Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 7. března 2014

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

3/14

156/ 621

 

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Uttendorfský, M.Králíčková, J.Zach, J.Uttendorfský,L.Špačková, P.Malý, M.Podloucká, J.Pibilová, M.Pátková, M.Weishauptová, M.Danielová, M.Sobotka, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek,Ing.J.Nevole,

Omluveni : Z.Hájková, V.Štefa , V.Novotný, M.Rezlerová

Host : Josef Malý

 

Pastorační a ekonomická rada popřála panu kostelníkovi Josefu Malému k významnému životnímu jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání.

 

1. PODĚKOVÁNÍ

 

Děkujeme všem, kteří v jednotlivých obcích farností vedou křížové cesty a všem účastníkům.

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – vedení bohoslužby slova, akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , Liberi Dei, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnicím ve farní knihovně, za postní výzdobu presbytáře, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Při sbírce na Svatopetrský haléř jsme vybrali ve Velké Losenici částku 5 763 Kč a v Havlíčkově Borové 3 206 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání maminek s dětmi , setkávání seniorek a schůzky ministrantů.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 4. dubna 2014 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

STŘEDA – 26.března 2014 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

na slavnost sv.Josefa 19.března 2014 při bohoslužbě

v Havlíčkově Borové v 15.00 hod.

ve Velké Losenici v 18.00 hod.

(zájemci nechť se zapisují na arch ve vchodu kostela)

Ti, kteří by rádi přijali sv.nemocných ze zdravotních důvodů doma, prosíme, aby to

oznámili paní M.Rezlerové.

 

5. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

23.března 2014

 

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

smysl postu , půst,modlitba, almužna

 

7. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 5.2.2014 – 5.3.2014

 

1. Matěj Bořil (2-3)

2. Vojtěch Štefa (5-6)

3-4. Václav Štefa (11)

3-4. Jan Štefa (5-6)

5-6. Pavel Janáček (12)

5-6. Vít Janáček (9)

7. František Bořil (2-3)

8. Vojtěch Ondráček (1)

9-10. Michael Strašil (7-8)

9-10. Patrik Strašil (7-8)

11. Ondřej Dejmal (10)

12-13. Radim Solnička (15-17)

12-13. Robin Solnička (15-17)

14. Jiří Ondráček (4)

15. Martin Ondráček (13)

16. Tomáš Cacek (14)

17. Zdeněk Lacina (18)

18. Martin Solnička (15-17)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 5.2.2014 – 5.3.2014

 

1-2. Filip Lacina (1-2)

1-2. Jakub Lacina (1-2)

3. Miloslav Bratršovský (6)

4. Radim Sobotka (11)

5. Kryštof Černý (17)

6. Vojtěch Lacina (3)

7. Jan Dobrovolný (4)

8. Marek Sobotka (9)

9. Vojtěch Pibil (18)

10. Martin Sysel (10)

11. Jan Vytlačil (16)

12. Ondřej Augustin (14)

13. Martin Lempera (8)

14. Daniel Musil (7)

15. Václav Peksa (-)

16. Adam Pibil (12)

17.Petr Bureš (-)

18.Tomáš Pečinka (20)

19.Jaroslav Weishaupt (5)

20. Pavel Pospíchal (-)

 

Hodnoceno bylo pouze 20 nejlepších.

 

8. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 19.2.2014 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost: výuku náboženství, za znalosti dětí v Oudoleni a Vepřové.

Probírali jsme přípravu postního kalendáře, setkání s dětmi 3.tř. o jarních prázdninách, o letním dětském táboře, o čtení pašijí a o docházce ministrantů.

Též jsme hovořili o výhledu vyučování náboženství v následujícím školním roce.

Pastorační asistentka Marta Králíčková seznámila pastorační a ekonomickou radu s obsahem katechetického vikariátního setkání .

 

9. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 5.7.-12.7.2014

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 12.7.- 19.7. 2014

Během měsíce února byly dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky. Cena tábora je 1 300 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovaly pozornost a poslaly své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

 

10. PASTORAČNÍ FORMACE

Pastorační a ekonomická rada na svých zasedáních probere postupně apoštolskou exhortaci papeže Františka Evangelii gaudium (Evangelium radosti). Při tomto zasedání jsme se seznámili s obsahem exhortace a úvodem Radost, která se obnovuje a sděluje.

Část exhortace je předmětem rozjímání sobotní rekolekce.

Také jsme v této souvislosti a v duchu zmíněné exhortace hovořili o postoji farníků k případu Katolický dům ve Velké Losenici a jeho návratu k účelům chtěných katolíky – předky, kteří jej postavili. Duchovní správce vidí jako hrubou urážku farníků otázku: Co s tím bude farnost dělat ? Tyto otázky slyšel před více než 10 lety při přestavbě Losíka s návrhy projet to fadromou. Slyšel skeptiky – bude to prodělávat, co se tam bude dělat apod. Je zajímavé, že většina těchto škarohlídů se dále už nestarala a téměř po 10 letech (v říjnu 2004 dokončeno) je v Losíku týdně mnoho akcí a hospodaření v kladných číslech (viz níže) – obé díky ochotným farníkům. Ptají se tito lidé současného „správce“ Katolického domu jak jej zvelebuje, jakou strategii rozvoje má, zda je hospodaření obce i Katolického domu v kladných číslech a co s tím budou dělat? Obavy pořadatelů, že takové „zábavy“, které končí převrženými popelnicemi (a řádně neřešené „správcem“) apod., by se nekonaly, jsou oprávněné – buď by pořadatel zajistil pořádek, nebo by nebyl pořadatelem. Vůle stavitelů Katolického domu byla povznášet kulturní dění. Jistě chceme mladé lidi vést k ušlechtilým ideálům (viz dopisy mladým pana biskupa). Jsme přesvědčeni, (a kdo chce, může to vidět), že farnost umí být dobrým hospodářem – „nevydělává“, ale ochotou, nasazením farníků pro Boží království se snaží ukazovat cestu.

 

11. SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Byla uzavřena smlouva o výpůjčce sousoší sv.Anny Samotřetí z 1.poloviny 18.st mezi Římskokatolickou farností Velká Losenice a Muzeem Policie ČR na dobu od 3.3.2014 do 30.11.2014. Sousoší bude vystaveno na výstavě „Víra odcizená a navrácená“ v Praze.

Půjčitel obdrží 5 výtisků katalogu výstavy a všechny další tiskoviny k výstavě vydané.

 

12. EKONOMICKÉ INFORMACE

Základní ukazatele výsledků hospodaření farnosti za rok 2013, jak byly předloženy vikariátní účetní a bez výhrad vzaty na vědomí ekonomickou radou farního svazu:

Velká Losenice : výsledek hospodaření za rok 2013 : + 27 013,68 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2013 : 34 508,87 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2013 : 1 352 Kč

 

Havlíčkova Borová : výsledek hospodaření za rok 2013 : + 12 894,25 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2013 : 82 774,62 Kč

Stav 2.bankovního účtu k 31.12.2013 : 22 482,79 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2013 : 30 037 Kč

 

Hospodaření farností je systémové a stojí na zdravých základech.

 

Farnosti nemají v současnosti žádné úvěry a přijaté půjčky!

 

Předpis z biskupství kontribucí na rok 2014 pro naše farnosti bude upřesněn.

Farnost Havlíčkova Borová měla v roce 2013 příjem z nájmu 128 156 Kč.

Farnost Velká Losenice měla v roce 2013 příjem z nájmu 0 Kč.

 

 

13. FARNÍ POUŤ DO ROKOLE

Dne 17.5.2014 se uskuteční farní pouť do Rokole. V letošním roce slaví Schönstattské hnutí výročí 100 let od založení. Protože máme v naší farnosti schönsttatské putovní svatyňky (Malá Losenice,Velká Losenice,Vepřová) je vhodné, aby farnost touto poutí poděkovala za všechny milosti – i za ty vymodlené právě u putovních svatyněk.. Zájemci o pouť se mohou závazně psát ve vchodu do kostela sv.Jakuba st. nebo se hlásit pastorační asistentce Martě Králíčkové.

 

14. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

  • modlitba za diecézi
  • kanonizace bl.Jana Pavla II. a bl.Jana XXIII. v Římě v neděli 27.4.2014
  • celostátní setkání animátorů – 17.-23.srpna 2014 v Třešti
  • den s bl.Chiarou Luce – svatost jako životní styl a cesta i pro mladé – 15.3.2014 – Biskupské gymnázium Brno
  • úprava formulářů pro křest a sňatek
  • informace k vlastnictví archivních fondů
  • vkladové řízení smluv do katastru nemovitostí
  • pravomocná rozhodnutí o výměně vlastnických práv – pozemkové úpravy
  • konference – „Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici“ – sobota 26.4.2014 – sál Milosrdných bratří Brno

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady