Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 8. ledna 2016

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba  – Losík

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Králíčková, J.Uttendorfský, M.Vytlačil, M.Sobotka,   J.Uttendorfský, R.Sobotková, J.Zach, P.Malý, M.Danielová,  Ing.V.Růžičková, M.Lánová, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa, F.Nevole,

Omluveni: L.Špačková, Ing.J.Nevole, P.Stránský,

 

Pastorační a ekonomické rada popřála místopředsedovi ekonomické rady panu Jiřímu Zachovi k významnému životnímu  jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a  požehnání.

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zúčastnili přípravy a  důstojného slavení vánočních svátků – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům , ministrantům, varhaníkům ,chrámové schole, skupině Liberi Dei, Vis angeli, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za vánoční stromky, dík za jejich ozdobení, dík za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela ,  za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Dík za vánoční koncert panu varhaníkovi a chrámovému sboru.

Panu Zdeňku Nedělkovi  a Ing.Josefu Nevolovi za zajištění betlémského světla do jednotlivých obcí farností.

Díky knihovnici Růženě Sobotkové za péči o doplňování knih a provoz farní knihovny.

Společnou radost prožíváme se všemi, kteří se připravili na svátky vánoční přistoupením ke svátosti smíření.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

Děkujeme i všem dárcům vánoční sbírky ve Velké Losenici  na  lavice a podlahu v kostele a šindel na faru, v Havlíčkově Borové na zaplacení nových vrat farní stodoly.

Dík Andree Zachové  a rodině Zachové za výstavu betlémů a všem, kteří betlémy zapůjčili.

Dík i za „venkovní betlém“ .

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek  5. února 2016 v Losíku


3. KATECHETICKÉ setkání

středa –   20.ledna 2016  v 15.00 hod. v Losíku


4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI ADORACE

31. ledna  2016


5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Uvedení Páně do chrámu,  sv.Tomáš Akvinský

sv.Anežka Římská, sv.František Saleský


6. SVÍČKY NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Svíčky na svátek Uvedení Páně do chrámu budou k zakoupení v hlavním vchodu před začátkem bohoslužby. (1 ks = 15 Kč) .

 

7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Inventarizační komise ve složení J.Uttendorfský, J.Zach, J.Uttendorfský, Z.Nedělka M.Králíčková  provedla inventarizaci i s oceněním ke dni 31.12.2015. Díky.

 

8.  XII. SPOLEČENSKÝ VEČER V LOSÍKU

V úterý 29.12.15 se v krásné atmosféře uskutečnil již  XII. společenský večer pro všechny generace společně pořádaný farností.

Hudbu obstaral pan Petr Malý na klávesy a Vis angeli.

Je zřejmé, že společenský večer si našel již své pravidelné účastníky, což nás těší.

Dík za toto neformální a lidsky hřejivé setkání.

 

9. OBSAH ZPRÁV Z PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY ROČNÍKU 2015

Obsah zpráv z pastorační a ekonomické rady za rok 2015 bude přílohou únorových zpráv.

 

Součástí zpráv byly také dokumenty:

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

místopředseda  pastorační  a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář   v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady