Farní svaz Velká Losenice

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 7. května 2010

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

5/10

112/ 423

Přítomni :

Velká Losenice : O.Daniel, J.Uttendorfský, M.Nedělková, V.Štefa

J.Uttendorfský, M.Weishauptová, , Z.Nedělka, M.Rezlerová,

M.Králíčková, J.Zach, M.Pátková

Havlíčkova Borová : Josef Nevole

Omluveni : Jiří Nevole, P.Malý

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomické rada poděkování všem, kteří se zapojují do vedení nebo se účastní májových pobožností v jednotlivých obcích farností. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, chrámovému sboru, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu, za přípravu na dětské eucharistické oběti a rytmický hudební doprovod.

Pán Bůh zaplať všem účastníkům farní pouti na den díků církvi a vlasti do Hradce Králové při příležitosti jubileí otce arcibiskupa Mons.Karla Otčenáška. Dík za pomoc s organizací a modlitby za farnost při této pouti.

Děkujeme za pravidelné středeční setkávání maminek s dětmi.

Při sbírce na bohoslovce jsme vybrali ve Velké Losenici částku 3 164 Kč

a v Havlíčkově Borové 2 516 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

PÁTEK 4. června 2010

3. KATECHETICKÉ setkání

2. června 2010 v 15.00 hod. v Losíku

4. SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE

23. května 2010


5. POUŤ vE VEPŘOVÉ

30. května 2010 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

eucharistická oběť – 14.5.2010 v 19.00 hod. ( sv.smíření od 18.00 hod.)

6. POUŤ V PERšíkově

6. června 2010– eucharistická oběť v 9.30 hod

7. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Panna Maria (květen), slavnost Nanebevstoupení Páně,

Seslání Ducha Svatého, Nejsvětější Trojice, Slavnost Těla a Krve Páně,

8. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2010-2011. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 8.4.2010 – 7.5.2010

1-2. Jiří Ondráček (3)

1-2. Martin Ondráček (9)

3. Zdeněk Lacina (1)

4. Jiří Kolouch (5-8)

5-6. Vojtěch Ondráček (4)

5-6. Jiří Lacina (2)

7-12. Ondřej Dejmal (13-14)

7-12. Václav Štefa (5-8)

7-12. Vojtěch Štefa (13-14)

7-12. František Bořil (10)

7-12. Tomáš Cacek (11)

7-12. Robin Solnička (12)

13-14. Michal Strašil (5-8)

13-14. Patrik Strašil (5-8)

15. Martin Solnička (15)

Kostelnickou službu zastávají bratři Nevolové – František, Josef a Jiří.

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 8.4.2010 – 7.5.2010

1. Vojtěch Pibil (3)

2. Tomáš Pečinka (1-2)

3. Radek Pátek (7)

4. Jakub Niederle (12)

5. Vojtěch Lacina>(1-2)

6-10. Jan Augustin (6)

6-10.Martin Sysel (10)

6-10. Jakub Lacina (8-9)

6-10. Petr Lacina (13-14)

6-10. Jaroslav Weishaupt (5)

11. Ondřej Augustin (4)

12-13.Tomáš Štíbal (11)

12-13.Martin Lempera (-)

14-19.Petr Bureš (-)

14-19.Dominik Halík (19-20)

14-19. Jan Uttendorfský (15)

14-19. Jan Lacina (13-14)

14-19. Pavel Uttendorfský (-)

14-19. Filip Lacina (8-9)

20-21. Ondřej Zach (17)

20-21. Lukáš Halík (19-20)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

10. PASTORAČNÍ FORMACE

V pastorační formací jsme se seznámili s homilií pronesenou na 5.neděli velikonoční v basilice ve Žďáru nad Sázavou Mons.Jiřím Mikuláškem.Dále jsme si připomněli několik významných myšlenek zemřelého Otce kardinála Tomáše Špidlíka a myšlenky spřátelování Otce arcibiskupa Karla Otčenáška.

11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Prosíme o odevzdání přihlášek pastorační asistentce Martě Králíčkové. Setkání vedoucích se uskuteční v pátek 14.5.2010 v 19.45 hod. v Losíku ve Velké Losenici. Počítáme se zkušenými vedoucími, kteří absolvovali kurz vedoucích, ale rádi přivítáme i nové zájemce.

12. KOLPINGOVA RODINA , KLUB KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ FARNOSTI

Důležité akce :

Sobota 8.5.2010 – modlitby u pomníků padlých k 65.výročí ukončení II.světové války zakončené mší svatou v kostele sv.Jakuba st.ve Velké Losenici v 16.30 hod.

Neděle 9.5.2010

 • od 13.00 hod. komentovaná výstava v Losíku k 100.výročí narození P.Jana Smejkala z Pořežína
 • od 14.00 hod. v Losíku – Den matek – poděkování maminkám

Čtvrtek 13.5.2010 – od 17.00 hod. v Losíku přednáška Ing.Libora Ambrozka o Antarktidě

Sobota 15.5.2010 – od 14.00 hod. na farním dvoře a hřišti za Losíkem – den dětí – Borec Vysočiny – mnoho zajímavých atrakcí a soutěží

Pondělí 17.5.2010 – od 19.45 hod. v Losíku – setkání výboru Klubu křesťanských demokratů Farnosti

Sobota 22.května 2010pouť Kolpingova díla ČR – 10.00 hod. – kaple bl.A.Kolpinga ve Věžnici. Prosíme zájemce, aby se zapsali ve vchodu kostela.

Sobota 12.června 2010- turnaj v malé kopané – VIII. ročník ve dvou kategoriích Memoriál Miloslava Kubáta, O pohár předsedy Klubu křesťanských demokratů farnosti

Na všechny akce jste všichni srdečně zváni !

13. NOVENA K DUCHU SVATÉMU

Ti, kteří se chtějí společně duchovně připravovat na slavnost Seslání Ducha Sv. v naší farnosti novenou k Duchu Sv. se mohou zapsat ve vchodu kostela a novenu si vyzvednout u past.asistentky M. Králíčkové.

14 . PRÁCE A OPRAVY

Práce uskutečněné v dubnu

farní areál Velká Losenice

 • zprovoznění hřiště na malou kopanou

Havlíčkova Borová

 • vyklizení půdy hospodářských stavení

Práce na květen

Havlíčkova Borová

 • úprava střechy fary pro připojení antény Metropolitní a.s.
 • přípravné práce pro nový krov a střechu na hospodářské budově

Dík všem dárcům dřeva ! Kdo mohou ještě dřevo darovat, nechť kontaktují bratry Nevolovy.

farní areál Velká Losenice

 • přípravné terénní úpravy pro lurdskou jeskyni

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– modlitba za národ 2010 – Mons.Jan Graubner, předseda České biskupské konference vyzývá k modlitbě za národ (v kostele – z druhé strany obrázek sv.Václava) a správnou volbu,

protože „všichni zakoušíme vážnost doby, která v posledních letech zaznamenala:

– nadšení ze svobody, ale podcenila řád duchovních hodnot

– oslnění hospodářskými výsledky a zvedající se životní úroveň, ale i hospodářskou krizi

– nadšení pro novou společnost a spoléhání na předvolební sliby, ale i zklamání a nechuť angažovat se

Nikdo nás však nezbaví zodpovědnosti před Bohem i před dalšími generacemi !

V dějinách spásy se mnohokrát ukázalo, že vnější a společenské problémy často způsobené odklonem od Boha, které tlačily lid, byly impulsem k novému obrácení, věrnějšímu přilnutí k Bohu a k modlitbám plným důvěry. Proto Vás všechny jako předseda ČBK vyzývám a prosím, abyste se zapojili pravidelnou modlitbou, kterou vám předkládáme, za náš národ a jeho představitele.

Mons. Jan Graubner

administrátorem diecéze byl zvolen Mons.Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký, který vydal pověřující dekrety :

Mons. ThLIC. Tomáš Holub, ThD.

pověřen řízením úřadu diecézní kurie Biskupství královéhradeckého, je přímo podřízen administrátorovi diecéze

Mons. Mgr. Josef Socha

pověřen specifickými úkoly, ve své činnosti je přímo podřízen administrátorovi diecéze

ICLic. Karel Moravec

pověřen vedením referátu pro pastoraci Biskupství královéhradeckého, ve své činnosti přímo podřízen administrátorovi diecéze

Mons. Josef Suchár

pověřen vedením referátu diakonie Biskupství královéhradeckého, ve své činnosti přímo podřízen administrátorovi diecéze

 • 8.5.2010 – ve 14.00 hod. – v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové – kněžské svěcení jáhna Petra Polívky ze společenství Schönstatt – Patres.
 • diecézní setkání dětí – 15.5.2010 od 9.00 hod. v Hradci Králové
 • III.den pro prarodiče a vnoučata – 22.10.2010 v Potštejně
 • Mezidiecézní setkání – den pro seniory – 31.5.2010 ve Vranově u Brna
 • Evropský mariánský kongres Fatimy – 24.-28.září 2010 v Koclířově u Svitav

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady