Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. prosince 2019

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

12/19

225 / 916

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Sobotka, M.Králíčková, J.Uttendorfský, M.Danielová, P.Malý, M.Lánová, R.Sobotková, Z.Nedělka, Ing.V.Růžičková, M.Vytlačil

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, P.Stránský

 

Omluveni: J.Zach, F.Mach, L.Špačková, V.Štefa, J.Hájková, F.Nevole,

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání past.a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Vánoční sbírka

5. Témata na nástěnky

6. Adventní sv. smíření

7. Pořad vánočních bohoslužeb

8. Organizace vánočních svátků

9. Tříkrálová sbírka

10. Farní knihovna

11. Adventní koncert

12. Katechetické setkání

13. Čtvrtý z mudrců,

14. Společenský večer

15. Ekonomické informace

16. Výstava betlémů

17. Celoroční vyhodocení ministrantů

18. Internetové stránky

19. Pastorační formace

20. Zprávy z biskupství

Vánoční přání

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval jsme určili modlitbu breviáře o vánočních svátcích – na Boží Hod a Nový Rok, následovalo poděkování za účast na adventním zamyšlení pana

Ing. Jiřího Šenkýře, za jednotlivé liturgické služby – za bohoslužby slova, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),  žalmistům, chrámovému sboru, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování za zájem o brožury ADVENT.

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se modlí v jednotlivých obcích modlitbu živého růžence a modlitbu Anděl Páně. Také všem adorujícím při adoraci.

Dík za modlitby matek a setkávání seniorek, za pravidelně vedené schůzky ministrantů.

Dík panu J. Kamarádovi za celoroční starost o seřizování věžních hodin a panu M. Vytlačilovi za starost o  světla v kostele. Dík panu varhanářovi J. Karlovi za údržbu a opravy varhan.

Dík ze vedení knihovny a dodržování výpůjční doby knihovnici Růženě Sobotkové. Poděkování za výuku náboženství ve všech školách našeho farního svazu a za hudební doprovod středečních bohoslužeb .

Při sbírce na plošné pojištění jsme vybrali ve V. Losenici částku 2 242 Kč a v Havl. Borové  1 988 Kč. Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

– pátek 10. ledna 2020


3.KATECHETICKÉ setkání

– středa  15.1.2020 v 16.00 hod. v Losíku


4. VÁNOČNÍ SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI

24.12.2019 a 25.12.2019

V. Losenice – šindel na faru, oprava zdí  H. Borová – Vitus – 1.patro


5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Vánoce, Křest Páně, Zjevení Páně


6. ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

Příležitost k přistoupení k adventní svátosti smíření bude v sobotu 14.12.2019 od 8.00 hod do 11.00 hod. v kostele sv.Jakuba  ve Velké Losenici. Udělovatelé svátosti: P. Pavel Sandtner a P. Pavel Seidl. V Přibyslavi je sv. smíření 14.12.2019 od 13.30-15.30 hod.

 

7. POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH

Velká Losenice       Havlíčkova Borová

24.12.19 Slavnost Narození Páně             22.00 hod.                17.00 hod.

25.12.19 Boží Hod Vánoční                  8.00 a 11.00 hod.           9.30 hod.

26.12.19 Svátek sv. Štěpána               8.00 a 11.00 hod.           9.30 hod.

29.12.19 Svátek Svaté Rodiny             8.00 a 11.00 hod.           9.30 hod.

31.12.19 Na poděkování                         18.00 hod.                 15.00 hod.

1.1.2020 Slavnost Matky Boží, Panny Marie  8.00 a 11.00 hod.     9.30 hod.

 

8. ORGANIZACE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Stromky zajistí p. J.Zach, výzdoba stromků a betléma bude 23.12.19 od 8.00 hod. – zajišťuje J.Uttendorfský a J.Uttendorfský.

Zpěv a hudební doprovod o svátcích včetně zpěvu žalmů a antifon zajistí pan varhaník Petr Malý v součinnosti s chrámovou scholou a po schválení duchovním.Nácvik ministrantů na svátky a rozdělení služeb zajistí J.Uttendorfský Ing.J.Pibilem, nácvik 23.12.19 od 9.00 hod v kostele.

Lektorskou službu a přípravu přímluv zajistí  p. J.Uttendorfský.

Betlémské světlo zajistí p. Z.Nedělka, bude v sínici v kostele sv. Jakuba st. ve V. Losenici 24.12.19 7.30-15.00 hod., v H. Borové v kostele  9.00-10.30, v M. Losenici v kapli Nanebevzetí Panny Marie 9.00-10.00 hod., v Sázavě v kapli Panny Marie Karmelské v době 9.00-10.00 hod., ve Vepřové v kapli Nejsvětější Trojice 9.00-10.00 hod., v Pořežíně v kapli Panny Marie 9.00-10.00 hod., v Oudoleni v kapli Navštívení Panny Marie 9.00-10.00.

Rozpis úklidu sněhu byl stanoven na měsíce prosinec a leden.


9. FARNÍ KNIHOVNA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Farní knihovna ve Velké Losenici bude 23.12., 24.12., 25.12.2019 a 1.1.2020 zavřena.


10. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Koledníci Tříkrálové sbírky budou chodit ve všech obcích našeho farního svazu v sobotu 4.1.2020. Organizací je pověřena pastorační asistentka Marta Králíčková.

 

11. ADVENTNÍ KONCERT

Dne 14.12.19 od 16.00 hod. se uskuteční v kostele sv. Jakuba st. adventní koncert.

Bližší informace a program na plakátech.

Zpívání koled v kapli Panny Marie Karmelské v Sázavě se uskuteční 23.12.2019 v 16.00.

12. katechetické setkání

Ve středu 27.11.19 se v Losíku ve V. Losenici uskutečnilo další z pravidelných kat. setkání. Probírala se organizace vedení adventních sobot, Tříkrálová sbírka a hra Čtvrtý z mudrců a dále běžné záležitosti týkající se výuky náboženství s důrazem na adventní dobu a adventní kalendáře. Duchovní správce poděkoval všem katechetkám za jejich náročnou službu. Katechetky byly pozvány na společenský večer v Losíku.

 

13. HRA ČTVRTÝ Z MUDRCŮ – ZKOUŠKA

První zkouška na hru Čtvrtý z mudrců bude v Krucemburku před farou v sobotu 28.12.2019 od 9.00 hod. Po nácviku budou rozděleny kostýmy.

Generální zkouška bude v sobotu 4.1.2019 od 9.00 hod v Krucemburku. Účast herců je důležitá!

Hra Čtvrtý z mudrců bude hrána v neděli 5.1.2020 v Krucemburku od 14.00 hod.

Dobrovolné dary budou určeny na kapli v Sázavě.

14. SPOLEČENSKÝ VEČER PRO VŠECHNY GENERACE

Pastorační a ekonomická rada farnosti, Klub křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice a Kolpingova rodina zvou všechny farníky na předsilvestrovský večer pro všechny generace v Losíku v pondělí 30.12.19 od 19.00 hod.

Těšíme se na vás!

 

15. EKONOMICKÉ INFORMACE

Duchovní seznámil pastorační a ekonomickou radu s tím, že vyúčtování příspěvků od obcí na rok 2019 bylo uskutečněno  a předáno s podanými žádostmi na rok 2020.

Pastorační a ekonomická rada  souhlasí se směnou pozemků s obcí Velká Losenice realizovaných prodejem a koupí – pozemky v lokalitě cesty ke hřbitovu.

 

16. VÝSTAVA BETLÉMŮ A BIBLÍ

Vážení farníci, chceme v předvánočním týdnu zopakovat loňskou výstavu betlémů, o kterou byl velký zájem nejen z řad farníků a lidí širšího okolí, ale i školních a předškolních dětí.

Výstava proběhne od 15.-20.12.2019 prostorách farního střediska LOSÍK.

Prosíme vás tedy opět o zapůjčení vašich betlémů, které můžete přinášet v týdnu od 10.-15.12. do sakristie farního kostela před každou mší svatou (prosím, sledujte ohlášky v tomto týdnu).V případě zájmu o spolupráci nebo informace pište na zachovaandrea@seznam.cz nebo volejte na telefonní číslo 736 442 992.

Vstupné dobrovolné.

Současně bude v Losíku také výstava biblí.

Předem děkujeme za vaši pomoc a ochotu. Mgr. Andrea Zachová

 

17. CELOROČNÍ VYHODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Havlíčkova Borová

Zahrnuje celý církevní rok 2018/2019 (v závorce loňské umístění)

1. Vít Veselý (1)           Havl. Borová

2. Matěj Bořil (2)          Vepřová

3. Jan Tonar (-)            Havl. Borová

4. Jáchym Dejmal (11) Havl. Borová

5. František Bořil (6)    Vepřová

6. Pavel Štefa (5)          Vepřová

7. Pavel Janáček (7)     Vepřová

8. Jan Štefa (10)           Vepřová

9. Vít Janáček (3)          Vepřová

10. Vojtěch Štefa (8)     Vepřová

11. Tomáš Cacek (12)       Slavětín

12. Patrik Strašil (4)         Oudoleň

13. Václav Štefa (13)        Vepřová

14. Radoslav Tonar (-)       Havl. Borová

15. Ondřej Dejmal (9)       Havl. Borová

16. František Nevole (-)     Havl. Borová

17. Jaroslav Červenka (-)   Havl. Borová

18. Radim Solnička (14)     Havl. Borová

 

Velká Losenice

Zahrnuje celý církevní rok 2018/2019 (v závorce loňské umístění)

1. Josef Dvořák (5)                V. Losenice

2. David Bratršovský (1)       V. Losenice

3. Luboš Bratršovský (3)       V. Losenice

4. Filip  Lacina (4)                  Sázava

5. Vojtěch Špinar (14)           V. Losenice

6.  Filip Hošek (17)                V. Losenice

7.  Jakub Lacina (2)               Sázava

8.  Miloslav Bratršovský (8)  V. Losenice

9.  Tomáš Polreich (7)           V. Losenice

10. Kryštof Černý (10)           V. Losenice

11.  Adam Pibil (9)                   M. Losenice

12.  Jan Havlíček (31)               V. Losenice

13. Jan Uttendorfský (21)         Sázava

14. Tomáš Sobotka (12)            Sázava

15.  Radim Sobotka (24).          Sázava

16.  Václav Peksa (19)              V. Losenice

17.  Vojtěch Pibil (11)               M. Losenice

18.  Vít Peksa (26)                    V. Losenice

19.  Jakub Uttendorfský (20)     Sázava

20.  Jiří Uttendorfský (18)         Sázava

21.  Jiří Wasserbauer (-)           V. Losenice

22. Marek Sobotka (16)            Sázava.

23. Jakub Blažek (15)               V. Losenice

24. Matěj Sobotka  (22)            M. Losenice

25. Ctibor Křepinský (32)          M. Losenice

26.  Vojtěch Lacina (6)             Sázava

27.  Ondřej Dvořák (25)           V. Losenice

28.   Jan Dobrovolný (13)         V. Losenice

29.   Ondřej Vytlačil (23)          M. Losenice

30. Tomáš Novotný (27)           V. Losenice

31.  Petr Zach (-)                     V. Losenice

32.  Jiří Zach (37)                    V. Losenice

33. Jakub Wasserbauer  (-)       V. Losenice

34.  Petr Němec (29)               Vepřová

35.   Martin Němec  (35)          Vepřová

36.  Tobiáš Tonar (36)              V. Losenice

37.   Pavel Pospíchal (30)         Sázava

38.   Matyáš Zacha (-)              V. Losenice

39.   Petr Bureš (-)                   V. Losenice

40.  Daniel Musil (33)               Pořežín

41. Lukáš Jonák (-)                  M. Losenice

Štěpán Konfršt                   Vepřová

Radek Křesťan                    Vepřová

 

Je radostí celé pastorační a ekonomické rady farního svazu vědět, že bylo celkem hodnoceno 43 ministrantů ve V. Losenici a 18 ministrantů v H. Borové, a mimoto u oltáře přisluhovali další nehodnocení akolyté a ministranti a ministrantky!

Děkujeme za pomoc s vedením ministrantů Janu Dobrovolnému. Modleme se jako farní společenství za ministranty, je známo, že při této službě u oltáře se rodí kněžská povolání. Každý rok někteří starší ministranti končí a je potřeba, aby noví mladí začínali.

 

18. INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI

Poděkování panu Ing. Milanu Lemperovi za mnohaletou obsluhu internetových stránek farnosti.

Tuto službu nyní přebírá Jan Špaček.

Během uplynulých let docházelo k významnému a trvalému zvýšení počtu návštěvníků internetových stránek farnosti.

Každá pravidelná služba je daleko náročnější než jednorázové nasazení.

 

19. PASTORAČNÍ FORMACE

Ke konci letošního roku rezignoval z osobních důvodů (pracovní vytížení, stavba rodinného domu) na členství v pastorační radě pan František Nevole. Dík za veškerou práci a pomoc.

V souladu se stanovami a výsledky voleb jej v pastorační radě nahradí pan Ing. Josef Nevole.

 

Na základě návrhu a po schválení všemi členy spolku Karmel Sázava z.s. doporučila a schválila pastorační a ekonomická rada farního svazu žádost duchovního správce o povýšení kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě na filiální (případně poutní) kostel.

Ve zdůvodnění jsou uvedeny pravidelné bohoslužby s velkým počtem účastníků i všechny pravidelné duchovní aktivity (májové, křížové cesty, růženec, modlitby matek, adorace, koncerty apod) a počet poutních zájezdů, které navštívily kapli v uplynulém roce.

Žádost bude odeslána diecéznímu biskupovi.

 

20. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– Tříkrálová sbírka

– Hradec Králové bude místem celostátního setkání mládeže v létě 2021

– program Aktivizace života farnosti

– nový web s programem citové a sexuální výchovy https://citovavychova.cz

– publikace Stáří v bibli (pomůcka k formaci seniorů)

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady