Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 5. září 2014

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

9/14

162/ 646

 

Pastorační a ekonomická rada popřála Ing.Josefu Nevolovi hojnost Božího požehnání do života v manželství.


K významnému životnímu jubileu pak popřála Ing.Daniele Gottwaldové hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání.

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Uttendorfský, M.Králíčková, J.Zach, J.Uttendorfský, P.Malý , J.Pibilová, M.Pátková, M.Podloucká, L.Špačková, M.Danielová, M.Sobotka, Z.Nedělka, V.Novotný,

Farnost Havlíčkova Borová : Ing.J.Nevole, Z.Hájková, P.Blažek,

 

Omluveni : M.Rezlerová, M. Weishauptová, V.Štefa,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Na začátku posledního setkání pastorační a ekonomické rady uplynulého čtyřletého volebního období poděkoval duchovní správce všem členům za jejich nasazení a úsilí v šíření Božího království. Děkujeme těm, kteří již nekandidují či se nedostanou do nové pastorační a ekonomické rady vzešlé z probíhajících voleb a nové radě vyprošujme Boží požehnání.

Poděkování za organizaci, účast a jednotlivé služby při pouti v Malé Losenici a Výročí posvěcení kaple v Pořežíně.

Dík za liturgické služby – za vedení bohoslužeb slova, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela. Dík dětem, které přistoupily na začátku školního roku ke sv.smíření a za účast na eucharistické oběti k začátku školního roku .

Dík bratrům Nevolovým za starost a organizaci s ubytováním na faře v Havlíčkově Borové během prázdnin. Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost. Dík za všechny brigády.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 3.října 2014

 

3.KATECHETICKÉ setkání

středa – 17.září 2014 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

21.ZÁŘÍ 2014

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

výuka náboženství,prázdniny,dovolená, letní tábor

 

6. katechetické setkání

Ve středu 19.8.2014 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z  pravidelných katechetických setkání. Letos budou zabezpečovat výuku náboženství na školách:

Bc.Lukáš Ležák DiS, Mgr.Ludmila Kachlíková, Mgr.Marie Lacinová, Marta Králíčková.

Katecheté jsou povinni se 2x ročně zúčastnit diecézního setkání katechetů.

Katecheté předali požadavky na objednání učebnic pro výuku pastorační asistentce Martě Králíčkové – učebnice již byly dodány ( v ceně 7 976 Kč.) Katechetické setkání bude 8x za školní rok. Na setkání dostali všichni materiály k přípravě dětí k 1.sv.přijímání, tématické plány, záznam o činnosti a byl potvrzen rozvrh hodin náboženství.

 

ČASOPIS KŘESŤÁNEK

Křesťánek bude vydáván jako v loňském roce, předplatné na rok 60 Kč, jednotlivé číslo 15 Kč. Objednávky ve vchodu kostela nebo u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

Važme si možnosti mít vlastní časopis !

 

7. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – ROZVRH HODIN

Výuka náboženství začne od 8. září 2014

viz. http://www.farnost-losenice.cz/vyuka-nabozenstvi.html

 

Sledujte prosím čas začátku jednotlivých vyučovacích hodin !

 

8. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ PRO DĚTI

Od začátku školního roku začínají opět dětské eucharistické oběti každou středu od 17.00 a to nejen pro děti připravující se na přijetí svátostí, ale pro všechny děti školou povinné.

V letošním školním roce dochází ke změně – 2. hodina náboženství týdně určená 3. tř. a zaměřená k potřebným znalostem k přijetí svátostí nebude vyučována v ZŠ, ale v Losíku každou středu od 15.00 hod.!

Pastorační asistentka Marta Králíčková zajistí služby velkých ministrantů. V letošním roce budou schůzky ministrantů každou středu od 16.00 hod. Schůzky povede akolyta Jan Uttendorfský ve spolupráci s Martou Králíčkovou. Prosíme rodiče ministrantů, aby v rozvrhu svých dětí na tyto schůzky pamatovaly.

 

9.SETKÁVÁNÍ V LOSÍKU

Pastorační a ekonomická rada měla radost ze setkávání maminek s dětmi i seniorů v loňském školním roce a doufá, že tato setkání (zahajovaná modlitbou) budou v katolickém duchu pokračovat. Setkávání maminek bude jednou za 14 dnů v pátek v Losíku (bližší na nástěnce).

Rádi bychom, aby se také rozjelo setkávání mladých a setkávání střední generace.

Ti, kteří mají zájem o tato setkání, ať se přihlásí u duchovního správce a domluví s ním.

 

10. ŠACHOVÝ KLUB KOLPING VELKÁ LOSENICE

Šachový kroužek pro děti bude po prázdninách pokračovat ve své činnosti pravidelnými setkáními každý pátek od 17.října 2014 v době 15.00 – 16.30 hod. v Losíku.

Rádi přivítáme i nové zájemce, podmínkou je pravidelná účast.

Těšíme se na vás.

Přihlášky je možné dostat od Marty Králíčkové nebo na faře.

 

11. VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNÍHO SVAZU

Protože vyprší mandát členům pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice, budou dle stanov uskutečněny volby. Z členů pastorační a ekonomické rady byla vybrána volební komise ve složení : Jan Uttendorfský (Sázava), Marta Králíčková, Ludmila Špačková, Zdeněk Nedělka. Ze stanov je členem komise farář Daniel Kolář.

Farníci starší 18 let mohou volit v neděli 7.9.2014 a 14.9.2014.

V kostele před bohoslužbami obdrží lístky s kandidáty zodpovědnými za jednotlivé oblasti

a zvlášť lístek za obec do které přísluší (uvedená jména na kandidátce jsou návrhem pastorační a ekonomické rady a věřícími,kteří měli zájem kandidáty navrhnout a byla projednána a schválena na tomto zasedání). Na každou funkci nechají jen jednoho kandidáta (ostatní přeškrtnou). Lístky neodnášejí z kostela,ale po volbě ihned vhodí do příslušné urny. Farníci z Vepřové mohou volit buď v Havlíčkově Borové nebo Velké Losenici , ostatní ve své farnosti.

Všem stávajícím členům pastorační a ekonomické rady byla kandidatura nabídnuta, ti, kteří nepřijali, nepřijali z osobních či pracovních důvodů, ne proto, že by nesouhlasili se směřováním farnosti.

Jednotlivé obce jsou : (s uvedenými kandidáty)

Velká Losenice – Miroslav Vytlačil Jan Strašil

Havlíčkova Borová – Ing. Josef Nevole, Bc.Zdeňka Hájková, František Nevole

Malá Losenice – Michal Sobotka Zdeněk Nedělka

Sázava – Marie Danielová, Ing. Veronika Růžičková (Kopaniny), Jan Jícha

Vepřová – Václav Štefa, Pavel Blažek

Pořežín – Marie Lánová

Oudoleň – Pavel Stránský

Dne 14.9.14 sečte volební komise s farářem volební lístky a tím bude zvolena nová pastorační a ekonomická rada. Rozhoduje nejvyšší počet hlasů pro kandidáta za určitou oblast či obec. Jeden člověk může být na kandidátce navržen pouze na jednu funkci (oblast či obec). Nová pastorační ekonomická rada bude mít nejméně 15 členů (pravděpodobný počet členů zůstane jako dosud), předsedou je dle stanov farář.

Členy se stanou zvolení zástupci výše uvedených obcí a dále kandidáti zvolení za tyto oblasti:

( pod oblastí jsou uvedeni kandidáti)

 • Místopředseda pastorační a ekonomické rady (člen pastorační i ekonomické rady)

Ing.Jaroslav Pibil Marta Králíčková

 

 • Liturgie, akolyté, ministranti starost o lektory, ministranty, organizace modlitby breviáře, růžence, křížové cesty, májové pobožnosti, adorace, bohoslužby slova)

Jiří Zach Ing.Jiří Kolouch

 

 • Liturgický prostor (úklidy kostela, květinová výzdoba, liturgická plátna, úprava presbytáře dle liturgických dob, nástěnky)

Ludmila Špačková Daniela Augustinová

 

 • Společenství maminek s dětmi (společenské a rodinné akce, charitativní, sociální činnost)

Radka Sobotková Irena Dobrovolná

 

 • Správce Losíka, kostelního a farního areálu (opravy, sekání trávy, úklid sněhu apod., zároveň člen ekonomické rady)

Jan Uttendorfský (Sázava) Jan Uttendorfský (Velká Losenice)

 

Členem pastorační a ekonomické rady je z titulu své funkce varhaník pan Petr Malý.

Zástupce do pastorační a ekonomické rady si dle stanov zvolí ze svých řad Kolpingova rodina Velká Losenice .

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

V rámci pastorační formace byl přečten dopis pana Ing.Milana Lempery ml. týkající se nedostatků ozvučení v kostele. Pastorační rada osloví ty, kteří ozvučení instalovali, aby se snažili nedostatky odstranit, případně pozve dalšího odborníka na posouzení vylepšení. Děkujeme za podnět.

V každém případě však sebelepší ozvučení nemůže nahradit přípravu věřících na bohoslužbu (zachytit bez přípravy s užitkem vstupní modlitbu, 1.a 2.čtení, žalm, evangelium, homilii, přímluvy, modlitbu nad dary a modlitbu po přijímání je jistě obdivuhodné).

Malý průzkum minulou neděli ukázal, že zde jsou velké rezervy! Věnujte tomu, prosím, pozornost.

Dále jsme hovořili o přípravě farního shromáždění, které bude spojené s připomínkou 10-letého fungování Losíka. Přitom jsou připravovány návrhy na ocenění farní medailí.

S potěšením jsme přivítali, že starost o květinovou výzdobu převezme slečna Jaroslava Strašilová a paní Božena Strašilová. Děkujeme za jejich ochotu.

Před komunálními volbami děkujeme všem, kteří svědomitě zastupovali své voliče, zvláště těm představitelům obcí, kteří spolupracovali s farním svazem.

Protože ve Velké Losenici již po dvě volební období nehlasovali zastupitelé jediné zde reálně fungující strany jednotně ani v morálně jasných věcech s odvoláním, že jsou nezávislí na kandidátce strany, pak je potřeba vybírat jednotlivé kandidáty, kteří zastupování berou jako službu druhým bez osobních ambicí.

Nemá asi velký smysl volit celou kandidátku, když pak zvolení hlasují každý jinak.

 

13. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 11.7.2014 – 31.8.2014

1. Pavel Janáček (2)

2. František Bořil (1)

3. Matěj Bořil (3)

4. Vít Janáček (6)

5. Vojtěch Štefa (7-9)

6. Jan Štefa (7-9)

7. Václav Štefa (7-9)

8. Ondřej Dejmal (11)

9. Tomáš Cacek (12)

10. Vojtěch Ondráček (10)

11-12.Michal Strašil (4-5)

11-12. Patrik Strašil (4-5)

13. Jiří Ondráček (16)

14-15. Radim Solnička (14)

14-15 Robin Solnička (13)

16.Martin Ondráček (15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 11.7.2014 – 31.8.2014

1. Jiří Zach ml. (17)

2. Filip Lacina (4-5)

3. Miloslav Bratršovský (2)

4. Ondřej Augustin (8)

5. Jakub Lacina (4-5)

6. Jaroslav Weishaupt (9)

7. Vojtěch Lacina (1)

8. Kryštof Černý (3)

9. Matěj Sobotka (7)

10. Jan Dobrovolný (16)

11. Martin Lempera (10)

12. Adam Pibil (12)

13. Martin Sysel (15)

14-15. Marek Sobotka (11)

14-15. Radim Sobotka(19)

16. Pavel Pospíchal (13)

17. Jan Vytlačil (14)

18. Jan Šenkýř (-)

19. Vojtěch Pibil (6)

20. Václav Peksa (-)

 

Hodnoceno bylo pouze 20 nejlepších.

 

14. PRÁCE A OPRAVY

 

Práce uskutečněné v srpnu

Děkujeme všem brigádníkům, kteří ze zapojili do všech prací a organizaci v obou farnostech.

 

Velká Losenice

 

 • posekání a odvoz trávy v areálu fary a kostela
 • příprava šindelu a práce na střeše fary

 

 

Havlíčkova Borová

 • práce na farní stodole

 • posekání a odvoz trávy z farního areálu

 

Práce na září

Velká Losenice

 

 • oprava farní střechy
 • úprava cest na hřbitově

 

 

Havlíčkova Borová

 

 • práce na farní stodole

 

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • animátorský kurz v královéhradecké diecézi
 • restaurování movitých uměleckohistorických děl

 

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady