Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 7.června 2013

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

6/13

 

148/ 587

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, L.Špačková, J.Uttendorfský, M.Podloucká, P.Malý, M.Weishauptová, V.Novotný, J.Pibilová, M.Pátková, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Danielová,

Farnost Havlíčkova Borová : V.Štefa, Ing. J.Nevole, Z.Hájková

 

Omluveni : M.Králíčková, P.Blažek, M.Rezlerová

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožností v jednotlivých obcích farností. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům,za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu a výzdobu na slavnost Těla a Krve Páně, za přípravu na dětské eucharistické oběti a rytmický hudební doprovod.

Dík všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu poutí ve Vepřové a Peršíkově..

Pán Bůh zaplať všem účastníkům farní pouti k Panně Marii Pomocnici a bl.Adolphu Kolpingovi do Věžnice. Dík za modlitby za farnost při této pouti.

Děkujeme za pravidelné středeční setkávání maminek s dětmi a všem, kteří se zapojují do modlitby Anděl Páně a do živého růžence, dík za účast na celosvětové adoraci.

Při sbírce na potřeby diecéze jsme vybrali ve Velké Losenici částku 2 376 Kč a v Havlíčkově Borové 2 245 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 12. července 2013 – VITUS – Havlíčkova Borová


3. KATECHETICKÉ setkání

pátek – 23.srpna 2013 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE – Malá Losenice

5.července 2012 v době 9.30-17.00 hod., eucharistická oběť v 8.00 hod.

 

5. Pouť v Havlíčkově Borové

16.června 2013 eucharistická oběť v 9.30 hod

 

6.TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

1.sv.přijímání, sv.Petra a Pavla, sv.Cyrila a Metoděje, sv.Benedikta, prázdniny,dovolená

 

7. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2013-2014. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

8. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 13.7.-20.7.2013

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 20.7.- 27.7. 2013

Přihlášky byly distribuovány dětem v hodinách náboženství a v Losíku, stále je možné si je vyzvednout. Cena tábora je 1 300 Kč. Setkání vedoucích je 14.6.2013.

 

9. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

V pátek 31.5.13 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku za účasti všech katechetů a katechetek, kteří mají kanonickou misi tj. Marty Králíčkové, Mgr.Marie Lacinové, Mgr.Evy Pospíchalové, Mgr.Jitky Neterdové, Mgr.Ludmily Kachlíkové, Mgr.Radka Pátka, Aleny Ronovské a dále místopředsedy pastorační a ekonomické rady pana Jana Uttnedorfského a místopředsedy ekonomické rady pana Jiřího Zacha.

Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, za Křesťánka , básničky dětí při májových pobožnostech ve všech obcích farnosti, za přípravu dětí na přijetí svátostí.

Katechetky odevzdaly vyplněné výkazy. Probírala se i příprava letního dětského tábora, fotbalového turnaje žactva. Katecheté se společně s duchovním správcem zamýšleli, jak přivádět rodiče dětí připravujících se na přijetí svátostí k vědomí důležitosti farního společenství a jak řešit situace, kdy rodiče po absolvování přijetí svátostí odhlásí dítě z hodin náboženství (známka totálního nepochopení života z víry v církevním společenství).

Na závěr zástupci pastorační a ekonomické rady poděkovali paní Aleně Ronovské za léta výuky náboženství v Oudoleni.

Na základě tohoto setkání informoval duchovní správce paní ředitelku ZŠ a MŠ ve Velké Losenici paní Mgr.Marii Dobrovolnou o představě a možnostech pro příští školní rok a společně předběžně domluvili výuku náboženství na ZŠ ve Velké Losenici ve školním roce 2013-2014.

Duchovní správce děkuje paní ředitelce za vstřícné jednání a její postoj k výuce náboženství.

 

10. XI. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

Klub křesťanských demokratů farnosti a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádá XI.ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 15.6.2013

ve 2  kategoriích – mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2001)

starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

Organizační tým se sešel ve středu 29.5.2013 a rozdělil si jednotlivé úkoly.

 

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 3.5.2013 – 6.6.2013

1-2. Matěj Bořil (1)

1-2. František Bořil (7)

3. Ondřej Dejmal (6)

4. Patrik Strašil (9)

5. Jiří Ondráček (3-5)

6. Martin Ondráček (3-5)

7. Radim Solnička (12)

8. Pavel Janáček (2)

9. Tomáš Cacek (16-17)

10. Vojtěch Štefa (13)

11. Michal Strašil (8)

12. Vojtěch Ondráček (3-5)

13. Václav Štefa (10)

14. Robin Solnička (14-15)

15. Martin Solnička (14-15)

16. Jiří Lacina (16-17)

17. Zdeněk Lacina (11)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 3.5.2013 – 6.6.2013

1. Ondřej Augustin (14)

2-3. Filip Lacina (2)

2-3. Jakub Lacina (1)

4. Jan Dobrovolný (11)

5. Vojtěch Lacina (3)

6. Radim Sobotka (20)

7. Martin Sysel (10)

8. Miloslav Bratršovský (4)

9. Kryštof Černý (12)

10. Marek Sobotka (19)

11. Jan Vytlačil (13)

12. Matěj Sobotka (5)

13. Adam Pibil (9)

14. Martin Lempera (7)

15. Jaroslav Weishaupt (-)

16. Tomáš Pečinka (16)

17. Jan Šenkýř (17)

18. Václav Peksa (18)

19. Vojtěch Pibil (8)

20. Jan Lacina (6)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.


Dík za hojně navštěvované pravidelné středeční schůzky ministrantů a za jejich vedení akolytovi panu Janu Uttendorfskému.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme se nejvíce zabývali událostmi, která nás čekají v následujícím měsíci : 1.sv.přijímání + sv.smíření, pouť v Havlíčkově Borové, organizace fotbalového turnaje a příprava letního tábora v Havlíčkově Borové.

Dík všem knihovnicím za celoroční službu. V době prázdnin bude farní knihovna uzavřena.

Děkujeme Michalu Sobotkovi za zajištění a dovezení stolního fotbalu do Losíka.

Tématem samozřejmě byly i očekávané práce.Též jsme byli upozorněni na nutnost zastřižení živého plotu kol sadu za Losíkem.

Jistě s tím počítáme a nechceme nikterak zvyšovat nepřehlednost komunikace.

Na druhé straně je potřeba vidět, že po smrti P.Bošiny kdosi nechal strhnout plot kol sadu a odvézt několik desítek valníků zeminy, čímž těžce znehodnotil sad. Protože v té době bylo některými obecními radními předpokládáno místo Losíka udělat sociální byty a prostor, kde je dnes hřiště, získat pro obec a udělat tam komunikaci, zdál se prioritní výhled z vjezdu ZD.

Pozemky mají však své vlastníky a řádné hospodáře. I tak je komunikace o dost širší než byla původně (pamětníci pamatují a katastrální mapy nelžou). Dnes je postupně obnovován sad.

Bezpečnost komunikace je špatná, její nejkritičtější místa vyřešit na stávající komunikaci nelze a obecní úřad více než 10 let ujišťuje občany, že situaci řeší.

 

13. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ A PŘEDÁNÍ MEDAILÍ FARNÍHO SVAZU

Při farním shromáždění byly slavnostně předány medaile farního svazu :

paní Miluši Uttendorfské ze Sázavy, paní Jaroslavě Hájkové z Havlíčkovy Borové, panu Františku Stránskému z Vepřové, panu Jaroslavu Ločárkovi ze Sázavy, panu Zdeňku Nedělkovi z  Malé Losenice a panu Janu Uttendorfskému z Velké Losenice.

Pastorační a ekonomická rada děkuje všem, kteří se zapojili do prací spojených s odhalením sochy sv.Jana Nepomuka Neumanna a uložením jeho ostatku do mensy obětního stolu.

Dík panu Zdeňku Beranovi za zhotovení a darování sochy, pánům J.Wasserbauerovi, S.Špačkovi a Janům Uttendorfským za kamenný podstavec pod sochu a kamenný chodník, panu Zdeňku Nedělkovi za zbudování stříšky nad sochou.

Dík všem, kteří napekli koláčky, darovali prase, opekli prase, posekali a odvezli trávu nebo jakkoliv pomáhali s organizací . Dík všem účastníkům.

Je jistě radostí, že máme ostatky sv.Jana Nepomuka Neumanna v oltářní mense. V Katolickém týdeníku proběhla zpráva, že ostatky sv.Jana Nepomuka Neumanna byly uloženy do oltářní mensy v rekonstruované katedrále sv.Mikuláše v Českých Budějovicích.

Pastorační a ekonomická rada popřála za celý farní svaz před slavnostním obědem panu farářovi k životnímu jubileu a předala mu za farnosti dar.

Duchovní správce děkuje pastorační a ekonomické radě, jako i všem farníkům, kteří mu prostřednictvím pastorační a ekonomické rady či osobně přáli a přispěli na dar (krásná /ovšem menší než ona venkovní/ socha sv.Jana Nepomuka Neumanna).

Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby a přání !

 

14. PRÁCE A OPRAVY

Práce uskutečněné v květnu

Děkujeme všem brigádníkům, kteří ze zapojili do všech prací a organizaci v obou farnostech. Poděkování panu Václavu Štefovi za získání nové krytiny na farní stodolu v Havlíčkově Borové formou sponzorského daru.

 

Velká Losenice

 

 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela, postavení trampolíny
 • úprava terénu u sochy sv.Jana Nepomuka Neumanna

 

Havlíčkova Borová

 • úklid dřeva ( a větví) z poražených stromů na farním dvoře
 • posekání a odvoz trávy ve farním areálu, vyklizení farní stodoly
 • sundání krytiny ze stodoly a její odvezení, sundání krovů, jejich prodej a odvoz
 • přivezení nové krytiny na farní stodolu

 

Práce na červen

Velká Losenice

 • posekání a odvoz trávy v areálu fary a kostela
 • brigáda na srovnání terénu na hřišti, úklid kolem hřiště
 • doplnění ukradených okapů kolem kostela, zarovnání živého plotu na dvoře a kolem sadu

 

Havlíčkova Borová

 • práce na farní stodole – zpevnění betonovým věncem, příprava nových krovů

 

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • rozšíření míst, kde lze získat odpustky v Roce víry – farní kostel sv.Patra a Pavla v Novém Hrádku, kde jsou uloženy ostatky bl. Jana Pavla II. lze získat plnomocné odpustky od 18.5.2013 (výroční den narození Jana Pavla II.) do 16.10.2013 (výroční den zvolení papežem) včetně.
 • na celém území diecéze platí zákaz pro R.P.Prokopa Bahníka OP sloužit mše sv., kázat, udělovat sv.smíření a jinak veřejně vystupovat jako kněz
 • restituce movitých uměleckohistorických předmětů
 • národní pouť do Svaté země – 7.-14.11.2013
 • hlavní diecézní pouť v Malých Svatoňovicích – sobota 17.srpna 2013
 • nabídka lidových misií a duchovní obnovy
 • vyšla nová publikace Obřady žehnání
 • nabídka časopisu Duha – malý souhrn katolické věrouky pro děti Mini Kid Kat

 

 

Jan Uttendorfský v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v. r.

předseda pastorační a ekonomické rady