Milé sestry a bratři v Kristu !

Neboj se malé stádce ! Váš Otec rozhodl, že vám dá království.

Lidé raději patří k většině, protože pak se cítí bezpečněji, nemusejí tolik přemýšlet a zdá se jim, že když se nějakým způsobem chová většina, že je to správné. Nikde však není řečeno, že většina má pravdu – Pravdou je totiž Bůh a je vždy otázkou, zda se většina snaží tuto pravdu poznávat.

Vše je v rukou Božích, proto ten, kdo se upřímně snaží mít rád a poznávat Boha, nemusí mít strach.

Ani tehdy, jestliže je takových lidí tak málo, jako bylo učedníků.

Jim však patří budoucnost, protože jejich základem není nic lidského a pomíjivého, ale společenství Boha s lidmi. Víra je jistota v nejistotě.

Nemáme být pasivními starousedlíky jako současníci Abraháma, ale máme naslouchat Božímu hlasu jako Abrahám. V zemi netečných, nedbalých a zbabělých budeme pak možná jako cizinci, ale Pánem našich životů je Bůh, on dává nová měřítka, ukazuje nové cesty, obohacuje život. Víra je důvěra dítěte v dospělého, která zbavuje strachu.

I nám dnes řekl Ježíš : Neboj se malé stádečko.

Kéž mu bezmezně věříme.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel