Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. října 2017

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Králíčková, R.Sobotková, Ing.V.Růžičková, J.Uttendorfský, M.Vytlačil, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Lánová, L.Špačková, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová: V.Štefa, P.Blažek,

Omluveni: M.Sobotka, P.Stránský,F.Nevole, Ing.Josef Nevole, M.Danielová,

 

Pastorační a ekonomická rada na začátku svého setkání popřála místopředsedovi pastorační a ekonomické rady panu Ing.Jaroslavu Pibilovi k  40. narozeninám Boží požehnání, ochranu a pomoc.

V neděli po modlitbě růžence v Sázavě popřáli členové pastorační a ekonomické rady Boží požehnání, ochranu a pomoc panu Františku Ledvinkovi k 80.narozeninám.

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, růžence v jednotlivých obcích farnosti a modlitby Anděl Páně. Poděkování za zdařilý cyklovýlet rodičů s dětmi na svátek sv.Václava. Při sbírce na církevní školství jsme vybrali ve Velké Losenici částku 4 850 Kč a v Havlíčkově Borové 2 675 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík rodičům za zájem o výuku náboženství a dětem, které navštěvují hodiny náboženství ve všech školách farního svazu. Poděkování panu varhanářovi Janu Karlovi ze Sázavy za opravu a naladění varhan. Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a dobrou činnost pro farnost. Poděkování panu J.Wasserbauerovi a panu J.Uttendorfskému za vyspravení fasád fary před nátěrem, panu V.Novotnému za zprostředkování dotace od firmy Hettich.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 3. listopadu 2017

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 18.října 2017 v 16.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA MISIE

22 .ŘÍJNA 2017

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

růženec, slavnost Výročí posvěcení kostela, odpustky

slavnost Všech svatých, vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

6. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Vepřová – 22.10.2017 v 10.30 hod.

Velká Losenice – 29.10.2017 – 8.00 a 11.00 hod.

 

7. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 20.9.2017 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání. Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem a farnosti. Bylo zkontrolováno, že Občasník katechetického a pedagogického centra je zasílán všem katechetům , uzavření dohod o pracovní činnosti, zkontrolována docházka přihlášených dětí. Probíralo se zdůraznění modlitby růžence v měsíci říjnu, dále vydávání a objednávky Křesťánka, pozvánka na drakiádu a záležitosti týkající se výuky.

 

8. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 1.8.- 3.10.2017

1. Vít Veselý (9)

2. Matěj Bořil (5)

3. Pavel Janáček (7)

4-5. Michal Strašil (11)

4-5. Patrik Strašil (12)

6. Tomáš Cacek (10)

7. Vít Janáček (6)

8. Jan Štefa (1)

9. František Bořil (4)

10. Pavel Štefa (8)

11. Vojtěch Štefa (2)

12. Václav Štefa (3)

13. Ondřej Dejmal (13)

14. Jan Málek (14)

15. Radim Solnička (15)

 

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 1.8.- 3.10.2017

1. Josef Dvořák (20)

2 Jakub Lacina (2)

3. Filip Lacina (1)

4. David Bratršovský (10)

5. Miloslav Bratršovský (19)

6. Tomáš Polreich (5)

7. Jakub Uttendorfský (14)

8. Tomáš Novotný (-)

9. Jan Dobrovolný (-)

10. Filip Hošek (25)

11. Adam Pibil (4)

12. Vojtěch Pibil (3)

13. Vít Peksa (18)

14. Václav Peksa (16)

15. Jakub Blažek (17)

16. Ondřej Dvořák (24)

17. Jan Uttendorfský (15)

18. Kryštof Černý (11)

19. Jiří Uttendorfský (23)

20. Marek Sobotka (-)

21. Pavel Pospíchal (8)

22. Matěj Sobotka (12)

23. Luboš Bratršovský (-)

24. Šimon Hronek (-)

25. Ondřej Vytlačil (21)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

 

9. REKOLEKCE

Rekolekce na téma „ Život v radosti z daru víry“ – podle Evangelii gaudium

se uskuteční v sobotu 4.11.2017 přednášky ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v  kostele sv.Jakuba st.ve Velké Losenici.

Program:

8.00 – eucharistická oběť

8.45 – 1.přednáška – Pokušení úniku z krize víry (Ex 32,1-35)

9.45 – 2.přednáška – Realita je důležitější než idea (Mt 25,31-46)

10.45 – 3.přednáška – Čas je nadřazen prostoru (Jak 4,13-15, Kaz 3,1-8)

11.45 – společný oběd v Losíku

12.00 – Anděl Páně

12.05 – růženec

12.30 – dotazy, diskuse

12.45 – křížová cesta

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !

 

10. PASTORAČNÍ FORMACE

Hovořili jsme o dopisu signatářů papeži Františkovi „Synovské korekce propagovaných herezí“, dále o zapojení farníků do modlitby živého růžence v obcích farnosti, času bohoslužeb v pondělí (2x v měsíci bude ranní v 8.00 hod., 2x v měsíci večerní), o podstavci k soše sv.Jana Nepomuckého, která bude požehnána při ranní mši sv. na posvícení u kostela sv.Jakuba st.

 

11. PRÁCE A OPRAVY

Práce v září – Velká Losenice

 

  • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela, zřízení zpovědní místnosti

 

 

Práce na říjen – Velká Losenice

 

  • zřízení zpovědní místnosti, úklid farního hřiště

 

 

Práce v září – Havlíčkova Borová

 

  • nová okna v patře Vitusu, posekání a odvoz trávy v areálu fary

 

 

12. KARMEL SÁZAVA Z.S.

31.8.2017. Rozvoz a rovnání drtě frakce 4-8 mm pod dlažbu. Jeden brigádník. Cekem 3 hod.

1.9.2017. Rozvoz a rovnání drtě frakce 4-8 mm pod dlažbu. Jeden brigádník. Cekem 2,0 hod.

2.9.2017. Rozvoz a rovnání drtě frakce 4-8 mm pod dlažbu, rozvoz písku na spárování dlažby. František Ledvinka st. Cekem 9,0 hod.

Pokládka betonové dlažby. Kamil Sobotka, Marek Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Jan Uttendorfský nejm., Jakub Uttendorfský, Josef Uttendorfský, Pavel Pospíchal ml., Martin Daniel, Jaroslav Jaroš ml. Celkem 63 hod.

5.9.2017. Příprava podkladu pod dlažbu na části příjezdové silnice. 1 brigádník. 4 hod.

6.9.2017. Rozvoz a rovnání drtě frakce 4-8 mm pod dlažbu. Jeden brigádník. Cekem 3 hod.

7.9.2017. Rozvoz a rovnání drtě , spárování dlažby pískem. Jeden brigádník. Cekem 4,0 hod.

8.9.2017. Výkop rýhy pro uložení betonových obrub. Jeden brigádník. Celkem 2 hod.

9.9.2017. Pokládka betonové dlažby, osazení betonových obrub. K. Sobotka, M. Sobotka, J. Uttendorfský nejm., Jakub Uttendorfský, P. Pospíchal ml., M. Daniel, J. Jaroš ml. 35 hod.

11.9.2017. Příprava lešení na převoz. Jan Uttendorfský (Tomášek) V. Losenice, Josef Lodín Velká Losenice, Josef Kamarád st. V.Losenice, Jan Uttendorfský st. Celkem 12 hod.

12.9.2017. Příprava lešení na převoz. J. Uttendorfský (Tomášek) V. Losenice, J. Lodín V.L, J Kamarád st. Velká Losenice, Josef Wasserbauer V. Losenice, Jan Uttendorfský st. 15 hod.

13.9.2017. Převoz části lešení. Jan Uttendorfský (Tomášek) Velká Losenice, Oldřich Nechvíle Velká Losenice, Pavel Kamarád Velká Losenice, Jan Hošek st., Jan Uttendorfský st., Kamil Sobotka, Jan Jícha, Jaroslav Jaroš st. Celkem 16 hod.

14.9.2017. Montáž lešení. J. Uttendorfský (Tomášek) Velká Losenice, J. Wasserbauer Velká Losenice, Sáblík Pořežín, M. Daniel, J. Jícha, J. Uttendorfský st., J. Jaroš st. Celkem 42 hod.

15.9.2017. Převoz části lešení. Jan Uttendorfský (Tomášek) Velká Losenice, Jan Uttendorfský st., Martin Daniel, Jan Jícha, Jaroslav Jaroš st. Celkem 10 hod.

16.9.2017. Montáž lešení. J. Uttendorfský (Tomášek) V.L.,J. Uttendorfský st., M. Daniel,J. Jaroš st. Úprava střechy nad kněžištěm.K. Sobotka, J. Uttendorfský ml. Celkem 36 hod.

20.9.2017. Spárování zámkové dlažby. Jeden brigádník. Celkem 1 hod.

21.9.2017. Montáž lešení.Jan Uttendorfský st.,Martin Daniel, Jan Jícha,Jan Hošek st., Jaroslav Jaroš st. Spárování dlažby. František Ledvinka st., Jan Uttendorfský st. Celkem 27 hod.

22.9.2017. Spárování zámkové dlažby. Jeden brigádník. Celkem 1 hod.

23.9.2017. Schůzka s panem Kotíkem – dokončení střechy nad venkovním kněžištěm. Spárování zámkové dlažby. Jan Uttendorfský ml., Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský st., F. Ledvinka st. Celkem 6 hod.

26.9.2017. Montáž lešení. J.Jaroš st., J. Uttendorfský st., Martin Daniel, Jan Hošek st. 16 hod.

27.9.2017. Kamion – fasádní desky, spojovací materiál. Složení čelním nakladačem zajistila firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o.

28.9.2017. Vyměření roviny pro montáž fasádních desek. K.Sobotka, F. Ledvinka st. 2 hod.

29.9.2017. Spárování zámkové dlažby. Jeden brigádník. Celkem 5 hod.

30.9.2017. Dokončení části příjezdové komunikace (spárování, hutnění), úklid fasádních desek, montáž fasádních desek. Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Jaroslav Jaroš ml., Jan Karel, Tomáš Novák, Jiří Pokorný st., Marie Pokorná, František Ledvinka st. Celkem 49 hod.

Za měsíc září : 363 hod. Celkem 2 581 hod.

 

13. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

  • dopis Národního ředitele Papežských misijních děl
  • diecézní katechetické setkání – 4.11.2017
  • kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné

 

 

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady