Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 7. října 2016

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Králíčková, J.Uttendorfský, M.Vytlačil, J.Uttendorfský, M.Sobotka, R.Sobotková, L.Špačková, Ing.V.Růžičková M.Danielová, M.Lánová, Z.Nedělka, P.Malý,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, F.Nevole,

 

Omluveni: V.Štefa, P.Stránský, Ing.J.Nevole,

 

Pastorační a ekonomická rada popřála při nedělní bohoslužbě jménem obou farností

k  90. narozeninám panu varhaníkovi Karlu Sobotkovi Boží požehnání, ochranu a pomoc.

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, růžence v jednotlivých obcích farnosti a modlitby Anděl Páně.

Při sbírce na církevní školství jsme vybrali ve Velké Losenici částku 4 931 Kč a v Havlíčkově Borové 2 466 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

Dík rodičům za zájem o výuku náboženství a dětem, které navštěvují hodiny náboženství ve všech školách farního svazu.

Poděkování panu varhanářovi panu Janu Karlovi ze Sázavy za opravu a naladění varhan.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby, brigády a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 4.listopadu 2016

 

3.KATECHETICKÉ setkání

středa – 19.října 2016 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA MISIE

23 .ŘÍJNA 2016

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

růženec, slavnost Výročí posvěcení kostela, odpustky

slavnost Všech svatých, vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

6. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Vepřová – 16.10.2016 v 10.30 hod.

Velká Losenice – 30.10.2016 – 8.00 a 11.00 hod.

 

7. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 21.9.2016 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání.

Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem a farnosti. Bylo zkontrolováno, že Občasník katechetického a pedagogického centra je zasílán všem katechetům , uzavření dohod o pracovní činnosti, zkontrolována docházka přihlášených dětí. Probírala se organizace ministrantů pro dětské eucharistické oběti, hudební doprovod při těchto mších, vyzdvižení modlitby růžence v měsíci říjnu ,dále vydávání a objednávky Křesťánka, pozvánka na drakiádu a běžné záležitosti týkající se výuky náboženství.

 

8. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ


Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 1.9-7.10.2016

 

1-2. Filip Lacina (1-2)

1-2. Jakub Lacina (1-2)

3. Jakub Uttendorfský (24)

4. Tomáš Sobotka (12)

5. David Bratršovský (4)

6. Jan Uttendorfský (23)

7. Miloslav Bratršovský (3)

8. Ondřej Vytlačil (5)

9. Marek Sobotka (8)

10. Adam Pibil (7)

11. Vojtěch Pibil (9)

12. Kryštof Černý (15)

13. Tomáš Polreich (19)

14. Vít Peksa (-)

15. Pavel Pospíchal (11)

16. Matěj Sobotka (18)

17. Vojtěch Lacina (6)

18-19. Martin Němec (-)

18-19. Petr Němec (-)

20. Jan Dobrovolný (20)

21. Radim Sobotka (10)

22. Jakub Blažek (22)

23. Václav Peksa (16)

24. Ondřej Augustin (14)

25. Ondřej Dvořák (13)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 1.9.-7.10.2016

 

1. Matěj Bořil (1)

2. František Bořil (2)

3. Pavel Janáček (5)

4. Tomáš Cacek (9)

5. Vojtěch Štefa ( 4)

6. Michal Strašil (10)

7. Vít Janáček (7)

8. Vojtěch Ondráček (13)

9. Jan Štefa (6)

10. Ondřej Dejmal (12)

11. Patrik Strašil (8)

12. Václav Štefa (11)

13. Pavel Štefa (3)

14. Radim Solnička (14)

15. Jan Málek (-)

16. Vít Veselý (-)

 

9. ŠACHOVÝ KLUB KOLPING VELKÁ LOSENICE

Šachový kroužek pro děti bude po prázdninách pokračovat ve své činnosti pravidelnými setkáními každý pátek od 14.října 2016 v době 15.00- 16.30 hod. v Losíku. Těšíme se na vás!

Rádi přivítáme nové zájemce, podmínkou je pravidelná účast. Přihlášky jsou u M.Králíčkové .

 

10. NABÍDKA OBJEDNÁVKY STOLNÍCH KALENDÁŘŮ

Zájemci o diecézní stolní kalendář (20 let od návštěvy papeže sv.Jana Pavla II. v Hradci Králové) i jiné stolní kalendáře s církevním kalendářem a liturgickými dobami na rok 2017

od nejrůznějších katolických vydavatelů je možné objednat u pastorační asistentky.

 

11. REKOLEKCE

Rekolekce na téma „ Milosrdenství – základní téma pro 21.století“ – podle prof. Waltera kardinála Kaspera – Milosrdenství se uskuteční v sobotu 5.11.2015 přednášky ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v  kostele sv.Jakuba st.ve Velké Losenici.

 

Program:

8.00 – eucharistická oběť

8.45 – 1.přednáška – Láska -hlavní křesťanské přikázání – (žalm 15, 1 Kor 15,1n)

9.45 – 2.přednáška – Milosrdenství Boží je větší než jakákoliv vina (Lk 7,36-50)

10.45 – 3.přednáška – Boží milosrdenství původ a cíl Božích cest – (Lk 15,11-32)

11.45 – společný oběd v Losíku

12.00 – Anděl Páně

12.05 – růženec

12.30 – dotazy, diskuse

12.45 – křížová cesta

 

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme se seznámili s obsahem knihy prof. Waltera kardinála Kaspera: MilosrdenstvíZákladní pojem evangelia – klíč křesťanského života (z které bude čerpáno pro rekolekci). Přečetli jsme článek Ondřeje Koupila a Jana Šlégra : Reedice českého misálu, pojednávající o průběhu práce komise na této reedici. Vyšlo také české vydání posynodální apoštolské exhortace papeže Františka o lásce v rodině Amoris laetitia, takže se uskuteční při další pastorační radě setkání pozvaných rodin a budeme společně promýšlet závěry této exhortace a její vliv na konkrétní rodinný život.

Také jsme diskutovali o provozu knihovny, prosíme zájemce, aby se nahlásili p. R.Sobotkové.

 

13. PRÁCE A OPRAVY

Práce v září – Velká Losenice

 

 • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela

 

Práce na říjen – Velká Losenice

 

 • příprava instalace soch v kostele sv. Jakuba a úprava kostnice
 • příprava zřízení zpovědní místnosti
 • nové dveře do sakristie, oprava fasády fary
 • úklid trampolíny
 • úklid farního hřiště

 

Práce v září – Havlíčkova Borová

 

 • nová vrata do farního areálu
 • posekání a odvoz trávy v areálu fary

 

14. KARMEL SÁZAVA Z.S.

Členové spolku Karmel z.s. se sejdou v úterý 11.10.2016.

Pán Bůh zaplať všem brigádníkům za práce na střešní konstrukci. Budou objednány OSB desky a paropropustná fólie. Natažení paropropustné fólie, laťový rošt a bednění střechy OSB deskami bude provedeno brigádně. Krytinu (fólii a oplechování) provede pan Krajčovič z Nového Veselí.

Do konce tohoto roku je třeba především dokončit střechu (kříž, jeho osazení do střešní konstrukce, bednění, střešní krytina, oplechování). Položení střešní fólie a podkladní textilie by mělo dle nabídky stát cca 650 Kč za 1 m2. Aby byla stavba na zimu uzavřena, měla by také být osazena okna a dveře – dle nabídky firmy PKS za cca 300 000 Kč.

Celkové práce do konce roku budou stát cca 900 000 Kč.

Na transparentním účtě je v současné době cca 840 000 Kč.

Členové spolku děkují za Vaše modlitby, finanční dary a dary dřeva. Pán Bůh zaplať ! Podrobnější zprávy jsou na webových stránkách spolku.

 

15. EKONOMICKÉ INFORMACE

Většina zemědělské půdy byla farnosti v restitucích navrácena, některé záležitosti bude řešit soud (farář k tomu dal plnou moc biskupství). Probíhají jednání se ZD Velká Losenice – obcházení pozemků a hranice pozemků.

Ve Velké Losenici probíhá zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov – farnosti se to týká dne 24.10.2016. Duchovní zmocnil místopředsedu ekonomické rady pana Jiřího Zacha, aby na tomto jednání farnost zastupoval.

Proběhla jednání duchovního s panem starostou ohledně vybudování nového chodníku (cesty) ke hřbitovu a oprava stávající ohradní zdi hřbitova.

Pastorační a ekonomická rada schválila postup navržený duchovním správcem.

Duchovní správce informoval o výsledcích setkání a prohlídce kostnice panem prof.Václavem Smrčkou MD, PhD, možnostmi výzkumu a zakonzervování kostí v naší kostnici.

 

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • zakončení Svatého roku milosrdenství – 20.11.2016 ve Vatikánu, biskupové v katedrálách 13.11.2016
 • změna stupně slavení Marie Magdalény z památky na svátek
 • reedice Českého misálu v r.2015
 • blahořečení P.Engelmara Huberta Unzeitiga (rodák z Hradce nad Svitavou, naposledy jako kněz působil v Dolní Zvonkové – u Lipna)
 • pouť k Pražskému Jezulátku – sobota 19.11.2016
 • ministrantská formace – 18.-19.11.2016 Nížkov
 • výroční zpráva Diecézní katolické charity za rok 2015
 • X . celostátní katechetický kongres v Třešti u Jihlavy – 27.-29.10.2016
 • dopis Národního ředitele Papežských misijních děl – Misijní neděle 23.10.2016

 

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady