Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 7.listopadu 2014

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

Zástupci pastorační a ekonomické rady navštívili paní Radku Sobotkovou ze Sázavy, aby jí za celou radu popřáli vše dobré pro narozeného syna Filipa a celou rodinu.

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice:

P.Daniel, M.Králíčková, J.Uttendorfský, M.Vytlačil, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Danielová, , Ing.V.Růžičková, M.Lánová,

Farnost Havlíčkova Borová:

P.Stránský, F.Nevole, V.Štefa,

Omluveni: Ing.J.Pibil, Z.Nedělka, R.Sobotková, Ing.J.Nevole, P.Blažek,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří organizovali a modlili se v jednotlivých obcích v  říjnu modlitbu růžence, modlitbu živého růžence a Anděl Páně.

Děkujeme za organizaci a účast na slavnosti výročí posvěcení kaple ve Vepřové a farní shromáždění spojené s výročím posvěcení kostela ve Velké Losenici a 10 let fungování farního pastoračního střediska Losík.. Přednáška sestřiček byla jistě obohacující, ony děkovaly za atmosféru, z řad našich farníků bylo mnoho kladných ohlasů.

Dík všem, kteří se postarali o občerstvení.

Při sbírce na misie jsme vybrali ve Velké Losenici částku 7 520 Kč a v Havlíčkově Borové

6 450 Kč. Ve Vepřové jsme vybrali při posvícení 3 915 Kč. Na pomoc trpícím křesťanům jsme ve V.Losenici vybrali 2 200 Kč a v H.Borové 3 100 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, chrámovému sboru, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu , za úklidy kostela.

Dík všem, kteří se zúčastnili křížové cesty 1.11.14 ze hřbitova (62 účastníků) a všem účastníkům rekolekce (43 účastníků). Ukazuje se, že i odpoledním termínu byl počet účastníků stabilní. Dík za to.

Dík za pravidelné setkávání maminek s dětmi, schůzky ministrantů .

Dík ochotným brigádníkům v obou farnostech.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 5.prosince 2014

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 26.listopadu v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

16.listopadu 2014

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Ježíše Krista Krále, advent, sv.Anežka Česká,

sv.Mikuláš

 

6. INTENCE

Intence na příští rok budou přijímány od 1.neděle adventní (2.12.14) po bohoslužbách v sakristii. Prosím o ohleduplnost a formulování intencí v takové délce (do 1 krátké řádky), aby se vešly na ohlášky. Přede mší sv. je možné přinést doplněnou intenci na jakoukoliv délku. Děkuji. Počet daných intencí není omezen !

Číst čtení a přinášet obětní dary je nabídka ne povinnost. Při středeční eucharistické oběti bývá intence za děti a mládež farnosti, v případě aktuální potřeby či přeplněnosti je možné vzít na jiný úmysl.

 

7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Pastorační výbor se souhlasem pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice jmenoval inventarizační komisi ve složení:

předseda – Jiří Zach, členové – Jan Uttendorfský (Sázava), Zdeněk Nedělka, Marta Králíčková, Jan Uttendorfský (V.L.)

Tato komise již pod vedením faráře a příslušných norem vydaných Biskupstvím královéhradeckým provádí oceňovaní majetku Římskokatolických farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová všech položek evidovaných v inventárním seznamu , který bude aktualizován k 31.12.2014.

 

8. ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

První neděli adventní mají farníci možnost přinést své rodinné adventní věnce. Adventní věnce budou žehnány po scénce dětí při nedělní bohoslužbě 30.11.14 v 8.00 hod. ve Velké Losenici a v 9.30 hod. v Havlíčkově Borové. Duchovní správce žádá, aby věnce zachovávaly základní symboliku včetně barev (věnec převážně zelený, svíce fialové). Adventní věnec do presbytáře zajistí paní Ludmila Špačková, do Losíka pastorační asistentka Marta Králíčková.

 

9. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 22.10.2014 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání.

Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem a farnosti. Probírala se organizace ministrantů pro dětské eucharistické oběti, hudební doprovod při těchto mších, vyzdvižení modlitby růžence v měsíci říjnu , návštěva hřbitova s dětmi s modlitbou za zemřelé,dále vydávání a objednávky Křesťánka, adventní kalendáře a adventní věnce a běžné záležitosti týkající se výuky náboženství.

Všichni katecheté byli pozváni na rekolekci. Příští setkání se uskuteční 26.11.14 v 15.00 hod. v Losíku

 

10. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Organizací tříkrálové sbírky 2015 v našich farnostech byla pověřena pastorační asistentka Marta Králíčková, která zkontaktuje pomocníky v jednotlivých obcích.

V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou budou osloveni loňští i další dětští herci pro hru Čtvrtý z mudrců. Zamýšleli jsme se i nad způsobem oslovení a pozvání okolních farností . Zajistí duchovní správce s místopředsedou pastorační a ekonomické rady a  pastorační asistentkou.

 

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 2.10.2014 – 4.11.2014

1. Matěj Bořil (3)

2-3. Pavel Janáček (1)

2-3.. Vít Janáček (8)

4. František Bořil (8)

5. Vojtěch Ondráček (7)

6-7. Jan Štefa (14)

6-7. Vojtěch Štefa (10)

8. Ondřej Dejmal (9)

9. Tomáš Cacek (4)

10. Patrik Strašil (6)

11. Michal Strašil (5)

12-13. Radim Solnička (12-13)

12-13. Robin Solnička (12-13)

14. Václav Štefa (15)

15 Martin Ondráček (11)

16. Jiří Ondráček (16)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 2.10.2014 – 4.11.2014

1. Jan Dobrovolný (13)

2. Miloslav Bratršovský (3)

3-4 Filip Lacina (1-2)

3-4. Jakub Lacina (1-2)

5. Ondřej Augustin (4 )

6. Kryštof Černý (14)

7. Vojtěch Lacina (17)

8. Adam Pibil (7)

9. Pavel Pospíchal (16)

10. Vojtěch Pibil (15)

11. Jaroslav Weishaupt (-)

12. Daniel Musil (20)

13-14. Marek Sobotka (11-12)

13-14.Radim Sobotka (11-12)

15.Matěj Sobotka (7)

16. Martin Sysel (8)

17. Jan Šenkýř (-)

18. Václav Peksa (-)

19. Jan Vytlačil (-)

20.Jan Uttendorfský nejml.(9)

 

Hodnoceno bylo pouze 20 nejlepších.

 

12. SETKÁNÍ SENIOREK A SENIORŮ

Pozvánka na přátelské setkávání seniorek a seniorů od středy 12.11.2013 ve 13.00 hod. v Losíku. Upřímně se těší Marta Nedělková s ostatními.

 

13. NABÍDKA POUTI DO IZRAELE

Cestovní kancelář Palomino nabízí poutní zájezd do Izraele ve dnech 1.2.15 – 9.2.15 s návštěvami Betleéma, Jeruzaléma, Kafarnaum, Hory Blahoslavenství, Primát sv.Petra, Bethánie, Jericha, Hory Tábor, Nazareta.

Doprovází kněz, obnova křtu, případně manž. slibů.

Zájezd je letecký, s polopenzí, ubytováním v Betlémě v 2-3 lůžkových pokojích, doprava po Izraeli klimatizovaným autobusem (v ceně). Cena 15 900 Kč + 100 dolarů.

Zájemci nechť se hlásí do 14 dnů u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

 

14. EKONOMICKÉ INFORMACE

Pastorační a ekonomická rada byla seznámena s průběhem navracení majetku v rámci restitucí a s dalším postupem po vydání.

Byl vypracován aktuální seznam držitelů klíčů od branky do farního areálu a od Losíka.

Na návrh místopředsedy past.a ekonomické rady byl zpracován seznam telefonních a

e-mailových kontaktů na jednotlivé členy past. a ekon. rady a tento každému z nich předán

Hovořili jsme též o vykonaných pracích a přípravy na udělání zbylých nových lavic pro kostel sv.Jakuba.

Pan František Nevole byl zmocněn k jednání o zjistění hranic pozemků ve farnosti Havlíčkova Borová.

Pan Pavel Stránský informoval o postupu prací při opravě stropu a nové elektriky v kapli v Oudoleni. Dík všem, kteří se do prací zapojují.

Za východem z areálu kostela směrem ke hřbitovu bude instalována nová farní nástěnka (nahradí „starou“ u silnice naproti správní budově ZD).

 

15. PASTORAČNÍ FORMACE

Pan varhaník zpracoval a předal přehled zpěvu žalmů na následující liturgický rok pro obě farnosti. Děkujeme. Též připomenul nácviky na půlnoční.

 

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

  • informace k 22.11.2014
  • výstava 350 let Biskupství královéhradeckého
  • národní euchahristický kongres 2015
  • program sympozia „Svátost eucharistie“ ve dnech 11.-12.11.2014
  • den Bible 16.11.2014
  • světový den mládeže v Krakově v roce 2016
  • poděkování za sbírku na charitu
  • diecézní stolní kalendář 2015

 

 

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady