Milé sestry a bratři v Kristu , drazí farníci !

V Písmě Sv. je mnoho zmínek o hoře Karmel. Nejvíce je ve Starém Zákoně spjata s životem proroků Eliáše a Elizea. Mariánský kult na Karmelu má původ ve výkladu mráčku. Z vrcholu Karmelu pozoruje Eliáš obláček vystupující z moře a přinášející zachraňující déšť. Karmel je vnímán jako symbol Mariiny přítomnosti v duchovním životě. Karmel je jakási škola duchovní zbožnosti, meditace a rozjímání. Karmel mají v úctě Židé, křesťané i muslimové (dříve i pohané).

Kéž Panna Maria Karmelská pomáhá prohlubovat duchovní život v v životě společenství našich farností i v žívotě každého z nás, kéž dnešní farní shromáždění je přiblížením se Bohu skrze Pannu Marii a upevněním společenství v lásce.

 

Kéž Panna Maria skutečně září v našem životě jako znamení naděje.

 

K tomu Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel