Milé sestry a bratři v Kristu !

Třikrát nám byl dnes zdůrazněn ten obrovský rozdíl mezi nepatrným

člověkem a nekonečným Bohem.

Prorok Izaiáš to vyjadřuje slovy : Běda mně, je se mnou konec !

Vždyť jsem člověk nečistých rtů a viděl jsem Hospodina zástupů svýma očima.

Sv.Pavel naproti tomu vyznává : Nejsem ani hoden, abych si říkal apoštol.

A Petr, ten padl Ježíšovi k nohám a říká :

Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný.

Tito tři světci nám dnes jasně říkají : Ano, hřích existuje jako temná skutečnost, ne jako něco abstraktního, říkají nám :

každý člověk má své konkrétní hříchy a nemá moc se jich zbavit….

Proto Tě, Pane, prosíme, dej nám milost, kterou jsi dal apoštolům, totiž milost poznání, že nebudujeme sami své dílo, ale že jsme tebou povoláni spolupracovat na díle Tvém. Proměň naše srdce, abychom dokázali společně s žalmistou volat : Ne nám Pane, ne nám, ale svému jménu zjednej slávu.

 

K tomu  Vám  všem žehná

Váš duchovní správce       P. Daniel