Farní pastorační plán pro rok 2011 pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová

Patron roku farnosti:

Sv.Jan Nepomuk Neumann (Prachatický)

Téma roku:

Křest : odvaha patřit Kristu, křesťanská identita, statečnost a věrnost.


Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Diecézního pastoračního plánu pro rok 2011.

Pastorační a ekonomická rada Farní pastorační plán schválila na svém setkání 7.1.2011.

Diecézní pastorační plán vznikl v době sedisvakance a tím i neexistence

Pastorační rady diecéze, proto je prozatímní a je možné, že po jmenování nového biskupa dojde v diecézních akcích k dílčím úpravám.

Katecheze

 • výuka náboženství v stávajícím rozsahu
 • 6x ročně setkání katechetek
 • týdně setkání ministrantů
 • týdně dětská eucharistická oběť a příprava na ni
 • 2x za rok dvoudenní setkání na faře v Havlíčkově Borové
 • příprava dětí k přijetí 1.sv.přijímání, sv.smíření ve Velké Losenici a Havl.Borové – 26.6.2011 – termín jednoznačně schválen pastorační a ekonomickou radou
 • soustředění dětí před přijetím svátostí
 • účast katechetek na diecézním i oblastním setkání katechetek – 22.1.2011
 • diecézní setkání mládeže Hradec Králové – 16.4.2011
 • diecézní setkání ministrantů – 6.-8.5.2011 – Červený Kostelec
 • hlavní pouť k sv.Vojtěchu na Libici – 30.4.2011
 • oslava Dne matek – Losík – Kolpingova rodina – 8.5.2011
 • noc kostelů – 27.5.2011
 • diecézní setkání seniorů a jejich přátel v Hradci Králové – 18.6.2011
 • hlavní diecézní pouť Chlumek u Luže – 3.8.2011
 • světové setkání mládeže v Madridu – 8.-21.srpna 2011
 • diecézní setkání animátorů seniorských společenství v Hradci Králové – 5.11.2011
 • diecézní fórum mládeže – 18.-20.11.2011
 • inspirace činnosti Katechetickým věstníkem

Liturgie a duchovní život

 • rekolekce v době postní (12.3.2011) a adventní (5.11.2011) měsíčně výstav Nejsvětější svátosti – celonedělní adorace
 • služby lektorů, akolytů, žalmistů, přípravy přímluv, obětní průvod, hebdomadáři
 • pravidelná činnost scholy, rozšíření chrámového sboru, zpěv antifon
 • společná modlitba denní modlitby církve o svátcích při liturgii, před jednotlivými setkáními, vedoucí i děti na táboře
 • vedení pobožností farníky v jednotlivých obcích – křížové cesty, májové pobožnosti, modlitba růžence
 • velikonoční adorace od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení
 • kurz lektorů
 • pravidelné měsíční setkávání pastorační a ekonomické rady a pastoračního výboru a vydávání zpráv z těchto setkání
 • liturgické úpravy
 • setkání seniorů – pravidelné – ve spolupráci s Klubem křesťanských demokratů farnosti
 • modlitba a snaha o získání kněžských povolání, též studia teologie laiky
 • účast farníků na exerciciích
 • jubilejní 10. farní shromáždění – 30.7.2011 – Velká Losenice
 • celodenní adorace v Malé Losenici – 5.7.2011
 • formace animátorů mládeže
 • účast na kurzu vzdělávání pro lektory a akolyty v Hradci Králové
 • výběr kandidátů trvalého jáhenství
 • činnost seniorklubu ve farním svazu, pravidelné mezigenerační setkání
 • podpora aktivit Kolpingovy rodiny Velká Losenice, která se na většině akcí spolupodílí organizačně či finančně
 • letní dětský tábor Kolpingovy rodiny ve dvou turnusech : I.turnus – 9.7.-16.7.2011
 • II.turnus – 16.7.- 23.7.2011
 • Prosíme vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili svoji neúčast, zájemce o místa vedoucích tábora vyzýváme, aby se přihlásili !
 • Místo tábora : fara Havlíčkova Borová
 • šachový oddíl KR Velká Losenice – setkávání každý pátek – 15.00-16.30 hod. – Kolpingova rodina
 • pravidelná činnost pěveckého dětského sboru
 • chrámový sbor Liberi Dei
 • mateřské centrum – setkávání maminek s dětmi každou středu od 15.00 hod. v Losíku – Kolpingova rodina – zajišťují paní V.Bratršovská a R.Sobotková
 • příprava a realizace Tříkrálové sbírky a hry Čtvrtý z mudrců
 • pouť Kolpingova díla ve Věžnici – 4.6.2011
 • fotbalový turnaj pro děti v malé kopané ve 2 kategoriích– Kolpingova rodina – 11.6.2011
 • drakyáda – Kolpingova rodina
 • zahájení a ukončení letních prázdnin táborákem a hrami – Kolpingova rodina
 • účast na akcích Centrálního svazu Kolpingova díla ČR – Kolpingova rodina
 • členská schůze Kolpingovy rodiny Velká Losenice
 • podpora aktivit Klubu křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice, (přednášky, den dětí, společenský večer)
 • výroční schůze Klubu křesťanských demokratů farnosti – 30.1.2011 ve 14.00 hod. v Losíku
 • podpora aktivit Evropské akademie pro demokracii – účast na přednáškách

Jan Uttendorfský

místopředseda pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář

předseda pastorační a ekonomické rady

Jiří Zach

místopředseda ekonomické rady

Marta Králíčková

sekretářka pastorační a ekonomické rady