Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. listopadu 2015

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Danielová, M.Králíčková, Ing.V.Růžičková, R.Sobotková, L.Špačková, M.Lánová, Z.Nedělka,M.Vytlačil, J.Uttendorfský, M.Sobotka,

Farnost Havlíčkova Borová : F.Nevole,  V.Štefa

 

Omluveni:

Ing.J.Pibil, P.Stránský, P.Blažek, Ing.J.Nevole,

 

Jako hosté se pastorační a ekonomické rady zúčastnily i pozvané manželské páry farnosti, protože součástí byla diskuse o synodě rodin.

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří organizovali a modlili se v jednotlivých obcích v  říjnu modlitbu  růžence, modlitbu živého růžence a Anděl Páně.

Děkujeme za organizaci a účast na slavnosti výročí posvěcení kaple ve Vepřové a za modlitby a účast na Národním eucharistickém kongresu v Brně.

Při sbírce na misie jsme vybrali ve Velké Losenici částku  7 231  Kč a v Havlíčkově Borové

4 802  Kč.  Ve Vepřové jsme vybrali při posvícení  3 915 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,

scholám Vis angeli a Liberi Dei, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi,

za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu,

za úklidy kostel, maminkám pak za velký úklid Losíka před posvícením.

Dík za pravidelné setkávání maminek s dětmi, schůzky ministrantů .

Dík ochotným brigádníkům v obou farnostech.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek  4. prosince 2015

3.KATECHETICKÉ setkání

středa – 16. prosince 2015  v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

15. listopadu  2015

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Ježíše Krista Krále, advent, sv.Anežka Česká,

sv.Mikuláš

6. INTENCE

Intence na příští rok budou přijímány od 1.neděle adventní (29.11.15) po bohoslužbách v sakristii.  Prosím o ohleduplnost  a formulování intencí v takové délce (do 1 krátké řádky), aby se vešly na ohlášky. Přede mší sv. je možné přinést doplněnou intenci na jakoukoliv délku. Děkuji. Počet daných intencí není omezen!

Číst čtení a přinášet obětní dary je nabídka ne povinnost. Při středeční eucharistické oběti bývá intence za děti a mládež farnosti, v případě aktuální potřeby či přeplněnosti je možné vzít na jiný úmysl.

 

7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Pastorační výbor se souhlasem pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice jmenoval inventarizační komisi  ve složení:

předseda – Jiří Zach,

členové –  Miroslav Vytlačil, Zdeněk Nedělka, Marta Králíčková, Jan Uttendorfský (V.L.)

Tato komise již  pod vedením faráře a příslušných norem vydaných  Biskupstvím královéhradeckým provádí oceňovaní majetku Římskokatolických farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová všech položek evidovaných v inventárním seznamu, který bude aktualizován k 31.12.2015.

 

8. ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

První neděli adventní mají farníci možnost přinést své rodinné adventní věnce. Adventní věnce budou žehnány po scénce dětí při nedělní bohoslužbě  29.11.15  v 8.00 hod. ve Velké Losenici a v 9.30 hod. v Havlíčkově Borové.

Duchovní správce žádá, aby věnce zachovávaly základní symboliku včetně barev (věnec převážně zelený, svíce fialové). Adventní věnec do presbytáře a Losíka  zajistí pastorační asistentka Marta Králíčková.

 

9. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Organizací tříkrálové sbírky 2016 v našich farnostech byla pověřena pastorační asistentka Marta Králíčková, která zkontaktuje pomocníky v jednotlivých obcích.

V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou  budou osloveni loňští i další dětští herci pro hru Čtvrtý z mudrců, která bude v lednu 2016 hrána v Sázavě. Zamýšleli jsme se i nad způsobem oslovení a pozvání okolních farností . Zajistí duchovní správce s místopředsedou pastorační  a ekonomické rady a  pastorační asistentkou.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je  za období  1.10.2015 –  4.11.2015

 

1. Matěj Bořil (1-2)

2. František Bořil   (1-2)

3-4. Pavel Janáček (3-4)

3-4. Vít Janáček  (3-4)

5-7. Jan Štefa  (5-6)

5-7. Vojtěch  Štefa (5-6)

5-7. Václav  Štefa (7)

8. Vojtěch Ondráček (11)

9. Patrik Strašil (8-9)

10. Michal Strašil (8-9)

11. Ondřej Dejmal (10)

12. Tomáš Cacek (12)

13-15. Robin Solnička (13-15)

13-15. Martin Solnička (13-15)

13-15. Martin Ondráček (13-15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 1.10.2015 – 4.11.2015

 

1-2. Filip Lacina (4-5)

1-2. Jakub Lacina (4-5)

3. Adam Pibil  (1-2)

4  Vojtěch Pibil (1-2).

5. Vojtěch  Lacina (13)

6. Miloslav Bratršovský (16)

7. Pavel Pospíchal  (14)

8. Matěj Sobotka (-)

9. Martin Sysel (17)

10. Martin Lempera (15)

11. Martin Mužátko (19)

12. Vojtěch Špinar (7)

13. Jakub Blažek (18)

14. Václav Peksa (-)

15-16. Radim Sobotka  (10-11)

15-16. Marek Sobotka (10-11)

17. Kryštof Černý (6)

18. Jan Uttendorfský nejml. (8-9)

19. Ondřej Augustin (-)

20. Jaroslav Weishaupt (-)

 

Hodnoceno bylo 20 nejlepších (ze 43 ministrantů)

 

11. SETKÁNÍ  SENIOREK A SENIORŮ

Pozvánka na přátelské setkávání seniorek a seniorů od středy 11.11.2015 ve 13.00 hod. v Losíku. Letošní téma je Boží milosrdenství.Upřímně se těší p.Marta Nedělková s ostatními.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

Pan varhaník zpracoval a předal přehled zpěvu žalmů na následující liturgický rok pro obě farnosti. Děkujeme. Též připomenul nácviky na půlnoční.

Pastorační a ekonomická rada zve všechny zájemce na přednášku pana Ing.Pavla Jajtnera Islám a imigranti, která se uskuteční v neděli 15.11.2015 v 15.00 hod. v Losíku.

V sobotu 7.11.15 se naši ministranti zúčastní diecézního školení ministrantů v Nížkově.

Ve čtvrtek 5.11.15 se naši katecheté zúčastnili vikariátního setkání katechetů v Havlíčkově Brodě, pastorační asistentka M.Králíčková podala past.radě o setkání zprávu.

Ve čtvrtek se také v Sázavě sešli zástupci spolku Karmel z.s. (jehož součástí je i Římskokatolická farnost Velká Losenice – zastoupená farářem) a rozhodli o dalších krocích při přípravě stavby kaple.

Po skončení oficiální části setkání past.a ekon.rady se uskutečnilo (za účasti členů rady) setkání s pozvanými manželskými páry. Téma: Jak jasně a srozumitelně vysvětlit dospívajícím, rozdíl „chodí-li“ s věřící (m) či nevěřícím – priorita hodnot života.

Poté duchovní správce seznámil přítomné s dosud známými dokumenty synodu o rodině.

 

13. PRÁCE A OPRAVY

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci.

Práce za říjen – Velká Losenice

  • napuštění penetrací nového šindele
  • zpracování palivového dřeva z farního lesa
  • posekání trávy v areálu fary a kostela
  • dokončení části opravy střechy fary

 

Práce na listopad – Velká Losenice

  • oprava vrat do farního areálu
  • úklid farní půdy po opravě střechy

 

Práce za říjen – Havlíčkova Borová

  • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela

 

Práce na listopad – Havlíčkova Borová

  • zateplení stropu Vitusu
  • výroba  nových vrat do areálu dvora vedle farní stodoly.

13. EKONOMICKÉ INFORMACE

Pastorační a ekonomická rada projednávala opravy na příští rok, dodělání lavic v kostele, zpovědní místnost  a další.

Také jednala o návrhu starosty obce Velká Losenice o nabídce opravy hřbitovní zdi a souhlasí se stanoviskem p. faráře, že obec, jako uživatel hřbitova, nechá zpracovat projektovou dokumentaci a pak po obhlídce místa s památkáři, se rozhodne o optimální variantě opravy.

Pan farář též požádal pana starostu, zda by se obec ujala vyčištění lesa proti hřbitovu (neboť za spravování hřbitova obcí, tento sloužil jako skládka ze hřbitova. Pan starosta s návrhem souhlasil. Bude provedeno po obhlídce místa.

Děkujeme panu J.Uttendorfskému a p. Stanislavu Špačkovi za uklizení farního lesa po těžbě.

14. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • reedice Českého misálu (již dodán farnostem)
 • milost odpustků pro poutní místo Malé Svatoňovice – od 1.11.2015 do 28.září 2016 při prožívání jubilejního roku 300 let od vzniku
  • částečné odpustky pro farní a poutní kostel Sedmi radostí P.Marie v M.Svatoňovicích
  • návštěva kostela s modlitbou Otčenáš, Věřím v Boha, přijetí sv.smíření, sv.eucharistie, modlitba na úmysl papeže.
  • Plnomocné odpustky – hlavní pouť 15. srpna 2016 nebo následující neděli,
  • 1x za rok v den, který si zvolí sám věřící
  • pokaždé, když se zúčastní společné pouti, která se na tomto místě koná.
  • To vše za splnění obvyklých podmínek
 • informace o Světovém dni mládeže v Krakově 2016
 • Dokument o směřování katecheze a náboženského vzdělávání
 • Den Bible – 15.listopadu 2015
 • poděkování za sbírku na charitu

 

 

 

 

Marta Králíčková  v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář   v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady