Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. října 2023

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

9/23

263/1075

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Králíčková, J.Zach,  P.Malý, J.Mach,

Z.Nedělka, L.Špačková, M.Lánová, R.Sobotková, J. Uttendorfský ml., J.Burešová, J.Malý

Havlíčkova Borová: V.Štefa, P.Stránský, P..Blažek

Omluveni: Mgr.D.Musilová, Ing.V.Růžičková, J.Hájková, M.Sobotka

 

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání past.a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Sbírka na misie

5. Témata na nástěnky

6. Výr.posvěcení kostela

7. Rekolekce

8. Katechetické setkání

9. Hodnocení ministrantů

10. Pastorační formace

11. Práce a opravy

12. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada především vyjádřila poděkování paní Lánové za přivítání a pohoštění zasedání past.a ekon.rady při posvícení v Pořežíně,všem, kteří připravovali a zapojili se do liturgie (sázavská schola, varhaník, ministranti, akolyté) při slavnosti výročí posvěcení kostela v Havlíčkově Borové, SázavěPořežíně,  a mše sv. na Račíně.

Poděkování všem, kteří organizují a modlí se v jednotlivých obcích v  říjnu modlitbu  růžence, modlitbu živého růžence a Anděl Páně. dále lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),  žalmistům, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Dík za brigády na posekání trávy a dokončování výměny šindele ohradní zdi kostela.

Při sbírce na církevní školství jsme vybrali ve Velké Losenici částku 2745 Kč a v Havlíčkově Borové 1889 Kč . Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík rodičům za zájem o výuku náboženství a dětem, které navštěvují hodiny náboženství ve všech školách farního svazu.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

pátek  3.11. 2023 v 18.45 hod.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

STŘEDA – 25. října 2023 v  16.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA MISIE

22 .ŘÍJNA 2023

 

5.  TÉMATA NA NÁSTĚNKY

růženec, slavnost Výročí posvěcení kostela, odpustky

slavnost  Všech svatých, vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

6. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Vepřová – 15.10.2023  v 10.30 hod.

Velká Losenice –  29.10.2023 – 8.00 hod. a 11.00 hod.


7. REKOLEKCE

Rekolekce na téma „ Změna kvůli naději znovuzrození“ –  podle promluv papeže Františka z knihy Dar radosti a naděje a podle knihy Tomáše Halíka Odpoledne křesťanství se uskuteční v sobotu 25.11.2023 – přednášky ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v  kostele sv.Jakuba st.ve Velké Losenici.

Program:  8.00  –  eucharistická oběť

8.45  –  1.přednáška –  Kotva naděje i ve změnách – (Job 19,25-29, 42,1-5)

9.45 – 2.přednáška –   Bůh zblízka a Bůh zdaleka   (Lk 15,11-32)

10.45 –  3.přednáška –   Odpovědi ve správných otázkách  (Mt 11,2-15)

11.45 –   společný oběd v Losíku

12.00  –  Anděl Páně            

12.05  –  růženec

12.30  – dotazy, diskuse

12.45   – křížová cesta

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !


8.  KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 27.9.2023 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání.  Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem a farnosti. Bylo zkontrolováno, že Občasník katechetického a pedagogického centra je  zasílán všem katechetům  uzavření dohod o pracovní činnosti, zkontrolována docházka přihlášených dětí. Probíralo se setkání s rodiči žáků připravujících se na přijetí svátostí a seznámení je s průběhem přípravy.     zdůraznění modlitby růžence v měsíci říjnu, dále vydávání a objednávky Křesťánka a záležitosti týkající se výuky.

Termín 1. sv.přijímání v našich farnostech  byl stanoven na neděli 23.6.2024 a odsouhlasen přítomnými rodiči. Pastorační rada děkuje rodičům dětí docházejících na náboženství, že je motivuje k účasti na mších sv. pro děti a mládež, v době , kdy je málo dětí v přípravě na svátosti, je to důležžité. Díky i dětem!

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 1.9.2023.- 5.10.2023

1.   Tadeáš Pertl                 7.  František Bořil       13. Tomáš Cacek      19.Jáchym Dejmal

2.   František Nevole          8.  Vilém Nevole        14.  Pavel Janáček    20. Ondřej Dejmal

3.   Filip Nevole                 9.  Matěj Bořil            15. Patrik Strašil       21. Radoslav Tonar

4.   Vít Janáček                  10  Pavek Štefa           16. Václav Štefa

5.   Jan Tonar                     11. Jan Štefa               17. Jáchym  Janáček

6.   Tomáš Musil               12.  Vojtěch Štefa        18.  Miroslav Blažek

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 1.9.2023 –  5.10.2023

1.     Vojtěch Blažek               10.  Luboš Bratršovský                 19. Tomáš Sobotka

2.     Jan Havlíček                       11.  Filip Sobotka                         20.   Vít Peksa

3.      Jakub Uttendorfský        12.   Filip Mach                            21.  Štěpán Čejka

4.      David Bratršovský            13.  Tomáš Polreich                     22.  Štěpán Mach

5.     Filip Hošek                     14.  Josef Malý                              23. Kryštof Černý

6.     Martin Mach                   15.  Marek Sobotka                      24.  Šimon Vencovský

7.     Jiří Uttendorfský             16.  Radim Sobotka                      25. Marek Havlíček

8.      Josef Dvořák                  17.  Vojtěch Pibil

9.    Jan Uttendorfský                 18. Adam Pibil        Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

10. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci se pastorační rada seznámila s papežovým úvodním slovem na zahájení synody v Římě (4.10.2023), dále s odpovědí pomocného biskupa pražského

Mons. Zdenka Wasserbauera, který zastupuje na synodě ČBK na otázku, co očekává od synody. Prosím, modleme se za dary Ducha Svatého pro účastníky synody  a za církev !

Aspoň stručně jsme probírali obsah papežovi nové apoštolské exhortace „ Laudate Deum“ („Chvalte Boha“). Také jsme probrali odpovědi Vatikánského Dikasteria pro nauku víry na otázky kardinála Dominika Duky ohledně přístupu k eucharistii pro znovu sezdané rozvedené, které předložil jménem ČBK.

Stručně jsme se zmínili i o 18 nových kardinálech s právem volit papeže a s jmenovanými staršími 80 let.

Naše  farnosti:

Papežská misijní díla zvou věřící k misijnímu mostu modlitby před misijní nedělí v sobotu 21.10.2023 v 18.00 večer. Pro naše farnosti bude program modliteb v kostele upřesněn v ohláškách.

Pan varhaník připomněl, že od poloviny listopadu se bude ke zkouškám scházet chrámový sbor.

Ekumenická procházka

V neděli 22.10.2023 jste srdečně zváni na ekumenickou procházku.

Sraz účastníků 22.10.2023 ve 13:00 hod. v  evangelickém kostele v Sázavě, poté půjdeme do kapličky Nejsvětější Trojice v České Mezi a následně k Matějovskému rybníku (zastávka na občerstvení – táboráček s opékáním párků). Trasa kolem 8 km.

Dne 20.9.2023 se v Losíku uskutečnilo setkání žen z farností (9 účastnic), aby domluvily program.

ADVENTNÍ NEDĚLE V LOSÍKU dne 10.12.2023 .

Program od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Součástí adventní neděle bude: Zdobení perníkového betlému,výroba korálkových ozdob , výroba svícnů z větviček,kavárnička (káva, svařák….., palačinky). Výroba vánočních ozdob s fotografií dítěte. Dítě si vyrobí 2 stejné ozdoby se svojí fotografií. Jednu ozdobu si vezme domů, druhou ozdobu nechá ve svém kostele. (Fotografování a tištění foto bude zajištěno na místě. Boží muka, kříže, kapličky a kostely na fotkách farníků  – NEJLÉPE S POPISKEM (např. boží muka, kde se nachází, datum)– farníci mohou vyfotit výše uvedené a buď vytisknout na formát A4 nebo zaslat na e.mail – viz plakáty.Bible, modlitební knihy staršího data – farníci budou požádáni o zapůjčení. Papírové betlémy – naši nejmenší farníci budou mít možnost si v kostele  vzít na papíru vytištěný betlém, který si doma (nebo na faře) vybarví/vystřihnou atd. a následně ho donesou k vystavení na adventní neděli. Budeme rády i za zapojení starších dětí  – které si namalují/vyrobí betlém (z čehokoli). Prosím, oslovte děti ve svém okolí.

Byl vznesen dotaz : Proč v Havlíčkově Borové neuděluje dětem křížky kněz ? Při mši sv. při výročí posvěcení kostela byli uvedeni do funkce pomocníci pro podávání sv.přijímání p.František Bořil ml. a p.Vojtěch Štefa (gratulujeme !). Duchovní tedy sděluje, že zavedeme stejnou praxi jako ve V.Losenici. Děti nechť nepřistupují pro křížek společně s věřícími při podávání sv.přijímání, ale až po omytí posvátných nádob po sv.přijímání kněz vyjde před oltář a přistoupí (či malé budou přineseny rodiči) pro udělení křížku .Děkuji.

Od měsíce října budou v Havlíčkově Borové 1x měsíčně mše sv.pro děti a mládež…

 

11. PRÁCE A OPRAVY

Práce v září  – Velká Losenice

– posekání trávy v areálu fary + kostela

–  dokončení výměny  šindele na ohradní zdi kostela

– další nátěr střechy fary

– zajištění materiálu na nátěr střech farní stodoly a kolny

Práce na  říjen – Velká Losenice

– posekání trávy v areálu fary + kostela + shrabání listí

Práce v  září – Havlíčkova Borová

–  posekání trávy v areálu fary

 

Je nutné pohlídat svoz nebezpečného odpadu, abychom odevzdali nádoby od barev. Sběr  železného šrotu je ve Velké Losenici v sobotu 7.10.2023

Díky všem, kteří se zapojili do letošních, jistě náročných, oprav. Jednalo se o vyspárování dlouhé farní ohradní zdi (z farní zahrady) a kompletní výměna šindele a jeho nátěr ještě delší ohradní zdi kolem kostela, dále o dvojí nátěr střechy fary. Pán Bůh zaplať !

12. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– animátorský kurz  – 2023-2024

– národní konference Světové apoštolátu Fatimy v ČR v Kocířově – 5.-8.10.2023

– dopis národního ředitele Papežských misijních děl

– Misijní neděle -viz plakát

– Liturgická komise ČBK ke slavení 4.neděle adventní

– XII. Celostátní katechetický kongres – 10.-12.11.2023 v Kroměříži

– Červená středa 2023 – 29.11.2023

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady