Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 7. července 2017

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Zach, J.Uttendorfský, M.Vytlačil, J.Uttendorfský, R.Sobotková, M.Lánová, P.Malý, M.Danielová, Ing.V.Růžičková, Z.Nedělka,

 

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, F.Nevole , P.Stránský,

 

Omluveni: Ing.J.Pibil, M.Sobotka, M.Králíčková, V.Štefa, Ing.J.Nevole, L.Špačková

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy 1.svatého přijímání v obou našich farnostech.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, Liberi Dei a Vis angeli, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu

a výzdobu na slavnost Těla a Krve Páně, za přípravu na dětské eucharistické oběti a rytmický hudební doprovod.

Poděkování také všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, modlitby Anděl Páně. Dík všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu poutí v Havlíčkově Borové , Peršíkově a Oudoleni a při slavnosti sv.Cyrila a Metoděje v Malé Losenici.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 4.srpna 2017 v 19.45

 

3. Katechetické setkání

pondělí 28.8.2017 v 14.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA STAVBU KAPLE PANNY MARIE KARMELSKÉ V SÁZAVĚ-

Velká Losenice a Havlíčkova Borová – neděle 30.7.17

a při farním shromáždění v neděli 16.července 2017 v Sázavě

 

 

5. POUŤ ve Slavětíně

22.července 2017– eucharistická oběť v 17.00 hod

 

6. SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE VELKÉ LOSENICI

30.7.2017 – v 8.00 a  11.00 hod.

 

7. POUŤ V MALÉ LOSENICI

20.srpna 2016 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

1.sv.přijímání, dovolená, sv.Jakub

 

9. XV. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

Farnost Velká Losenice, Klub křesťanských demokratů farnosti a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádaly XV.ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 3.6.2017

na hřišti za farním střediskem (některé zápasy za „kulturákem“ – dříve Katolický dům).

 

V kategorii mladší žáci do 12 let – Memoriál Miloslava Kubáta:

1. Velká Losenice A

2. Vepřová

3. Velká Losenice B

4. Orel Žďár I.

5. Sázava

6. Velká Losenice C

7. Malá Losenice

8. Orel Žďár II.

 

V kategorii starších (žáci bez rozdílu věku navštěvující ZŠ) o pohár Klubu křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice:

1. Sázava

2. Velká Losenice

3. Vepřová

4. Orel Žďár

 

Dík organizátorům, rozhodčím i ženám a děvčatům, které se staraly o občerstvení. Při závěrečném nástupu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků obou kategorií s předáním pohárů, diplomů a věcných cen.

 

10. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2017-2018. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

11. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 7.6.2017 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku.

Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost po celý školní rok: výuku náboženství, nácvik zpěvu na dětské mše sv., příprava ke svátostem, akce s dětmi.

Probírali jsme přihlášky na náboženství na příští rok, odevzdání výkazů, žádosti o kanonické mise pro příští škol.rok a rozdělení výuky náboženství pro příští šk.rok v jednotlivých školách.

 

12. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění

( XVI. farní shromáždění) na neděli 16.července 2017 od 10.00 hod. do Sázavy.

 

Program byl schválený Pastorační a ekonomickou radou :

10.00 – slavnostní eucharistická oběť´ za farní svaz

11.00 – modlitba a oficiální zahájení.

– slovo místopředsedy, předání medailí farního svazu

– projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s.

– přehled postupu dosavadních prací a plánované pokračování prací

11.15 – program maminek s dětmi

12.00 modlitba Anděl Páně a požehnání

12.05 koncert Liberi Dei, koncert Vis angeli

 

Občerstvení zajištěno, odpolední program bude upřesněn.

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu. Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu. Všichni jste zváni !

 

13. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o zdařilém průběhu slavností v naší farnosti – 1.sv.přijímání v obou našich farnostech (19 dětí ve farnosti Velká Losenice a 14 dětí ve farnosti Havlíčkova Borová).

Ve čtvrtek 27.července 2017 přivítáme, jako již každoročně poutníky do Slavkovic.

Prosíme rodiny, které jsou ochotné je ubytovat, aby se psaly ve vchodu kostela včetně telefonního kontaktu. Ti z farnosti, kteří by se chtěli zúčastnit poutě, nechť se nahlásí na telefonní číslo 737 556 450. (Netýká se posledního úseku z Velké Losenice do Slavkovic).

 

Také jsme hovořili o farním shromáždění v Sázavě, které se uskuteční 16.července 2017

v Sázavě.

