Kasičky budou nabídnuty při udělování popelce.

Prosíme odevzdat v kostele na Květnou neděli.

Dík všem, kteří se zapojí a zkvalitní tak své postní úsilí.

 

11. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Celková vybraná částka ve všech obcích  našich farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová farností je 162 050 Kč.

Poděkování pastorační asistentce Martě Králíčkové za organizaci sbírky a jednotlivým asistentům sbírky ve všech obcích, v neposlední řadě také šikovným koledníkům.

V našich farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová chodilo celkem 24 skupinek koledníků ( dětí s dospělým doprovodem).

 

Farnost Velká Losenice:      89 280 Kč,

farnost Havlíčkova Borová: 72 760 Kč

Jednotlivé obce :

Velká Losenice                   40 366  Kč

Havlíčkova Borová             27 448   Kč

Sázava                              25 202   Kč

Vepřová                            18 447   Kč

Malá Losenice                    19 562   Kč

Oudoleň               13 149   Kč

Pořežín                  4 150   Kč

Slavětín                 4 293   Kč

Jitkov                    6 451   Kč

Peršíkov                2 982   Kč

 

Pán Bůh zaplať všem dárcům !

12. POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY

V době postní bude v obcích naší farnosti pobožnost křížové cesty. Organizaci v jednotlivých obcích  zajišťují zástupci těchto obcí v pastorační a ekonomické radě, ve Velké Losenici  paní L.Špačková a M.Králíčková.

 

Velká Losenice

pondělí, středa a pátek –  půl hodiny před eucharistickou obětí

úterý, čtvrtek a sobota17.00 hod. (vedoucí pobožnosti si domluví zpěv)

neděle –       v 7.15 hod. a v 10.15 hod. (pokud bude adorace tato křížová  cesta nebude)

středa – pobožnost vždy připraví pastorační asistentka Marta Králíčková s dětmi

 

Havlíčkova Borová

vždy  neděle  8.45 hod. a čtvrtek  14.15 hod.

Malá Losenice

vždy v neděli ve 13.00 hod.

Vepřová

vždy v pátek    v 15.00 hod.

Sázava

vždy v neděli ve 13.00 hod.

Pořežín

vždy v pátek v 18.00 hod.

Oudoleň

vždy v sobotu v 15.15 hod

 

V kostele je možné si vybrat si křížovou cestu z knihy Křížové cesty, je možné použít i jiné schválené křížové cesty, v případě vlastní vytvořené křížové cesty (je vítáno a upřednostňováno!) je nutné dát ji k nahlédnutí duchovnímu správci. S případnými náměty či dotazy se obracejte na ty, kteří zajišťují organizaci ve Vaší obci.

 

13. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je  za období  8.1.2015 –  6.2.2015

 

1.  Matěj Bořil

2.  František Bořil

3.  Pavel Janáček

4.   Vít Janáček

5.   Patrik Strašil

6.Vojtěch Štefa

7. Jan  Štefa

8. Václav Štefa

9. Vojtěch Ondráček

10. Michal Strašil

11. Pavel Štefa

12. Ondřej Dejmal

13. Tomáš Cacek

14. Radim Solnička

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 6.12.2015 – 27.1.2016

1.    Ondřej Vytlačil

2.     Jakub Lacina

3.     Filip Lacina

4.     Miloslav Bratršovský

5.     Adam Pibil

6.     Jakub Uttendorfský

7.     Ondřej Augustin

8.     Kryštof Černý

9.     Matěj Sobotka

10. Jakub Blažek

11. Vojtěch Lacina

12.  Radim Sobotka

13.  Jan Uttendorfský nejml

14.  Pavel Pospíchal

15.  Václav Peksa

16.  Vojtěch Pibil

17.  Jan Dobrovolný

18. Vojtěch Špinar

19. Marek Sobotka

20. Ondřej Dvořák

21. Martin Lempera

22. Ctibor Křepinský

23. Daniel Musil

24. Tomáš Novotný

25.  Martin Sysel

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

14. PASTORAČNÍ FORMACE

Pastorační a ekonomická rada děkuje všem organizátorům a hercům hry Čtvrtý z mudrců v Sázavě, dík také všem dárcům sbírky při této hře na kostel v Sázavě – vybralo se 18 000 Kč.

Díky také všem dárcům, kteří průběžně dávají dary na kostel v Sázavě na transparentní účet (číslo na stránkách Karmel Sázava z.s.) a všem dárcům dřeva (možno nahlásit u pana Macha nebo pana F.Ledvinky.)

Jsme rádi, že pokračují práce na lavicích do kostela, po jejich instalování bude do pravé zadní části pod kůrem instalovaná pieta, do levé části socha sv.Anny.Dále umístíme ze „sklepa do kostela sochu sv.Kateřiny Alexandrijské a do kostnice sochu Nejsvětějšího Srdce Páně a historické standarty.

 

15. HLÁŠENÍ O ÚKONECH DUCHOVNÍ SPRÁVY

„Hlášení o úkonech duchovní správy“ za naše farnosti bylo odesláno v termínu, stejně i „Výkaz náboženského vzdělávání, evangelizační a katechetické činnosti ve farnosti“

 

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– další Brány milosrdenství – Koclířov  (2.4.2016), Hora Matky Boží v Králíkách (3.4.2016)

– duchovní obnovy v Želivě – bližší na plakátišti

– projekt „ Poselství křesťanských svátků

– náboženská výchova – bakalářské studium teologie v Hradci Králové

 

17. OBSAH ZPRÁV  Z PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY ROČNÍKU 2015

Obsah zpráv z pastorační a ekonomické rady za rok 2015 je přílohou těchto zpráv.

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka  pastorační  a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář   v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady