Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. ledna 2017

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Králíčková, J.Uttendorfský, M.Vytlačil, M.Sobotka, J.Uttendorfský, R.Sobotková, J.Zach, M.Danielová, Ing.V.Růžičková, M.Lánová, L.Špačková,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa, Ing.J.Nevole,

 

Omluveni: P.Malý, Z.Nedělka, F.Nevole, P.Stránský,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zúčastnili přípravy a důstojného slavení vánočních svátků – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům , ministrantům, varhaníkům ,chrámové schole, skupině Liberi Dei, Vis angeli, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za vánoční stromky, dík za jejich ozdobení, dík za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Dík za vánoční koncert panu varhaníkovi a schole Vis angeli.

Panu Zdeňku Nedělkovi a Ing. Josefu Nevolovi za zajištění betlémského světla do jednotlivých obcí farností.

Díky knihovnici Růženě Sobotkové za péči o doplňování knih a provoz farní knihovny.

Společnou radost prožíváme se všemi, kteří se připravili na svátky vánoční přistoupením ke svátosti smíření.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

Děkujeme i všem dárcům vánoční sbírky ve Velké Losenici na stavbu kaple v Sázavě – celkem se během Vánoc vybralo (včetně kasičky) 55 000 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům! ,

Dík Andree Zachové a rodině Zachové za výstavu betlémů a všem, kteří betlémy zapůjčili.

Dík i za „venkovní betlém“ .

 

.2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 3. února 2017 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 18.ledna 2017 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI

ADORACE – 29.ledna 2017

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Uvedení Páně do chrámu, sv.Tomáš Akvinský

sv.Anežka Římská, sv.František Saleský

 

6. SVÍČKY NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Svíčky na svátek Uvedení Páně do chrámu budou k zakoupení v hlavním vchodu před začátkem bohoslužby. (1 ks = 15 Kč) .

 

7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Inventarizační komise ve složení J.Uttendorfský, J.Zach, J.Uttendorfský, Z.Nedělka M.Králíčková provedla inventarizaci i s oceněním ke dni 31.12.2016. Díky.

 

8. XIII. SPOLEČENSKÝ VEČER V LOSÍKU

V pátek 30.12.16 se v krásné atmosféře uskutečnil již XIII. společenský večer pro všechny generace společně pořádaný farností.

Hudbu obstaral pan Petr Malý na klávesy a Liberi Dei.

Je zřejmé, že společenský večer si našel již své pravidelné účastníky, což nás těší.

Dík za toto neformální a lidsky hřejivé setkání.

 

9. OBSAH ZPRÁV Z PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY ROČNÍKU 2016

Obsah zpráv z pastorační a ekonomické rady za rok 2016 bude přílohou únorových zpráv.

 

10. OSVĚTLENÍ V KOSTELE

Na dotazy týkající se praskání světel v kostele duchovní správce odpovídá :

Od doby instalování nových světel jsme na inkasu za elektřinu ušetřili přes 22 000Kč. Můžeme říci, že se světla již zaplatila.Vadná světla nám na reklamaci bez problémů mění. Protože však je poruchovost asi celé série, jednáme o kompletní výměně za novější typ (rozdíl doplatíme).

 

Součástí zpráv byly také dokumenty:

VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTÍ VELKÁ LOSENICE A HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2016

Farní pastorační plán pro rok 2017 pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová

  

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady