Farní svaz Velká Losenice

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

4/10 konané 9. dubna 2010 111/ 419

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

Pastorační a ekonomická rada přeje paní Marii Pátkové k významnému životnímu jubileu hojnost Boží milosti a požehnání.

Přítomni : Velká Losenice : O.Daniel, J.Uttendorfský, P.Malý, M.Nedělková, V.Štefa

J.Uttendorfský, M.Weishauptová, , Z.Nedělka, M.Rezlerová,

M.Králíčková, J.Zach, M.Pátková,

Havlíčkova Borová : Josef Nevole,

Omluveni : Jiří Nevole

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomické rada poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy, služeb a účastnili se slavení velikonočních svátků, za hojnou účast na bohoslužbách velikonočního třídenní, na velikonoční adoraci a ranních chválách na Velký pátek a Boží Hod velikonoční.. Dík všem, kteří přistoupili k velikonoční svátosti smíření.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům, chrámovému sboru velkých i malých, Liberi Dei, ministrantům – Mgr.Radku Pátkovi za vedení nácviku na velikonoce, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za velikonoční úpravu presbytáře, za květinovou výzdobu – Getsemanská zahrada, za přípravu na dětské eucharistické oběti . Dík za velikonoční koncert Liberi Dei a hojnou účast na této akci. Pán Bůh zaplať všem, kteří se pravidelně snaží modlit modlitbu Anděl Páně ( v době velikonoční Raduj se, Královno nebeská…), také všem zapojeným do modlitby živého růžence za posilování duchovního společenství farnosti.

Při sbírce na plošné pojištění jsme vybrali ve Velké Losenici částku 3 267 Kč a v Havlíčkově Borové 2649 Kč. Dík za setkávání maminek a setkávání seniorů.

Poděkování všem, kteří přijali svátost pomazání nemocných ve Velké Losenici (46 věřících), Havlíčkově Borové (31 věřících) a Oudoleni (6 věřících).

Děkujeme všem, kteří v jednotlivých obcích farností vedli křížové cesty a všem účastníkům.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 7. května 2010

3. KATECHETICKÉ setkání

2.6. 2010 v 15.00 hod. v Losíku

4. SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

25.4.2010

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

velikonoční doba, ,sv.Vojtěch, sv.Kateřina Sienská,

Panna Maria (květen)

6. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Pastorační a ekonomická rada rozhodla o konání májových pobožností v jednotlivých obcích :

Velká Losenice : pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota – v 18.30 hod., středa 16.30 hod., neděle 18.00 hod.

Malá Losenice : denně v 19.00 hod.

Vepřová : denně v 19.30 (kromě soboty, kdy májová pobožnost není)

Sázava : neděle v 19.15 hod.

Havlíčkova Borová : úterý, neděle v 18.30 hod., čtvrtek 14.15 hod.

Oudoleň : středa, pátek, neděle – v 19.00 hod., sobota 16.15 hod.

Prosíme zájemce o vedení májových pobožností ve Velké Losenici , aby se zapsali v hlavním vchodu kostela. Materiál k vedení májové pobožnosti bude k dispozici v sakristii nebo u pastorační asistentky Marty Králíčkové. Hudební doprovod : po domluvě s varhaníkem či s kytarovým doprovodem, případně ten, kdo vede májovou pobožnost určí mariánskou píseň z kancionálu. Prosíme věřící o vedení májových pobožností i účast na nich

V ostatních obcích zajistí průběh májových pobožností členové pastorační rady za danou obec (materiály si vyzvednou u past. asistentky Marty Králíčkové na celý měsíc.)

7. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 4.3.2010 – 7.4..2010

1. Zdeněk Lacina (10-12)

2. Jiří Lacina (10-12)

3. Jiří Ondráček (4-7)

4. Vojtěch Ondráček (1-3)

5-8. Václav Štefa (1-3)

5-8. Jiří Kolouch (4-7)

5-8. Michal Strašil (8-9)

5-8. Patrik Strašil (8-9)

9.Martin Ondráček (4-7)

10.František Bořil (4-7)

11. Tomáš Cacek (13-14)

12.Robin Solnička (10-12)

13-14. Ondřej Dejmal (13-14)

13-14. Vojtěch Štefa (1-3)

15. Martin Solnička (15)

Kostelnickou službu zastávají bratři Nevolovi – František, Josef a Jiří.

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 4.3.2010 – 7.4.2010

1-2. Tomáš Pečinka (-)

1-2. Vojtěch Lacina (13)

3. Vojtěch Pibil (14)

4. Ondřej Augustin (2)

5. Jaroslav Wieshaupt (4-6)

6. Jan Augustin (-)

7. Radek Pátek (3)

8-9. Jakub Lacina (16-20)

8-9. Filip Lacina (16-20)

10. Martin Sysel (7-9)

11. Tomáš Štíbal (-)

12. Jakub Niederele (1)

13-14. Petr Lacina (16-20)

13-14. Jan Lacina (16-20)

15. Jan Uttendorfský (4-6)

16. Jan Mička (16-20)

17. Ondřej Zach (16-20)

18. Pavel Hřebíček (10-12)

19-20. Dominik Halík (7-9)

19-20. Lukáš Halík (7-9)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

8. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 17.3.2010 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, za Křesťánka , postní kalendář, křížové cesty dětí, účast na velikonoční adoraci a čtení pašijí. Připravovali jsme účast na pouti Kolpingova díla ve Věžnici (22.5.), Dnu Matek (9.5.) , den dětí – Borec Vysočiny (15.5.), májové pobožnosti, 1.sv.přijímání (20.6.) a letní dětský tábor.

9. PASTORAČNÍ FORMACE

V pastorační formaci jsme hovořili o kniha Benedikta XVI. Můj život, která přináší vzpomínky na cestu ke kněžství, biskupskému povolání, i na vzpomínky 2. světové války (to bylo papežkovi 12-18 let), knize Hanse Urs von Balthasara Kněžská spiritualita, vydané k příležitosti roku kněží. Duchovní správce upozornil i na články v Katolickém týdeníku č. 13 ohleně skandalizace církve a mnohé nečestné motivy k očerňování církve.

10. KLUB KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ FARNOSTI VELKÁ LOSENICE

Výbor Klubu křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice se sešel v pondělí 22.3.10 v Losíku, aby zhodnotil uskutečněné akce v uplynulém období. Příspěvky do Hlasu č.17 byly odevzdány Mgr.Radku Pátkovi, připravováno zajištění akcí v dubnu a květnu. Též připravujeme Hlas č.18. Klub křesťanských demokratů farnosti požádal duchovního správce o vedení modliteb k 65. výročí ukončení 2. světové války – uskuteční se v jednotlivých obcích farnosti v sobotu 8.5. 2010:

 • 9:00 v Sázavě
 • 10:00 ve Velké Losenici
 • 11:00 v Malé Losenici
 • 11:30 ve Vepřové
 • 14:00 v Havlíčkově Borové
 • 15:00 v Oudoleni
 • 15:30 ve Slavětíně

zakončení mší v 16:30 v kostele sv. Jakuba ve Velké Losenici.

Příští setkání výboru KKDF se uskuteční v pondělí 17.5.10 v 19.45 hod. v Losíku.

11. Letní dětský tábor Kolpingovy rodiny Velká Losenice

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkovš Borové ve dvou turnusech:

I. turnus – 1-4.třída ve dnech 10.7 – 17.7.2010

II. turnus – 5-9. třída ve dnech 17.7 – 24.7.2010

V hodinách náboženství a v Losíku byly dětem distribuovány přihlášky. Duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní má pomoci dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

12 . PRÁCE A OPRAVY

Práce na duben

Havlíčkova Borová:

přípravné práce na střechách – farní pastorační centrum VITUS

farní areál Velká Losenice:

brigáda – terénní úpravy – lurdská jeskyně

úklid farní stodoly

nové modřínové lavice do kostela

13. NOVENA K DUCHU SVATÉMU

Ti, kteří se chtějí společně duchovně připravovat na slavnost Seslání Ducha Sv v naší farnosti novenou k Duchu Sv. se mohou zapsat ve vchodu kostela a novenu si vyzvednout u past.asistentky M. Králíčkové.

14. HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ VELKÁ LOSENICE A HAVLÍČKOVA BOROVÁ V ROCE 2009

V roce 2009 bylo podle nařízení biskupství vedeno ve všech farnostech diecéze podvojné účetnictví. Ve farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová vede podvojné účetnictví na základě předložených dokladů vikariátní účetní paní Anna Bukovská, účetnictví je zpracováváno v centrálním diecézním účetním programu a schváleno ekonomickou radou farního svazu Velká Losenice.

Velká Losenice

Výnosy :

Sbírky 108 810 Kč

(z toho sbírky odeslané 38 273 Kč)

Dary fyzických osob 97 500 Kč

Úroky 155 Kč

Příjmy za círk.úkony 6 500 Kč

Příspěvek Obecní úřad Malá Losenice 30 000 Kč

Výnosy celkem 242 965 Kč

Náklady:

Bohoslužebné náklady 7 532 Kč

Režijní náklady 149 961 Kč

Opravy 73 799 Kč

Odeslané sbírky 38 273 Kč

Příspěvek na biskupství 11 354 Kč

Náklady celkem 280 919 Kč

Hospodaření za rok 2009 – 37 954 Kč

Zůstatek hospodaření r.2009 + 24 072,11 Kč

Hospodaření farnosti je systémové a stojí na zdravých základech.

Farnost nemá žádné úvěry a přijaté půjčky!

Havlíčkova Borová

Výnosy :

Sbírky 63 973 Kč

(Z toho sbírky odeslané 25 159 Kč)

Dary fyzických osob 13 500 Kč

Úroky 491,68 Kč

Příjmy za círk.úkony 3 200 Kč

Nájemné 105 956 Kč

Výnosy celkem 187 120,68 Kč

Náklady:

Bohoslužebné výdaje 909 Kč

Režijní výdaje 75 566 Kč

Odeslané sbírky 25 159 Kč

Příspěvek na biskupství 14 689 Kč

Náklady celkem 116 323 Kč

Hospodaření za rok 2009 + 70 797,68 Kč

Zůstatek hospodaření r.2009 + 106 126,12 Kč

Hospodaření farnosti je systémové a stojí na zdravých základech.

Farnost nemá žádné úvěry a přijaté půjčky!

15. Díkůvzdání církve a vlasti

Dne 1. května 2010 se uskuteční díkůvzdání církve a vlasti s arcibiskupem Mons. Karlem Otčenáškem v Hradci Králové za 90 let života, 65 let kněžství, 60 let biskupské služby. Pojeďme společně poděkovat. Závazné přihlášky ve vchodech kostela sv. Jakuba a Víta.

16. Obvazy pro nemocné leprou

Poděkování celé farnosti patří paním: Augustinové, Havlíčkové, Hrabatalové, Hromádkové, Lánové, Machové, Martě a Marii Nedělkovým, Pátkové a Rezlerové za upletení 170 ubvazů pro nemocné leprou. Dík za tuto potřebnou a „neviditelnou“ charitativní činnost.

17. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • noc kostelů v rámci Týdne vzájemného poznávání a porozumění – 28.5. 2010
 • plánované liturgické akce v kalendáři biskupa Mons. Duky a zasedání diecézních grémií se ruší, vedení liturgických akcí bylo delegováno na pomocného biskupa Mons. J. Kajneka
 • diecézní ministrantské setkání – 17.4. 2010 ve Vysokém Mýtě
 • misijní zpravodaj PMD
 • časopis Varhaník – objednán našim varhaníkům
 • poděkování za sbírku na Haiti
 • farní kroniky – zákaz půjček badatelům
 • duchovní obnova pro děvčata (17-27 let) v Rokoli – bližší info na faře


Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady