Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 7. září 2012

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Zach, M.Králíčková, M.Rezlerová, J.Uttendorfský, P.Malý, L.Špačková, M.Weishauptová, J.Pibilová, M.Podloucká, V.Novotný, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Pátková,

Farnost Havlíčkova Borová : V.Štefa,

Omluveni : J.Uttendorfský, M.Danielová, P.Blažek, Ing. J.Nevole, Z.Hájková

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za organizaci, účast a jednotlivé služby při farním shromáždění v Havlíčkově Borové a při pouti v Malé Losenici .

Dík za liturgické služby – za vedení bohoslužeb slova, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela. Dík dětem, které přistoupily na začátku školního roku ke sv.smíření a za účast na eucharistické oběti k začátku školního roku a následném táboráku .

Dík bratrům Nevolovým za starost a organizaci s ubytováním na faře v Havlíčkově Borové během prázdnin. Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv činnost pro farnost. Dík za všechny brigády.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 5.října 2012

 

3. SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

16.září 2012

 

4. KATECHETICKÉ setkání

středa – 3. října 2012 v 15.00 hod. v Losíku

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

výuka náboženství,prázdniny,dovolená, letní tábor

 

6. katechetické setkání

V pátek 23.8.2012 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z  pravidelných katechetických setkání. Letos budou zabezpečovat výuku náboženství na školách :

Marta Králíčková, Mgr.Ludmila Kachlíková, Mgr.Marie Lacinová, Mgr.Jitka Neterdová

a Alena Ronovská.

Katecheté jsou povinni se 2x ročně zúčastnit diecézního setkání katechetů.

Katecheté předaly požadavky na objednání učebnic pro výuku pastorační asistentce Martě Králíčkové – učebnice již byly dodány ( v ceně 7 922 Kč.) Katechetické setkání bude 6x za školní rok.V letošním roce bude k sv.smíření a l.sv.přijímání připravován následující počet dětí: Velká Losenice 9 dětí, Sázava 3 děti, Vepřová 4 děti, Havlíčkova Borová 3 děti, Oudoleň – 2 děti. Na setkání dostali všichni materiály k přípravě dětí k 1.sv.přijímání, tématické plány, záznam o činnosti a byl domluven rozvrh hodin náboženství.

 

ČASOPIS KŘESŤÁNEK

Křesťánek bude vydáván jako v loňském roce, předplatné na rok 60 Kč, jednotlivé číslo 15 Kč. Objednávky ve vchodu kostela nebo u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

Važme si možnosti mít vlastní časopis !

 

7. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ PRO DĚTI

Od začátku školního roku začínají opět dětské eucharistické oběti každou středu od 17.00 a to nejen pro děti připravující se na přijetí svátostí, ale pro všechny děti školou povinné. Pastorační asistentka Marta Králíčková zajistí služby velkých ministrantů. V letošním roce budou schůzky ministrantů každou středu od 16.00 hod. Schůzky povedou určení velcí ministranti ve spolupráci s Martou Králíčkovou. Prosíme rodiče ministrantů, aby v rozvrhu svých dětí na tyto schůzky pamatovaly.

 

8. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, které ještě neodevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2012-2013, aby tak urychleně udělaly. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Přístup k výuce náboženství vypovídá mnohé o víře rodičů! Děkujeme.

Rozvrh výuky náboženství je ve vchodu kostela, takže rodiče mají dostatečnou možnost přizpůsobit kroužky svých dětí, výuka náboženství bude od pondělí 10.9.2012.

Čas výuky je stanoven dle možností rozvrhu jednotlivých škol a farnost jej nemůže ovlivnit !

Rozvrh hodin – náboženství Výuka náboženství začne od 10. září 2012

 

Základní škola Třída Den Vyučovací
hodina
Od – do Vyučující
Velká Losenice 1. Pondělí 5 11.50 – 12.35 Marta Králíčková
Velká Losenice 2. Úterý 5 11.50 – 12.35 Marta Králíčková
Velká Losenice 3. Pondělí 6 12.55 – 13.40 Marta Králíčková
Středa 6 12.55 – 13.40 Marta Králíčková
Velká Losenice 4. Úterý 0 7.00 – 7.45 Mgr. Marie Lacinová
Velká Losenice 5. Čtvrtek 0 7.00 – 7.45 Mgr. Marie Lacinová
Velká Losenice 6. Úterý 0 7.00 – 7.45 Marta Králíčková
Velká Losenice 7. Pátek 0 7.00 – 7.45 Marta Králíčková
Velká Losenice 8. Čtvrtek 0 7.00 – 7.45 Marta Králíčková
Velká Losenice 9. Pondělí 0 7.00 – 7.45 Marta Králíčková
Havlíčkova Borová 1. – 5. Čtvrtek 6 13.15 – 14.00 Mgr. Ludmila Kachlíková
Havlíčkova Borová 6. – 9. Čtvrtek 7 14.15 – 15.00 Mgr. Ludmila Kachlíková
Vepřová 1. – 5. Úterý 6 13.00 – 13.45 Mgr. Jitka Neterdová
Sázava 1. – 5. Úterý 6 13.15 – 14.00 Mgr. Marie Lacinová
Oudoleň 1. – 5 Úterý 6 12.30 – 14.00 Alena Ronovská

 

Sledujte prosím čas začátku jednotlivých vyučovacích hodin !

 

9.SETKÁVÁNÍ V LOSÍKU

Pastorační a ekonomická rada měla radost ze setkávání maminek s dětmi i seniorů v loňském školním roce a doufá, že tato setkání (zahajovaná modlitbou) budou v katolickém duchu pokračovat. Setkávání maminek bude každou středu od 15.00 hod. v Losíku.

Rádi bychom, aby se také rozjelo setkávání mladých a setkávání střední generace.

Ti, kteří mají zájem o tato setkání, ať se přihlásí u duchovního správce a domluví s ním.

 

10. ŠACHOVÝ KLUB KOLPING VELKÁ LOSENICE

Šachový kroužek pro děti bude po prázdninách pokračovat ve své činnosti pravidelnými setkáními každý pátek od 19.října 2012 v době 15.00 – 16.30 hod. v Losíku.

Rádi přivítáme i nové zájemce, podmínkou je pravidelná účast. Těšíme se na vás.

Přihlášky je možné dostat od Marty Králíčkové nebo na faře.

 

11. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o úspěšném průběhu farního shromáždění, dík všem, kteří se na něm podíleli.

Také jsme se seznámili se stručným  životopisem kardinála Carlo Maria Martiniho, který zemřel a z jehož exercicií duchovní správce vícekrát čerpal témata pro rekolekce.

 

Kněžské svěcení jáhna Ing.Tomáše Fialy bude v sobotu 29.září 2012 v 9.30 hod. v katedrále sv.Ducha v Hradci Králové.

Zástupcům pastorační a ekonomické rady Ing.Tomáš Fiala sdělil, že primiční mši sv. bude mít v neděli 30.září ve 13.30 hod. v Přibyslavi v kostele sv.Jana Křtitele

a druhou primiční mši sv. 7.října 2012 ve 14.30 hod. v Pardubicích v kostele sv.Bartoloměje.

Nezbývá než toto osobní rozhodnutí Tomáše respektovat a popřát mu Boží pomoc, ochranu a požehnání.

Peněžní dar pro novokněze bude možné dát v neděli 23.9.2012 během dopoledne do určené kasičky ve vchodu kostela sv.Jakuba st. ve Velké Losenici.

 

12. PŘEDÁNÍ MEDAILÍ FARNÍHO SVAZU

Při farním shromáždění byly slavnostně předány medaile farního svazu:

  • panu Karlu Sobotkovi z Havlíčkovy Borové – za celoživotní varhanickou službu v kostele sv.Víta v H.Borové
  • paní Františce Stehnové z Oudoleně- za dlouholetou starost o kapli P.Marie v Oudoleni
  • paní Anně Bořilové z  Vepřové – za dlouholetou katechetickou činnost a péči o kapli Nejsvětější Trojice ve Vepřové
  • panu Františku Pátkovi z Velké Losenice – za dlouholetou činnost pro farnost Velká Losenice
  • panu Zdeňku Beranovi – ze Sázavy – za řezbářské práce pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová

Předávání medailí farního svazu plánujeme každoročně při farním shromáždění – návrhy členům pastorační a ekonomické rady může podávat každý farník, pastorační a ekonomická rada potom rozhodne.

 

 

13. PRÁCE A OPRAVY

 

Práce uskutečněné v srpnu

Havlíčkova Borová

  • posekání a odvezení trávy v areálu fary
  • příprava farního shromáždění

 

Velká Losenice

  • výměna části šindelové střechy na faře

 

14. VANDALSKÉ PONIČENÍ MÁRNICE

Neznámí vandalové rozbili výplň dveří márnice ve Velké Losenici, zároveň devastovali loni nově položené svody u márnice. Kromě způsobené škody si asi odnesli dobrý pocit z vandalství. Zajištění opravy si vzali na starost pan J.Zach a Z.Nedělka.

 

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady