Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. května 2022

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

5/22

250/1023

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Lánová, F.Mach, Ing.V.Růžičková, Z.Nedělka, M.Vytlačil

Havlíčkova Borová: V.Štefa, P.Stránský

Omluveni: R.Sobotková, M.Králíčková, L.Špačková, P.Blažek, J.Hájková, Ing.J.Nevole, M.Danielová

 

Pastorační a ekonomická rada popřála panu Janu Uttendorfskému z Velké Losenice  k významnému životnímu  jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání.

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Sbírka na seminář

4. Vepřová – setkání rodáků

5. Vepřová – pouť

6. Pouť v Havl. Borové

7. Pouť v Peršíkově

8. Pouť v Oudoleni

9. Témata na nástěnky

10. Hodnocení ministrantů

11. Farní pouť ke sv. Anně

12. Postní pokladničky

13. Fotbalový turnaj

14. Letní tábor

15. Přípravy na 1. sv. přijímání

16. Den matek – setkání

17. Práce a opravy

18. Zprávy z biskupství

 

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě  vyjádřila pastorační a ekonomické rada poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy, služeb a účastnili se slavení velikonočních svátků, za hojnou účast na bohoslužbách Velikonočního třídenní, na velikonoční adoraci od Zeleného čtvrtku do Vzkříšení a ranních chválách na Velký pátek.

Poděkování všem, kteří přijali sv. pomazání nemocných a všem jejich blízkým, kteří jim tuto svátost zprostředkovali. Dík také všem, kteří přistoupili k velikonoční svátosti smíření.

Děkujeme všem, kteří v jednotlivých obcích farností vedli křížové cesty a všem účastníkům.

Dík biřmovancům za vedení křížové cesty na Velký pátek (připravení si jednotl. zastavení).

Poděkování  patří také všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,  ministrantům, varhaníkům , zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici farní knihovny, za postní a velikonoční výzdobu presbytáře, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za přípravu na dětské eucharistické oběti, za hudební doprovod. Dík za uskutečnění pěší farní pouti ze Slavětína na poutní místo Sopoty (přes 30 účastníků), manželům Sobotkovým za organizaci. Poděkování za májovou pobožnost a vzpomínku na Aloise Sobotku u kříže, kde padl 5.5.1945. Dík za organizaci paní Evě Pospíchalové a účastníkům (cca 60). Dík za vedení a účast na májových pobožnostech ve všech obcích farnosti.

Pán Bůh zaplať všem, kteří se pravidelně modlí modlitbu Anděl Páně (v době velikonoční Raduj se, Královno nebeská…), také všem zapojeným do modlitby živého růžence za posilování duchovního společenství farnosti a maminkám za modlitební společenství.

Děkujeme za provedené brigády.

Poděkování všem za Vaše modlitby a všem za jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 3. června 2022 v 19.30.

 

4. SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

8. května 2022.


5. VEPŘOVÁ – MŠE SV. – setkání rodáků a žehnání hasičského auta

sobota 28.5. v 10.00.


5. POUŤ VE VEPŘOVÉ

12. června 2022 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

6. POUŤ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

19. června 2022 – eucharistická oběť v 9.30 hod.


7. POUŤ V PERŠÍKOVĚ

29. května 2022 – eucharistická oběť v 9.30 hod.

 

8. POUŤ V OUDOLENI

11. června 2022  eucharistická oběť v 17.00 hod.


9. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Panna Maria (květen), Seslání Ducha Svatého, Nejsvětější Trojice,  Slavnost Těla a Krve Páně.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 2.4.2022-  5.5.2022

1. Josef Dvořák

2. Jan Havlíček

3. Jakub Lacina

4. Radim Sobotka

5. Marek Sobotka

6. Vojtěch Pibil

7. Jakub Uttendorfský

8. Jan Uttendorfský

9. Filip Hošek

10. David Bratršovský

11. Kryštof Černý

12. Jiří Uttendorfský

13. Tomáš Polreich

14. Adam Pibil

15. Filip Lacina

16. Filip Sobotka

17. Luboš Bratršovský

18. Štěpán Čejka

19. Miloslav Bratršovský

20. Matěj Sobotka

21. Tomáš Sobotka

22. Ctibor Křepinský

23. Vít Peksa

24. Patrik Špinar

25. Josef Malý

Hodnoceno bylo 25 nejlepších

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 2.4.2022 – 5.5..2022

1. František Nevole

2. Jan Tonar

3. Vojtěch Štefa

4. František Bořil

5. Ondřej Dejmal

6. Vilém Nevole

7. Matěj Bořil

8. Jáchym Dejmal

9. Tadeáš Pertl

10. Radoslav Tonar

11. Pavel Štefa

12. Tomáš Cacek

13. Jan Štefa

14. Patrik Strašil

15. Vít Janáček

16. Pavel Janáček

17. Václav Štefa

18. Jaroslav Červenka

 

11. POUŤ KE SV. ANNĚ U POHLEDU

V neděli 15.5.2022 se uskuteční farní pěší a cyklo pouťk sv.Anně u Pohledu. Délka trasy je 21 km. Sraz pěších účastníků bude v  6:30 hod. v kostele Panny Marie Karmelské  v Sázavě, kde bude duchovní zahájení pouti. (možno se přidat v Přibyslavi před vlakovým nádražím v 9:00 hod.). Sraz účastníků na kole bude v   9:45 hod. u cyklostezky v Sázavě (možno se přidat  v Přibyslavi před nádražím v 10:30 hod.)

Mši svatou u Sv. Anny u Pohledu pro poutníky bude celebrovat P. Vojtěch Jiří Černý

v  13:00 hod. Zpáteční cesta – vlakem (odjezd z Pohledu v 15:10 hod.).

 

12. POSTNÍ POKLADNIČKY

V postních pokladničkách se vybralo ve Velké Losenici 21 000 Kč a v Havlíčkově Borové 10 000 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům za štědrost!

 

13. XIV. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice a Kolpingova rodina Velká Losenice  uspořádá XIV. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 4.6.2022 ve 2 kategoriích – mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2010 – či navštěvující příslušnou třídu) starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

Přihlášky odevzdávat pastorační asistentce Martě Králíčkové nebo Ing. Jaroslavu Pibilovi.

 

14. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové  ve dvou turnusech:

I.turnus –  ve dnech 2.7.–9.7. 2022

II. turnus – ve dnech 9.7.–16.7. 2022

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.

Cena tábora je 1700 Kč.

 

15. PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Pro děti farnosti Velká Losenice – ve středu 8.6. od 15.30 hod. se uskuteční pohovory dětí s duchovním správcem v Losíku.

Následovat bude v 17.00 hod. eucharistická oběť pro děti  a po ní od 17.45 hod. se uskuteční setkání rodičů s duchovním správcem v Losíku. V době tohoto setkání rodičů bude probíhat v kostele nácvik s dětmi na 1. sv. přijímání. Další nácviky se uskuteční ve středu (15.6. a   22.6.2022 ) před dětskou euch.obětí  od 16.00 hodin.

V sobotu 25.6. od 8.00-11.00 hod  ve zpovědní místnosti kostela sv.Jakuba ve V.Losenici – svátost smíření dětí a jejich rodinných příslušníků.

1.svaté přijímání je v neděli 26.6.2022 při bohoslužbě v 8.00 hod. Sraz dětí v Losíku v 7.30

Pro děti farnosti Havlíčkova Borová – ve čtvrtek   13.6. od 14.00 hodin na faře v H.Borové  proběhnou  pohovory dětí s duchovním správcem , od 15.45 hod. Na faře v Havl. Borové se uskuteční setkání rodičů s duchovním správcem.

V době tohoto setkání rodičů bude  probíhat v kostele nácvik s dětmi na 1. sv. přijímání.

Čtvrtek 23.6.  od 13.30  na faře v H.  Borové svátost smíření dětí a jejich rodinných příslušníků   (rodičů, sourozenců  kmotrů… )  + nácvik s dětmi na obřad 1. sv. přijímání.

1. svaté přijímání je v neděli 26.6. 2022 v 9.30 hod.

 

16. DEN MATEK – SETKÁNÍ V LOSÍKU

Pozvánka na setkání ke Dni matek, které se uskuteční v neděli 08.05.2022 od 14 hod.
ve farním středisku Losík.
Přijďte se chvíli zastavit, posedět s přáteli, ochutnat něco dobrého a vyrobit si něco pro potěšení. Vezměte s sebou tatínky a dědečky.

Všichni jste srdečně zváni!

 

17. PRÁCE A OPRAVY

Práce na květen – Velká Losenice

– postavení trampolíny

– opravy střechy fary – výměna a nátěr šindele

– oprava vstupních vrat

– výměna části plotu u farní zahrady

Práce na červen – Havlíčkova Borová

příprava úpravy presbytáře v kostele

 

18. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– směrnice ve věcech správy církevního majetku

– aktuality z Katechetického a pedagogického centra

– ceny energií a rozpočty farností

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Prožij prázdniny v Boží blízkosti a pojeď na tábor!

Letos se na Tebe těší

MALÝ PRINC

Týden plný Božího slova, zábavných aktivit a her!

2.7.-9.7. nebo 9.7.-16.7. 2022 na faře v Havlíčkově Borové

Přihlášky najdeš v kostele u vchodu,

vyzvedneš si je u Marty Králíčkové,

nebo zde na farních stránkách.