 

14. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 1.6.- 1.7.2017

 

1. Patrik Strašil (5)

2. Michal Strašil (8)

3. Pavel Janáček (2)

4. Vít Janáček (11)

5. František Bořil (10)

6. Pavel Štefa (6-7)

7. Vít Veselý (1)

8. Jan Štefa (6-7)

9. Matěj Bořil (4)

10. Tomáš Cacek (16)

11. Ondřej Dejmal (9)

12. Vojtěch Štefa (12)

13. Václav Štefa (13)

14. Radim Solnička (3)

15. Jan Málek (14)

16. Vojtěch Ondráček (15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 1.6.- 1.7.2017

 

1. Radim Sobotka (13)

2 Miloslav Bratršovský (2)

3. Tomáš Polreich (8)

4. Filip Lacina (1)

5. David Bratršovský (4)

6. Adam Pibil (11)

7. Marek Sobotka (17)

8. Vojtěch Špinar (16)

9. Jan Uttendorfský ml. (-)

10. Ondřej Augustin (-)

11. Matěj Sobotka (18)

12. Pavel Pospíchal (-)

13. Tomáš Sobotka (6)

14. Jan Dobrovolný (-)

15. Kryštof Černý (14)

16. Jakub Lacina (9-10)

17. Vojtěch Lacina (9-10)

18. Jiří Uttendorfský (-)

19. Jakub Blažek (22)

20. Václav Peksa (12)

21. Ondřej Vytlačil (23)

22. Jakub Uttendorfský (-)

23. Vít Peksa (7)

24. Josef Dvořák (3)

25. Vojtěch Pibil (24)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

 

15. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík všem knihovnicím za jejich službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

 

16. PRÁCE A OPRAVY

 

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci, především za posekání a odvoz trávy z areálu fary a kostela.

 

Práce v červnu a červenci– Velká Losenice

 

  • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela
  • zpracování spadlých stromů u hřbitova
  • vyžínání trávy u stromků u hřbitova
  • zarovnání živého plotu za farou

 

 

Práce na srpen – Velká Losenice

 

  • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela
  • příprava zřízení zpovědní místnosti

 

Práce na srpen – Havlíčkova Borová

 

  • příprava úpravy presbytáře v kostele sv. Víta
  • posekání a odvoz trávy v areálu fary.

 

Práce na stavbě kaple v Sázavě

3. června 2017. Měření parkoviště, příprava na pokládku obrub. Dva brigádníci.

5. června 2017. Navážení štěrku na parkoviště a příjezdovou silnici. Firma VHS Žďár s.r.o. 6. června 2017. Rozhrnování navezeného štěrku. UNC zapůjčila firma AGRO Sázava a.s., jeden brigádník.

7. června 2017. Bagrování základu pod opěrnou zídku a zbylé části vodovodní přípojky. Pan Miroslav Marek, Nížkov. Jeden brigádník.

10. června 2017. Dovoz a složení obrub, hutnění štěrku a podsypu, betonáž obrub. Dovoz obrub a betonu – Leoš Křestan, práce s UNC – Luboš Daniel st., UNC zapůjčila AGRO Sázava a.s. Beton – VHS Žďár nad Sázavou s.r.o. Osm brigádníků.

14. června 2017. Práce na parkovišti – rozvážení, rovnání a hutnění drtě pod dlažbu. Práce s čelním nakladačem – Luboš Daniel, nakladač zapůjčila AGRO Sázava a.s., hutníci desku půjčil pan Miroslav Marek z Nížkova. Čtyři brigádníci.

16. června 2017. Parkoviště – navážení, rozhrnutí a hutnění štěrku, složení 16 palet zámkové dlažby. Práce s čelním nakladačem – Luboš Daniel st, nakladač zapůjčila AGRO Sázava a.s., hutnící desku pan Miroslav Marek z Nížkova. Čtyři brigádníci. Příprava podkladu pod zámkovou dlažbu. Jeden brigádník.

17. června 2017. Pokládka zámkové dlažby na parkoviště. Položeno 138 m2 (zbývá dokončit cca 2m2 – více dlažby se do kamionu nevešlo). Devět brigádníků.

20. června 2017. Pracovníci firmy pana Kotíka pokračovali s montáží uchycení kříže do konstrukce kaple. Dokončili jednu stranu.

21. června 2017. Dovoz kročejové izolace, dovoz a položení zbylé dlažby na parkoviště. Jeden brigádník.

22. června 2017. Spárování zámkové dlažby. Jeden brigádník.

23. června 2017. Vyměřování příjezdové silnice, spárování zámkové dlažby. Dva brigádníci.

24. června 2017. Zavezení betonových obrub u parkoviště z vnější strany hlínou, hrubé urovnání terénu. Práce s UNC – Luboš Daniel st., UNC zapůjčilo AGRO Sázava a.s. Spárování a zažehlování zámkové dlažby. Deset brigádníků.

26. června 2017. Pracovníci firmy pana Kotíka dokončili uchycení kříže do konstrukce kaple.

17. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– pouť nemocných ke sv.Zdislavě – Jablonné v Podještědí – sobota 15.července 2017

– cesta sochy Panny Marie v diecézích Čech a Moravy – bližší na plakátišti

– povinnost hlášení restaurování movitých památek na biskupství

– místní sdružení laiků sv.Dominika v Pardubicích

 

 

Jiří Zach v.r.

místopředseda ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady