Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 12. ledna 2024

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

01/24

267/1095

 

Přítomni

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil,, J. Uttendorfský ml., M.Sobotka,

M.Králíčková,   P.Malý , J.Malý ,  ,J.Burešová, M.Lánová,

Z.Nedělka, ,L.Špačková, ,R.Sobotková,  Ing.V.Růžičková,,

Farnost Havlíčkova Borová: V.Štefa,  P..Blažek ,  Mgr.D.Musilová , P.Stránský

Omluveni: J. Hájková  , J.Mach, J.Zach,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zúčastnili přípravy a  důstojného slavení vánočních svátků – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům , ministrantům, varhaníkům ,chrámovým scholám

Vis angeli a Vitus, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, dík za vánoční výzdobu, jarmark v obou farnostech a perníkový betlém, dík za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela ,za přípravu na dětské eucharistické oběti. Poděkování varhanáři panu Janu Karlovi za péči o varhany. Poděkování všem koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky a všem hercům, organizátorům  a účastníkům hry Čtvrtý z mudrců.

Dík za vánoční koncerty chrámové schole Vitus. Dík za setkání a příjemnou atmosféru na společenském večeru v Losíku. Panu Zdeňku Nedělkovi  a Ing.Josefu Nevolovi za zajištění betlémského světla do jednotlivých obcí farností. Díky knihovnici Růženě Sobotkové a Anetě Dočekalové za péči o doplňování knih a provoz farní knihovny.

Společnou radost prožíváme se všemi, kteří se připravili na svátky vánoční přistoupením

ke svátosti smíření. Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

Děkujeme i všem dárcům vánoční sbírky ve Velké Losenici a Havlíčkově Borové  .

Pán Bůh zaplať !

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

Losík – pátek  9. února 2024

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 17.1.2024    v 16.00 hod. v Losíku

 

4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

4 .února  2024

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Uvedení Páně do chrámu,  sv.Tomáš Akvinský

sv.Anežka Římská, sv.František Saleský

 

6. SVÍČKY NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Svíčky na svátek Uvedení Páně do chrámu budou k zakoupení v hlavním vchodu před začátkem bohoslužby. (1 ks = 20 Kč) .

 

7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Inventarizační komise ve složení předseda – Jiří Zach, členové –  Jan Mach, Zdeněk Nedělka, Marta Králíčková,  provedla inventarizaci i s oceněním ke dni 31.12.2023

 

8. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  4.12.2023.- 12.1.2024

 

1.    František Nevole       7.  Jáchym Dejmal        13.Tomáš Musil           19. Václav Štefa

2.    Vilém Nevole            8.   Pavel Štefa              14.  Tomáš Cacek        20.  Miroslav Blažek

3.    Filip Nevole              9.  Jan Štefa                   15.  Vít Janáček

4.     Tadeáš Pertl            10  Vojtěch Štefa            16. Pavel Janáček

5.     Jan Tonar                11.  Matěj Bořil               17. Ondřej Dejmal

6.      František Bořil        12.Patrik Strašil             18.  Jáchym Janáček

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 4.12.2023 –  12.1.2024

 

1.     Josef Dvořák               10. Adam Pibil                         19. Filip Mach

2.     Martin Mach                   11. Luboš Bratršovský             20. Tomáš Sobotka

3.     Jan Havlíček                12.  Miloslav Bratršovský        21.  Jiří Uttendorfský

4.     Tomáš Polreich            13. David Bratršovský              22.  Vít Peksa

5.      Filip Hošek                   14.  Kryštof Černý                    23.  Marek Sobotka

6.     Šimon Vencovský        15.  Vojtěch Pibil                     24.  Radim Sobotka

7.     Šimon Hošek                16.  Filip Lacina                       25. Jakub Uttendorfský

8.      Vojtěch Blažek            17.  Josef Malý

9.       Filip Sobotka                  18.  Štěpán Mach     Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

9. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Ekumenická bohoslužba se uskuteční v neděli 21.1.2024 v 17.00 hod. v katolickém  kostele Panny Marie Karmelské  v Sázavě . Všichni jste srdečně zváni!

 

10. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Celková vybraná částka ve všech obcích  našich farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová farností je  250 723 Kč.

Poděkování pastorační asistentce Martě Králíčkové za organizaci sbírky a jednotlivým asistentům sbírky ve všech obcích, v neposlední řadě také šikovným koledníkům.

V našich farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová chodilo celkem 30 skupinek koledníků ( dětí s dospělým doprovodem).

Koledníci za odměnu pojedou bruslit na zimní stadion do Havl.Brodu v pondělí 5.2.2024

Farnost Velká Losenice:      135 948 ,

farnost Havlíčkova Borová: 114 775

Jednotlivé obce :

Velká Losenice            60 386  Kč

Oudoleň                     19 226   Kč

Havlíčkova Borová       42 657  Kč

Pořežín                       10 010  Kč

Sázava                       36 341   Kč

Slavětín                        9 590   Kč

Vepřová                      29  560   Kč

Kopaniny + Česká Mez   6 910 Kč

Jitkov                           6 372   Kč

Malá Losenice              22  301   Kč

Peršíkov                       7 370  Kč

Pán Bůh zaplať všem dárcům !

11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letošní dětský tábor se poprvé uskuteční na faře ve Sněžném, a to ve dvou turnusech: I. Turnus: 13. – 20.7. 2024, II. turnus: 20. – 27. 7. 2024. Rodiče si sami mohou vybrat, na který turnus děti pošlou, avšak kapacita každého z turnusů je 30 dětí. Po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus. Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení. Přihlášky jsou vyvěšené na webových stránkách farnosti, později budou dětem distribuovány i v hodinách náboženství. Vyplněné přihlášky mohou rodiče odevzdávat do 12. 5. 2024.            Cena tábora se s platbou pronájmu prostor fary ve Sněžném navýší, a to na 2700 Kč.             Změna prostor proběhne kvůli ozvláštnění programu. Letošním tématem bude                     Zázrak stvoření a přírodní divy světa. Chceme program postavit spíše na venkovních aktivitách a věříme, že nové prostředí nám pomůže vzbudit zájem dětí. Prosíme všechny rodiče, aby věnovali táboru pozornost a poslali své děti. Jak se nám potvrdilo minulý rok, díky táboru a jeho jedinečné atmosféře můžeme s dětmi tvořit farní společenství, do kterého se rádi vracíme.

 

12. HLÁŠENÍ O ÚKONECH DUCHOVNÍ SPRÁVY

„Hlášení o úkonech duchovní správy“ za naše farnosti bylo odesláno v termínu.

13. PRÁCE A OPRAVY

Probírali jsme, jaké práce a opravy nás čekají v letošním roce. Ve Velké Losenici v kostele částečná oprava a výmalba postranních zdí v lodi, úprava keřů u kostnice, pořízení nového koberce do presbytáře, výměna šindele na zvoničce, nátěr šindele na střeše fary a ohradní zdi.

V Havlíčkově Borové vybíráme na opravu kostela – na tento účel zatím na farní účet přispěli :

Marie Antlová 6 000 Kč, Romana Pertlová 3 000 Kč, Jaroslav Štukhejl 10000 Kč,

Eva Němcová 2 000 Kč, Marie Stránská 4 000 Kč, Holcman 4 000 Kč,

Božena Sobotková 10 000 Kč, Europila Sázava 20 000 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům i těm, kteří přispěli v kostele do kasičky a přispívají do sbírek. Děkujeme !

Opravy budou upřesněny během roku.

 

14. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

–  Bohu zasvěcené osoby -setkání 2.února 2024 v Hradci Králové

–  pastorační plán diecéze na rok 2024

– týden modliteb za jednotu křesťanů – 18.-25.1.2024

– aktuality z Centra pro rodinu

– aktuality z Diecézního centra mládeže

– celostátní setkání animátorů 2024 – 12.17.srpna 2024 Kroměříž

– rozdělení sbírky na církevní školy

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady