Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. července 2012

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

7/12

137/ 538

 

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, M.Králíčková, M.Rezlerová,  J.Uttendorfský, L.Špačková, P.Malý, M.Weishauptová, J.Pibilová,M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Pátková, M.Danielová,

Farnost Havlíčkova Borová : V.Štefa,

Omluveni: M.Podloucká, V.Novotný, P.Blažek, Ing. J.Nevole, Z.Hájková

 

Pastorační a ekonomická rada přeje svému místopředsedovi panu Janu Uttendorfskému k významnému jubileu 60 let života hojnost Boží milosti a požehnání.

 

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy svátosti biřmování (úklid, pohoštění, lit.služby, tech,zázemí) a 1.sv.přijímání.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, Liberi Dei, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu a výzdobu na slavnost Těla a Krve Páně, za přípravu na dětské eucharistické oběti a rytmický hudební doprovod.

Poděkování také všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, modlitby Anděl Páně Na začátku prázdnin se sluší poděkovat za setkávání maminek s dětmi a setkávání seniorek.

Dík všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu poutí ve Vepřové, v Havlíčkově Borové a Oudoleni. Dík i za slavnostní prožití svátku sv.Cyrila a Metoděje v Malé Losenici a celodenní adoraci.

Dík za opravu Božích muk.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 3.srpna 2012

 

3. SBÍRKA

Velká Losenice na dokončení výměny lavic 29 . července 2012

Havlíčkova Borová – na zaplacení farního střediska Vitus

 

4. KATECHETICKÉ setkání

pátek – 24. srpna 2012 v 15.00 hod. v Losíku

 

5. POUŤ ve Slavětíně

21.července 2012– eucharistická oběť v 17.00 hod

 

6. SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE VELKÉ LOSENICI

29.7.2012 – v 8.00 a  11.00 hod. celodenní adorace zakončená v 17.00 hod.

následuje varhanní koncert a požehnání poutníkům

 

7. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

1.sv.přijímání, sv.biřmování, dovolená, sv.Jakub

 

8. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění

( XI. farní shromáždění) na neděli 2.září 2012 od 9.30 hod. v Havlíčkově Borové.

Program byl schválený Pastorační a ekonomickou radou :

9.30 – slavnostní eucharistická oběť´ za farní svaz

10.30 – modlitba a oficiální zahájení.- slovo místopředsedy, předání medailí farního svazu

11.00 dechovka „Losenická pětka“ , koncert „Liberi Dei“

12.00 modlitba Anděl Páně

12.05 občerstvení pro účastníky

požehnání

12.30 odjezd autobusu

14.00 sportovně- kulturní odpoledne -skákání na trampolíně, společenské hry (šachy apod.), střelba ze vzduchovky

Na farní shromáždění bude vypraven autobus, který vyjede z Oudoleně,

a pojede přes Malou Losenici a Vepřovou, Velkou Losenici.

Zpět pojede hned po dopolední části farního shromáždění ( odjezd 12.30 hod.)


Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu.

Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu. Všichni jste zváni !

 

9. X. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

Klub křesťanských demokratů farnosti a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádaly jubilejní X.ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 9.6.2012 na hřišti za farním střediskem (některé zápasy za „kulturákem“ – dříve Katolický dům).

 

V kategorii mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2000)

Memoriál Miloslava Kubáta se týmy umístily v tomto pořadí:

1. Orel Žďár

2. Orel Nové Město na Moravě

3. Vepřová I.

4. Polaris Velká Losenice

5. Vepřová II.

 

V kategorii starších (žáci bez rozdílu věku navštěvující ZŠ)

O pohár Klubu křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice bylo konečné umístění týmů:

1. FC Losenice

2. TJ Velká Losenice

3. SK Vepřová

4. Sázava

5. FC Velká Losenice

6. Orel Žďár

7. Zrt má 50 (Přibyslav)

 

Turnaje se zúčastnilo kolem 110 dětí a 25 vedoucích, dík organizátorům, rozhodčím a pomocníkům i ženám a děvčatům, které se staraly o občerstvení.

Při závěrečném nástupu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků obou kategorií s předáním pohárů, diplomů a věcných cen.

 

10. FARNÍ KNIHOVNA – NABÍDKA VIDEOKAZET

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík všem knihovnicím za jejich službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

O farním shromáždění a pouti nabízíme zájemcům za dobrovolný příspěvek (bude použit k nákupu nových knih) videokazety, na kterých jsou natočené nejrůznější vědomostní a poučné pořady z 90.let 20.st., které jsou zajímavé pro jednotlivce, nemají však místo ve farní knihovně.

O farním shromáždění je možné zakoupit knihu Katolická církev v proměnách času, jejímž autorem je duchovní správce. Cena knihy je 200 Kč.

 

11. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o zdařilém průběhu slavností v naší farnosti – 1. sv. přijímání a svátosti biřmování v Havlíčkově Borové.

V loňském roce jsme poprvé ubytovali poutníky pěší pouti do Slavkovic v rodinách, což jistě bylo příležitostí k navázání nových přátelských vztahů .

I letos duchovní správce přislíbil (a pastorační rada s tím souhlasí) ubytování poutníkům

(z 2.8. na 3.8.2012). Pastorační a ekonomická rada by uvítala, kdyby i z naší farnosti se někteří této pěší pouti zúčastmili.

Duchovní správce též informoval o poutní bohoslužbě v červnu ve Slavkovicích.

Duchovní správce poděkoval všem, kteří přišli na zastupitelstvo obce Velká Losenice.

Dojem z jednání je takový, že zastupitelé Katolický dům vrátit nechtějí. Nikdo z nich z takového rozhodnutí nemá prospěch (provoz Katolického domu je dle jejich vyjadřování ztrátový, nikdo ze zastupitelů z něj nemá osobní či jiný prospěch) jen to zatěžuje svědomí zúčastněných, kteří se z toho budou v okamžiku smrti zodpovídat před Bohem.

 

12. PRÁCE A OPRAVY

 

Práce uskutečněné v červnu

Velká Losenice

  • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela
  • kamenný chodník k Lurdské jeskyni
  • „stůl“ pod lípou ve farním areálu

 

Havlíčkova Borová

  • posekání a odvezení trávy v areálu fary
  • přípravy na svátost biřmování
  • úklid fary a kostela

 

Práce na červenec

 

Velká Losenice

  • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela
  • odvezení drtě a písku

 

Havlíčkova Borová

  • posekání a odvezení trávy v areálu fary

 

13. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2012-2013. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

14. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I.turnus– 1.- 4.tř.– ve dnech 14.7.–21.7.2012

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 21.7.- 28.7. 2012

Cena tábora je 1 300 Kč. Ještě je možné se přihlásit u Marty Králíčkové

 

15. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 6.6.2012 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku.

Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, za Křesťánka , básničky dětí při májových pobožnostech ve všech obcích farnosti, za přípravu dětí na přijetí svátostí.

Katecheta a katechetky odevzdali vyplněné výkazy.Probírala se i příprava letního dětského tábora, fotbalového turnaje žactva.

Katecheté se společně s duchovním správcem zamýšleli, jak přivádět rodiče dětí připravujících se na přijetí svátostí k vědomí důležitosti farního společenství a jak řešit situace, kdy rodiče po absolvování přijetí svátostí odhlásí dítě z hodin náboženství (známka totálního nepochopení života z víry v církevním společenství).

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady