Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 7. srpna 2020

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

08/20

231 / 944

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Sobotka, Z.Nedělka, J.Uttendorfský, M.Danielová, L.Špačková, Ing.V.Růžičková

Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa

Omluveni: M.Králíčková, Ing.J.Nevole, M.VytlačilJ.Hájková, F.MachP.Stránský, M.Lánová, P.Malý, R.Sobotková

 

Pastorační a ekonomická rada popřála při minulém setkání paní Jaroslavě Hájkové z Havlíčkovy Borové k významnému životnímu  jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a  požehnání.

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Pouť v Malé Losenici

5. Výročí posvěcení kaple v Pořežíně

6. Eucharistická oběť v Račíně

7. Témata na nástěnky

8. Přihlášky na náboženství

9. Hodnocení ministrantů

10. Dary na opravu varhan

11. Farní shromáždění

12. Pastorační informace

13. Práce a opravy

14. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Duchovní správce děkuje za přání k 30. výročí kněžského svěcení.

Poděkování vedoucím tábora, kteří, ačkoliv se tábor nekonal, se sešli na týdenní soustředění na faře v Havlíčkově Borové.

Poděkování také za slavnost sv.Cyrila a Metoděje v Malé Losenici, za pouť ve Velké Losenici,  Sázavě a ve Slavětíně.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),  žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Dík paní Marii Loubkové za namalování obrazu do zpovědní místnosti Poděkování panu Františku Havlíčkovi za zhotovení rámů pro obraz „milosrdného Otce“ a opravu kříže pro zpovědní místnost. . Poděkování za poutní koncert i všem účastníkům.

Dík za posekání trávy v areálu kostela a fary.

Díky paní Jitce Burešové, že posílila řady těch, kteří se starají o květinovou výzdobu.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 5. září 2020 v 18.45

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Pondělí 24. srpna 2020 ve 14.00 hod. v Losíku

 

4. POUŤ V MALÉ LOSENICI

Neděle 16. srpna 2020 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

5. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE V POŘEŽÍNĚ

Čtvrtek 3. září 2020 v 17.00 hod.

 

6. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ NA RAČÍNĚ

Sobota 19. září  2020 v 15.30 hod.

 

7. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

1. sv. přijímání, dovolená


8. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2020-2021. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období  5.7.-6.8.2020

1. David Bratršovský (1)

2. Filip Lacina (17)

3. Luboš Bratršovský (9)

4. Miloslav Bratršovský (2)

5. Filip Hošek (10)

6. Jakub Lacina (8)

7. Matěj Sobotka (23)

8. Ctibor Křepinský (12)

9. Petr Zach (5)

10. Josef Dvořák (3)

11. Jan Havlíček (4)

12. Vojtěch Špinar (15)

13. Adam Pibil (18)

14. Jan Uttendorfský (14)

15. Jakub Uttendorfský  (20)

16. Jiří Uttendorfský (16)

17. Radim Sobotka (7)

18. Jakub Blažek (-)

19. Vít Peksa (22)

20. Tomáš Sobotka  (6)

21. Tomáš Polreich (11)

22. Václav Peksa (25)

23. Marek Sobotka (21)

24. Kryštof Černý (13)

25. Ondřej Vytlačil (-)


Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  5.7- 6.8.2020

1. František Nevole (1)

2. Matěj Bořil (5)

3. Pavel Štefa (13)

4. František Bořil (4)

5. Vít Janáček (16)

6. Václav Štefa (14)

7. Vojtěch Štefa (15)

8. Pavel Janáček (17)

9. Jan Tonar (3)

10. František Bořil (4)

11. Tomáš Cacek (7)

12. Vít Veselý (2)

13. Vilém Nevole (-)

14. Jáchym Dejmal (8)

15. Jan Štefa (12)

16. Patrik Strašil (13)

17. Radoslav Tonar (6)

18. Jaroslav Červenka (11)

19. Roman Štěpán (-)

20. Tomáš Novotný (10)

 

Děkujeme rodičům, kteří přivedli nové ministranty i novým ministrantům, aby se jim u oltáře líbilo.

 

10. DARY NA OPRAVU VARHAN V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

Pastorační a ekonomická rada děkuje všem dárcům na opravu varhan. Na účet byly poslány částky z dalších obcí : Havlíčkova Borová 100 000 Kč, Slavětín 10 000 Kč.

Děkujeme všem zastupitelům zmíněných obcí, kteří dar podpořili.

V níže uvedeném seznamu jsou všichni, kteří zaslali dar na účet (ke dni 7.8.2020). Je možné, že není uveden někdo, kdo předal peníze p.faráři (třeba po mši) tyto peníze byly na účet dány, ale p.farář nezná úplně všechny jménem. Seznam dárců : Marie Holcmanová, Martin Komberec, L. Marešová, p.Novotná, Bohunka Sobotková, F..Stejskal.

Pán Bůh zaplať všem dárcům !

 

11. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění (VIII. farní shromáždění) na neděli 6. září 2020 od 10.00 hod. do Havlíčkovy Borové.

Program byl  schválený Pastorační a ekonomickou radou:

10.00 – slavnostní eucharistická oběť za farní svaz

11.00 – modlitba a  oficiální zahájení.-  slovo místopředsedy, projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s.- zhodnocení  fungování kaple Panny Marie Karmelské a plánované akce

11.15 – program maminek s dětmi

12.00 – modlitba Anděl Páně a požehnání

12.05 – koncert scholy Havlíčkovy Borové, Vis Angeli

Občerstvení zajištěno, odpolední program bude upřesněn budeme se snažit o divadelní představení skupiny JenTak. Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu.   Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu.       Všichni jste zváni !

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

V neděli 16.srpna 2020 bude v 15.00 hod. sloužena ve filiálním kostele Panny Marie Karmelské v Sázavě pouť P. Jiřím Márou, který přijede s poutníky z Lučic. Všichni jste zváni.

Pandemie koronaviru by nás jistě měla přivést k zamyšlení. Po „nadšení“ přenosů mší sv. médii se jasně ukazuje celonárodně slabší fyzická účast na nedělních mší sv. (u nás naštěstí ne nijak výrazně, v některých farnostech prý až o pětinu). Je pandemie výzvou ke změně životního stylu (létání, nakupování, ježdění, dovolené, život z turismu)? Jakou výzvou je pro nás věřící?

 

13. PRÁCE A OPRAVY

Práce v červenci – Velká Losenice

– posekání trávy v areálu fary + kostela,

– instalování kříže a obrazu Milosrdného otce do zpovědní místnosti

Práce v červenci – Havlíčkova Borová

–  oprava varhan

–  posekání trávy v areálu fary

 

Práce na srpen – Velká Losenice

– výměna poškozených šindelů na faře

– výměna plotu kolem farní zahrady

– terénní úpravy na farní zahradě

 

Práce na srpen – Havlíčkova Borová

–  pokračování opravy varhan

–  příprava úpravy presbytáře v kostele

– práce na úpravě patra ve Vitusu

14. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– program Století Karla Otčenáška – viz www.karelotcenasek.cz

– pouť rodičů,kteří přišli o dítě – viz plakátiště

– sbírka na církevní školství – 20. září 2020

– možnost studia s teologickým zaměřením v Hradci Králové – bližší informace na faře či stránkách biskupství

– požehnání Mariánského sloupu na Staroměststském náměstí – sobota 15. srpna 2020 v 10.00

– nabídka akcí Střediska Eljon 2020 – viz plakátiště

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady