Farní pastorační plán pro rok 2022 pro farnosti

Velká Losenice a Havlíčkova Borová

Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků  vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2022. Pastorační i ekonomická rada  Farní pastorační plán schválila na svém setkání 14.1.2022.

 

Katecheze

 • výuka náboženství v stávajícím rozsahu
 • 8x ročně  katechetické setkání
 • týdně setkání ministrantů, týdně dětská eucharistická oběť a příprava na ni,
 • hudební doprovod dětských – dík mladé schole
 • 2x za rok dvoudenní setkání  na faře v Havlíčkově Borové
 • příprava dětí k přijetí 1.sv.přijímání, sv.smíření ve Velké Losenici a Havl.Borové – 26.6.2022  – termín jednoznačně schválen pastorační a ekonomickou radou
 • soustředění dětí před přijetím svátostí – středa 16.2.2022
 • giecézní Svatovojtěšská pouť na  Libici – 23.4.2022
 • oslava Dne matek – Losík – Kolpingova rodina – 8.5.2022
 • národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – 28.9.2022

 

Liturgie a duchovní život

 

termín poutí v obcích našeho farního svazu:

Peršíkov                   29. května 2022

Sázava                     17. července 2022

Oudoleň                   11. června 2022

Velká Losenice        31. července 2022

Vepřová                   12. června 2022

Malá Losenice          21. srpna 2022

Havlíčkova Borová   19. června 2022

 

termín výročí posvěcení kostela (kaple) v obcích našeho farního svazu:

Havlíčkova Borová           4. září 2022

Oudoleň                            1. října 2022

Račín  (výr. posv. kříže)  17.září 2022

Vepřová                            16. října 2022

Pořežín                              3. září 2022

Velká Losenice                 23. října 2022

Sázava                              18. září 2022

 • rekolekce v době postní (26.2.2022) a adventní (5.11.2022)
 • měsíčně výstav Nejsvětější svátosti – celonedělní adorace ( také v kostele v Sázavě)
 • služby lektorů, akolytů, žalmistů, přípravy přímluv, obětní průvod, hebdomadáři
 • pravidelná činnost scholy, rozšíření chrámového sboru, zpěv antifon
 • společná modlitba denní modlitby církve o svátcích při liturgii, před jednotlivými setkáními, vedoucí i děti na táboře
 • vedení pobožností farníky v jednotlivých obcích – křížové cesty, májové pobožnosti, modlitba růžence
 • velikonoční adorace od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení
 • pravidelné měsíční setkávání pastorační a ekonomické rady a pastoračního výboru a vydávání zpráv z těchto setkání
 • liturgické úpravy – úprava presbytáře v kostele sv.Víta v Havlíčkově Borové
 • nové lavice na kůru v kostele sv.Víta v Havlíčkově Borové
 • setkání seniorek
 • modlitba a snaha o získání kněžských povolání, též studia teologie laiky
 • účast farníků na exerciciích
 • farní shromáždění –  Havlíčkova Borová – 19. června 2022
 • celodenní adorace v Malé Losenici – 5.7.2022
 • podpora aktivit Kolpingovy rodiny Velká Losenice, která se na většině akcí spolupodílí organizačně či finančně
 • letní dětský tábor Kolpingovy rodiny ve dvou turnusech:
  I.turnus –  2.7.-9.7.2022, II.turnus –  9.7.-16.7.2022
  Místo tábora: fara Havlíčkova Borová
 • pravidelná činnost pěveckého dětského sboru
 • chrámový sbor Vis angeli
 • mateřské centrum – setkávání maminek s dětmi  –  zajišťují paní V.Bratršovská a R.Sobotková
 • příprava a realizace Tříkrálové sbírky a hry Čtvrtý z mudrců
 • pouť Kolpingova díla ve Věžnici
 • fotbalový turnaj pro děti v malé kopané  ve 2 kategoriích– Kolpingova rodina – 4.6.2022
 • drakyáda – Kolpingova rodina
 • zahájení a ukončení letních prázdnin táborákem a hrami – Kolpingova rodina
 • účast na akcích Centrálního svazu Kolpingova díla ČR – Kolpingova rodina

 

Daniel Kolář

předseda pastorační a ekonomické rady

 

Ing. Jaroslav Pibil

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

Jiří Zach

místopředseda ekonomické rady

 

Marta Králíčková

sekretářka pastorační a ekonomické rady